Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2805/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh Thái Bình để thực hiện Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Số hiệu: 2805/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2805/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 599/TTr-STNMT ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Duy Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, y viên;

4. Ông Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, y viên;

5. Ông Phạm Hồng Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, y viên;

6. Ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, y viên;

7. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, y viên;

8. Ông Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, y viên;

9. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, y viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo Dự án VILG có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Dự án VILG trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo Dự án VILG hoạt động theo quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo Dự án VILG tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện t
tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
T
ỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2805/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh Thái Bình để thực hiện Dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.519

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74