Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 285/QĐHC.05 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trương Minh Chánh
Ngày ban hành: 23/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 285/QĐHC.05

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DỜI ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÁC TUYẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU VÀ QUẢN LỘ - PHỤNG HIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/T-BTC, ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-BGTVT, ngày 25/10/2004 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến Nam Sông Hậu và Quyết định số 616/QĐ-BGTVT, ngày 11/3/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Nam Sông Hậu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá bồi thường, các chính sách hỗ trợ di dời để giải phóng mặt bằng thi công các tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và Quản Lộ - Phụng Hiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

- Đơn giá đền bù đất: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2005/QĐ.UBNDT, ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Đơn giá đền bù thiệt hại về nhà ở, công trình: được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

- Đơn giá bồi thường hoa màu: được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này;

- Đơn giá bồi thường vật kiến trúc khác: được quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này;

- Các chính sách hỗ trợ: được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban chỉ đạo GPMB đường Nam Sông Hậu, Hội đồng GPMB tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và UBND các huyện Kế Sách, Long Phú, Vĩnh Châu, Mỹ Tú, Ngã Năm có trách nhiệm căn cứ bảng đơn giá nêu trên và kế hoạch giải phóng mặt bằng được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt để lập dự toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của từng công trình để trình duyệt và tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng đường Nam Sông Hậu, Hội đồng GPMB tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý các dự án giao thông 9, Ban Quản lý dự án 18, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, Long Phú, Vĩnh Châu, Mỹ Tú, Ngã Năm căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lưu VP (HC- NC - LT)

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Chánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 285/QĐHC.05 ngày 23/03/2005 phê duyệt đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ di dời để giải phóng mặt bằng thi công tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và Quản Lộ - Phụng Hiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!