Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 410/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tại Khu A - Khu đô thị mới Nam thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 410/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 410/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ MỸ HƯNG TẠI KHU A - KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Quyết định số 865/TTg ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận thuê 600ha đất để góp vốn liên doanh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị mới Nam thành phố;
Căn cứ Quyết định số 112/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng;
Căn cứ Công văn số 4156/UB-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành phụ lục về trình tự, thủ tục thuê nhà ở, bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng;
Căn cứ Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố 1/5000;
Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu A thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố;
Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu Nam tại Công văn số 50/BQLKN-ĐĐMT ngày 15 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu hồi 5658,06 m2 (năm nghìn sáu trăm năm mươi tám phẩy không sáu mét vuông) đất tại vị trí thuộc một phần thửa số 1402, 1414 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè nay là phường Tân Phong quận 7 (Tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990); một phần thửa số 8 tờ bản đồ số 20 phường Tân Phong quận 7 (Tài liệu năm 2004); thửa 344 tờ bản đồ số 31 phường Tân Phong quận 7 (Tài liệu năm 2004); một phần thửa số 9 tờ bản đồ số 32 phường Tân Phong quận 7 (Tài liệu năm 2003) của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận trong tổng số 600ha đất thuê để góp vốn trong Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, đồng thời giao quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài cho 70 (bảy mươi) tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ban Quản lý khu Nam, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 7 có trách nhiệm:

1. Ban Quản lý khu Nam: Hướng dẫn Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Cục Thuế thành phố: Kiểm tra, rà soát, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, truy thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và các khoản khác (nếu có) của người được giao đất theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách cấp cho Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng theo quy định. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các tổ chức theo quy định.

4. Sở Xây dựng: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho các tổ chức theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân quận 7: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý khu Nam, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phong quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phú quận 7, Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Phòng ĐTMT, ĐT, CNN;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 410/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tại Khu A - Khu đô thị mới Nam thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50