Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015

Số hiệu: 403/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 156/TTr-SNN ngày 24 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

KẾ HOẠCH

DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA

1. Mục tiêu

Thực hiện dồn điền, đổi thửa để khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác từng địa phương (vùng sản xuất lúa, mía, cây màu, rau, hoa, ...); hoàn thiện hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng; tạo thuận lợi để các hộ nông dân có điều kiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; làm tăng hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn; tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực hiện đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2015 có 79/94 xã đạt từ 10 đến 19 tiêu chí, trong đó có 20 xã đạt 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Dồn điền, đổi thửa phải gắn với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp và các quy hoạch liên quan khác trên địa bàn.

- Thực hiện dồn điền, đổi thửa phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đoàn kết, có sự đồng thuận cao của nhân dân.

- Khu vực thực hiện dồn điền, đổi thửa phải có diện tích tập trung từ 10 ha trở lên, ở những vùng sản xuất nông nghiệp ổn định.

3. Nguyên tắc

a) Việc dồn điền, đổi thửa thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, cùng có lợi (dồn chuyển diện tích, vị trí các thửa đất nông nghiệp hiện có của hộ gia đình, cá nhân từ nhiều thửa nhỏ thành thửa lớn phù hợp với vùng sản xuất hàng hóa theo quy hoạch nông thôn mới).

b) Tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa phải bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp uỷ, kế hoạch thực hiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia bàn bạc của người dân trong suốt quá trình thực hiện.

c) Dồn điền, đổi thửa phải căn cứ quy hoạch nông thôn mới của xã được duyệt, bảo đảm sản xuất nông nghiệp tại địa phương luôn ổn định và phát triển.

d) Phương án dồn điền đổi thửa các xã phải tuân thủ Luật Đất đai, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở xã; vận động các hộ gia đình, cá nhân góp một phần diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng (do xã quy định) để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng theo quy hoạch được duyệt, phục vụ trực tiếp cho phương án dồn điền, đổi thửa.

e) Trong quá trình dồn điền, đổi thửa tuỳ điều kiện đất đai của từng địa phương có thể dùng hệ số quy đổi giữa các hạng đất (hoặc vùng đất theo quy hoạch) để tính diện tích giao cho hộ nhằm bảo đảm sự công bằng. Việc định hệ số quy đổi do nhân dân bàn bạc đưa ra bình xét, quyết định và phải ghi thành biên bản họp dân để thực hiện.

g) Sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa phải chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân để đảm bảo quyền lợi; thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định pháp luật.

Những địa phương đang triển khai thực hiện Dự án VLAP vẫn tiến hành đồng thời với việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, không để việc dồn điền, đổi thửa ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án VLAP.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Cấp tỉnh

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) chỉ đạo thực hiện Kế hoạch dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp của toàn tỉnh giai đoạn 2013-2015.

2. Cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố)

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) chỉ đạo việc dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện, sử dụng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện; trong đó bộ phận thường trực về dồn điền, đổi thửa là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) và Phòng Tài nguyên – Môi trường, để triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn cấp xã xây dựng và thực hiện Phương án dồn điền, đổi thửa; thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Phương án của cấp xã.

3. Cấp xã

Căn cứ quy định của pháp luật, các văn bản của cấp tỉnh, cấp huyện và điều kiện thực tế của địa phương, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo dồn điền, đổi thửa; phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới (đồng thời thực hiện nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa của địa phương); xây dựng Phương án, lập kế hoạch thực hiện và hướng dẫn Ban Phát triển thôn thực hiện Phương án.

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ kinh phí quản lý điều hành, tổ chức thực hiện

- Xã thực hiện dồn điền đổi thửa trên 10 ha được ngân sách tỉnh hỗ trợ Ban Chỉ đạo cấp xã 2 triệu đồng/ha để chi phí quản lý, điều hành, tổ chức họp dân; xây dựng, thực hiện phương án.

- Hỗ trợ 100% chi phí cho công tác trích đo địa chính thửa đất, khu đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa.

2. Hỗ trợ xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng; san ủi cải tạo đồng ruộng, giống cây trồng

a) Điều kiện hỗ trợ

- Diện tích lúa, rau màu, cây ngắn ngày sau dồn điền, đổi thửa có diện tích tối thiểu 2.000 m2/thửa.

- Diện tích mía, cây ăn trái, cây dài ngày sau dồn điền, đổi thửa có diện tích tối thiểu 3.000 m2/thửa.

b) Mức hỗ trợ cụ thể:

- Hỗ trợ xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; san ủi đồng ruộng.

Áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, mức vốn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ chi đầu tư không quá 70%, ngân sách cấp huyện không quá 30% tổng mức đầu tư của dự án được duyệt đối với hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp tập trung.

- Hỗ trợ giống sau dồn điền đổi thửa: Áp dụng theo Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Kinh phí và phương thức hỗ trợ

Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã (Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới) quản lý thực hiện theo phương án được duyệt. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành của nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai

- Năm 2013: Triển khai thực hiện ở 8 xã chỉ đạo điểm; mỗi xã chọn một xứ đồng với diện tích trên 10 ha; để thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa kể cả việc cải tạo, san lấp đồng ruộng, xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng.

Triển khai lập Phương án ngay sau khi Kế hoạch dồn điền, đổi thửa của tỉnh được ban hành, chậm nhất là đến ngày 30 tháng 5 năm 2013 có 8 Phương án của 8 xã chỉ đạo điểm được duyệt, làm cơ sở cho việc bổ sung kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất trên diện tích dồn điền, đổi thửa trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp giữa năm xem xét bổ sung kinh phí thực hiện các phương án dồn điền, đổi thửa vào Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2013.

- Năm 2014: Tiếp tục triển khai, thực hiện các công việc liên quan trong việc dồn điền, đổi thửa.

- Năm 2015: Sơ kết công tác thực hiện dồn điền, đổi thửa để tổ chức nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh.

- Trong thời gian triển khai nói trên, khuyến khích các xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới còn lại chủ động đăng ký, phấn đấu thực hiện kế hoạch dồn điền, đổi thửa tại địa bàn theo phương án cụ thể.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương

- Đề nghị cấp ủy Đảng của các địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, yêu cầu thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp nhằm thực hiện quy hoạch nông thôn mới, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng phương án "dồn điền, đổi thửa"; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề, hướng dẫn phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các đối tượng tham gia thực hiện dồn điền đổi thửa.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn về chuyên môn thực hiện việc xây dựng các phương án dồn điền đổi thửa; cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nông dân theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách đầu tư thực hiện việc dồn điền, đổi thửa ở các cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về Đề án dồn điền, đổi thửa; kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Xây dựng kế hoạch dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện, chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kế hoạch dồn điền, đổi thửa cụ thể trên địa bàn xã.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập và phê duyệt phương án "dồn điền, đổi thửa" trước tháng 8 hàng năm; tổng hợp kế hoạch diện tích dồn điền, đổi thửa, diện tích chỉnh trang; tổng hợp dự toán kinh phí đề nghị tỉnh hỗ trợ và phân kỳ hàng năm, giai đoạn 2013-2015 gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường (trước tháng 9 hàng năm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách tỉnh phân bổ hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự toán danh mục hỗ trợ đầu tư cho Ủy ban nhân dân cấp xã; đối với khối lượng thực hiện vượt kế hoạch vốn của tỉnh giao các địa phương tự cân đối.

+ Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính sau dồn điền, đổi thửa và lập hồ sơ thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Tuyên truyền, vận động, tổ chức khảo sát xứ đồng đã chọn, tổ chức họp dân để quán triệt, phổ biến chủ trương, xây dựng phương án, tổ chức thông qua phương án, triển khai thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa và tổ chức sản xuất.

+ Lập dự toán chi phí dồn điền đổi thửa (từng công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, hỗ trợ giống, chỉ đạo điều hành...) trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để thực hiện.

+ Trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện và lập thủ tục thanh, quyết toán vốn theo quy định.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện lập bản trích đo địa chính thửa đất, khu đất theo từng khu vực, chỉnh lý hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích thực hiện dồn điền, đổi thửa.

- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện vào ngày 20 tháng cuối hàng quý cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và các ngành có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phản ánh kịp thời bằng văn bản về Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Văn phòng Điều phối), để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 403/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về Kế hoạch dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127