Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP năm 1994 trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 04/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 61/CP, ngày 05 tháng 7 năm 1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về việc mua bán kinh doanh nhà;
Thực hiện Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP, ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp lành mạnh hóa thị trường;
Căn cứ Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1388/TTg-CN, ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán cho người đang thuê theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và các chế độ quy định trước ngày 01 tháng 01năm 2005;
Căn cứ Chỉ thị số 26/2005/CT-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994;
Xét đề nghị của Hội đồng Bán nhà ở thành phố tại Tờ trình số 184/HĐBNƠ, ngày 22 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt kế hoạch số 185 ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Bán nhà ở thành phố về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đến hết   ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Giao Sở Xây dựng, Thường trực Hội đồng Bán nhà ở thành phố theo dõi hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện, Hội đồng bán nhà ở quận - huyện triển khai thực hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc để hoàn thành kế hoạch bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2006, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng Kho bạc Nhà nước thành phố và Kho bạc quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Hội đồng bán nhà ở thành phố và quận - huyện, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố và Công ty Quản lý nhà quận - huyện, Công ty Miền Đông (Quân khu 7), Công ty 59 (Bộ Quốc phòng) và cơ quan đơn vị quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- TTUB : CT, các PCT;
- VPHĐ-UB : các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu:VT, (ĐT-Thh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3008/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP năm 1994 trên địa bàn thành phố đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.589

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5