Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 43/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 18/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2011/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2008 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập chung, nhười có thu nhập thấptại các khu đô thị;

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sịnh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên đuợc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1418/TTr-STC ngày 31/8/2011, Công văn số 1284/STP-XDVB ngày 12/9/2011 của Sở Tư pháp về việc thẩm định văn bản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá cho thuê nhà ở đối với học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

- Mức giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên được quy định đã bao gồm chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà ở của học sinh, sinh viên như: Bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, diệt côn trùng, chi phí quản lý vận hành của ban quản lý và chi phí bảo trì nhà ở.

1. Giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

SỐ TT

TIÊU CHUẨN

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC GIÁ TỐI ĐA

(Đồng)

Loại 1

Công trình đưa vào sử dụng từ 10 năm trở xuống, chất lượng tốt, đảm bảo cơ sở hạ tầng sạch, đẹp, có công trình phụ kép kín, thiết bị điện, nước, thiết bị mạng, trang bị giường, tủ cá nhân, bàn học đảm bảo chất lượng tốt.

Người/tháng

100.000

Loại 2

Công trình đưa vào sử dụng trên 10 năm, cơ sở hạ tầng sạch, có công trình phụ kép kín, thiết bị điện, nước, trang bị giường, tủ cá nhân, bàn học đảm bảo chất lượng tốt.

Người/tháng

80.000

Loại 3

Công trình đưa vào sử dụng trên 10 năm đã có hiện tượng xuống cấp,cơ sở hạ tầng sạch, trang thiết bị điện nước đầy đủ, trang bị giường, tủ cá nhân, bàn học. Không có công trình phụ kép kín.

Người/tháng

60.000

2. Giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp hoặc tập đoàn kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

SỐ TT

TIÊU CHUẨN

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC GIÁ TỐI ĐA

(Đồng)

Loại 1

Công trình đưa vào sử dụng từ 10 năm trở xuống, chất lượng tốt, đảm bảo cơ sở hạ tầng sạch, đẹp, có công trình phụ kép kín, thiết bị điện, nước, thiết bị mạng, trang bị giường, tủ cá nhân, bàn học đảm bảo chất lượng tốt.

Người/tháng

130.000

Loại 2

Công trình đưa vào sử dụng trên 10 năm, cơ sở hạ tầng sạch, có công trình phụ kép kín, thiết bị điện, nước, trang bị giường, tủ cá nhân, bàn học đảm bảo chất lượng tốt.

Người/tháng

100.000

Loại 3

Công trình đưa vào sử dụng trên 10 năm đã có hiện tượng xuống cấp, cơ sở hạ tầng sạch, trang thiết bị điện nước đầy đủ, trang bị giường, tủ cá nhân, bàn học.Không có công trình phụ kép kín

Người/tháng

80.000

3. Định mức tiêu chuẩn diện tích ở của 01 học sinh, sinh viên:

- Một học sinh, sinh viên được quy định tiêu chuẩn diện tích sử dụng là 4m2/người; tối đa là 08 học sinh, sinh viên trên phòng.

- Diện tích sử dụng trên bao gồm: Diện tích sử dụng để ở cộng với diện tích các khu chức năng khác sử dụng chung tại căn nhà như: Công trình phụ, hành lang, ban công, sân phơi…).

4. Trường hợp khác: Trường hợp học sinh, sinh viên có nhu cầu ở lớn hơn mức tiêu chuẩn quy định thì tiền thuê nhà ở tăng theo mức thu tương ứng của mỗi m2 nhà ở cùng tiêu chuẩn, loại nhà.

5. Trách nhiệm của các trường:

- UBND tỉnh giao Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp căn cứ mức giá tối đa quy định trên cụ thể hoá giá cho thuê nhà ở đối với học sinh, sinh viên cho từng loại nhà để phù hợp với thực tế và có văn bản báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính để tổng hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp được giao quản lý vận hành nhà ở học sinh, sinh viên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc đầu tư bằng nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, phải thực hiện quản lý vận hành thu, nộp, sử dụng theo cơ chế chính sách hiện hành và có trách nhiệm thực hiện công khai mức thu nhà ở đối với học sinh, sinh viên, công khai hoạt động cho thuê nhà ở và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của các ngành:

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện thu tiền nhà ở đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tỉnh uỷ TN;
- TT HĐND tỉnh TN;
- TT Thông tin tỉnh TN;
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh TN;
- Lưu: VT, KTTH, VX, TH1;
(VN/T9/16/22b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89