Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3213/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TINH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3213/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, THỊ XÃ BUÔN HỒ VÀ HUYỆN KRÔNG PẮC CHO CÁC PHÒNG CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 11 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất do UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Pắc hiện đang thực hiện cho các Phòng Công chứng số 1, số 2 và số 3 của tỉnh thực hiện.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Pắc không thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất nêu trên đây.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân khi giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất ở các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh mà bên có quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân thì tiếp tục được lựa chọn hình thức công chứng tại các Phòng Công chứng của tỉnh hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có bất động sản theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ (thay báo cáo);
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Báo Đắk Lắk (để đưa tin);
- Đài PTTH tỉnh (để đưa tin);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP; Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, NCm.90

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3213/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 về chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Pắc cho Phòng Công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.492

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198