Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 18 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004;
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
- Căn cứ Nghi định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
- Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 3831/2005/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa;
- Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Giao Trưởng phòng Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận và thụ lý các đơn khiếu nại, tố cáo đã được giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, chuyển giao cho Chánh Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

2. Phân loại và ký văn bản hướng dẫn, trả lời cho các cá nhân, tổ chức đã gửi đơn không đúng thủ tục, điều kiện để thụ lý giải quyết theo qui định tại các khoản 1,2 và 5 của Nghị định 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

3. Tổ chức việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan đối với các trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu và những trường hợp khác khi cần thiết.

Điều 2:

Giao Chánh Thanh tra tỉnh:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc khi phát hiện có một trong các căn cứ qui định tại khoản 1 điều 21 của Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ký tham khảo ý kiến của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ về những nội dung có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, Ngành đối với những vụ việc phức tạp trước khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

3. Dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ qua Tổng Thanh tra về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo qui định tại Điều 61 của Nghị định 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 3:

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, thụ lý các đơn tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và tiến hành xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 12/2002/QĐ-UB ngày 08/02/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý đơn khiếu nại của công dân.

Những quy định tại các văn bản trước đây của UBND tỉnh Khánh Hòa trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng Phòng tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMT tổ tỉnh và các Đoàn thể;
- Tòa án nhân dân, VKS nhân dân tỉnh;
- Lưu VP, các CV VP, HLu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2005/QĐ-UBND ngày 18/05/2005 xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.303
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193