Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 35/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT, CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định vbồi thưng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đt;

Căn cứ Nghị định s01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đt đai;

Căn cứ Thông tư s37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính về việc hưng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 508/TTr-STNMT ngày 20/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan tài chính, Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn và các cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/8/2017.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- BTV.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TTUBMTTQVN và các Đoàn thể t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, STNMT, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT, CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; CƠ QUAN TÀI CHÍNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Long An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan tài chính, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phưng, thtrấn (UBND cấp xã); Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác bi thường, hỗ trợ, tái đnh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

3. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền và chuyên môn nghiệp vụ của mi cơ quan đã được quy định. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền cần báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh giải quyết.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện và ủy quyền cho các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao, đồng thời chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

3. Phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hành chính cấp huyện.

4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 5. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố Tân An

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chỉ đạo của UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

2. Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức họp dân và những người có liên quan đến việc thu hồi đất để công bố công khai chủ trương, chính sách, tuyên truyền, vận động đngười dân đồng tình.

3. Đề xuất giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

4. Phối hợp với UBND cấp xã khảo sát, điều tra, bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất; xác định ranh giới (mốc giới) giải phóng mặt bằng đlàm cơ sở lập kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hi đất.

5. Chủ động phối hợp với Hội đồng bồi thường cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

a) Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cơ quan tài nguyên thẩm định và trình UBND huyện hoặc UBND tỉnh phê duyệt theo trình tự thủ tục quy định

b) Phối hợp với UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người có đất bị thu hi phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp không chấp hành thông báo thu hồi đất. Tổ chức họp dân ly ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi.

c) Hướng dẫn, giải đáp những ý kiến thắc mắc của người có đất bị thu hồi và cung cấp các thông tin liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

d) Tổ chức cho các hộ dân đăng ký hình thức tái định cư; bắt thăm đất ở tái định cư, nhà ở tái định cư (nếu có) theo quy chế bắt thăm và phương án bố trí tái định cư đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

6. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng) và Phòng Tài nguyên và Môi trường, xây dựng quy chế bắt thăm đất ở tái định cư, nhà ở tái định cư (nếu có)

7. Phối hợp Hội đồng bồi thường cấp huyện lấy ý kiến các ngành chức năng huyện trong việc xác nhận, cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách bi thường, hỗ trợ cho các trường hợp có đất bị thu hi; tham mưu dự thảo văn bản trình UBND huyện xin chủ trương UBND tỉnh đối với các trường hợp vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

8. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, hàng năm; báo cáo đột xuất về tình hình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND cấp huyện.

Điều 6. UBND cấp huyện

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo điều hành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn hành chính cấp huyện.

2. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc thực hiện quy trình, thủ tục và áp dụng chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nhiệm vụ khác.

3. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư dự án trong việc thực hiện công tác bi thường, htrợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố Tân An thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm và Thông báo thu hồi đất; Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gọi tắt là Hội đồng bồi thường) cho từng dự án; Quyết định kiểm đếm bắt buộc và Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất; Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người có đất bị thu hồi; Quyết định thành lập ban cưỡng chế thu hồi đất phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và chỉ đạo thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn.

5. Thực hiện việc giao đất ở, nhà ở tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của công dân có liên quan về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền.

7. Đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

8. Phê duyệt Quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn theo quy định.

Điều 7. Các phòng thuộc UBND cấp huyện

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

a) Xây dựng và trình UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất chi tiết của từng dự án;

b) Gửi thông báo thu hồi đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất thu hồi;

c) Trình UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng bồi thường; tham gia thành viên Hội đồng bồi thường dự án và thành viên tổ công tác kê khai kiểm đếm tài sản của người có đất bị thu hồi.

d) Thẩm tra nguồn gốc và quá trình sử dụng đất trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã (trường hợp cần thiết);

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.

e) Tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc và Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất; Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đi với người có đất bị thu hồi; Quyết định thành lập ban cưỡng chế thu hồi đất.

g) Tham mưu UBND huyện giao đất ở, nhà ở tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.

h) Báo cáo thu hồi đất và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị)

a) Tham gia thành viên Hội đồng bồi thường dự án và thành viên tổ công tác kê khai kiểm đếm tài sản của người có đất bị thu hồi.

b) Thẩm định các nội dung liên quan về nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất bị thu hồi.

c) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.

3. Thanh tra cấp huyện

a) Tham mưu UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường và UBND cấp xã nơi có đất thu hồi thẩm tra, xác minh giải quyết các trường hợp tranh chấp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn tất chi trả kinh phí bồi thường cho người có đất bị thu hồi.

c) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.

Điều 8. Các cơ quan, đơn vị khác

1. Chi cc Thuế

a) Xác định mức thu nhập sau thuế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh có đất bị thu hồi theo danh sách đề nghị của Hội đồng bồi thường dự án.

b) Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

a) Cập nhật thông báo thu hồi đất chi tiết để quản lý theo dõi, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

b) Cung cấp thông tin các nội dung liên quan về quyền sử dụng đất cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra theo quy định.

c) Phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất (bản chính).

d) Trường hợp Chi nhánh Văn phòng nhận được yêu cầu đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với những thửa đất đã được thông báo thu hồi thì phải báo cáo xin ý kiến Hội đồng bồi thường cấp huyện trước khi xử lý biến động theo thủ tục.

đ) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND huyện, thành phố.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thực hiện thẩm tra báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau

a) Niêm yết công khai tại trụ sở và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất.

b) Xác nhận các nội dung kê khai, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; nguồn gốc đất, các thông tin liên quan về quyn sử dụng đất, nhân khẩu, hộ khẩu của người bị thu hồi đất tại địa phương.

c) Xác nhận đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

d) Cung cấp, xác nhận các thông tin liên quan đến việc bố trí tái định cư đối với nhà ở tái định cư cho người có đất bị thu hồi phải di chuyn chở.

đ) Giao cho người bị thu hồi đất thông báo thu hồi đất chi tiết; quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kim đếm bắt buộc; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; quyết định thu hồi đất; Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất; thông báo chi trả kinh phí bi thường, hỗ trợ, tái định cư.

e) Triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, lấy ý kiến phương án bồi thường, phổ biến công khai quyết định phương án bồi thường, tổ chức các cuộc đối thoại, vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

2. Phối hợp thực hiện các công việc

a) Phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quđất, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, công khai và vận động người bị thu hồi đất chp hành chủ trương, thu hồi đất của UBND các cấp.

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường dự án tổ chức bốc thăm đất ở, nhà ở tái định cư và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường giao đất ở, nhà ở tái định cư cho người có đất bị thu hồi được bố trí tái định cư theo quyết định của UBND huyện.

c) Phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư dự án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

Điều 10. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể

a) Phối hợp với Hội đồng bồi thường dự án thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tổ chức vận động các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

b) Theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nắm bắt nguyện vọng chính đáng của người có đất bị thu hồi để phối hợp với Hội đồng bồi thường dự án thực hiện tốt chủ trương thu hồi đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND cấp huyện; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Các nội dung khác không đề cập trong Quy chế được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171