Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2012/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 m 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều ca Nghị định s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định b sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 297/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII - kỳ họp thứ 06 về thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bng giá các loại đất trên địa bàn tnh Điện Biên năm 2013; Văn bản s 170/CV-HĐND ngày 18/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên v việc b sung, đính chính Nghị quyết;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bng giá các loại đất và quy định áp dụng Bng giá các loại đất trên địa bàn tnh Điện Biên năm 2013 (có bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Phạm vi, thời điểm áp dụng.

1. Bảng giá các loại đất quy định tại Điều 1 dùng đ làm căn cứ:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đt hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003.

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất đ tính vào giá tr tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tin sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điu 59 của Luật Đất đai 2003.

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất đ thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đt để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai 2003.

f) Tính giá trị bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đt đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Bảng giá các loại đất quy định tại Điều 1 không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân trong nước.

b) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu và giá cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Thời đim áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Kiểm tra việc thực hiện giá đất của các cấp, các ngành; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc thực hiện bảng giá đất theo quy định.

2. Trình UBND tnh điều chỉnh giá đất khi có biến động lớn về giá đất do đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, khu thương mại du lịch, khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Điu 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày k từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đu bị bãi bỏ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Ch tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục kim tra VBQPPL-B Tư pháp;
-
TT Tnh ủy (b/c);
-
TT HĐND tnh (b/c);
-
Lãnh đạo UBND tỉnh;
-
Trung tâm công báo tnh;
- LĐ VP + CV các khối.
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh)

I. Giá đất của các huyện, thị xã, thành phố phân thành 02 nhóm, 06 loại, 04 hạng như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp:

1.1. Đất trồng cây hàng năm

1.2. Đất nuôi trồng thủy sản

1.3. Đất trồng cây lâu năm

1.4. Đất lâm nghiệp

a) Đất rừng sản xuất

b) Đất khoanh nuôi bảo vệ

c) Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

2.1. Đất , đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

2.2. Đất , đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn

II. Đất của các huyện, thị xã, thành phố phân thành 04 vị trí, 03 khu vực và 04 hạng

1. Vị trí

1.1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

a) Vị trí 1:

+ Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân được xác định độ dài chiều sâu thửa đất cách ch giới đường giao thông tối đa là 20m;

+ Đối với đất của các tổ chức chỉ xác định thành một vị trí, để tính chung cho cả toàn bộ khuôn viên thửa đất (không hạn chế độ dài, chiu sâu thửa đất cách chỉ giới giao thông) giá đất đ tính tiền thuê đt, xác định giá trị đất vào giá trị tài sản được xác định theo vị trí mặt tiền công sở, mặt tiền thửa đất thuê.

b) Vị trí 2: Diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá nhân có cùng khuôn viên đất của vị trí 1 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 20m (từ trên 20 trở đi đến mét thứ 40) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 2.

c) Vị trí 3: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 của các đoạn đường ngõ nêu trên, không được quy hoạch là đường phố, không có tên trong bng giá đất phi nông nghiêp tại đô thị, nối từ trục đường có vị trí 1 vào các khu dân cư, có độ dài đoạn ngõ cách ch giới đường giao thông từ trên mét th 40 đến mét 60.

d) Vị trí 4: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 của các đoạn đường ngõ nêu trên, không được quy hoạch là đường phố, không có tên trong bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị, nối từ trục đường có vị trí 1 vào các khu dân cư, có độ dài đoạn ngõ cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 60 tr lên.

e) Trường hợp trên cùng một đoạn đường, các khuôn viên tha đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên nhưng có chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường thì áp dụng việc xác định vị trí như sau:

- Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có cùng mặt bng với mặt đường hoặc có mặt bng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường dưới 2m xác định là vị trí 1.

- Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường từ 2m đến 3m xác định là vị trí 2.

- Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường trên 3m xác định là vị trí 3.

1.2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn

a) Khu vực

- Khu vực 1: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các xã, các bản bám trục đường giao thông (QL, tỉnh lộ), khu đầu mối giao thông, khu thương mại, khu vực ven đô thị, khu du lịch có điều kiện sản xuất và kinh doanh thuận lợi.

- Khu vực 2: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các xã, các bản vùng thấp, bám trục đường giao thông liên xã, liên bản có điều kiện sản xuất và kinh doanh kém thuận lợi hơn khu vực 1.

- Khu vực 3: Áp dụng cho các khu vực còn lại có điều kiện sản xuất và kinh doanh kém thuận lợi hơn khu vực 2.

b) Vị trí của các khu vực

- Vị trí 1:

+ Là vị trí bám trục đường giao thông của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên tha đất có chiều sâu cách ch giới đường giao thông tối đa là 30 mét. Các trường hợp đất giáp mặt đường nhưng có độ sâu hoặc độ cao dưới 2m thì xác định là vị trí 1, từ 2m đến 3m thì xác định là vị trí 2, trên 3m thì xác định là vị trí 3.

+ Đối với đất của các tổ chức chỉ xác định một vị trí cho toàn bộ khuôn viên thửa đất (không hạn chế độ dài, chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông). Giá đất để tính tiền thuê đất, xác định giá trị đất vào giá trị tài sản được xác định theo vị trí mặt tiền công s.

- Vị trí 2: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 1 của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách ch giới đường giao thông từ trên mét thứ 30 đến mét 60.

- Vị trí 3: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 60 đến mét 90.

- Vị trí 4: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 4 và các vị trí còn lại của mỗi khu vực quy định nêu trên.

2. Hạng đất: (việc phân hạng đất áp dụng theo quy định hiện hành của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp).

2.1. Đất nông nghiệp

- Hạng 3

- Hạng 4

- Hạng 5

- Hạng 6

2.2. Đất lâm nghiệp: tính chung một hạng cho toàn huyện (gồm đất rừng sản xut; đất rừng khoanh nuôi bảo vệ; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

III. Việc áp dụng bảng giá của từng loại đất như sau:

Đối với đất hiện đang quản lý, sử dụng của các cá nhân và tổ chức thực hiện áp dụng theo bng giá đất , đất phi nông nghiệp khác tại đô thị; đất , đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn; đ thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thực hiện theo dõi và hạch toán giá trị đất vào giá trị tài sản của nhà nước. Cụ th như sau:

1. Việc xác định giá đất bằng (=) 100% giá đất được quy định tại bng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng.

2. Việc xác định giá đất SXKD bằng (=) 70% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng. Quy định này không áp dụng đối với các hộ sử dụng đất ở vào mục đích SXKD.

3. Việc xác định giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp bng (=) 70% giá đất được quy định tại bng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng.

4. Việc xác định giá đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào các mục đích công cộng, đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác bng (=) 50% giá đất tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác được quy định theo đường phố tương ứng.

IV. Đối với việc giao mi đất ở, đất SXKD cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức:

1. Việc giao mới đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân không thông qua hình thức đấu giá cũng thực hiện theo quy định tại đim 1 - Mục III nêu trên.

2. Việc giao mới đất SXKD cho các hộ gia đình và tổ chức để thực hiện thuê đất không thông qua hình thức đấu giá cũng thực hiện theo quy định tại điểm 2- Mục III nêu trên.

V. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện bảng giá đất.

1. Những dự án Nhà nước thực hiện cải tạo mặt bằng, xây dựng các công trình cơ sở hạ tng đô thị để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình; chi phí này được phân bổ để thu ngoài giá đất xác định là khoản thu tiền đầu tư hạ tng.

2. Xử lý các trường hợp đã giao đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc đã nộp một phn.

a) Trường hợp chưa nộp phải nộp theo mức giá mới điều chỉnh.

b) Trường hợp đã nộp một phần: trên cơ sở số tiền đã nộp đ xác định là diện tích đã nộp. Diện tích còn lại xác định là chưa nộp, phải nộp theo mức giá mới điều chỉnh.

3. Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ trước ngày 31/12/2012 áp dng như sau:

a) Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Nhà nước bố trí vốn và bố trí đất tái định cư nhưng các đối tượng được bồi thường, h trợ, tái định cư không nhận tin, không nhận đất tái định cư thì giữ nguyên mức giá đã được phê duyệt, không được điều chỉnh theo khung giá đất mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

b) Đối với những phương án bồi thường, h trợ, tái định cư Nhà nước chưa bố trí vốn, chưa bố trí đất tái định cư thì được điều chỉnh theo bảng giá đất mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 như sau:

- Trường hợp diện tích đất bị thu hồi (năm 2012) có giá thấp hơn giá đất năm 2013 thì tính theo giá đất năm 2013.

- Trường hợp diện tích đất bị thu hồi (năm 2012) có giá cao hơn giá đất mới năm 2013 thì được giữ nguyên mức giá đó, không phải điều chnh theo giá đt mới năm 2013.

c) Trường hợp những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đang thực hiện dở dang chuyển tiếp của năm 2012 và năm 2013 mà Nhà nước đã bố trí vốn, đang chi trả tin, đang b trí đất tái định cư thì thực hiện như sau:

- Nếu tại thời điểm trả tiền bồi thường mà giá đất cao hơn giá đất tại thời đim quyết định thu hồi đất thì bồi thường theo giá đất tại thời đim trả tiền bồi thường;

- Nếu tại thời điểm trả tiền bồi thường mà giá đất thấp hơn giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất thì bồi thường theo giá đất tại thời đim có quyết định thu hồi đất;

4. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có quyết định thu hồi đất trước ngày 01/01/2013 nhưng đến ngày 01/01/2013 chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì áp dụng theo bảng giá đất năm 2013.

 

BẢNG 1: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2013

BIỂU 1: ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Phân loại đường phố

VT1

VT2

VT3

VT4

I

Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

 

 

 

 

1

Đường 7/5

 

 

 

 

1.1

- Đường từ ngã ba Hải Quan đến ngã ba rẽ vào trụ sở phường Tân Thanh, đối diện bên kia đường hết đất nhà ông Nguyễn Văn Trận số nhà 768

15.600

8.400

 

 

1.2

- Đường từ ngã ba rẽ vào trụ sở phường Tân Thanh, đến ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh, đối diện bên kia đường đến hết nhà ông Nguyễn Văn Tân SN 650

13.000

6.000

 

 

1.3

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đến ngã ba rẽ vào BQLDA chuyên nghành XD, đối diện bên kia đường đến hết Khách sạn Mường Thanh

11.000

4.500

 

 

1.4

- Đoạn từ ngã ba Hải quan đến hết cầu trắng (giáp địa phận phường Nam Thanh)

13.000

5.400

 

 

1.5

- Đoạn từ cầu trắng (giáp phường Mường Thanh) đến đường vào trụ sở công ty Khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà ông Đinh Văn Tấn

10.800

4.800

 

 

1.6

- Đoạn còn lại đến hết địa phận Thành phố (đến cầu bản Ten)

8.400

3.600

 

 

1.7

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào BQLDA chuyên ngành XD đến hết cây xăng số 1

9.000

4.000

1.800

 

1.8

- Đoạn từ cây xăng số 1 đến hết cổng trường Tài chính

4.800

2.500

1.500

 

1.9

- Đoạn từ cổng trường tài chính đến đầu cầu Huổi Phạ ( ngã ba rẽ vào đường ASEAN)

2.800

1.500

800

 

1.10

- Đoạn từ cầu Huổi Phạ đến công ty XD Thủy Lợi

2.400

1.200

600

360

1.11

-Đoạn từ công ty XD thủy lợi đến hết địa giới thành phố ĐBP

1.400

800

600

240

2

Đường Trần Đăng Ninh

 

 

 

 

2.1

- Đoạn từ ngã ba Hải quan đến cầu Thanh Bình

15.500

7.000

 

 

2.2

- Đoạn từ cầu Thanh Bình đến ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ (bến xe khách Thành phố ĐBP)

11.400

6.000

 

 

3

Đường Trường Chinh

 

 

 

 

3.1

- Đoạn tiếp giáp 7/5 đến đường rẽ vào trường PTDT nội trú tỉnh, đối diện bên kia đường đến hết đất nhà ông Phạm Q Mạnh SN 67

9.000

4.000

 

 

3.2

- Đoạn từ đường rẽ vào trường PTDT nội trú tỉnh đến ngã tư trường tiểu học HN - ĐBP

6.500

3.000

 

 

4

Đường Nguyễn Hữu Thọ

 

 

 

 

4.1

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến cổng sân bay

6.500

3.500

 

 

4.2

- Đoạn từ cổng sân bay đến hết đầu cầu C13

4.500

2.000

 

 

4.3

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết đất kho Công ty Vật tư nông nghiệp (Về phía cầu Mường Thanh cũ)

6.000

2.400

 

 

4.4

- Đoạn từ hết đất kho vật tư Nông nghiệp đến ngã ba đường rẽ ra cầu Mường Thanh cũ

5.400

2.400

1.200

 

5

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

5.1

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến ngã tư đường Bế Văn Đàn

10.800

6.000

 

 

5.2

- Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Bế Văn Đàn đến ngã ba đường ra cầu A1

9.500

4.000

 

 

6

Đường Bế Văn Đàn

 

 

 

 

 

- Ngã ba đường 7/5 (Chi nhánh NH phát triển) đến hết cầu Mường Thanh cũ (ngã ba đường rẽ ra cầu A1)

10.000

 

 

 

7

Đường cầu A1 mới

 

 

 

 

 

- Đoạn tiếp giáp đường 7/5 (Ngã tư rạp chiếu bóng) đến cầu A1

9.000

4.000

 

 

8

Đường sau bảo tàng

 

 

 

 

 

- Đoạn nối từ đường ra cầu A1 đến tiếp giáp đường cạnh Bảo tàng

4.300

2.400

1.200

600

9

Đường cạnh Bảo tàng

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến tiếp giáp đường sau Bảo tàng

4.000

1.800

950

480

10

Đường Hoàng Văn Thái

 

 

 

 

 

- Tiếp giáp đường 7/5 (Ngã tư nghĩa trang A1) đến ngã tư trường HN - ĐBP

6.500

3.000

 

 

11

Đường nối từ ngã ba đường Hoàng Văn Thái (Tòa án tỉnh) đến đường Hoàng Công Chất (ngã tư cổng tỉnh đội)

5.400

2.400

 

 

12

Đường Hoàng Công Chất

 

 

 

 

12.1

- Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường 7/5 đến ngã tư trường HN - ĐBP

6.500

3.000

 

 

12.2

- Đoạn từ ngã tư trường HN-ĐBP đến ngã ba rẽ vào tỉnh đội, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 333 (ông Liên Hà)

4.800

3.000

 

 

12.3

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào cổng Tỉnh Đội đến cổng trường CĐ Sư Phạm Điện Biên.

5.400

2.400

1.200

600

12.4

- Đoạn từ cổng trường CĐ sư phạm Điện Biên đến ngã ba rẽ vào đường 22,5 m (Hết địa phận phường Mường Thanh)

4.800

1.800

950

450

12.5

- Đoạn tiếp giáp địa phận phường Mường Thanh, đến đường rẽ vào cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh

3.500

2.400

1.200

600

12.6

- Đoạn từ cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh đến hết trường Cao đẳng y tế

2.800

1.200

 

 

12.7

- Đoạn từ giáp đất trường cao đẳng y tế đến hết đất bản Noong Bua

1.800

900

480

300

13

Đường 22,5m:

 

 

 

 

 

- Đoạn tiếp giáp đường Hoàng Công Chất đến bờ mương qua trường Him Lam Noong Bua.

2.400

 

 

 

14

Đường Lê Trọng Tấn

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 (cạnh công ty thương nghiệp Điện Biên) đến hết mương thoát nước (Chân dốc Ta Pô)

11.400

6.000

 

 

 

- Đoạn từ mương thoát nước (Chân dốc Ta Pô) đến trung đoàn 82

3.000

1.600

 

 

15

Đường sau trợ trung tâm I

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư đường Lê Trọng Tấn đến cổng phụ trung tâm Thương mại thành phố

6.000

3.000

 

 

 

- Đoạn từ cổng phụ trung tâm Thương mại Thành phố đến hết đất công trường 06 cũ

3.000

1.600

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư đường Lê Trọng Tấn rẽ vào đường sau khách sạn Công Đoàn

3.000

1.600

 

 

16

Đường 27m:

 

 

 

 

 

Đoạn tiếp giáp đường Trường Chinh đến tiếp giáp đường 13m

6.000

2.000

 

 

17

Đường 13m:

 

 

 

 

 

Nối tiếp đường 27m (Sau trường sư phạm) tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh

3.500

1.800

1.200

 

18

Đường Tôn Thất Tùng:

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Hoàng Văn Thái (từ đất của TTPCBHXH) đến cổng phụ Tỉnh đội

4.000

2.400

 

 

19

Quốc lộ 12 (từ đầu ki ốt C13 đến hết địa phận Thành phố)

 

 

 

 

 

- Đoạn từ cầu C13 đến hết địa phận thành phố

2.000

1.200

600

 

 

- Đoạn từ cầu Mường Thanh cũ đến đầu cầu A1

5.400

2.400

1.200

 

20

Đường Lò Văn Hặc

 

 

 

 

 

- Đoạn ngã ba đường Trần Đăng Ninh đến ngã tư thứ nhất

4.800

 

 

 

 

- Đoạn tiếp giáp ngã tư thứ nhất đến hết đường Lò Văn Hặc

3.600

2.000

 

 

21

Đường Trần Văn Thọ

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 (cạnh Công An tỉnh ) đến cổng nhà máy bê tông

4.200

2.400

 

 

22

Đường 13/3

 

 

 

 

 

- Từ ngã ba đường Trần Văn Thọ rẽ về phía nhà ông Bùi Văn Mác đến hết đường rải thảm nhựa và về phía hết đất bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, đối diện là hết đất nhà ông Hợp

3.500

1.800

 

 

23

Đường 10,5m cạnh UBND tỉnh

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 vào sân vận động + 2 nhánh bao quanh SVĐ

3.300

1.600

 

 

24

Đường cạnh quảng trường UBND tỉnh

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 ( trụ sở cựu chiến binh tỉnh) đến ngã ba cắt đường Phan Đình Giót

4.800

2.400

 

 

25

Đường Phan Đình Giót

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 cạnh khách sạn HN- ĐBP đến ngã ba hết đất khu tập thể ngân hàng

3.300

1.600

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường Phan Đình Giót đến ngã ba đường cạnh Quảng trường UBND tỉnh Điện Biên (sau khách sạn HN- ĐBP)

3.300

 

 

 

26

Đường Trần can

 

 

 

 

 

- Đoạn tiếp giáp đường 7/5 đến ngã ba thứ nhất

4.800

2.400

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba thứ nhất đến ngã ba khu tập thể Ngân hàng, bên phải đường đến hết đất nhà ông Phạm Văn Huỳnh (khu tập thể ngân hàng)

3.500

1.800

 

 

27

Đường trước chợ trung tâm III: Đoạn từ ngã ba đường Trường Chinh đến ngã ba tập thể Ngân hàng

4.800

2.400

 

 

28

Các đường nhánh nối từ 7/5 sang đường Nguyễn Chí Thanh (trừ đường ra cầu A1- đường Bế Văn Đàn ra cầu Mường Thanh cũ)

3.300

1.500

 

 

29

Đường Tô Vĩnh Diện

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 (Đối diện là công an tỉnh) đến hết nghĩa trang Him Lam

3.500

1.800

950

480

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Tô Vĩnh Diện đến ngã ba rẽ vào trung tâm cai nghiện cũ.

1.400

700

400

350

 

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào trung tâm cai nghiện cũ đến trụ sở phường Noong Bua.

1.200

600

350

240

30

Đường Sùng Phái Sinh

 

 

 

 

 

- Đoạn từ Ngã ba đường 7/5 đến đường rẽ vào trại cá, đối diện bên kia đường đến hết đất Chi nhánh Điện Thành Phố

4.800

2.400

1.200

700

 

- Đoạn tiếp giáp đất Chi nhánh điện Thành phố đến ngã tư tiếp giáp đường 27m

3.600

1.800

950

600

 

- Đoạn tiếp giáp đường 27m đến đường Hoàng Công Chất

1.400

1.000

480

300

31

Đường rẽ vào xí nghiệp gạch: Đoạn tiếp giáp đường 7/5 (ngã ba công ty Đô Thị đến công ty vật liệu số 2)

2.000

1.000

500

 

 

Đường rẽ vào kho xăng dầu: Đoạn tiếp giáp đường 7/5 đến hết kho xăng dầu

2.100

1.000

500

 

32

Đường rẽ vào trại 1 cũ

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến cầu xi măng thứ nhất

3.600

1.600

 

 

 

- Đoạn từ cầu xi măng thứ nhất đến bờ mương

2.000

1.000

700

600

33

Đường đi cầu treo C4: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 cạnh cây xăng C4 đến đầu cầu treo C4

3.500

2.000

1.000

600

34

Các đường nhánh còn lại nối từ đường Trường Chinh đến các đường khác.

 

 

 

 

 

- Các đường XD hạ tầng kỹ thuật

2.100

1.200

600

 

 

- Các đường chưa XD hạ tầng kỹ thuật

1.400

800

400

 

35

Đường đi vào xã Thanh Luông: Đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh cũ đến hết địa phận Thành phố (trừ đất trồng cây lâu năm, do Công ty CP chế biến nông sản quản lý)

2.800

1.400

800

 

36

Đường Hòa Bình

 

 

 

 

 

- Đoạn tư ngã ba đường 7/5 đến hết trụ sở phường Tân Thanh

2.800

1.400

800

400

 

- Đoạn còn lại ngã ba tiếp giáp đường 7/5

2.100

1.000

450

250

37

Đường vào Trường Chính Trị: Đoạn từ ngã tư đường Hoàng Công Chất đến hết địa giới trường Chính Trị

2.100

700

 

 

38

Đường vào C13

 

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã Quốc lộ 12 (Cầu xi măng) đến cổng phòng khám đa khoa khu vực

1.400

700

400

200

 

- Đoạn từ phòng khám đa khoa khu vực đến cầu máng C8

1.000

450

240

140

 

- Các đường đã XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật phố 1, 2

1.000

450

240

140

39

Các đường khu dân cư kênh tả

 

 

 

 

 

- Đường 17,5m dài 600m cạnh mương Him Lam: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 rẽ vào đến đầu ô đất, lô đất F2

3.000

 

 

 

 

Đường 10 m dài 600 m song song với đường 17,5: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 rẽ vào đến hết đất trường mầm non Sơn ca

2.400

 

 

 

 

Đường 16m: Đoạn từ đầu lô đất F2 đến hết lô đất F2

2.100

 

 

 

 

Đường 10m: Đoạn từ hết đất trường mầm non Sơn ca song song với đường 16m đến hết đất lô F1

1.900

 

 

 

40

Các đường còn lại tiếp giáp đường 7/5 đến các đường khác.

 

 

 

 

 

- Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư đã có đường khổ rộng 7m trở lên được quy hoạch thành đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

1.600

800

400

200

 

- Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư đã có đường khổ rộng dưới 7m (là đường nhựa hoặc bê tông)

1.600

800

400

200

 

- Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư đã có đường khổ rộng dưới 7m (chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật)

1.300

700

350

140

41

Các đường còn lại trong khu dân cư

 

 

 

 

 

- Đường đi nghĩa trang Hòa Bình: Đoạn tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh đến chân dốc nghĩa trang Hòa Bình

1.200

500

360

240

 

- Các đường có khổ rộng 10m tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh, Đường Nguyễn Hữu Thọ phường Thanh Bình

3.600

 

 

 

 

- Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 7m trở nên đến dưới 11,5m đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.100

1.000

600

350

 

- Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 11,5m trở lên đến dưới 15 m đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.400

1.200

700

400

 

- Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.400

1.400

800

600

 

- Các đường có khổ rộng từ 3m đến dưới 5m (Đường bê tông)

1.200

600

400

200

 

- Các đường có khổ rộng từ 5m đến dưới 7m (Đường bê tông)

1.600

700

600

400

 

- Các đường có khổ rộng từ 7m đến dưới 11,5m là đường đất, cấp phối được quy hoạch là đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa nêu ở trên.

1.400

700

400

200

 

- Các đường có khổ rộng từ 11,5m đến dưới 15m là đường đất, cấp phối được quy hoạch là đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa nêu ở trên.

1.600

800

600

250

 

- Các đường có khổ rộng từ 3m đến dưới 5m (đường đất, cấp phối)

950

450

300

140

 

- Các đường có khổ rộng từ 5m đến dưới 7m (đường đất, cấp phối)

1.200

600

400

250

 

- Các đường bê tông còn lại dưới 3m

950

450

250

140

 

- Các đường đất còn lại dưới 3m

800

400

220

120

42

Các tuyến đường trong khu quy hoạch tái định cư thuỷ điện Sơn La tại phường Noong Bua.

 

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 36m

5.000

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 22,5m

3.500

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 20,5m

3.000

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 16,5m

2.500

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 13,5m

2.000

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 11,5m

1.500

 

 

 

43

Đất khu chợ Trung tâm 1

 

 

 

 

 

- Các hộ có mức giá 4.000 ng đ/m2

6.600

 

 

 

 

- Các hộ có mức giá 2.400 ng đ/m2

4.200

 

 

 

 

- Các hộ có mức giá 1.900 ng đ/m2

3.000

 

 

 

 

- Các hộ có mức giá 1.400 ng đ/m2

2.400

 

 

 

44

Đường vành đai 3 (Asean)

 

 

 

 

 

- Đường vành đai 3 (Asean): Đoạn từ cầu Huổi Phạ đến hết đất khách sạn Him Lam

3.000

1.200

 

 

 

- Đoạn: Hết đất khách sạn Him Lam đến giáp địa phận xã Tà Lèng

1.200

600

360

240

 

- Đoạn: Từ địa phận xã Tà Lèng đến hết địa phận thành phố

950

500

250

180

45

Đường phía tây sông Nậm Rốm: Đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh cũ đến hết địa phận Thành phố (về phía Cảnh sát cơ động)

2.000

1.000

600

300

46

Đường vào Trung tâm TĐTT

 

 

 

 

 

Đường 32m đoạn tiếp giáp đường 7/5 vào đến hết nhà Thi Đấu

7.000

3.500

 

 

 

Đường 24,5m, nối với đường 32m cạnh nhà Thi đấu

4.800

2.400

 

 

II

Đất ở, đất phi nông nghiệp tại nông thôn

 

 

 

 

47

Xã Thanh Minh

 

 

 

 

a

Trung tâm xã

600

360

240

180

b

Các bản: Phiêng Lợi, Púng Tôm, Co Củ, Nà Lơi

400

350

250

140

c

Các bản: Pa Pốm, Tân Quang, Huổi Nơi

220

180

80

55

48

Xã Tà Lèng

 

 

 

 

a

Trung tâm xã

840

700

550

360

b

Các bản: Tà Lèng, Kê Lênh, Cụm Noong Hỏm

400

350

250

150

c

Bản: Nà Nghè

300

220

120

90

 

BIỂU 2: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Loại đất - Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

1

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

Hạng 3

60

60

43

 

Hạng 4

51

51

28

 

Hạng 5

43

43

26

 

Hạng 6

 

28

16

2

Đất nuôi trồng thủy sản

51

51

43

3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Hạng 3

60

60

43

 

Hạng 4

51

51

34

 

Hạng 5

43

43

26

 

Hạng 6

 

21

16

4

Đất lâm nghiệp

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất

4,8

4,8

3,6

 

Đất khoanh nuôi bảo vệ

4,8

4,8

3,6

 

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

4,8

2,4

1,4

 

BẢNG 2: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM 2013

BIỂU 1: ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

STT

Tên đường, đoạn đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

I

KHU VỰC TRUNG TÂM HUYỆN LỴ PÚ TỬU

 

 

 

1

Đường nội bộ Quy hoạch 40m

300

 

 

2

Đường nội bộ Quy hoạch 29,5m

250

 

 

3

Đường nội bộ Quy hoạch 22,5m

250

 

 

4

Đường nội bộ Quy hoạch 10,5m

200

 

 

5

Đường nội bộ quy hoạch 7,5m

100

 

 

II

KHU VỰC VEN ĐÔ THỊ

 

 

 

 

Xã Thanh Xương

 

 

 

1

QL 279: Đoạn từ giáp ranh thành phố Điện Biên phủ đến Km số 83 đối diện là hết nhà ông Cương Loan

5.400

2.500

1.200

2

QL 279: Đoạn từ Km số 83 đối diện là hết nhà ông Cương Loan đến đường rẽ lên bản Bồ Hóng

5.000

2.000

1.000

3

QL 279: Đoạn từ đường rẽ lên bản Bồ Hóng đến Km số 84

4000

2000

1.000

4

QL 279: Đoạn từ Km số 84 đến Km 84 +300m

5.000

2.000

1.000

5

QL 279: Đoạn từ Km 84 +300m đến hết cây xăng C9

3.500

2.000

1.000

6

QL 279: Đoạn từ tiếp giáp cây xăng C9 đến ranh giới giáp xã Thanh An.

600

300

150

III

KHU VỰC NÔNG THÔN

 

 

 

1

Xã Thanh Xương

 

 

 

1.1

Đường Khí tượng đi Pú Tửu: Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 qua ngã ba Huổi Hốc đi đội 7 đến Kênh thủy nông; qua đội 11 đến Kênh thủy nông.

800

500

300

1.2

Đường bê tông vào Trung tâm huyện: Đoạn từ nhà ông Lẻ đến giáp nhà ông Yên

500

250

100

1.3

Đường bê tông vào Trung tâm huyện: Đoạn từ nhà ông Yên đến giáp khu Trung tâm huyện.

400

200

75

1.4

Trục đường liên thôn, nội thôn bản: Khu vực bản Ten, bản Pá Luống (trừ các vị trí 1, 2, 3 QL279)

300

200

75

1.5

Trục đường liên thôn, nội thôn bản: Khu vực C17, bản Bôm La 1, bản Noong Nhai, đội 18 (trừ các vị trí 1, 2, 3 QL279)

300

200

75

1.6

Đường vành đai phía Đông: Đoạn từ giáp xã Thanh An đến giáp Thành phố ĐBP

200

100

50

1.7

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

1.8

Các vị trí còn lại trong xã

50

2

Xã Thanh An

 

 

 

2.1

QL 279: Đoạn từ giáp xã Thanh Xương đến đường rẽ vào bản mới Noong Ứng.

800

200

50

2.2

QL 279: Đoạn từ đường rẽ vào bản Mới Noong Ứng đến giáp xã Noong Hẹt (hết đất nhà ông Thắng thôn Hoàng Công Chất).

2,500

500

50

2.3

Đường trục chính vào UBND xã: Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 đến Kênh thủy nông

300

100

50

2.4

Đường trục chính vào UBND xã: Đoạn từ Kênh thủy nông đến ngã ba rẽ đi bản Hoong Khoong

400

100

50

2.5

Đường trục chính vào UBND xã: Đoạn từ ngã ba đi bản Hoong Khoong đến hồ Cổ Ngựa (Hết đất nhà ông Chuyển thôn Đông Biên 5)

300

100

50

2.6

Đường trục chính vào UBND xã: Đoạn từ tiếp giáp đất nhà ông Chuyển thôn Đông Biên 5 đến tiếp giáp vị trí 3 đường phía Đông

100

80

50

2.7

Đường vành đai phía Đông: Đoạn từ giáp xã Thanh Xương đến giáp xã Noong Hẹt

100

80

50

2.8

Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 QL 279 qua thôn Trại Giống đến Kênh thủy nông

600

200

100

2.9

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

2.10

Các vị trí còn lại trong xã

50

3

Xã Noong Hẹt

 

 

 

3.1

Quốc lộ 279: Đoạn từ tiếp giáp Thanh An đến Km 88

4.000

1.500

500

3.2

Quốc lộ 279: Đoạn từ Km 88 đến cổng phụ chợ Bản Phủ

4.500

1.500

500

3.3

Quốc lộ 279: Đoạn từ cổng phụ Chợ Bản Phủ đến cống giáp Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bản Phủ

5.400

2.500

1.500

3.4

Quốc lộ 279: Đoạn từ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bản Phủ đến đường rẽ vào trụ sở UBND xã Noong Hẹt

5.000

1.500

700

3.5

Quốc lộ 279: Đoạn từ đường rẽ vào trụ sở UBND xã Noong Hẹt đến giáp xã Sam Mứn

250

75

50

3.6

Đường đi cầu Nậm Thanh: Đoạn từ hết vị trí 1 Quốc lộ 279 đến bờ Thành ngoại

5.000

1.500

700

3.7

Các vị trí còn lại trong chợ bản phủ

3.000

 

 

3.8

Đường đi cầu Nậm Thanh: Đoạn từ bờ Thành ngoại phía Đông đến bờ Thành ngoại phía Tây và đường rẽ vào Đền

1.000

300

50

3.9

Đường đi cầu Nậm Thanh: Đoạn từ bờ Thành ngoại phía Tây đến cầu Nậm Thanh

350

100

50

3.10

Đường đi vào UBND xã: Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 279 đến đầu bản Bông

500

100

50

3.11

Đường đi vào UBND xã: Đoạn từ đầu bản Bông đến hết Trường Mầm non

1.500

200

50

3.12

Đường vành đai phía Đông: Đoạn từ giáp xã Thanh An đến giáp xã Sam Mứn

110

80

50

3.13

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

110

60

50

3.14

Các vị trí còn lại trong xã

50

4

Xã Sam Mứn

 

 

 

4.1

QL 279: Đoạn từ giáp xã Noong Hẹt đến nhà bà Nga Văn đối diện là đường rẽ vào bản Sam Mứn

500

100

50

4.2

QL 279: Đoạn từ đất nhà bà Nga Văn đến đường rẽ vào Nghĩa trang nhân dân Pom Lót (đối diện là hết đất nhà ông Nguyễn Văn Vũ) Bao gồm cả hai bên đường

2.500

500

100

4.3

QL 279: Đoạn từ giáp đường vào Nghĩa trang nhân dân Pom Lót qua ngã ba: Hướng đi Điện Biên Đông đến hết đất nhà bà Bùi Thị Mai đối diện là đường vào đội 2; hướng đi Tây Trang đến đường đi vào đội 9 đối diện là ngõ vào nhà ông Lò Văn Thanh

2.000

500

100

4.4

QL 279: Đoạn từ đường đi vào đội 9 đối diện là ngõ vào nhà ông Lò Văn Thanh đến cầu Pắc Nậm.

600

100

50

4.5

QL 279: Đoạn từ cầu Pắc Nậm đến cầu bản Na Hai (Hết đất nhà ông Hương Nhung)

300

100

50

4.6

QL 279: Đoạn từ cầu bản Na Hai (hết đất ông Hương Nhung) đến giáp xã Na Ư

200

100

50

4.7

Đường đi ĐBĐ: đoạn từ giáp nhà bà Bùi Thị Mai đối diện là đường vào đội 2 đến hết đất nhà ông Mai Sơn đội 1

700

100

50

4.8

Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ giáp nhà ông Mai Sơn đến cầu Bê tông (gần ngõ nhà ông Ương)

500

75

50

4.9

Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ cầu Bê tông (gần ngõ nhà ông Ương) qua ngã tư: Hướng đi Điện Biên Đông đến hết đất nhà ông Bường; hướng đi theo đường vành đai phía Đông đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tân đối diện là hết đất nhà ông Cao Trọng Trường

600

100

50

4.10

Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ giáp đất nhà ông Bường đến giáp xã Núa Ngam

250

60

50

4.11

Đường vành đai phía Đông: Đoạn từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Tân đối diện là giáp đất nhà ông Cao Trọng Trường đến giáp xã Noong Hẹt

200

100

50

4.12

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

4.13

Các vị trí còn lại trong xã

50

5

Xã Noọng Luống

 

 

 

5.1

Đường đi Pa Thơm: Đoạn từ giáp xã Thanh Yên đến ngã tư UBND xã

300

100

50

5.2

Đường đi Pa Thơm: Đoạn từ ngã tư qua UBND xã đi đội 7 đến hết đất nhà ông Đôi

300

100

50

5.3

Đường đi Pa Thơm: Đoạn từ giáp đất nhà ông Đôi đến hết đất nhà ông Pọm Đội 11.

200

75

50

5.4

Đoạn từ ngã tư UBND + 50 m về hướng đi hồ Co Lôm

200

75

50

5.5

Đoạn từ ngã tư UBND xã đi A2 đến hết nhà ông Bùi Văn Ruật

200

75

50

5.6

Ngã tư bản On + 50 m về hướng đi đập Hoong Sống

200

75

50

5.7

Đường đi U Va: Đoạn từ ngã tư bản On đến hết nhà ông Thính Đội 20

200

75

50

5.8

Đường đi U Va: Đoạn từ giáp nhà ông Thính đến ngã ba rẽ đi bản U Va

200

75

50

5.9

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

5.10

Các vị trí còn lại trong xã

50

6

Xã Thanh Nưa

 

 

 

6.1

QL 12: Đoạn từ giáp thành phố Điện Biên Phủ đến đường rẽ vào Nghĩa trang Tông Khao

1.500

500

100

6.2

QL 12: Đường rẽ vào Nghĩa trang Tông Khao đến hết nhà ông Lò Văn Tướng, đối diện là cổng vào bản Mển

1.000

350

100

6.3

QL 12: Đoạn từ giáp nhà ông Lò Văn Tướng, đối diện là cổng vào bản Mển đến cầu xi măng bản Tâu.

400

100

50

6.4

QL 12: Đoạn từ cầu xi măng bản Tâu đến chân đèo Co Chạy đối diện là suối Huổi Piếng

200

75

50

QL 12: Đoạn từ chân đèo Co Chạy đối diện là suối Huổi Piếng đến giáp xã Mường Pồn

200

75

50

6.5

Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 12 đến hết sân nghĩa trang đồi Độc Lập

300

75

50

6.6

Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 12 đến hết trường tiểu học

150

60

50

6.7

Đoạn từ hết vị trí 3 Quốc lộ 12 qua ngã tư Tông Khao đến hết trường tập lái; đến hết đất nhà ông Phùng Văn Tâm (bản Hồng Lạnh) và + 100 m hướng đi bản On

300

100

50

6.8

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

6.9

Các vị trí còn lại trong xã

50

7

Xã Thanh Luông

 

 

 

7.1

Đường đi Hua Pe: Đoạn từ giáp thành phố Điện Biên Phủ đến trường tiểu học Thanh Luông

2.000

500

100

7.2

Đường đi Hua Pe: Đoạn từ trường tiểu học Thanh Luông đến ngã ba rẽ đi bản Noọng

1.000

300

100

7.3

Đường đi Hua Pe: Đoạn từ ngã ba rẽ đi bản Noọng đến cầu chân đập hồ Hua Pe.

200

100

50

7.4

Đường đi Hua Pe: Đoạn từ cầu chân đập hồ Hua Pe đến hết Đồn biên phòng Thanh Luông

100

70

50

7.5

Đường từ ngã ba Nghĩa trang C1 đến nối đường đi Hua Pe (trừ các vị trí 1,2,3 của đoạn này)

200

100

50

7.6

Đoạn từ bờ mương C8 đến ngã ba Nghĩa trang C1

300

150

75

7.7

Ngã ba Trung đoàn 741: về phía bắc đến giáp thành phố Điện Biên Phủ, về phía Tây đến hết nhà ông Đắc, về phía Đông đến hết đất nhà ông Tự.

400

200

75

7.8

Đoạn từ hết vị trí 3 đường trục đường đi Hua Pe đến cầu Cộng Hoà.

300

150

75

7.9

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

7.10

Các vị trí còn lại trong xã

50

8

Xã Thanh Hưng

 

 

 

8.1

Đường phía Tây Nậm Rốm: Đoạn từ giáp thành phố Điện Biên Phủ đến giáp Thanh Chăn (trừ khu trung tâm ngã tư C4)

1.200

200

50

8.2

Khu trung tâm ngã tư C4: Về phía Bắc hết đất nhà ông Bùi Cương đối diện là bà Uyên; về phía Đông đến cầu treo C4; về phía Tây hết đất nhà bà Chén đối diện là nhà ông Ngô Duy Thống; về phía Nam hết đất nhà ông Nguyễn Đức Lời đối diện là nhà ông Tuyết Minh

1.500

300

100

8.3

Đường ngã tư C4 đi Lếch Cuông: Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Ngô Duy Thống đối diện là hết đất nhà bà Chén đến hết đội 20

1.000

150

75

8.4

Đường ngã tư C4 đi Lếch Cuông: Đoạn tiếp giáp đội 20 đến đường rẽ vào bản Lếch Cang

200

70

50

8.5

Khu trung tâm xã: Đoạn đi qua UBND xã (trừ vị trí 1,2,3 đường ngã tư C4 đi Lếch Cuông và đường Tiểu đoàn cơ động đi UBND xã

800

200

75

8.6

Đường Tiểu đoàn cơ động đi UBND xã: Đoạn tiếp giáp vị trí 3 đường phía Tây Nậm Rốm đến hết đội 19

1.500

300

75

8.7

Đường Tiểu đoàn cơ động đi UBND xã: Đoạn tiếp giáp đội 19 qua ngã ba đội 6 +100 m

800

200

75

8.8

Đường ngã ba Noong Pết đến chân đập hồ Hoong Khếnh (trừ các vị trí 1, 2,3 khu trung tâm xã)

300

150

50

8.9

Đường dân sinh nội thôn đội C4

200

100

50

8.10

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

110

70

50

8.11

Các vị trí còn lại trong xã

50

9

Xã Thanh Chăn

 

 

 

9.1

Đường phía Tây nậm Rốm: Đoạn từ giáp xã Thanh Hưng đến hết kho Vật tư nông nghiệp.

1.000

200

75

9.2

Đường phía Tây nậm Rốm: Đoạn từ kho Vật tư nông nghiệp đến cầu Hoong Băng.

1.200

200

50

9.3

Đường phía Tây nậm Rốm: Đoạn từ cầu Hoong Băng đến giáp xã Thanh Yên.

1.000

200

50

9.4

Đường đi Thanh Hồng: Đoạn từ ngã ba Co Mị (trừ các vị trí 1,2,3 đường phía Tây Nậm Rốm)qua ngã ba Thanh Hồng theo 2 ngã đến kênh thuỷ nông.

300

100

50

9.5

Đường Ngã tư Pa Lếch đi UBND xã: Đoạn từ ngã tư Pa Lếch qua cổng UB xã đến kênh thuỷ nông.

300

100

50

Đường Ngã tư Pa Lếch đi UBND xã: Đoạn từ Kênh thuỷ nông đến hết đường Bê tông.

200

100

50

9.6

Đoạn từ ngã tư Pa Lếch đến hết nhà ông Vượng đội 14.

200

100

50

9.7

Đường đi Na Khưa: Đoạn từ ngã ba đội 15,17 (trừ các vị trí 1,2,3 đường phía Tây Nậm Rốm) qua Na Khưa đến kênh thuỷ nông.

200

100

50

9.8

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

120

70

50

9.9

Các vị trí còn lại trong xã

50

10

Xã Thanh Yên

 

 

 

10.1

Đường phía Tây Nậm Rốm: Đoạn từ giáp xã Thanh Chăn đến cây xăng dầu Tây Bắc (trừ khu trung tâm ngã tư Tiến Thanh).

1.000

200

50

10.2

Khu ngã ba Noong Cống: Hướng đi về phía Bắc đến hết cây xăng dầu Tây Bắc; hướng đi Pa Thơm đến giáp Noong Luống; hướng đi Noong Hẹt đến cầu Nậm Thanh

1.000

200

50

10.3

Khu ngã tư Tiến Thanh: Hướng về phía Tây hết nhà ông Nguyễn Duy Thinh đội 2; hướng về phía Nam hết đất nhà ông Nguyễn Đình Hoàng đối diện là nhà ông Nguyễn Xuân Quí; hướng về phía Đông đến cầu C9; hướng về phía Bắc hết đất nhà bà Thái.

1.000

200

50

10.4

Khu trung tâm xã: Đoạn từ ngã tư về phía Bắc đến hết đất nhà ông Đinh Xuân Min đối diện là nhà ông Trần Văn Sánh đội 4B; về phía Đông đến hết đất ông Trần Văn Sơn đối diện là đường rẽ vào trường TH số 1; về phia Tây đến hết đất ông Đặng văn Thương về phia Nam đến hết trường THCS; từ ngã rẽ đến hết trường TH số 1.

800

200

50

10.5

Đoạn từ giáp đất nhà ông Thinh đội 2 Tiến Thanh đến hết đất nhà ông Tạo đội 7 (trừ các vị trí thuộc khu trung tâm xã)

200

70

50

10.6

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

100

70

50

10.7

Các vị trí còn lại trong xã

50

 

Khu vực 2: CÁC XÃ VÙNG NGOÀI

 

 

 

1

Xã Núa Ngam

 

 

 

1.1

Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ giáp xã Sam Mứn đến cầu Phú Ngam

75

50

50

1.2

Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ cầu Phú Ngam đến cầu Pa Ngam 2

200

50

50

1.3

Đường đi ĐBĐ: Đoạn từ cầu Pa Ngam 2 đến giáp huyện Điện Biên Đông

50

50

50

1.4

Đường đi Mường Lói: Đoạn từ ngầm Pa ngam 1 đến ngã ba đi Huổi Hua,Tin Lán

50

50

 

Đường đi Mường Lói: Đoạn từ ngã ba đi Huổi Hua,Tin Lán đến giáp địa phận xã Mường Nhà

50

1.5

Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại

50

1.6

Các vị trí còn lại trong xã

50

2

Xã Mường Phăng

 

 

 

2.1

Khu Trung tâm xã: Đoạn từ ngã ba đi Nà Nhạn, Nà Nghè đến ngã ba đi Nà Tấu, Hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

250

60

50

2.2

Đường Trung tâm xã đi Nà Nghè: Đoạn từ ngã ba đi Nà Nhạn đến hết Trường THCS Mường Phăng

100

60

50

2.3

Đường Trung tâm xã đi xã Nà Nhạn: Đoạn từ tiếp giáp vị trí 3 đường vào hầm Đại Tướng đến giáp xã Nà Nhạn

75

60

50

2.4

Đường vào Hầm Đại Tướng: Đoạn từ ngã ba đi Nà Tấu đến hết đường nhựa khu di tích hầm Đại Tướng

75

60

50

2.5

Đường Trung tâm xã đi Nà Nghè: Đoạn từ tiếp giáp Trường THCS Mường Phăng đến ngã ba bản Hả II (đi nhà nghỉ Trúc An)

75

60

50

2.6

Đường vào Hồ Pa Khoang: Đoạn từ giáp thành phố Điện Biên Phủ qua ngã ba bản Hả II đến giáp vị trí 3 Đường Trung tâm xã đi Nà Nhạn:

75

60

50

2.7

Đường vào Hồ Pa Khoang: Đoạn từ ngã ba Co Cượm đi qua BQLDA Hồ đến ngã ba Trường Mầm non TT (trừ vị trí 1,2,3 của các đường quy định tại mục 2.5; 2.6)

75

60

50

2.8

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

60

50

 

2.9

Các vị trí còn lại trong xã

50

3

Xã Nà Tấu

 

 

 

3.1

QL 279: Đoạn từ giáp huyện Mường Ẳng đến cầu bản Xôm

200

75

50

3.2

QL 279: Đoạn từ cầu bản Xôm đến cổng Trường Tiểu học số 2 Nà Tấu

1.000

150

50

3.3

QL 279: Đoạn từ cổng Trường Tiểu học số 2 Nà Tấu đến giáp xã Nà Nhạn

2.000

300

100

3.4

Đoạn từ km 56 QL 279 đến km 56+ 200m (giáp ranh giữa Nà Nhạn - Nà Tấu)

400

60

50

3.5

Đường đi Mường Phăng: Đoạn từ hết vị trí 1 QL 279 đến ngã ba đi bản Nà Luống

1.000

100

50

3.6

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

60

50

3.7

Các vị trí còn lại trong xã

50

4

Xã Nà Nhạn

 

 

 

4.1

QL 279: Đoạn từ giáp xã Nà Tấu đến km 60

300

75

50

4.2

QL 279: Đoạn từ km 60 đến km 62

200

60

50

4.3

QL 279: Đoạn từ km 62 đến hết nhà chờ di tích đường kéo pháo

200

75

50

4.4

QL 279: Đoạn từ nhà chờ di tích đường kéo pháo đến giáp xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ

200

75

50

4.5

Các trục đường liên thôn, nội thôn bản và tương đương

70

60

50

4.6

Các vị trí còn lại trong xã

50

5

Xã Mường Nhà

 

 

 

5.1

Đoạn từ giáp xã Núa Ngam đến suối ranh giới giữa Pa Kín với Na Tông I

70

50

35

5.2

Đoạn từ suối ranh giới giữa Pa Kín với Na Tông I đến hết đất nhà ông Vì Văn Yêu bản Na Tông II

120

60

35

5.3

Đoạn từ giáp đất nhà ông Vì Văn Yêu bản Na Tông II đến hết đất quán ông Lò Văn Tiêng bản Na Ố

70

50

35

5.4

Đoạn từ giáp đất quán ông Lò Văn Tiêng bản Na Ố đến ngầm Na Phay

100

50

35

5.6

Đoạn từ ngầm Na Phay đến ngầm Huổi Lếnh

200

60

35

5.7

Đoạn từ ngầm Huổi Lếnh đến hết đất nhà bà Lò Thị Nhúng bản Na Hôm

100

50

35

5.8

Đoạn từ giáp đất nhà bà Lò Thị Nhúng bản Na Hôm đến phai tạm Na Hôm

50

50

35

5.9

Đoạn từ phai tạm Na Hôm đến giáp xã Mường Lói

50

50

35

5.10

Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản tương đương

50

50

35

5.11

Các vị trí còn lại trong xã

30

6

Xã Mường Pồn

 

 

 

6.1

QL 12: Đoạn từ giáp xã Thanh Nưa đến đất nhà ông Thanh Dạ (bản Co Chạy)

100

75

50

6.2

QL 12: Đoạn từ hết đất nhà ông Thanh Dạ (bản Co Chạy) đến hết đất dân cư bản Lính

200

75

50

6.3

QL 12: Đoạn từ giáp đất dân cư bản Lính đến giáp xã Mường Mươn, huyện Mường Chà

100

75

50

6.4

Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản tương đương

55

50

6.5

Các vị trí còn lại trong xã

30

7

Xã Mường Lói

 

 

 

7.1

Đường Pom Lót đi Huổi Puốc: Đoạn từ giáp xã Mường Nhà đến cầu bản Xôm

50

50

40

7.2

Đường Pom Lót đi Huổi Puốc: Đoạn từ cầu bản Xôm đến cầu Huổi Hon (bản Na Há)

50

50

40

7.3

Đường Pom Lót đi Huổi Puốc: Đoạn từ cầu Huổi Hon (bản Na Há) đến cầu giáp Đồn Biên phòng 433

50

50

40

7.4

Đường Pom Lót đi Huổi Puốc: Đoạn từ cầu giáp Đồn Biên phòng 433 đi hướng Sơn La đến hết khu dân cư bản Lói; đi hướng Huổi Puốc đến ngầm suối Huổi Na

50

50

40

7.5

Đường Pom Lót đi Huổi Puốc: Đoạn từ ngầm suối Huổi Na đến giáp ranh giới Việt Nam - Lào

50

50

40

7.6

Đường đi Xốp Cộp Sơn La: Đoạn từ cầu giáp khu dân cư bản Lói đến giáp Xốp Cộp tỉnh Sơn La

50

50

40

7.7

Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.

40

30

7.8

Các vị trí còn lại trong xã

30

8

Xã Na Ư

 

 

 

8.1

QL 279: Đoạn từ giáp xã Sam Mứn đến biên giới Việt Nam - Lào

60

50

30

8.2

Đường vào trung tâm xã: Đoạn từ hết vị trí 3 QL 279 đến cống bê tông (đầu bản Na Ư)

60

50

30

8.3

Khu trung tâm xã: Đoạn từ cống bê tông (đầu bản Na Ư) đi vào bản đến mương bê tông (hết Trường Mầm non); ngã rẽ đi Púng Bửa đến đỉnh Yên ngựa cây me

60

50

30

8.4

Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.

50

8.5

Các vị trí còn lại trong xã

30

9

Xã Pa Thơm

 

 

 

9.1

Đoạn từ giáp xã Noong Luống đến cầu bê tông suối Tát Mạ

60

50

30

9.2

Từ cầu Tát Mạ đi Pa Xa Cuông đến hết bản Pa Xa Xá

60

50

30

9.3

Từ ngã ba bản Pa xa Lào đi qua ngã ba đường lên Động Pa Thơm đến thác nước

60

50

30

9.4

Trục đường vào bản Pa Xa Lào

60

50

30

9.5

Các trục đường giao thông liên thôn, nội thôn bản còn lại.

50

9.6

Các vị trí còn lại trong xã

30

 

BIỂU 2: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000đ/m2

STT

LOẠI ĐẤT - HẠNG ĐẤT

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

I

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

1

Hạng 3

50

45

40

2

Hạng 4

43

38

35

3

Hạng 5

32

30

28

4

Hạng 6

27

24

22

II

Đất nuôi trồng thuỷ sản

40

36

32

III

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Hạng 3

45

38

35

2

Hạng 4

38

34

30

3

Hạng 5

27

25

17

4

Hạng 6

 

18

14

IV

Đất lâm nghiệp

 

 

 

1

Đất rừng sản xuất

6

5

4

2

Đất khoanh nuôi bảo vệ

4

3

2

3

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

4

3

2

 

BẢNG 3: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

BIỂU 1: ĐẤT Ở , PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÔ THỊ

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

I

Đường 19,5 m

 

 

 

1

- Lô quần cư số 5

540

170

 

2

- Lô quần cư số 3

 

 

 

 

- Đoạn từ nhà ông Hà (giáp ngã tư cây xăng) đến hết đất nhà bà Trúc

1.130

350

 

 

- Các ô đất còn lại

620

230

 

3

- Lô quần cư số 20

 

 

 

 

- Từ ngã tư cây xăng đến ngã ba đường đôi

1.130

 

 

4

Lô quần cư số 2

 

 

 

 

- Từ nhà ông Cậy đến hết đất nhà ông Cường (cống bê tông)

950

250

 

5

Lô quần cư số 9

 

 

 

 

- Đường sang Bệnh viện đa khoa - từ nhà ông Minh đến hết ô đất số 54

590

290

 

6

Đoạn từ cống vườn ươm đến hết nhà công vụ của NHCSXH

600

 

 

II

Đường 16,5m

 

 

 

1

Lô quần cư số 8

 

 

 

 

- Từ DN Tiến Đạt (cống bê tông) đến hết đất nhà bà Vân

750

230

 

2

Lô quần cư số 9

 

 

 

 

- Từ nhà bà Linh đến hết nhà ông Liên

710

290

 

3

Lô quần cư số 6

 

 

 

 

- Ô đất của bà Trần Thị Mai

590

 

 

4

Đối diện với ô đất bà Trần Thị Mai đến cầu bê tông

590

 

 

III

Đường 11,5 m

 

 

 

1

- Đường nhánh từ sau trụ sở UBND huyện đến ngã ba Trung tâm GDTX

180

 

 

2

- Trường THCS Thị trấn đến cầu bê tông - Tổ dân cư số 5

320

105

 

IV

Đường 9,5 m, đường nhánh nội thị

 

 

 

1

- Lô quần cư số 3

 

 

 

 

- Dãy 2 (đoạn từ nhà ông Hờ đến hết đất nhà ông Suốt; đất nhà ông Pọm)

185

 

 

2

Lô quần cư số 20

 

 

 

 

- Đối diện nhà khách

560

230

 

 

- Từ nhà bà Hiền đến hết đất nhà ông Cường (Làn) (ngã tư chợ - nhà khách)

900

 

 

3

- Lô đất chợ trung tâm (trong nhà, ngoài trời)

560

 

 

4

Lô quần cư số 2

 

 

 

 

- Dãy 2

180

 

 

5

Lô quần cư số 8

 

 

 

 

- Dãy 2

230

 

 

6

- Đoạn vòng sau nhà truyền thống, sau chợ ra ngã ba đường 19,5m (bến xe)

450

 

 

7

Ngã ba cây xăng đi qua chi nhánh điện đến ngã tư nhà khách

600

 

 

8

Lô quần cư số 1

 

 

 

 

- Từ nhà ông Long (Huyền) đến hết đất nhà ông Văn

500

 

 

 

- Các ô đất còn lại

395

310

 

 

- Nhà ông Thái đến hết đất nhà ông Lịch

660

410

 

9

Lô quần cư số 4 - nhà nội trú dân nuôi

310

 

 

10

Đoạn từ trường Phổ thông DTNT huyện đến ngã ba đường lên Công an huyện

450

 

 

11

- Từ ngã tư Chi cục thuế đến ngã ba công viên cây xanh (đối diện quán Cường Bắc)

600

 

 

12

- Từ ngã ba phòng Văn hóa đi qua Chi cục thú y, trung tâm Hội nghị đến hết đất chợ

660

 

 

13

Lô quần cư số 6

 

 

 

 

- Từ nhà bà Lò Mai đến hết đất nhà bà Phượng

280

 

 

1

Ngã ba Bệnh viện đa khoa đến giáp cống bê tông lô 9

320

120

 

2

Đường Na Son - Chóp ly hướng Chóp ly (Từ nhà nội trú dân nuôi đến Km 2)

190

 

 

3

Các vị trí giáp chân đồi xa trung tâm

180

115

53

4

Các tổ dân cư 1,2,3,4

180

115

53

5

Khu dân cư phía bắc (QH)

255

172

 

 

BẢNG 3: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

BIỂU 2: ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

TÊN XÃ VÀ CÁC KHU VỰC TRONG XÃ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

XÃ PHÌ NHỪ

 

 

 

 

Trung tâm UBND xã Phì Nhừ đi hướng xã Xa Dung 500m, đi hướng xã Chiềng Sơ 500m, đi hướng ngã tư Phì Nhừ 50m

200

150

100

 

- Chợ trung tâm cụm xã Suối Lư

250

 

 

 

- Khu vực trục đường chính cầu Suối Lư đến hết khu QH TT cụm xã hướng Suối Lư - Phì Nhừ (đầu cầu Suối Lư đến hết đất nhà ông Lượng)

305

230

 

 

- Khu vực còn lại của trung tâm cụm xã theo QH

120

69

55

 

- Khu vực ngã tư Phì Nhừ đi các ngả 100m

235

58

 

 

- Các bản bám trục đường liên huyện

165

110

55

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

32

21

16

2

XÃ MƯỜNG LUÂN

 

 

 

 

- Trung tâm cụm xã Mường Luân (từ suối Huổi Púng theo đường đi xã Chiềng Sơ đến hết cổng trường cấp III; đối diện hết đất nhà ông Hậu; đường đi xã Luân Giói đến hết nhà khuyến nông

210

140

70

 

Trung tâm UBND xã Mường Luân (từ nhà ông Sương đối diện nhà Đôi Anh bám theo trục đường liên huyện đến hết đất nhà ông Tiến

285

210

140

 

- Các bản vùng thấp (bám theo trục đường liên huyện)

165

110

55

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

32

21

16

3

XÃ KEO LÔM

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (từ đường vào bản Xì Cơ đến hết đất nhà ông Tuần; đường vào bản Trung Sua 500m)

260

125

 

 

- Khu vực trục đường chính cầu Suối Lư (từ nhà bà Hường đến nhà ông Toàn)

295

230

 

 

- Các bản dọc đường huyện lộ

132

77

40

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

32

21

16

4

XÃ PU NHI

 

 

 

 

- Khu vực ngã ba lên UBND xã bám theo đường huyện lộ hướng đi TP. Điện Biên Phủ 100m, hướng đi bản Pu Nhi hết bản Nậm Ngám A (chân đập)

215

138

69

 

- Các bản dọc trục đường huyện lộ

130

88

46

 

- Khu vén dân tái định cư

 

 

 

 

+ Các lô từ N1 đến N26

177

 

 

 

+ Các lô từ N26-1 đến N28-2

200

 

 

 

+ Các lô từ N53 đến N 70

153

 

 

 

+ Các lô từ N34 đến N52

130

 

 

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

32

21

16

5

XÃ LUÂN GIÓI

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (bám theo trục đường giao thông liên xã, từ nhà ông Tòng Văn Hiên đến hết đầu cầu treo Nậm Giói)

142

80

41

 

- Các bản vùng thấp (bám theo trục đường liên xã)

66

27

22

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

21

16

11

6

XÃ CHIỀNG SƠ

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (theo trục đường liên huyện đi các ngả cách trụ sở UBND xã 100m)

142

80

41

 

- Các bản vùng thấp (bản Pa Nậm A,B, bản Kéo, bản Co Mỵ)

79

32

24

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

32

21

16

7

XÃ NA SON

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (từ ngầm Suối Lư - cầu treo Na Phát đến cổng trường THCS Na Phát, theo đường đi Xa Dung đến hết đất nhà ông Hoàng Bá Hà)

200

142

83

 

- Khu vực ngã ba đường Chop Pu Ly - Na Son

80

34

23

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

50

22

17

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

8

XÃ XA DUNG

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (bám theo trục đường: đi bản Chóng 600m, đi Phì Nhừ 300m, đi Na Son 500m)

207

166

83

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

50

24

17

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

9

XÃ PHÌNH GIÀNG

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (từ trường mầm non Phình Giàng đến hết đất nhà ông Thái)

161

92

46

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

50

24

17

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

10

XÃ HÁNG LÌA

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (bắt đầu từ ngã ba đường đi Tìa Mùng đến hết ao của tập thể bản Háng Lìa)

161

92

46

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

50

24

17

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

11

XÃ TÌA DÌNH

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (bám theo trục đường chính bắt đầu từ cổng hàng rào của bản Tìa Dình C đến hết cống nước của trạm Y tế xã Tìa Dình)

161

92

46

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

44

22

15

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

12

XÃ PÚ HỒNG

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (bám theo trục đường chính từ nhà ông Sùng đến hết nhà ông Ổn)

161

92

46

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

47

23

15

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

13

XÃ NONG U

 

 

 

 

- Trung tâm UBND xã (bán kính 200 m so với trụ sở UBND xã)

196

115

80

 

- Các bản dọc trục đường liên xã

121

88

44

 

- Các bản còn lại xa trung tâm xã

27

21

13

 

BẢNG 3: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

BIỂU 3: NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

STT

Loại đất, hạng đất

KV 1

KV 2

KV 3

I

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

- Hạng 3

30

22,5

16,5

 

- Hạng 4

23

17

11

 

- Hạng 5

17,5

13,5

9

 

- Hạng 6

11,5

9

6,7

II

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

- Hạng 3

30

22,5

16,5

 

- Hạng 4

21

18

13,2

 

- Hạng 5

14

11

8,8

 

- Hạng 6

11,5

9

6,7

III

Đất Lâm nghiệp

 

 

 

 

- Đất rừng sản xuất

4,5

3,5

2,5

 

- Đất khoanh nuôi bảo vệ rừng

4,5

3,5

2,5

 

- Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

4,5

3,5

2,5

 

BẢNG 4: GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN MƯỜNG CHÀ NĂM 2013

BIỂU 1: ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC TẠI ĐÔ THỊ

(Kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

STT

Tên đường - đoạn đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

I

Quốc lộ 12

 

 

 

 

1

Đoạn từ mốc giới Thị trấn Mường Chà, hai bên mặt đường đến hết đất nhà Phúc Hạnh

140

90

50

 

2

Đoạn từ đất nhà Yến Bảo và đối diện tà luy âm đến hết đất nhà bà Chung và Nhiêu Thúy

570

 

 

 

3

Đoạn từ đất nhà ông Mai triệu, Son Lô đến hết đất nhà ông Kim Tảng và đất nhà ông Bình Sinh

630

 

 

 

4

Đoạn từ đất nhà bà Hiền Cơi (cũ), Bình Sinh đến hết đất nhà ông Tuyên Đãn và đất nhà ông Tâm Mão

500

200

170

140

5

Đoạn từ đất nhà ông Hùng Kiêu và Vương Ánh hai bên mặt đường đến hết đất bản Na Pheo 1

460

170

140

115

6

Đoạn từ đất nhà ông Liên Vân và Thiệp Bền hai bên mặt đường đến hết đất nhà Vinh Nhung và đất Lễ Sản

450

140

60

 

7

Đoạn tiếp giáp từ đất nhà Vinh Nhung, Lễ Sản hai bên mặt đường đến hết mốc lộ giới Thị trấn Mường Chà

140

115

50

 

II

Đường Nội thị 10m khu A

 

 

 

 

1

Đoạn từ đất nhà ông An Phương, Xa Huấn hai bên mặt đường đến hết đất trường Mầm Non và Nguyên Hương

230

 

 

 

2

Đoạn từ đất nhà ông Oanh Tiến đến hết đất nhà Kiên Bình

230

180

130

 

3

Đoạn từ đất nhà bà Hạnh Quyển đến hết đất nhà Tuấn Chiến

 

200

 

 

4

Đoạn từ đất nhà ông Khu, bà Loan hai bên mặt đường đến hết đất nhà Oánh Hiền, Hiền Thu

200

170

 

 

5

Đoạn từ đất nhà Biên Hằng (cũ) đến hết đất nhà Dương Vân

225

 

 

 

III

Đường Vành đai 7m

 

 

 

 

1

Đoạn từ cầu bê tông hai bên mặt đường đến hết đất nhà ông Chuyện Hương

190

130

 

 

2

Đoạn từ cầu bê tông giáp đất nhà ông Thân Hỳ đến hết đất nhà Hải Điển (tà luy dương)

150

110