Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4292/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành: 28/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4292/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND Thành phố: Số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố; số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; điều chỉnh giảm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6342/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 18 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/03/2023 như sau:

1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm: 0 dự án;

2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm là: 35 dự án, với diện tích 305,59 ha (Danh mục kèm theo);

3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023, cụ thể:

a. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2023:

Đơn vị tính (ha)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng diện tích tự nhiên

4.534,84

1

Đất nông nghiệp

NNP

668,80

1.1

Đất trồng lúa

LUA

26,29

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

26,29

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

325,78

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

259,12

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,00

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

0,00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

0,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

2,82

1.8

Đất làm muối

LMU

0,00

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

54,78

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.725,25

2.1

Đất quốc phòng

CQP

71,00

2.2

Đất an ninh

CAN

38,53

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

30,12

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

25,67

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

202,25

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

130,74

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

35,46

2.9

Đất phát triển hạ tầng, cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.246,73

2.10

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

9,88

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,36

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1.181,43

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,59

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

15,10

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

9,72

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

10,85

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

50,79

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

53,52

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

37,14

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

13,11

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

441,34

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

92,94

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,96

3

Đất chưa sử dụng

CSD

140,79

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

5

Đất khu kinh tế*

KKT

6

Đất đô thị*

KDT

b. Kế hoạch thu hồi đất bổ sung năm 2023

Đơn vị tính (ha)

STT

Loại đất

Tổng diện tích đất

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

274,74

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0

-

Đất ở tại đô thị

ODT

0

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0

4. Điều chỉnh, bổ sung dự án và diện tích ghi tại điểm e Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND Thành phố: 225 dự án, với diện tích là 1.146,64 ha.

5. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: P.TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN BẮC TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án

Ghi chú

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

A

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố

I

Các dự án điều chỉnh giảm trong năm 2023

II

Các dự án Biểu 3A

1

Cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa tuyến đường Phú Diễn - Trại gà, phường Phú Diễn

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,440

0,440

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Số 5428/QĐ-UBND ngày 04/10/2018; Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt dự án (Tiến độ 2019-2023)

2

Mở rộng và cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh, phường Thụy Phương

CCC

UBND phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

0,382

0,382

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

QĐ số 5657/QĐ-UBND ngày 23/1/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (phụ lục 11) Tiến độ 2023-2025

3

Cải tạo sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm

DTL

Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT

6,940

3,300

Bắc Từ Liêm

các phường: Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND TP về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện (Tiến độ 2021)

4

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Đinh Tứ đến đường Cổ Nhuế

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,500

0,500

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 2

QĐ số: 659/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND quận về việc phê duyệt nghiên cứu báo cáo khả thi dự án. Tiến độ 2023-2025

5

Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí - Phố Viên hướng ra đường Mỏ địa chất đi Phạm Văn Đồng

DGT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

0,233

0,233

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 2

QĐ 4212/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 Vv triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm. Tiến độ 2023-2025

6

Xây dựng tuyến đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Quận Bắc Từ Liêm

9,376

0,074

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương; Cổ Nhuế 2

- Quyết định số 3917/QĐ-UB ngày 23/6/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đầu tư dự án: Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) - Huyện Từ Liêm

- Quyết định số 3184/QĐ-UB ngày 19/5/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 88.454m2 đất tại các xã Thụy Phương và Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm giao cho Ban quản lý dự án huyện Từ Liêm để thực hiện dự án: Xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long.

- Quyết định số 5215/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) - giai đoạn 1, quận Bắc Từ Liêm, (Tiến độ: năm 2023)

7

Xây dựng trung tâm văn hóa - TDTT phường Thượng Cát

DVH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,900

0,190

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

- QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 4/3/2013 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

- QĐ số 4506/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND quận về việc điều chỉnh thời gian dự án (đến hết năm 2023)

8

Đường nghĩa trang Thượng Cát nối đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long ra đường vành đai 4

DGT

Ban QLDA ĐTXD Quận Bắc Từ Liêm

2,367

2,367

Bắc Từ Liêm

Phường Thượng Cát

- QĐ Số 1780/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 về việc phê duyệt dự án, QĐ số 2717/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND quận về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tiến độ 2009-2024

9

Xây dựng tuyến đường Phúc Lý, Minh Khai nối từ đường Phúc Diễn, Tây Tựu đến đường vào trung tâm hành chính Quận

DGT

Ban QLDA ĐTXD Quận Bắc Từ Liêm

1,575

1,575

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

- QĐ số 6410/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án. QĐ số 575/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Tiến độ 2017-2021

10

Xây dựng cụm văn hóa thể thao Thụy Phương

DVH

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

2,019

0,070

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

- Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư, Quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (tiến độ 2015-2023)

11

Mở rộng và cải tạo trường Tiểu Học Thụy Phương

DGD

Ban QLDA ĐTXD Quận Bắc Từ Liêm

0,673

0,214

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

- Quyết định số 7137/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án đầu tư; Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND quận về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (tiến độ 2014-2023)

12

Trường Mầm non Đức Thắng

DGD

Ban QLDA ĐTXD Quận Bắc Từ Liêm

0,390

0,390

Bắc Từ Liêm

Đức Thắng

QĐ số 8882/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trường Mầm non Đông Ngạc; Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án) đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án: Xây dựng trường Mầm non Đức Thắng. Tiến độ: Hết năm 2023

III

Các dự án Biểu 4

13

Đầu tư xây dựng cầu vượt bộ hành cụm trường tiểu học, trung học cơ sở Tây Hồ Tây

DGT

Cty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô

0,012

0,012

Bắc Từ Liêm

Xuân Tảo

Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tiến độ: 2022-2023

IV

Các dự án Biểu 5

14

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu A1-ĐX1 thuộc phường Thụy Phương

DGT

UBND quận

0,510

0,510

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000

15

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu GS1-5 thuộc phường Cổ Nhuế 2

DGT

UBND quận

0,250

0,250

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000

16

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu B1-ĐX1 thuộc phường Đông Ngạc

DGT

UBND quận

0,240

0,240

Bắc Từ Liêm

Đông Ngạc

Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000

17

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu A3-ĐX3 thuộc phường Xuân Đỉnh

DGT

UBND quận

0,050

0,050

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000

18

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu X5 thuộc phường Liên Mạc

DGT

UBND quận

0,720

0,720

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000

19

Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu X2 thuộc phường Minh Khai

DGT

UBND quận

0,290

0,290

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000

20

Khu đô thị sinh thái đa chức năng phục vụ du lịch sông Hồng

TMD

UBND quận

48,890

48,890

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc, Thượng Cát

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2023 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000

21

Khu chức năng đô thị Thượng Cát

ODT

UBND quận

138,940

138,940

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát, Tây Tựu

Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S1, tỷ lệ 1/5000

22

Xây dựng Cảng Thượng Cát

DGT

UBND quận

25,000

25,000

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2023 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000

23

Xây dựng Cảng Chèm-cảng Liên Mạc

DGT

UBND quận

36,000

36,000

Bắc Từ Liêm

Liên Mạc

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2023 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000

24

Xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị Tây Tựu

ODT

UBND quận

3,000

3,000

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Tây Tựu, tỷ lệ 1/500

25

Công viên lịch sử hình thành trái đất thông qua hóa thạch

DVH

UBND quận

11,100

11,100

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000

B

Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố

1

Mở rộng cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

DGD

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1,840

Bắc Từ Liêm

Minh Khai

Quyết định số 3285/QĐ-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Tiến độ thực hiện dự án: 2017-2021; Quyết định số 466/QĐ-ĐHCN-QLDA ngày 25/11/2021 của Trường đại học công nghiệp Hà Nội vv điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cs 1 Trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Tiến độ 2024

2

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

UBND quận Bắc Từ Liêm

4,500

Bắc Từ Liêm

Thượng Cát

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư; Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Văn bản số 1184/STNMT-QHKHSDĐ ngày 28/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến của các Sở, ngành.

3

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

UBND quận Bắc Từ Liêm

2,500

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư; Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Văn bản số 2062/STNMT-QHKHSDĐ ngày 28/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến các Sở, ngành.

4

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

UBND quận Bắc Từ Liêm

1,200

Bắc Từ Liêm

Phúc Diễn

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư, Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Văn bản số 1085/STNMT-QHKHSDĐ ngày 23/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến các Sở, ngành.

5

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

UBND quận Bắc Từ Liêm

0,085

Bắc Từ Liêm

Thụy Phương

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư, Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Thông báo số 449/TB-STNMT-QHKHSDĐ ngày 08/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị liên hệ với UBND quận Bắc Từ Liêm để đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bắc Từ Liêm.

6

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

UBND quận Bắc Từ Liêm

0,850

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư; Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Thông báo số 569/TB-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Liên hệ với UBND quận Bắc Từ Liêm

7

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

Người sử dụng đất

0,220

Bắc Từ Liêm

Tây Tựu

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư; Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Văn bản: Số 3046/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/5/2021; số 2391/STNMT-QHKHSDĐ ngày 10/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến các Sở, ngành.

8

Dự án đầu tư khu nhà ở thương mại Vạn Xuân tại lô đất D2-BT1 Khu đô thị mới Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

ODT

Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân

0,990

Bắc Từ Liêm

Xuân Đỉnh

QĐ số 3125/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND Thành phố về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tiến độ: Hoàn thành Quý III/2025

9

Đề xuất Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

TMD

0,412

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

Quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai 2013;

Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư; Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Văn bản số 5023/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến các Sở, ngành; Văn bản số 7053/VP-ĐT ngày 13/7/2021 của Văn phòng UBND Thành phố

10

Xây dựng trường THCS Cổ Nhuế 2A

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

1,2401

1,2401

Bắc Từ Liêm

Cổ Nhuế 2

QĐ số 1321/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện 1 số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn (tiến độ 2022-2025)

Điều chỉnh địa danh phường: Từ Thụy Phương thánh Cổ Nhuế 2.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4292/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất ngày 28/08/2023 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.441

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!