Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3254/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đối với khu đất của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 3254/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 19/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3254/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THEO HÌNH THỨC TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN KHU ĐẤT CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH TẠI PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Căn cứ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 963/TTr-STC ngày 22/4/2016 và Biên bản họp liên ngành ngày 21/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đối với khu đất của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới: 34.236.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn) để tổ chức bán đấu giá, cụ thể:

- Về đất: Đối với khu đất thương mại dịch vụ (TMD), tổng diện tích: 2.907,7 m2; Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (70 năm) là: 30.896.000.000 đồng.

- Về tài sản trên đất: Tài sản trên đất (Nhà làm việc, sân, hàng rào...) tổng giá trị: 3.340.000.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và các ngành có liên quan tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Đồng Phú và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Quỹ Phát triển đất;
- Lưu: VT, TM, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3254/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đối với khu đất của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175