Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2005/QĐ-UB hướng dẫn thành lập Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 32/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI "VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT VÀ NHÀ  QUẬN, HUYỆN''

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-1984 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31-12-2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Hướng dẫn thành lập Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện.

Điều 2: Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 Lê Quý Đôn

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005 

 

HƯỚNG DẪN

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT VÀ NHÀ QUẬN, HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND thành phố Hà Nội)

Căn cứ Luật đất đai năm 2003 và thực hiện Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31-12-2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Uỷ ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các văn bản trên như sau:

1- Tất cả các quận, huyện thuộc Thành phố thành lập Văn phòng đăng ký đất và nhà trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện.

 2- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện.

 3- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện:

 3.1- Văn phòng đăng ký đất và nhà trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện về hoạt động của Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện.

 3.2 - Về pháp nhân: Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 3.3- Về vị trí, chức năng: Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện là cơ quan dịch vụ hành chính công có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký đất và nhà, chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

 3.4- Về nhiệm vụ và quyền hạn (thực hiện theo mục 2.2 phần I Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31-12-2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ):

+ Giúp Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận, huyện đối với các hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;

+ Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;

+ Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính quận, huyện theo trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý do Văn phòng đăng ký đất và nhà Thành phố gửi tới; hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng, xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;

+ Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính quy định.

 + Thực hiện trích đo địa chính thửa đất: thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất quận, huyện;

+ Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác được giao đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, đối với cấp trên;

+ Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

 3.5- Về tổ chức và biên chế:

 + Tổ chức: Văn phòng có Giám đốc và từ một đến hai Phó Giám đốc do UBND quận, huyện bổ nhiệm và một số viên chức.

 + Biên chế: Văn phòng được bố trí không quá 5 biên chế, số lượng cụ thể do UBND quận huyện quyết định trên cơ sở yêu cầu công việc của địa phương; nguồn cán bộ do UBND quận, huyện tuyển chọn từ cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng chuyên môn của quận, huyện, cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra khi cần thiết Giám đốc Văn phòng có thể ký hợp đồng lao động ngắn hạn hoặc hợp đồng công việc theo quy định của Nhà nước và theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Sau khi thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, những nhiệm vụ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện do bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế "Một cửa" của quận, huyện đang thực hiện được chuyển giao cho Văn phòng tổ chức thực hiện theo cơ chế "Một cửa" và "Dịch vụ hành chính công".

 4- Trách nhiệm của các sở, ngành Thành phố và UBND quận, huyện:

- Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên- Môi trường và Nhà đất Thành phố có trách nhiệm giúp đỡ UBND quận, huyện triển khai thực hiện hướng dẫn của UBND Thành phố.

- Sở Tài chính: Căn cứ vào các quy định của Nhà nước, hướng dẫn UBND quận, huyện và Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện thực hiện thu - chi tài chính, trước mắt hướng dẫn nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động của Văn phòng được bình thường, tiến tới thực hiện lấy thu bù chi, tự hạch toán và tự chủ về tài chính.

 - Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, thành lập Văn phòng đăng ký đất và nhà thuộc quận, huyện theo hướng dẫn này, hoàn thành trong quý I năm 2005 và báo cáo kết quả về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các sở, ngành Thành phố và các quận, huyện báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ Thành phố) để giải quyết./.

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Quý Đôn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2005/QĐ-UB hướng dẫn thành lập Văn phòng đăng ký đất và nhà quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.971

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19