Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2969/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2969/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BẮC QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của huyện Bắc Quang tại Tờ trình số 5433/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 465/TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Quang với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);

2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);

Điều 2. Xác định trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Bắc Quang;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV KTN (đ/c Hải-TN, Hồng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng số Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT. Việt Quang

TT. Vĩnh Tuy

Xã Tân Lập

Xã Tân Thành

Xã Đồng Tiến

Xã Đồng Tâm

Xã Tân Quang

Xã Thượng Bình

Xã Hữu Sản

Xã Kim Ngọc

Xã Việt Vinh

Xã Bằng Hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

110.564,45

4.697,52

1.122,54

7.483,10

8.524,39

4.768,68

6.141,31

1.406,18

4.786,94

5.478,50

3.963,22

4.499,78

3.929,84

1

Đất nông nghiệp

NNP

97.193,44

4.177,15

929,42

6.955,73

7.897,41

3.753,47

5.490,33

1.198,64

3.352,23

4.678,95

3.630,26

3.808,02

3.584,25

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.018,98

187,61

11,71

185,82

184,57

165

295,7

115,24

111,92

205

183,26

238,98

307

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

LUC

3.546,04

166,99

12,27

25,52

100,04

55

154,1

51,65

60,6

170

152,15

196,08

250

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.743,15

124,96

37,85

444,49

391,05

132,34

293,22

66,36

82,78

95,33

155,75

1,06

239,72

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12.703,89

478,13

403,5

918,91

1.503,55

354,64

587,71

344,46

158,32

23,65

533,91

70,96

269,71

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

15.168,74

1.701,27

-

1.248,18

3.630,54

13,96

38,57

117,86

444,48

1.064,27

1,6

1.175,28

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

57.811,38

1.643,88

455,29

4.158,33

2.184,51

3.087,24

4.260,04

547,14

2.541,36

3.265,00

2.691,51

2.302,54

2.736,96

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

746,24

41,3

21,06

-

3,19

0,29

15,09

7,58

13,37

25,7

64,24

19,2

30,86

2

Đất phi nông nghiệp,

PNN

6.435,24

486,63

191,22

140,03

439,92

123,24

448,66

207,09

81,7

134,45

261,39

690,04

215,99

2.1

Đất quốc phòng

CQP

554,88

16,53

3,65

-

-

-

-

-

-

-

-

425

-

2.2

Đất an ninh

CAN

4,2

1,77

0,43

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

31,88

-

31,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất thương mại - dịch vụ

TMD

3,22

1,12

1,09

-

-

-

-

0,24

-

-

-

0,16

-

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

23,95

3,53

3,12

1,26

0,73

-

0,2

0,24

-

0,15

0,42

6,36

-

2.6

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

188,81

-

-

-

-

11,96

106,07

-

16,58

-

-

-

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

2.473,34

107,32

39,33

51,66

272,51

35,85

148,51

105,6

19,77

40,76

120,51

114,36

55,8

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

7,07

0,8

-

-

4,12

-

-

-

-

-

-

-

0,1

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

13,29

5,33

0,6

-

-

-

-

2,18

-

-

-

-

-

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.000,37

-

-

18,88

40,32

20,94

63,89

0,04

13,73

36,61

40,27

54,46

37,11

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

286,03

204,85

26,39

-

-

-

-

54,79

-

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,06

5,32

0,4

0,57

0,67

0,36

0,65

0,69

0,24

0,36

0,78

0,93

0,26

2.13

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

DTS

3,28

1,1

0,4

-

-

-

-

0,13

-

-

-

-

-

2.14

Đất tôn giáo

TON

1,21

0,5

-

-

-

-

-

0,61

-

-

-

-

-

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

71,06

3,74

4,36

-

3,43

-

3,58

6,42

2,62

0,44

6,16

1,11

4,83

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

SKX

30,25

0,94

0,83

-

1,9

-

-

0,09

-

-

-

1,35

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

27,41

1,35

0,75

0,69

0,98

0,08

1,19

0,52

0,6

0,43

1,61

1,47

1,98

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,51

4,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,16

0,34

0,08

-

-

0,06

-

0,86

0,01

-

-

0,18

-

2.20

Đất sông, ngòi, suối

SON

1.634,92

112,74

77,76

66,98

115,26

53,99

124,39

34,14

28,15

55,43

91,64

82,68

115,91

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

54,49

14,85

-

-

-

-

-

-

-

0,27

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

6.935,77

33,74

1,9

387,34

187,06

891,97

202,32

0,45

1.353,01

665,1

71,57

1,72

129,6

6

Đất đô thị*

KDT

7.226,24

4.697,52

1.122,54

-

-

-

-

1.406,18

-

-

-

-

-

 

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)

Đơn vị tính : ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng số Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Quang Minh

Xã Liên Hiệp

Xã Vô Điếm

Xã Việt Hồng

Xã Hùng An

Xã Đức Xuân

Xã Tiên Kiều

Xã Vĩnh Hảo

Xã Vĩnh Phúc

Xã Đng Yên

Xã Đông Thành

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

110.564,45

4.995,84

4.967,16

7.279,07

2.600,25

3.642,55

6.255,09

5.613,93

4.492,22

3.888,03

4.057,73

5.970,59

1

Đất nông nghiệp

NNP

97.193,44

4.147,46

4.409,86

6.679,28

2.269,39

2.693,25

5.979,53

5.153,50

4.004,20

3.349,05

3.478,52

5.573,54

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.018,98

417,8

315,22

305,3

116,29

350,79

163,8

149,08

139,02

460,95

338,65

70,25

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

LUC

3.546,04

343,75

211

232,08

81,99

337,2

67,48

133,57

116,79

363

201,23

63,53

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.743,15

555,42

146,81

191,82

208,29

101,37

711,27

369,09

365

413,01

419,84

196,31

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12.703,89

411,63

429,13

1.087,05

513,44

976,83

602,79

799,55

1.399,68

361,44

218,95

255,96

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

15.168,74

-

1.031,45

2.196,96

-

3,2

1.544,62

-

-

1,2

955,14

0,16

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

57.811,38

2.697,03

2.453,72

2.715,31

1.411,59

1.202,01

2.952,10

3.820,31

2.061,05

2.064,19

1.520,46

5.039,82

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

746,24

65,57

33,53

182,84

19,78

58,02

4,95

15,47

39,45

48,23

25,49

11,04

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.435,24

572,77

170,19

423,62

95,75

449,22

110,08

249,05

339,25

218,78

261,16

125,01

2.1

Đất quốc phòng

CQP

554,88

77,1

-

-

-

-

-

-

32,6

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

31,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất thương mại - dịch vụ

TMD

3,22

0,1

-

-

0,13

0,19

-

-

0,1

0,01

0,08

-

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

23,95

1,44

0,07

0,4

0,04

5,79

-

-

-

0,02

0,18

-

2.6

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

188,81

-

-

-

9,03

-

-

45,16

-

-

-

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

2.473,34

310,33

57,86

273,79

23,74

229,83

29

105,74

154,49

92,58

44,72

39,29

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

7,07

-

-

-

-

-

-

-

-

2,05

-

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

13,29

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2,19

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.000,37

73,22

44,61

46,92

21,5

174,92

55,43

55,58

43,85

64,74

71,88

21,48

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

286,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,06

0,3

0,23

0,18

0,5

0,49

0,43

0,69

0,42

2,1

1,13

0,34

2.13

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

DTS

3,28

0,83

-

-

-

-

-

0,37

-

0,18

-

0,27

2.14

Đất tôn giáo

TON

1,21

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

71,06

6,02

0,17

0,24

0,98

3,59

12,7

-

2,81

5,26

1,7

0,9

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

30,25

8,9

-

-

-

6,97

-

0,21

5,41

-

3,65

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

27,41

0,89

1,36

1,51

0,53

3,19

1,38

1,89

0,8

2,28

1,33

0,61

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2,16

0,02

-

-

-

0,52

-

0,1

-

-

-

-

2.20

Đất sông, ngòi, suối

SON

1.634,92

54,83

65,31

100,58

39,29

23,73

11,14

36,31

98,67

49,55

136,5

59,94

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

54,49

38,79

0,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

6.935,77

275,61

387,11

176,17

235,11

500,08

165,48

211,38

148,77

320,2

318,05

272,03

4

Đất đô thị*

KDT

7.226,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

STT

Chỉ tiêu

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

TT. Việt Quang

TT. Vĩnh Tuy

n Lập

Xã Tân Thành

Xã Đồng Tiến

Xã Đồng Tâm

Xã Tân Quang

Xã Thượng Bình

Xã Hữu Sản

Xã Kim Ngọc

Xã Việt Vinh

Xã Bằng Hành

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

03)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

Đt nông nghiệp

NNP

131,52

9,07

2,09

1,33

17,37

-

17,01

1,44

 

0,45

7,95

19,55

3,8

1.1

Đất trồng lúa

LUA

22,33

0,88

0,8

-

0,52

-

2,49

-

-

-

1,5

4,59

1

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

LUC

1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,86

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

25,71

1,01

-

-

2,74

-

6,38

1,26

-

-

0,3

7,03

0,77

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

31,18

3,79

1,21

0,45

0,5

-

3,86

0,09

-

-

3,49

1,06

0,73

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

10,2

0,05

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

40,84

3,19

0,08

0,88

3,61

-

4,28

0,09

-

0,45

2,65

6,76

1,3

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản tập trung

NTS

1,26

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,11

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

283,56

1,77

1,22

-

33,76

-

40,13

102,47

-

-

6,08

30,68

-

2.1

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,48

0,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3,04

0,63

0,39

-

-

-

0,05

0,04

-

-

0,09

0,17

-

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

57,66

-

-

-

-

-

-

54,79

-

-

0,17

0,08

-

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,02

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,8

0,64

-

-

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

221,54

-

0,83

-

33,6

-

40,08

47,64

-

-

5,82

30,43

-

 

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)

Đơn vị tính : ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng din tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Quang Minh

Xã Liên Hiệp

Xã Vô Điếm

Xã Việt Hồng

Xã Hùng An

Xã Đức Xuân

Xã Tiên Kiều

Xã Vĩnh Hảo

Xã Vĩnh Phúc

Xã Đồng Yên

Xã Đông Thành

(1)

(2)

(3)

(6)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

1

Đt nông nghiệp

NNP

131,52

18

0,47

3,5

0,04

6,75

-

15,02

0,77

4,93

1,43

0,56

1.1

Đất trồng lúa

LUA

22,33

5,66

-

1,23

-

0,6

-

-

0,32

1,65

0,76

0,32

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

LUC

1,45

0,48

-

0

-

0,1

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

25,71

1,85

-

0,42

0,03

0,09

-

2,12

-

1,28

0,35

0,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

31,18

2,99

 

0,43

0,01

6

-

5,21

0,31

1

0,03

0,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

10,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

40,84

7,09

0,47

1,42

-

0,06

-

7,09

0,14

1

0,14

0,14

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản tập trung

NTS

1,26

0,4

-

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

283,56

16,19

-

-

-

0,01

-

51,23

-

0,02

-

-

2.1

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3,04

0,67

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

57,66

0,11

-

-

-

0,01

-

2,5

-

-

-

-

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

-

-

2.7

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

221,54

15,41

-

-

-

-

-

47,73

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Việt Quang

TT. Vĩnh Tuy

Xã Tân Lập

Xã Tân Thành

Xã Đồng Tiến

Xã Đồng Tâm

Xã Tân Quang

Xã T. Bình

Xã Hữu Sản

Xã Kim Ngọc

Xã Việt Vinh

Xã Bằng Hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

131,52

9,07

2,09

1,33

17,37

-

17,01

1,44

-

0,45

7,95

19,55

3,8

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

22,33

0,88

0,8

-

0,52

-

2,49

-

-

-

1,5

4,59

1

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,86

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

25,71

1,01

-

-

2,74

-

6,38

1,26

-

-

0,3

7,03

0,77

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

31,18

3,79

1,21

0,45

0,5

-

3,86

0,09

-

-

3,49

1,06

0,73

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

10,2

0,05

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

40,84

3,19

0,08

0,88

3,61

-

4,28

0,09

-

0,45

2,65

6,76

1,3

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,26

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,11

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

281,58

-

-

43,84

211,36

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất SXNN đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

281,58

-

-

43,84

211,36

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,31

0,15

-

-

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)

Đơn vị tính : ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Quang Minh

Xã Liên Hiệp

Xã Vô Điếm

Xã Việt Hồng

Xã Hùng An

Xã Đức Xuân

Xã Tiên Kiều

Xã Vĩnh Hảo

Xã Vĩnh Phúc

Xã Đồng Yên

Xã Đông Thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

131,52

18

0,47

3,5

0,04

6,75

-

15,02

0,77

4,93

1,43

0,56

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

22,33

5,66

-

1,23

-

0,6

-

-

0,32

1,65

0,76

0,32

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1,45

0,48

-

0

-

0,1

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

25,71

1,85

-

0,42

0,03

0,09

-

2,12

-

1,28

0,35

0,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

31,18

2,99

-

0,43

0,01

6

-

5,21

0,31

1

0,03

0,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

10,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

40,84

7,09

0,47

1,42

-

0,06

-

7,09

0,14

1

0,14

0,14

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,26

0,4

-

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

281,58

-

-

-

-

-

-

26,38

-

-

-

-

2.7

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

281,58

-

-

-

-

-

-

26,38

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Việt Quang

TT. Vĩnh Tuy

Xã Tân Lập

Xã Tân Thành

Xã Đồng Tiến

Xã Đồng Tâm

Xã Tân Quang

Xã Thượng Bình

Xã Hữu Sản

Xã Kim Ngọc

Xã Việt Vinh

Xã Bằng Hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

NNP

22,79

-

-

-

22,79

-

-

-

-

-

-

 

-

1.1

Đất trồng cây lâu năm

CLN

22,79

-

-

-

22,79

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

31,79

-

-

-

6,33

-

8,77

9,78

-

-

0,76

5,46

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại - dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyn, cấp xã

DHT

31,74

-

-

-

6,33

-

8,77

9,78

-

-

0,76

5,41

-

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

-

 

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019 (CÁC XÃ TIẾP THEO)

Đơn vị tính : ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Quang Minh

Xã Liên Hiệp

Xã Vô Điếm

Xã Việt Hồng

Xã Hùng An

Xã Đức Xuân

Xã Tiên Kiều

Xã Vĩnh Hảo

Xã Vĩnh Phúc

Xã Đồng Yên

Xã Đông Thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

Đt nông nghiệp

NNP

22,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng cây lâu năm

CLN

22,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

31,79

0,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại - dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

31,74

0,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23