Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3169/QĐ-BTNMT năm 2014 về tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3169/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3169/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung, hình thức và cơ quan tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai.

1. Thông tin phản ánh về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai được tiếp nhận, bao gồm:

a) Phản ánh vi phạm pháp luật về đất đai của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng hồ sơ địa chính;

- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Thực hiện các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai.

b) Phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất đối với một trong các hành vi sau:

- Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất;

- Lấn, chiếm đất;

- Chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Sử dụng đất mà không thực hiện kê khai đăng ký đất đai hoặc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không làm thủ tục đăng ký biến động theo quy định của pháp luật;

- Không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm quá thời hạn quy định tại các điểm h và điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013;

- Sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định;

- Cố ý hủy hoại đất hoặc không tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác;

- Những vi phạm khác theo quy định của pháp luật đất đai.

c) Những trường hợp tiếp nhận thông tin quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này không bao gồm các trường hợp đã có kết luận thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; bản án của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Yêu cầu nội dung thông tin phản ánh phải thể hiện đủ các nội dung sau:

a) Tên và địa chỉ của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đất đai;

b) Trường hợp phản ánh vi phạm trong sử dụng đất thì phải nêu rõ địa chỉ nơi đang sử dụng đất có vi phạm;

c) Nội dung vi phạm phải nêu rõ hành vi vi phạm đã xảy ra theo quy định của pháp luật đất đai;

d) Người phản ánh cần cung cấp các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được về sai phạm đã phản ánh;

đ) Tên, địa chỉ của người phản ánh và yêu cầu bảo mật thông tin về người phản ánh (nếu có) để cơ quan có thẩm quyền giải quyết liên hệ khi cần thiết.

3. Thông tin phản ánh được gửi đến cơ quan tiếp nhận bằng một trong các hình thức sau:

a) Phản ánh bằng điện thoại trong giờ làm việc, vào các ngày làm việc trong tuần đến số điện thoại: 043.7957889;

b) Phản ánh bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: số 10, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

c) Phản ánh bằng thư điện tử đến địa chỉ mail: cucksqlsdd@gmail.com.

4. Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai là cơ quan tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, cán bộ được giao tiếp nhận thông tin phản ánh

1. Cơ quan được giao tiếp nhận thông tin phản ánh phải cử cán bộ có năng lực để thực hiện tiếp nhận thông tin theo đúng quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Công chức thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh có trách nhiệm:

a) Có thái độ hòa nhã, nói năng nhẹ nhàng, tôn trọng và bảo đảm quyền được phản ánh thông tin của người phản ánh;

b) Ghi vào sổ tiếp nhận thông tin theo quy định và đọc lại cho người phản ánh nghe để bổ sung, hoàn thiện (nếu có);

c) Tổng hợp và báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin đã tiếp nhận phản ánh với Lãnh đạo cơ quan được giao tiếp nhận thông tin;

d) Trường hợp tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp hoặc qua điện thoại mà không thuộc nội dung tiếp nhận hoặc không đầy đủ thông tin để tiếp nhận thì phải giải thích cho người phản ánh biết;

đ) Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, vụ lợi, nhận quà (tiền, hiện vật) trong tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả đối với cá nhân, tổ chức phản ánh thông tin.

3. Cơ quan, công chức thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh có trách nhiệm bảo mật thông tin về người phản ánh nếu người phản ánh có yêu cầu.

Điều 3. Xử lý thông tin phản ánh

1. Thông tin phản ánh sau khi được tiếp nhận phải được tổng hợp thành văn bản và báo cáo với Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin) để xử lý theo quy định.

2. Việc xử lý thông tin phản ánh được thực hiện theo quy định như sau:

a) Trường hợp thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Quản lý đất đai thì trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (kể từ thời điểm nhận được báo cáo) Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai phải giao cho các đơn vị trực thuộc có kế hoạch kiểm tra, thanh tra giải quyết theo quy định;

b) Trường hợp thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương thì trong thời gian không quá 05 ngày làm việc (kể từ thời điểm nhận được báo cáo) Tổng cục Quản lý đất đai gửi văn bản yêu cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có vụ việc phản ánh kiểm tra, thanh tra giải quyết theo quy định và thông báo cho người phản ánh biết kết quả;

c) Trường hợp thông tin phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Quản lý đất đai và các địa phương thì trong thời gian không quá 02 ngày làm việc (kể từ thời điểm nhận được báo cáo) Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai phải báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý theo quy định.

3. Kết quả xử lý thông tin phản ánh phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ và của Tổng cục Quản lý đất đai để người phản ánh thông tin biết kết quả.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm theo dõi, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai theo định kỳ từng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 12 hàng năm).

3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Báo Tài nguyên và Môi trường;
- Website Tổng cục Quản lý đất đai;
- Lưu: VP, TCQLĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3169/QĐ-BTNMT năm 2014 về tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101