Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 42/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 14/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1377/SXD-QLN ngày 16/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 469/QĐ-UB-BT ngày 10/5/1993 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định biểu giá chuẩn và nguyên tắc tính toán giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý và cho các hộ gia đình, cá nhân thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để ở.

2. Giá cho thuê các căn hộ chung cư thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về giá cho thuê từng khu chung cư.

3. Đơn giá thuê nhà ở sở hữu nhà nước trong trường hợp đấu giá thuê nhà là đơn giá trúng đấu giá.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê nhà sở hữu nhà nước để ở nhưng sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì không thuộc đối tượng áp dụng theo Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Nguyên tắc xác định đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:

a) Không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào giá cho thuê;

b) Giá thuê nhà ở được UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh trường hợp khi Chính phủ có quy định mới mà nội dung quy định của địa phương không còn

phù hợp.

2. Đơn giá chuẩn thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:

Số TT

Cấp nhà ở

Đơn vị tính

Đơn giá thuê

1

Nhà cấp IIA

đ/m2 SD/tháng

6.200

2

Nhà cấp IIB

đ/m2 SD/tháng

5.900

3

Nhà cấp IIIA

đ/m2 SD/tháng

5.600

4

Nhà cấp IIIB

đ/m2 SD/tháng

5.100

5

Nhà cấp IVA

đ/m2 XD/tháng

3.700

6

Nhà cấp IVB

đ/m2 XD/tháng

3.400

7

Nhà cấp IVC

đ/m2 XD/tháng

3.100

3. Hệ số điều chỉnh đơn giá cho thuê nhà ở theo chất lượng nhà:

a) Những căn nhà có chất lượng còn lại từ 70% trở lên được áp dụng mức giá cho thuê bằng 100% đơn giá chuẩn cho thuê nhà ở;

b) Những căn nhà có chất lượng còn lại dưới 70% được áp dụng mức giá cho thuê bằng 70% đơn giá chuẩn cho thuê nhà ở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện đang cho các hộ gia đình, cá nhân thuê.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát, theo dõi quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện đang cho các hộ gia đình, cá nhân thuê. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những trường hợp tồn tại trước đây (nếu có).

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà, Phòng Hạ tầng - Kinh tế, Công ty Công trình công cộng các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy định này tính lại tiền thuê nhà và ký lại hợp đồng mới (khi hợp đồng cũ đã hết hiệu lực) cho các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Truy thu đầy đủ các trường hợp còn nợ đọng tiền thuê nhà trước khi ký lại hợp đồng mới. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không thực hiện nộp tiền vào ngân sách thì báo cáo cơ quan ra quyết định cho thuê nhà thu hồi lại quyết định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Quy định này được áp dụng để tính tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.511
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255