Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Danh mục các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp Khu công nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 429/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 02/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-UBND

Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 03/TT-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; Giám đốc các doanh nghiệp Khu công nghiệp Phú Bài; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

DANH MỤC

CÁC HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh)

I. Cấp GCN QSDĐ đối với Doanh nghiệp Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (ĐTXDKDKCHT KCN)

TT

Tên thủ tục và danh mục hồ sơ

Loại văn bản

Tổng số thời gian

(ngày)

Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)

Ban Quản lý các KCN

Văn phòng đăng ký QSDĐ

Cục Thuế

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh

 

 

 

11

01

06

03

01

01

1

Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Theo mẫu

 

 

 

 

 

 

2

Quyết định cho thuê đất và Hợp đồng cho thuê đất (kèm bản vẽ khu đất)

Bản chính và bản sao

 

 

 

 

 

 

3

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng

Bản sao

 

 

 

 

 

 

4

Chứng từ xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bản sao

 

 

 

 

 

 

5

Tờ khai nộp lệ phí trước bạ

Bản sao

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Hồ sơ lập thành 02 bộ.

2. Doanh nghiệp lập hồ sơ, lấy ý kiến xác nhận của Ban Quản lý các KCN tỉnh; nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại BQL các KCN tỉnh. BQL các KCN tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối giải quyết các thủ tục liên quan.

 

II. Cấp giấychứng nhận QSDĐ đối với doanh nghiệp thuê lại đất trong KCN

TT

Tên thủ tục và danh mục hồ sơ

Loại văn bản

Tổng số thời gian

(ngày)

Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Ban Quản lý các KCN

Văn phòng đăng ký QSDĐ

Cục Thuế

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

9

01

01

03

03

01

1

Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Theo mẫu

 

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng thuê lại đất có xác nhận của Ban Quản lý các KCN (kèm bản vẽ thửa đất do Văn phòng đăng ký QSDĐ lập)

Bản chính và bản sao

 

 

 

 

 

 

3

Giấy chứng nhận QSDĐ của doanh nghiệp ĐTXDKDKCHT KCN hoặc Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với khu đất (trong trường hợp doanh nghiệp ĐTXDKD KCHT KCN chưa được cấp GCN QSDĐ

Bản sao

 

 

 

 

 

 

4

Tờ khai nộp lệ phí trước bạ

Bản sao

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Hồ sơ lập thành 02 bộ.

2. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Công ty ĐTXDKDKCHT KCN, Công ty ĐTXDKDKCHT KCN trực tiếp giao nộp và nhận kết quả (giấy CNQSDĐ) tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Ban Quản lý các KCN làm đầu mối hướng dẫn chỉ đạo các doanh nghiệp KCN thực hiện./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Danh mục các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp Khu công nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85