Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 37/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015-2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luât Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014//TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Bảng giá đất nông nghiệp

a) Đất trồng cây hàng năm;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất nuôi trồng thủy sản;

d) Đất rừng sản xuất.

(Có bảng giá đất nông nghiệp kèm theo).

2. Bảng giá đất phi nông nghiệp

a) Bảng giá đất ở

- Bảng giá đất ở đô thị (thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, Thị xã Tam Điệp là đô thị loại III, thị trấn thuộc các huyện là đô thị loại V);

- Bảng giá đất ở ven đô thị, đầu mối giao thông, ven trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp;

- Bảng giá đất ở tại nông thôn.

(có bảng giá đất ở kèm theo)

b) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ có thời hạn sử dụng 70 năm tại đô thị và nông thôn

(có bảng giá đất thương mại, dịch vụ kèm theo)

c) Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có thời hạn sử dụng 70 năm tại đô thị và nông thôn

(Có bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp kèm theo)

d) Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, có thời hạn sử dụng 70 năm tại các khu công nghiệp.

(Có bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp kèm theo)

3. Giá đất phi nông nghiệp là đất ở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này được áp dụng cho khuôn viên đất có diện tích bám mặt đường chính (chiều sâu từ 0 m đến 20 m); mức giá đất ở đối với diện tích còn lại (từ trên 20 m đến hết lô đất) được tính theo các mức như sau:

a) Bằng 70% mức giá đất ở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 20 m đến 60 m;

b) Bằng 60% mức giá đất ở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 60 m đến 100 m;

c) Bằng 50% mức giá đất ở quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 100 m đến hết lô đất;

d) Mức giá đất ở bình quân thấp nhất của mỗi khuôn viên quy định tại Điểm a, b, c Khoản này không được thấp hơn mức giá đất ở khu dân cư còn lại của xã, phường, thị trấn đó;

4. Mức giá đất phi nông nghiệp là đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này áp dụng cho khuôn viên có diện tích bám mặt đường chính (chiều sâu từ 0 m đến 50m); diện tích còn lại (từ trên 50 m đến hết lô đất), được tính theo các mức như sau:

a) Bằng 70% mức giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 50 m đến mét đến 100 m;

b) Bằng 60% mức giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 100 m đến 150 m;

c) Bằng 50% mức giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 150 m đến 200 m;

d) Bằng 40% mức giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 200 m đến 250 m;

đ) Bằng 30% mức giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 250 m đến 300 m;

e) Bằng 20% mức giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này đối với phần diện tích của khuôn viên đất từ trên 300 m đến hết lô đất;

f) Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thấp nhất của mỗi khuôn viên quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản này không được thấp hơn mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu dân cư còn lại của xã, phường, thị trấn đó;

5. Giá đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ tại khu vực dân cư nông thôn, tại đô thị, ven trục đường giao thông, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều này được xác định theo hiện trạng.

6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ) và đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn học nghệ thuật) áp dụng mức giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở vùng lân cận.

7. Đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2014 và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa) áp dụng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề.

8. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng quy định tại điểm i, khoản 2, điều 10 của Luật Đất đai khi sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản: Được xác định giá đất theo giá đất nuôi trồng thủy sản có cùng vị trí đã quy định trong bảng giá đất; Trường hợp nếu sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì áp dụng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề).

9. Đất nông nghiệp khác quy định tại điểm h, khon 1, điều 10 của Luật Đất đai được xác định giá đất theo vị trí liền kề giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản.

10. Đất chưa sử dụng (gồm: đất bãi bồi ven sông hoặc cồn bãi bồi giữa sông và đất bằng chưa sử dụng khác): tính theo giá của loại đất đưa vào sử dụng khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại vị trí hoặc khu vực lân cận để xác định mức giá đất.

Điều 2. Giá các loại đất quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013.

Điều 3. Các trường hợp phải điều chỉnh bảng giá đất

1. Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự.

2. Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2014; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan; Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại phường Tây Sơn, phường Tân Bình, xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp.

Điều 6. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục thuế tỉnh; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh NB;
- Lưu: VT, VP3,4,5; Cổng TTĐT;.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh)

Phần I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính: 1.000 đng/m2

STT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất

Ghi chú

Khu vực
Đồng bằng

Khu vực
Miền núi

I

Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Ninh Bình

 

 

 

1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

69

68

 

Đất lúa màu

65

64

 

Đất 2 lúa

63

62

 

Đất 1 lúa

61

60

 

2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

 

 

 

(Đất vườn) trong KDC nằm cùng thừa với đất ở còn lại khác

100

90

 

3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài KDC

52

51

 

(Đất ao) trong KDC nằm cùng thừa với đất ở còn lại khác

100

90

 

II

Bảng giá đất nông nghiệp thị xã Tam Điệp

 

 

 

1

Các phường thuộc TX. Tam Điệp

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

 

60

 

Đất lúa màu

 

56

 

Đất 2 lúa

 

55

 

Đất 1 lúa

 

53

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

 

44

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

 

80

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

 

35

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

 

78

 

1.4

Đất rừng sản xuất

 

 

27

 

2

Các xã thuộc thị xã Tam Điệp

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

 

50

 

Đất lúa màu

 

47

 

Đất 2 lúa

 

46

 

Đt 1 lúa

 

42

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

 

44

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

 

80

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

 

35

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

 

80

 

2.4

Đất rừng sản xuất

 

 

27

 

III

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hoa Lư

 

 

 

1

Th trấn Thiên Tôn

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

63

 

 

Đt lúa màu

59

 

 

Đất 2 lúa

58

 

 

Đất 1 lúa

56

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

90

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

42

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

90

 

 

2

Các xã thuộc huyện Hoa Lư

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

55

53

 

Đất lúa màu

52

50

 

Đt 2 lúa

50

49

 

Đất 1 lúa

49

48

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

44

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

90

80

 

23

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

42

40

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

90

80

 

IV

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Gia Viễn

 

 

 

1

Thị trấn Me

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

60

 

 

Đất a màu

56

 

 

Đất 2 a

55

 

 

Đất 1 lúa

50

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

90

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

35

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

90

 

 

1.4

Đất rừng sản xuất

 

27

 

 

2

Các xã thuộc huyện Gia Viễn

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

52

50

 

Đất lúa màu

48

47

 

Đất 2 lúa

47

46

 

Đất 1 lúa

43

42

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

44

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

90

80

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

42

35

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

90

80

 

2.4

Đt rng sản xuất

 

 

27

 

V

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Nho Quan

 

 

 

1

Th trn Nho Quan

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

 

60

 

Đất lúa màu

 

56

 

Đất 2 lúa

 

55

 

Đất 1 lúa

 

53

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

 

60

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

 

90

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

 

50

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

 

90

 

2

Các xã thuộc huyện Nho Quan

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

 

50

 

Đất lúa màu

 

47

 

Đất 2 lúa

 

46

 

Đất 1 lúa

 

42

 

Đất màu đồi

 

44

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân

 

44

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

 

70

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

 

35

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

 

69

 

2.4

Đất rừng sản xuất

 

 

27

 

VI

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Khánh

 

 

 

1

Thị trấn Ninh

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

54

 

 

Đất lúa màu

50

 

 

Đt 2 lúa

49

 

 

Đất 1 lúa

47

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

54

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

100

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

32

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

100

 

 

2

Các xã thuộc huyện Yên Khánh

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

45

 

 

Đất lúa màu

42

 

 

Đất 2 lúa

41

 

 

Đất 1 lúa

39

 

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

45

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

90

 

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

32

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

90

 

 

VII

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Mô

 

 

 

1

Thị trấn Yên Thịnh

 

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

60

 

 

Đất lúa màu

56

 

 

Đất 2 lúa

55

 

 

Đất 1 lúa

50

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

70

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

35

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

69

 

 

2

Các xã thuộc huyện Yên Mô

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đt màu

52

50

 

Đất lúa màu

48

47

 

Đất 2 lúa

47

46

 

Đất 1 lúa

43

42

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

44

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

69

58

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

42

35

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

68

56

 

2.4

Đất rừng sản xuất

 

 

27

 

VIII

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Kim Sơn

 

 

 

1

Thị trấn Phát Diệm, Thị trấn Bình Minh

 

 

 

1.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

60

 

 

Đất lúa màu

56

 

 

Đất 2 lúa, cói

55

 

 

Đất 1 lúa

50

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

90

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

35

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

90

 

 

2

Các xã thuộc huyện Kim Sơn

 

 

 

2.1

Đất trồng cây hàng năm

Đất màu

52

 

 

Đất lúa màu

48

 

 

Đất 2 lúa, cói

47

 

 

Đất 1 lúa

43

 

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm

Ngoài khu dân cư

44

 

 

(Đất vườn) trong khu dân cư, cùng thửa với đất ở

80

 

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản

Ngoài khu dân cư

42

 

 

(Đất ao) trong khu dân, cùng thửa với đất ở

80

 

 

Phần II

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

BẢNG SỐ 1: BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ NINH BÌNH

A. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Đô thị loại II)

I. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

 

Từ

Đến

Đất ở

Đất TMDV

Đất SXKD

Ghi chú

1

Đường Trần Hưng Đạo

Ranh giới phía Bắc phường Ninh Khánh giáp huyện Hoa Lư

Cầu Lim

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Ranh giới phía Bắc phường Ninh Khánh

Đường Vạn Hạnh

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 2

Đường Vạn Hạnh

Đường Trịnh Tú

8.000

4.800

4.000

 

 

Đoạn 3

Đường Trịnh Tú

Đường Đinh Tất Miễn

10.000

6.000

5.000

 

 

Đoạn 4

Đường Đinh Tất Miễn

Đường Đào Duy Từ

13.000

7.800

6.500

 

 

Đoạn 5

Đường Đào Duy Từ

Ngã Tư Xuân Thành

15.000

9.000

7.500

 

 

Đoạn 6

Ngã tư Xuân Thành

Cầu Lim

18.000

10.800

9.000

 

2

Đường 30 tháng 6

Cầu Lim

Hết đất thành phố

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Lim

Hồ lâm sản

13.000

7.800

6.500

 

 

Đoạn 2

Hồ lâm sản

Đường Tuệ Tĩnh

11.000

6.600

5.500

 

 

Đoạn 3

Đường Tuệ Tĩnh

Đường Phan Chu Chinh

9.000

5.400

4.500

 

 

Đoạn 4

Đường Phan Chu Trinh

Ngã ba cầu Vũng Trắm

8.000

4.800

4.000

 

 

Đoạn 5

Ngã ba cầu Vũng Trắm

Cầu Vòm

6.500

3.900

3.250

 

 

Đoạn 6

Cầu Vòm

Công ty CP Dầu khí Ninh Bình (Cây xăng Đại Dương cũ)

5.500

3.300

2.750

 

 

Đoạn 7

Công ty CP Dầu khí Ninh Bình (Cây xăng Đại Dương cũ)

Hết đất thành phố

4.500

2.700

2.250

 

3

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Lê Hng Phong

Đường Vạn Hạnh

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Tràng An

16.000

9.600

8.000

 

 

Đoạn 2

Đường Tràng An

Đường Trịnh Tú

12.000

7.200

6.000

 

 

Đoạn 3

Đường Trịnh Tú

Đường Lưu Cơ

10.000

6.000

5.000

 

 

Đoạn 4

Đường Lưu Cơ

Đường Vạn Hạnh

6.500

3.900

3.250

 

4

Đường Tôn Đức Thắng (phía Đông nhà thi đấu)

Đường Lương Văn Thăng

Đường Lưu Cơ

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lương Văn Thăng

Đường Trịnh Tú

11.000

6.600

5.500

 

 

Đoạn 2

Đường Trịnh Tú

Đường Lưu Cơ

6.500

3.900

3.250

Bổ sung

5

Đường Vạn Hạnh

Đường Trần Hưng Đạo

Đường ĐT477

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Hết TT cai nghiện

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 3

Hết TT cai nghiện

Cống vòm

3.500

2.100

1.750

 

 

Đoạn 4

Nhà ông Thiều

Đường ĐT477

1.100

660

550

 

6

Đường Lưu Cơ

Đường Lê Thái Tổ

Đường Phạm Hùng (Hết khu trung tâm Quảng trường)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Thái Tổ

Đường Trần Hưng Đạo

4.500

2.700

2.250

 

 

Đoạn 2

Đền Bình Yên

Đường Phạm Hùng

6.000

3.600

3.000

 

7

Đường Trịnh Tú

Đường Lê Thái Tổ

Đường Phạm Hùng

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Thái Tổ

Đường Trần Hưng Đạo

7.000

4.200

3.500

Bổ sung

 

Đoạn 2

Đường Trn Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng

8.000

4.800

4.000

 

 

Đoạn 3

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Tôn Đức Thng

7.500

4.500

3.750

Tách đoạn

 

Đoạn 4

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Phạm Hùng

7.000

4.200

3.500

 

8

Đường Nguyễn Bc

Đường Lê Thái Tổ

Đường Phạm Hùng

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Thái T

Đường Trần Hưng Đạo

3.500

2.100

1.750

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Hết công ty xăng dầu

3.500

2.100

1.750

 

 

Đoạn 3

Hết công ty xăng dầu

Đường Đinh Tiên Hoàng

6.500

3.900

3.250

 

 

Đoạn 4

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Phạm Hùng

6.500

3.900

3.250

 

9

Đường Đinh Điền

Đường Lê Thái Tổ

Đường Tôn Đức Thng

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Thái T

Ngõ 99 đường Đinh Điền

4.500

2.700

2.250

 

 

Đoạn 2

Ngõ 99 đường Đinh Điền (đường giáp nhà VH phố Bắc Thành)

Đường Trần Hưng Đạo

3.000

1.800

1.500

 

 

Đoạn 3

Đường Trần Hưng Đạo

Miếu Từ Bi

3.500

2.100

1.750

 

 

Đoạn 4

Miếu Từ Bi

Đường Phạm Hùng (Hết khu trung tâm Quảng trường)

9.000

5.400

4.500

 

10

Đường Đinh Tất Miễn

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Lê Thái Tổ

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Tôn Đức Thng

Đường Trần Hưng Đạo

8.000

4.800

4.000

 

 

Đoạn 2

Đường Trn Hưng Đạo

Đường Lê Thái Tổ

7.000

4.200

3.500

 

11

Đường Tràng An

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Lê Thái Tổ

13.000

7.800

6.500

 

12

Đường Đào Duy Từ

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Tôn Đức Thắng

10.000

6.000

5.000

 

13

Đường Lê Thái Tổ (KTN phía Tây Thành phố)

Đường Vạn Hạnh

Nút giao thông N18 (khu Phúc Trì)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Vạn Hạnh

Đường Trịnh Tú

4.500

2.700

2.250

 

 

Đoạn 2

Đường Trịnh Tú

Đường Tràng An

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 3

Đường Tràng An

Đường Hải Thượng Lãn Ông

6.500

3.900

3.250

 

 

Đoạn 4

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường Phan Chu Chinh

5.500

3.300

2.750

 

 

Đoạn 5

Đường Phan Chu Trinh

Nút giao thông N18 (khu Phúc Trì)

3.500

2.100

1.750

 

14

Đường Lương Văn Thăng

Đường Trần Hưng Đạo

Đầu cầu Non Nước mới

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã tư Đinh Tiên Hoàng

15.000

9.000

7.500

 

 

Đoạn 2

Ngã tư Đinh Tiên Hoàng

Đầu cầu Non Nước mới

13.000

7.800

6.500

 

15

Đường Xuân Thành

Đường Trần Hưng Đạo

Cầu Ninh Xuân

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Thành Công

9.000

5.400

4.500

 

 

Đoạn 2

Đường Thành Công

Đường Lê Thái Tổ

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 4

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

Bưu điện Kỳ Vỹ

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 5

Bưu điện Kỳ Vỹ

Trạm biến thế Kỳ Vỹ (đầu đường trục xã)

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 6

Trạm biến thế Kỳ Vỹ (đầu đường trục xã)

Cầu Ninh Xuân

3.000

1.800

1.500

 

16

Đường Tây Thành

Đường Xuân Thành

Đường 30/6

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Xuân Thành

Đường Hải Thượng Lãn Ông

3.500

2.100

1.750

 

 

Đoạn 2

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết khu dân cư mới phố Phúc Chỉnh

2.000

1.200

1.000

 

 

Đoạn 3

Hết khu dân cư mới phố Phúc Chỉnh

Đường 30/6

3.500

2.100

1.750

 

17

Đường Thành Công

Đường Đinh Điền

Đường Xuân Thành

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Đinh Điền

Đường Tràng An

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 2

Ngõ 95 đường Thành Công (Đường 1 phố Khánh Thành cũ)

Đường Xuân Thành

5.500

3.300

2.750

 

18

Đường Đông Phương Hồng

Đường Lê Hồng Phong

Đường Đinh Điền

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Đào Duy Từ

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 2

Đường Đào Duy Từ

Đường Đinh Điền

6.000

3.600

3.000

 

19

Đường Phạm Văn Ngh

Đường Lê Hồng Phong

Đường Lương Văn Thăng

9.000

5.400

4.500

 

20

Đường Chiến Thắng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng

5.000

3.000

2.500

 

21

Đường Cát Linh

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngõ 28 đường Cát Linh

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 2

Ngõ 28 đường Cát Linh (Công an phường Tân Thành cũ)

Ngõ 60 đường Cát Linh

5.500

3.300

2.750

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

4.500

2.700

2.250

 

 

Đoạn 4

Đường Tây Thành

Đường Lê Thái Tổ

5.000

3.000

2.500

Bổ sung

22

Đường Nguyễn Văn Giản

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tiên Hoàng

4.000

2.400

2.000

 

23

Đường Nguyễn Thái Học

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Lương Bằng (đường Thành Công kéo dài)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngõ 70 đường Lương Văn Tụy

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 2

Ngõ 70 đường Lương Văn Tụy (Nhà văn hóa Nhật Tân cũ)

Đường Nguyễn Lương Bằng

6.000

3.600

3.000

 

24

Đường Cù Chính Lan

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Lương Bằng

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngõ 70 đường Lương Văn Tụy

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 2

Ngõ 70 đường Lương Văn Tụy

Đường Nguyễn Lương Bằng

4.000

2.400

2.000

 

25

Đường Lê Hồng Phong

Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Cầu Vân Giang

19.000

11.400

9.500

 

26

Đường Lương Văn Tụy

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thánh Tông

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Lương Bằng

12.000

7.200

6.000

Gộp đoạn

 

Đoạn 2

Đường Nguyễn Lương Bằng

Đường Tây Thành

8.000

4.800

4.000

Tách đoạn

 

Đoạn 3

Đường Tây Thành

Đường Lê Thái Tổ

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông

4.000

2.400

2.000

 

27

Đường Võ Thị Sáu

Đường Lê Hng Phong

Công Cty cấp nước Ninh Bình

12.000

7.200

6.000

 

28

Đường Dương Vân Nga

Ngã tư Lê Hồng Phong (Cầu Vân Giang)

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Ngã tư Lê Hồng Phong (Cầu Vân Giang)

Chợ Rồng

12.000

7.200

6.000

 

 

Đoạn 2

Chợ Rồng

Đường Trần Phú

11.000

6.600

5.500

 

 

Đoạn 3

Đường Trần Phú

Đường Trần Hưng Đạo

8.000

4.800

4.000

 

29

Đường Phạm Hồng Thái

Đường Lê Hng Phong

Phố 11

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Hồng Phong

Đường Vân Giang

12.000

7.200

6.000

 

 

Đoạn 2

Đường Vân Giang

Ph 11

8.000

4.800

4.000

 

30

Đường Phan Đình Phùng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Vân Giang

7.000

4.200

3.500

 

31

Đường Nam Thành

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Lê Thái T

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Tiến Thành

3.500

2.100

1.750

 

 

Đoạn 2

Đường Tiến Thành

Đường Long Thành

3.000

1.800

1.500

 

 

Đoạn 3

Đường Long Thành

Đường Lê Thái T

2.500

1.500

1.250

 

32

Đường Phúc Thành

Trương Hán Siêu

Đường Lê Thái Tổ

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Trương Hán Siêu

Đường Tây Thành

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường Tây Thành

Đường Lê Thái Tổ

3.500

2.100

1.750

 

33

Trương Hán Siêu

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hải Thượng Lãn Ông

12.000

7.200

6.000

 

34

Đường Vân Giang

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba Lê Hồng Phong (NH Nông nghiệp)

23.000

13.800

11.500

 

35

Đường Kim Đồng

Đường Trương Hán Siêu

Đường Hải Thượng Lãn Ông

7.500

4.500

3.750

 

36

Đường Trần Phú

Đường Dương Vân Nga

Đường Phan Chu Trinh

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Dương Vân Nga

Đường Trần Hưng Đạo

10.000

6.000

5.000

 

 

Đoạn 2

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Hải Thượng Lãn Ông

8.000

4.800

4.000

 

 

Đoạn 3

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường Phan Chu Trinh

5.000

3.000

2.500

Gộp đoạn

37

Đường Lý Tự Trọng

Đường Trần Hưng Đạo (cột bưu điện)

Đường Trương Hán Siêu

8.500

5.100

4.250

 

38

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường 30/6

Đường Nguyễn Minh Không (Đường 477)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường 30/6

Hết bệnh viện Sản nhi Tỉnh

8.500

5.100

4.250

 

 

Đoạn 2

Hết bệnh viện Sản nhi Tỉnh

Đường Lê Thái Tổ

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 3

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 4

Lê Thánh Tông (kênh Đô Thiên)

Đường Nguyễn Hữu An (đường vào UB xã Ninh Tiến)

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 5

Đường Nguyễn Hữu An

Đường Nguyễn Minh Không (Đường 477)

3.000

1.800

1.500

 

39

Đường Nguyễn Hữu An (đường vào UB xã Ninh Tiến)

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Nhà ông Sâm

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết trạm xá xã Ninh Tiến

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 2

Hết trạm xá xã Ninh Tiến

Cổng trường cấp 2

2.000

1.200

1.000

 

 

Đoạn 3

Cổng trường cấp 2

Nhà ông Sâm

1.100

660

550

 

40

Đường Lê Đại Hành

Đường Nguyễn Công Trứ (cầu Lim)

Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trớ (cầu Lim)

Cầu Vân Giang

19.000

11.400

9.500

 

 

Đoạn 2

Cầu Vần Giang (cầu xi măng cũ)

Đường Ngô Gia Tự (cầu Non nước cũ)

12.000

7.200

6.000

 

41

Đường Nguyễn Huệ

Ngã tư cầu Lim

Ngã 3 cầu Vũng Trắm

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Lim

Rạp chiếu phim

14.000

8.400

7.000

tách đoạn

 

Đoạn 2

Rạp chiếu phim

Đường Cống Lọng

12.000

7.200

6.000

 

Đoạn 3

Đường Cống Lọng

Hết đất phường Nam Bình

10.000

6.000

5.000

 

 

Đoạn 4

Hết đất phường Nam nh

Phía Bắc Cầu vượt

9.000

5.400

4.500

 

 

Đoạn 5

Phía Nam cầu vượt

Ngã 3 cầu Vũng Trm

8.000

4.800

4.000

 

42

Đường Lê Văn Tám

Đường Lê Đại Hành

Đường Lý Thái Tổ

8.000

4.800

4.000

 

43

Đường Hoàng Diệu

Đường Lê Đại Hành

Cổng Cty Xếp dỡ đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Đại Hành

Đường Ngô Gia Tự

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 2

Đường Ngô Gia Tự

Cổng CTy Xếp dỡ đường thủy nội địa

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 3

Cổng CTy Xếp dỡ đường thủy nội địa

Cổng Xí Nghiệp 71

3.000

1.800

1.500

b sung

44

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Lê Đại Hành

Đường Ngô Gia Tự

9.000

5.400

4.500

 

45

Đường Lý Thái Tổ

Ngã ba Lê Đại Hành (Đối diện Bảo tàng NB)

Đường Hoàng Hoa Thám

9.000

5.400

4.500

 

46

Đường Trương Định

Đường Hoàng Diệu

Ngõ 306 Ngô Gia Tự (Ngõ 4 Ngô Gia Tự cũ)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Hoàng Diệu

Ngõ 186 đường Ngô Gia Tự

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 2

Ngõ 186 đường Ngô Gia Tự

Đường Nguyễn Công Trứ

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 3

Đường Nguyễn Công Trứ

Ngõ 306 Ngô Gia Tự

5.500

3.300

2.750

 

47

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Đại Hành

Đường Nguyễn Huệ

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Lê Đại Hành

Đường Nguyễn Công Trứ

7.000

4.200

3.500

Gộp đoạn

 

Đoạn 2

Đường Nguyễn Công Tr

Đường Bắc Liêu

9.000

5.400

4.500

Gộp đoạn

 

Đoạn 3

Đường Bc Liêu

Đường Nguyễn Trãi

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 4

Đường Nguyễn Trãi

Đường Hai Bà Trưng

7.500

4.500

3.750

 

 

Đoạn 5

Đường Hai Bà Trưng

Bắc Cầu Vượt

7.000

4.200

3.500

 

 

Đoạn 6

Nam Cầu Vượt

Cầu Vũng Trắm

6.000

3.600

3.000

tách đoạn

48

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường Hoàng Diệu

Đường Nguyễn Công Trứ

6.000

3.600

3.000

 

49

Đường Nguyễn Công Trứ

Ngã tư cầu Lim

Hết địa phận xã Ninh Phúc

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Cầu Lim

Hết SN 175 đường Nguyễn Công Trứ

12.000

7.200

6.000

 

 

Đoạn 2

SN 177 đường Nguyễn Công Trứ

Giao với đường Lý Nhân Tông

13.000

7.800

6.500

 

 

Đoạn 3

Đường Lý Nhân Tông

Đường Vũ Duy Thanh

9.000

5.400

4.500

 

 

Đoạn 4

Đường Vũ Duy Thanh

Đường Trần Nhân Tông

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 5

Đường Trần Nhân Tông

Hết chợ Bợi

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 6

Hết chợ Bợi

Hết địa phận thành phố NB

4.000

2.400

2.000

 

50

Đường Nguyễn Tử Mẫn

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

2.500

1.500

1.250

 

51

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

6.000

3.600

3.000

 

52

Đường Nguyễn Du

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

5.500

3.300

2.750

 

53

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

6.000

3.600

3.000

 

54

Đường Bà Triệu

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

6.000

3.600

3.000

 

55

Đường Bắc Liêu (cạnh rạp chiếu phim)

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

4.500

2.700

2.250

 

56

Đường Bùi Thị Xuân

Đường Hùng Vương

Rạp chiếu phim

4.500

2.700

2.250

 

57

Đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

6.000

3.600

3.000

 

58

Đường Tuệ Tĩnh

Đường 30/6

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường 30/6

Đường Lê Thái Tổ

10.000

6.000

5.000

 

 

Đoạn 2

Đường Lê Thái Tổ

Đường Lê Thánh Tông (Kênh Đô Thiên)

6.000

3.600

3.000

Bổ sung

59

Đường Phan Chu Trinh

Đường 30/6

Đường Lê Thái Tổ

5.000

3.000

2.500

 

60

Đường Hai Bà Trưng

Đường Nguyn Huệ

Nhà ông Thịnh

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Gia Tự

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường sắt phố Phong Đoài

Cầu anh Trỗi

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 3

Cầu anh Trỗi

Ngã tư Phúc Lộc

2.500

1.500

1.250

 

61

Đường Lý Nhân Tông

Đường Nguyễn Công Tr

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trứ

Giáp trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

4.000

2.400

2.000

 

 

Đoạn 2

Giáp trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Cầu Anh Trỗi

3.000

1.800

1.500

 

 

Đoạn 3

Cầu Anh Trỗi

Đường Trần Nhân Tông

2.500

1.500

1.250

 

 

Đoạn phía phường Thanh Bình

Đường Nguyễn Công Trứ

Hết đường

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn phía phường Bích Đào

Đường Lý Nhân Tông

Triệu Việt Vương (Tuyến 17)

3.000

1.800

1.500

 

62

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Nguyễn Công Trứ

Đê sông Đáy

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

6.000

3.600

3.000

 

 

Đoạn 2

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Triệu Việt Vương (Tuyến 17)

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 3

Triệu Việt Vương (Tuyến 17)

Đê sông Đáy

3.000

1.800

1.500

 

63

Đường Triệu Việt Vương (Tuyến 17)

Đường Lý Nhân Tông

Đường Trần Nhân Tông

2.500

1.500

1.250

 

64

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (T19)

Đường Lý Nhân Tông (Tuyến 16)

Đường Vũ Duy Thanh

3.500

2.100

1.750

 

65

Đường Trần Nhân Tông

Đường 30 tháng 6

Cảng Ninh Phúc

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường 30 tháng 6

Hết đất Ninh Phong

3.500

2.100

1.750

 

 

Đon 2

Hết đất Ninh Phong

Cảng Ninh Phúc

3.000

1.800

1.500

 

66

Đường Du lịch Tam Cốc Bích Động

Cầu Vòm

Hết đất Thành phố

3.500

2.100

1.750

 

67

Đường Lê Thánh Tông (kênh Đô Thiên)

Đường Xuân Thành

Hết khu dân cư phía Đông đường trục xã Ninh Tiến

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Xuân Thành

Đường Hải Thượng Lãn Ông

 

 

 

 

 

 

phía Tây đường Lê Thánh Tông

 

4.000

2.400

2.000

Tách đoạn

 

 

phía Đông đường Lê Thánh Tông

 

5.000

3.000

2.500

 

Đoạn 2

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Hết khu dân cư phía Đông đường trục xã Ninh Tiến

5.000

3.000

2.500

Bổ sung

68

Đường Phạm Thận Duật

Đường Nguyễn Công Trứ

Đường Trần Nhân Tông

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trứ

UBND phường cũ

3.000

1.800

1.500

 

 

Đoạn 2

UBND phường cũ

Đường Trần Nhân Tông

2.500

1.500

1.250

 

69

Đường Trần Quang Khải

Đường Nguyễn Công Trứ (đường Đinh Tiên Hoàng cũ)

Đường Trần Nhân Tông (đường Vành đai cũ)

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Nguyễn Công Trứ

Trường MN Ninh Sơn

3.000

1.800

1.500

 

 

Đoạn 2

Trường MN Ninh Sơn

Đường Trn Nhân Tông

2.500

1.500

1.250

 

70

Đường Phạm Hùng

Đường Đinh Điền

Đường Trịnh Tú

7.000

4.200

3.500

Bổ sung

II. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THUỘC CÁC PHƯỜNG

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

Đất ở

Đất TMDV

Đất SX KD

I

Phường Vân Giang

1

Ngõ 18 Lê Hồng Phong

Đường Lê Hng Phong

Đường Vân Giang

4.500

2.700

2.250

 

2

Ngõ 12 Lê Hồng Phong

Đường Lê Hồng Phong

Đường Vân Giang

4.500

2.700

2.250

 

3

Ngõ 1 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

4.000

2.400

2.000

 

4

Ngõ 2 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

5

Ngõ 8 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

3.500

2.100

1.750

 

6

Ngõ 9 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Ngõ 18 Lê Hồng Phong

4.000

2.400

2.000

 

7

Ngõ 15 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Ngõ 18 Lê Hồng Phong

4.000

2.400

2.000

 

8

Ngõ 22 Phạm Hồng Thái

Phạm Hng Thái

Hết ngõ

3.500

2.100

1.750

 

9

Ngõ 23 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Ngõ 18 Lê Hồng Phong

3.000

1.800

1.500

 

10

Ngõ 28 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

11

Ngõ 37 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Đường Vân Giang

4.000

2.400

2.000

 

12

Ngõ 38 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

13

Ngõ 83, Vân Giang

Đường Vân Giang

Đường Phan Đình Phùng

3.000

1.800

1.500

 

14

Ngõ 74, Vân Giang

Đường Vân Giang

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

15

Ngõ 52 Vân Giang

Đường Vân Giang

Đường Trần Phú

3.500

2.100

1.750

 

16

Ngõ 41, 47 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Dương Vân Nga

3.500

2.100

1.750

 

17

Ngõ 42 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Hết ngõ

3.500

2.100

1.750

 

18

Ngõ 10 Trần Phú

Trần Phú

Đường 7, Phan Đình Phùng

3.500

2.100

1.750

 

19

Ngõ 50 Trần Phú

Trần Phú

Hết ngõ

3.500

2.100

1.750

 

20

Ngõ 01, Trần Phú

Trần Phú

Hết ngõ

3.500

2.100

1.750

 

21

Ngõ 923 Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

2.500

1.500

1.250

 

22

Ngõ 947 Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

23

Ngõ 1015, 1047, 1089, 1109 Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

24

Ngõ 21, đường Vân Giang

Đường Vân Giang

Đường Phan Đinh Phùng

3.000

1.800

1.500

 

25

Đất dân cư còn lại

 

 

2.000

1.200

1.000

 

II. Phường Đông Thành

 

 

 

 

1

Ngõ 171 Trần Hưng Đạo phố 7 (Đ.Trung Nhất cũ)

Đường Trần Hưng Đạo

Ngõ 70 Lương Văn Thăng (Đ.Trung Đông cũ)

4.000

2.400

2.000

 

2

Ngõ 105, 89, 83, 67 đường Trần Hưng Đạo phố 10

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

4.000

2.400

2.000

 

3

Ngõ 185; 225; 265 đường Trần Hưng Đạo phố 1, 5, 7

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

4

Ngõ 69 Lê Hồng Phong

Đường Lê Hồng Phong

Đường Chiến Thắng

3.000

1.800

1.500

 

5

Ngõ 70 Lương Văn Thăng phố 7

Đường Chiến Thắng (Đường Đông Nhất cũ)

Lương Văn Thăng

3.500

2.100

1.750

 

6

Ngõ 77 Lương Văn Thăng phố 10

Đường Lương Văn Thăng

Đường Đào Duy Từ

3.500

2.100

1.750

 

7

Ngõ 89, 125, 155, 25 đường Lê Hồng Phong

Đường Lê Hồng Phong

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

8

Các ngõ đường Lương Văn Thăng

Đường Lương Văn Thăng

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

9

Ngõ 5, 21, 27 đường Đinh Tiên Hoàng phố 2

Đường Đinh Tiên Hoàng

Hết phố

3.500

2.100

1.750

 

10

Ngõ 62; 50; 38; 24; 12 đường Đinh Tiên Hoàng, ngõ 71 đường Phạm Văn Nghị phố 3 (đường 1,2,3,4,5,6 phố 3 cũ)

Đường Phạm Văn Nghị

Đường Đinh Tiên Hoàng

6.000

3.600

3.000

 

11

Ngõ 2; 8; 10; 22; 36; 52; 70; 90 đường Phạm Văn Nghị, phố 4 (đoạn trong khu phố cũ)

Đường Phạm Văn Nghị

Hết phố

6.000

3.600

3.000

 

12

Ngõ 22,36,52,70,90 đường Phạm Văn Nghị phố 4 (Khu Cánh Võ)

Đường Phạm Văn Nghị

Hết phố

7.000

4.200

3.500

 

13

Ngõ 85, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 6

Đường Đinh Tiên Hoàng

Hết ngõ

3.000

1.800

1.500

 

14

Ngõ 99, 125, 143, 161 đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Đinh Tiên Hoàng

Hết ph

3.500

2.100

1.750

 

15

Ngõ 124 đường Lương Văn Thăng phố 8

Đường Lương Văn Thăng

Đường Chiến Thắng

3.000

1.800

1.500

 

16

Ngõ 100 đường Chiến Thắng, phố 6

Đường Chiến Thắng

Đường Nguyễn Văn Giản

2.500

1.500

1.250

 

17

Ngõ 181, 197 đường Đinh Tiên Hoàng (Các đường khu vườn Táo phố 9 cũ)

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Đông Phương Hồng

6.000

3.600

3.000

 

18

Ngõ 42, 43 đường Đào Duy Từ phố 11 (Khu Chùa trẻ)

Đường Tôn Đức Thắng

Hết ngõ

8.000

4.800

4.000

 

19

Ngõ 1,2,3,4 đường Tôn Đức Thắng phố 11 (khu Chùa Trẻ)

Đường Tôn Đức Thng

Hết ngõ

8.000

4.800

4.000

 

20

Ngõ 181, 185 đường Đông Phương Hồng phố 12 (khu Vườn Am)

Đường Đông Phương Hồng

Hết ngõ

6.000

3.600

3.000

 

21

Ngõ 44, 48, đường Đinh Tất Miễn (Đường phố phía trong phố 12)

Đường Đinh Tất Miễn

Hết ngõ

6.000

3.600

3.000

 

22

Khu đô thị mới Hồ Cánh Võ (đấu giá năm 2014)

8.000

4.800

4.000

Bổ sung

23

Ngõ 130, 142, đường Đào Duy Từ, phố 10

Đường Đào Duy Từ

Hết Ngõ

3.500

2.100

1.750

Bổ sung

24

Đất khu dân cư còn lại

 

 

2.000

1.200

1.000

 

III

Phường Tân Thành

 

 

 

 

 

 

1

Ngõ 6 đường Đinh Tất Miễn

Ngõ 740 đường Trần Hưng Đạo

Đường Đinh Tất Miễn

2.500

1.500

1.250

 

2

Ngõ 18 đường Đinh Tất Miễn

Đường Đinh Điền

Đường Đinh Tất Miễn

3.500

2.100

1.750

 

3

Ngõ 32 đường Đinh Tất Miễn

Ngõ 740 đường Trần Hưng Đạo (đường 4 Khánh Trung)

Đường Đinh Tất Miễn

3.500

2.100

1.750

 

4

Ngõ 740 đường Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Thành Công

3.500

2.100

1.750

 

5

Ngõ 95 đường Thành Công

Đường Thành Công

Ngõ 30 đường Xuân Thành

4.000

2.400

2.000

 

6

Ngõ 97; 8; 6; 101 đường Thành Công

Đường Thành Công

Ngõ 30 đường Xuân Thành

3.500

2.100

1.750

 

7

Ngõ 2 đường Xuân Thành

Đường Xuân Thành

Ngõ 30 đường Xuân Thành

3.500

2.100

1.750

 

8

Ngõ 810 đường Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo

Ngõ 137 đường Xuân Thành

 

 

 

 

 

Đoạn 1

Đường Trần Hưng Đạo

Ngõ 63 đường Xuân Thành

5.000

3.000

2.500

 

 

Đoạn 2

Ngõ 63 đường Xuân Thành

Ngõ 137 đường Xuân Thành

4.000

2.400

2.000

 

9

Ngõ 862 đường Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo

Đường phía đông Sân vận động

4.500