Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/QĐ-UBND.HC năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 28/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 08/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhà ở 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG giai đoạn 2);

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ -TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND.HC ngày 15/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 04/SXD-QLN ngày 03 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020, với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng, thời gian, tiến độ.

- Điều chỉnh tổng số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở trong 02 năm (2019-2020) là 643 hộ. Trong đó:

Stt

Huyện, thị xã, thành phố

Kế hoạch 2019-2020

Tổng số

Trong đó

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tp. Cao Lãnh

-

-

-

2

Tp. Sa Đéc

25

24

1

3

Tx. Hồng Ngự

-

Không có nhu cầu

4

H. Tân Hồng

80

71

9

5

H. Hồng Ngự

28

7

21

6

H. Tam Nông

47

19

28

7

H. Thanh Bình

231

147

84

8

H. Tháp Mười

70

70

-

9

H. Cao Lãnh

90

78

12

10

H. Lấp Vò

5

5

-

11

H. Lai Vung

67

49

18

12

H. Châu Thành

-

Không có nhu cầu

Tổng cộng

643

470

173

- Thời gian thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (xây dựng mới):

+ Năm 2019: 470 căn;

+ Năm 2020: 173 căn.

(Đính kèm Phụ lục 1, 2)

2. Nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn.

Tổng số vốn cần để thực hiện: 17.762,875 triệu đồng.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi: 16.075,0 triệu đồng.

- Dự kiến vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của hộ gia đình được hỗ trợ: 1.607,5 triệu đồng (10%).

- Vốn ngân sách tỉnh 0,5% chi phí quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách: 80,375 triệu đồng.

3. Tiến độ huy động vốn qua các năm

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Năm

Tổng cộng

Các nguồn vốn thực hiện

Vay ưu đãi

Huy động

Ngân sách tỉnh

1

2019

12.983,8

11.750,0

1.175,0

58,750

2

2020

4.779,1

4.325,0

432,5

21,625

Tổng cộng

17.762,875

16.075,0

1.607,5

80,375

Các nội dung và các chỉ tiêu khác vẫn giữ theo Quyết định số 1074/QĐ- UBND.HC ngày 15/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 -2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư;
Tài chính;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- ĐBQH tỉnh;
- VPĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, Ban Đảng tỉnh;
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh (02b);
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/QĐ-UBND.HC năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


375

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75