Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 10, Quyết định 1861/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 4116/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4116/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1861/QĐ-UBND NGÀY 02/7/2014 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VỀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Xét đề nghị của S Nội vụ tại Tờ trình số 701/TTr-SNV ngày 28/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10, Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất tnh Lào Cai, cụ thể như sau:

Điều 10. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.

1. Tổ chức bộ máy Quỹ, gồm:

a) Ban Giám đốc Quỹ, gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc Quỹ;

b) Kế toán trưởng;

c) Văn phòng Quỹ.

2. Giám đốc Quỹ: Là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ điều hành nghiệp vụ Quỹ, gồm:

a) Xây dựng phương hướng hoạt động, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ, trình Hội đồng qun lý Quỹ phê duyệt;

b) Tổ chức, điều hành và qun lý các hoạt động ca Qutheo quy định tại Điều lệ này và Quy chế được cấp có thẩm quyền ban hành, các chương trình, kế hoạch và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Quyết định ứng vốn và thực hiện chi hỗ trợ theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát trin đất do UBND tnh Lào Cai ban hành;

d) Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tình hình tiếp nhận vốn, ứng vn, chi htrợ và các hoạt động khác của Quvới Hội đồng quản lý Qu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Trình Hội đồng quản lý Quphê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền quy chế làm việc và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ;

e) Đề nghị Hội đồng quản lý Qutrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Qu và phê duyệt Đán vị trí việc làm của Quỹ theo quy định;

g) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Qutheo quy định tại Điu lệ của Quỹ và các quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công.

3. Phó Giám đốc Quỹ: Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công ca Giám đc Quỹ và chịu trách nhiệm trước Giám đc Quỹ và pháp luật vnhiệm vụ đã được phân công. Trường hợp Giám đốc Quỹ vắng mặt, ủy quyền cho Phó Giám đc Quỹ thực hiện nhiệm vụ của Giám đc Quỹ. Phó Giám đc Quỹ điu hành viên chức làm nhiệm vụ chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

4. Kế toán trưởng Quỹ: Có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.

5. Văn phòng Quỹ: Văn phòng Quỹ là tổ chức tham mưu giúp việc cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, Văn phòng được giao 03 định xuất người làm việc chuyên trách, thuộc biên chế của đơn vị tự đm bảo kinh phí hoạt động; ngoài ra Quỹ được bố trí một số công chức thuộc STài chính (kiêm nhiệm) để thực hiện các nhiệm vụ. Văn phòng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ: chuyên môn, nghiệp vụ; kế toán; hành chính, tổng hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ của Quvà Giám đốc Quỹ giao.

Việc tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức được thực hiện theo phân cấp quản lý tchức, cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

6. Giao cho Kho Bạc Nhà nước tỉnh, kiểm soát thanh toán vốn ứng ca Chđầu tư, phối hợp thu hồi vốn ứng, phí ứng vốn của các dự án sử dụng vốn ứng Quỹ Phát trin đất tnh”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Phát triển đất, Thtrưởng các S, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT, Tnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Như Điều 2 (QĐ);
- Sở Tài chính (02 b
n);
- S
Nội vụ (03 bản);
- C
ng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 10, Quyết định 1861/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80