Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 44/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA PHƯỜNG XUÂN AN, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Phan Thiết;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 661/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Stt

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp trên phân bổ

Diện tích phường xác định (ha)

Chênh
lệch

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

1

2

3

4

5

6

7

8 =6-5

 

Tổng diện tích tự nhiên

203,97

100,00

203,97

203,97

100,00 

1

Đất nông nghiệp

79,04

38,75

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

23,71

11,62

 

 

 

 

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

8,81

4,32

 

 

 

 

1.3

Đất làm muối

17,57

8,61

 

 

 

 

1.4

Đất trồng cây lâu năm

14,97

7,34

 

 

 

 

1.5

Đất trồng cây hàng năm còn lại

13,98

6,85

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

124,26

60,92

203,97

203,97

100,00

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất an ninh

0,13

0,06

0,13

0,13

0,06

2.2

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,84

0,41

0,84

0,84

0,41

2.3

Đất phát triển hạ tầng

63,09

30,93

112,64

112,64

55,22

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 - Đất giao thông

54,90

26,92

73,20

73,20

35,89

 

 - Đất thủy lợi

0,04

0,02

1,71

1,71

0,84

 

 - Đất công trình bưu chính VT

0,12

0,06

0,12

0,12

0,06

 

 - Đất cơ sở văn hóa

6,50

3,19

8,13

8,13

3,99

 

 - Đất cơ sở y tế

0,04

0,02

0,04

0,04

0,02

 

 - Đất cơ sở giáo dục đào tạo

1,49

0,73

9,13

9,13

4,48

 

 - Đất cơ sở thể dục thể thao

 

 

19,50

19,50

9,56

 

 - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

 

 

0,11

0,11

0,05

 

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

 

 

0,30

0,30

0,15

 

 - Đất chợ

 

 

0,40

0,40

0,20

 0

2.4

Đất ở tại đô thị

31,17

15,28

50,01

50,01

24,52

2.5

Đất xây dựng trụ sở CQ, CTSN

0,93

0,46

2,84

2,84

1,39

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,21

0,10

0,21

0,21

0,10

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,88

0,43

0,32

0,32

0,16

2.8

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,71

2,80

9,27

9,27

4,54

2.9

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,05

1,99

 

3,25

1,59

 

2.10

Đất sông, suối

17,25

8,46

 

17,25

8,46

 

2.11

Đất phi nông nghiệp còn lại

 

 

 

7,21

3,53

 

3

Đất chưa sử dụng

0,67

0,33

 

 

 

 

 

- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

 

 

0,67

0,67

0,33 

 

4

Đất đô thị

203,97

100,00

203,97

203,97

100,00

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu (2011-2015)

Kỳ cuối (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

79,04

76,81

2,23

1.1

Đất trồng lúa

23,71

23,71

 

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

8,81

8,81

 

1.3

Đất làm muối

17,57

17,57

 

1.4

Đất trồng cây lâu năm

14,97

14,97

 

1.5

Đất trồng cây hàng năm còn lại

13,98

11,75

2,23

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu

(2011-2015)

Kỳ cuối

(2016-2020)

2

Đất phi nông nghiệp

0,67

0,34

0,33

2.1

Đất ở tại đô thị

0,54

0,27

0,27

2.2

Đất phi nông nghiệp còn lại

0,13

0,07

0,06

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/2.000, và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết.

Điều 2. Xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

  Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

Tổng diện tích tự nhiên

203,97

203,97

203,97

203,97

203,97

203,97

1

Đất nông nghiệp

79,04

58,46

44,02

33,19

17,22

2,23

1.1

Đất trồng lúa

23,71

11,60

8,14

5,98

3,35

 

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

8,81

3,09

2,74

2,08

1,20

 

1.3

Đất làm muối

17,57

16,88

15,73

13,56

6,46

 

1.4

Đất trồng cây lâu năm

14,97

13,86

8,09

5,15

2,63

 

1.5

Đất trồng cây hàng năm còn lại

13,98

13,03

9,32

6,42

3,58

2,23

2

Đất phi nông nghiệp

124,26

144,84

159,53

170,36

186,33

201,41

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất an ninh

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

2.2

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

2.3

Đất phát triển hạ tầng

63,09

82,31

90,27

96,00

106,65

110,97

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 - Đất giao thông

54,90

54,62

57,03

61,79

71,66

73,20

 

 - Đất thủy lợi

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

 - Đất công trình bưu chính VT

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

 

 - Đất cơ sở văn hóa

6,50

6,50

7,73

7,73

8,13

8,13

 

 - Đất cơ sở y tế

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

 - Đất cơ sở giáo dục đào tạo

1,49

1,49

5,11

5,97

6,35

9,13

 

 - Đất cơ sở thể dục thể thao

 

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

 

 - Đất cơ sở nghiên cứu hoa học

 

 

 

0,11

0,11

0,11

 

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

 

 

0,30

0,30

0,30

0,30

 

 - Đất chợ

 

 

0,40

0,40

0,40

0,40

2.4

Đất ở tại đô thị

31,17

33,09

33,03

36,77

39,94

49,29

2.5

Đất xây dựng trụ sở CQ, CTSN

0,93

0,93

2,33

2,57

2,84

2,84

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

0,88

0,86

0,77

0,63

0,54

0,32

2.8

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,71

5,42

9,26

9,26

9,26

9,27

2.10

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,05

3,80

3,77

3,36

3,32

3,25

2.11

Đất sông, suối

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

2.12

Đất phi nông nghiệp còn lại

 

 

1,67

3,34

5,35

7,04

3

Đất chưa sử dụng

0,67

0,67

0,42

0,42

0,42

0,33

4

Đất đô thị

203,97

203,97

203,97

203,97

203,97

203,97

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích CMĐSD trong kỳ

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

76,81

20,58

14,44

10,83

15,97

14,99

1.1

Đất trồng lúa

23,71

12,11

3,46

2,16

2,63

3,35

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

8,81

5,72

0,35

0,66

0,88

1,20

1.3

Đất làm muối

17,57

0,69

1,15

2,17

7,10

6,46

1.4

Đất trồng cây lâu năm

14,97

1,11

5,77

2,94

2,52

2,63

1.5

Đất trồng cây hàng năm còn lại

11,75

0,95

3,71

2,90

2,84

1,35

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

2

Đất phi nông nghiệp

0,34

 

0,34

 

 

 

2.1

Đất ở tại đô thị

0,27

 

0,27

 

 

 

2.2

Đất phi nông nghiệp còn lại

0,07

 

0,07

 

 

 

Điều 3. Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Xuân An tổ chức công bố công khai để nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật đất đai.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch: rà soát quy hoạch của các lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ thành phố đến phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt để nâng cao hiệu quả, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

4. Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

5. Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân phường Xuân An tập trung, rà soát để tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

7. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

8. Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường Xuân An thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân An và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144