Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3434/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 3434/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3434/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1208/TTr-STNMT ngày 12 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Sơn La cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước bản Mòng

- Giá đất ở nông thôn tính tiền bồi thường khu đất thu hồi thực hiện dự án là 120.000 đồng/m2.

- Giá đất ruộng 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 105.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 105.000 đồng/m2.

- Giá đất trồng cây lâu năm (cà phê) tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 16.000 đồng/m2.

2. Dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối xã Chiềng Xôm

- Giá đất 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu đất thu hồi thực hiện dự án là 133.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 133.000 đồng/m2.

3. Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu tái định xã Chiềng Đen

- Giá đất ở nông thôn tính tiền bồi thường khu đất thu hồi thực hiện dự án là 200.000 đồng/m2.

- Giá đất ruộng 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 27.000 đồng/m2.

- Giá đất cây hàng năm khác tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 22.000 đồng/m2.

- Giá đất trồng cây lâu năm (cà phê) tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 21.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 28.000 đồng/m2.

4. Dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa phường Chiềng Cơi

- Giá đất 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu đất thu hồi thực hiện dự án là 450.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 447.000 đồng/m2.

5. Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non xã Chiềng Xôm

- Giá đất 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu đất thu hồi thực hiện dự án là 133.000 đồng/m2.

6. Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học xã Chiềng Xôm

- Giá đất ruộng 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 133.000 đồng/m2.

- Giá đất trồng cây lâu năm (cà phê) tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 143.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 133.000 đồng/m2.

7. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại xã Chiềng Xôm

- Giá đất ruộng 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 133.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 133.000 đồng/m2.

8. Dự án nạo vét, gia cố lòng suối Nậm La gắn với hạ tầng khu đô thị dọc suối Nậm La

- Giá đất ruộng 2 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 450.000 đồng/m2.

- Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi đất là 447.000 đồng/m2.

9. Dự án đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Sơn La tại phường Chiềng Sinh

a) Giá đất đất ở đô thị tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án:

- Vị trí 1 đường Lê Duẩn là: 6.350.000 đồng/m2.

- Vị trí 2 đường Lê Duẩn là: 2.220.000 đồng/m2.

- Vị trí 3 đường Lê Duẩn là: 1.370.000 đồng/m2.

- Vị trí 4 đường Lê Duẩn là: 952.000 đồng/m2.

- Vị trí 5 đường Lê Duẩn là: 635.000 đồng/m2.

b) Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án:

- Vị trí 1 là: 5.3980.000 đồng/m2.

- Vị trí 2 là: 1.887.000 đồng/m2.

- Vị trí 3 là: 1.165.000 đồng/m2.

- Vị trí 4 là: 809.000 đồng/m2.

- Vị trí 5 là: 540.000 đồng/m2.

c) Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án:

- Vị trí 1 là: 4.445.000 đồng/m2.

- Vị trí 2 là: 1.554.000 đồng/m2.

- Vị trí 3 là: 959.000 đồng/m2.

- Vị trí 4 là: 666.000 đồng/m2.

- Vị trí 5 là: 445.000 đồng/m2.

d) Giá đất ruộng 1 vụ lúa tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 280.000 đồng/m2.

đ) Giá đất cây lâu năm tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 283.000 đồng/m2.

e) Giá đất ao nuôi trồng thủy sản tính tiền bồi thường của khu vực thu hồi thực hiện dự án là 273.000 đồng/m2.

Điều 2. Giao UBND thành phố Sơn La căn cứ giá đất cụ thể tại Điều 1 chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng, đơn vị có liên quan áp giá bồi thường, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất của các dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là căn cứ để tính tiền bồi thường đất của các dự án nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như­ Điều 3;
- Đ/c CVP; Đ/c Huy Anh - PCVP;
- Lưu: VT, HS, Biên KTN. 100 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3434/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246