Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 27/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 ca Chính phvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định vđăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 22 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tnh; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài PTTH tnh;
- Công báo tnh;
- Các Sở, ban, ngành tnh;
- TT HĐND, UBND các H, TX,TP;
- Website tnh;
- VPUBND tnh: LđVP;
- Các P, TTTHCB;
- Lưu : VT, NCm,100.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của UBND tnh Đắk Lắk)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chnh:

Quy chế này quy định cơ chế phi hợp để triển khai các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là giao dịch bảo đảm).

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với S Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Xác định rõ vai trò quản lý nhà nước của S Tư pháp, S Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan về hoạt động đăng ký giao dịch bo đảm.

2. Xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác có liên quan.

3. Đảm bảo sự phi hợp được chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bsót trong hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đm.

Điều 3. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối họp

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đm nói chung và đănggiao dịch bảo đảm bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nói riêng trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan sau đây có trách nhiệm phi hợp với STư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài chính;

c) Sở Nội vụ;

d) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Đk Lắk;

đ) Các cơ quan truyền thông ca tỉnh gồm: Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk;

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố;

f) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của tnh; ca các huyện, thị xã, thành ph.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng Kế hoạch hàng năm về thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Xây dựng và thực hiện quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Chđạo việc thực hiện đăng ký và quản lý đăng ký giao dịch bảo đm.

4. Chđạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác qun lý đăng ký giao dịch bảo đảm và các nhiệm vụ khác.

5. Xây dựng cơ sở dliệu về cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch bảo đm.

6. Rà soát, thng kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký giao dịch bo đảm trên địa bàn tnh.

7. Btrí nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

8. Kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

9. Xử lý đơn thư; gii quyết khiếu nại, tố cáo trong qun lý nhà nước và tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 5. Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm và các nhiệm vụ khác

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại tỉnh và các cơ quan, tchức có liên quan thường xuyên hướng dn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ca các tổ chức tín dụng, công chứng viên, cán bộ, công chức thực hiện công tác đănggiao dịch bo đảm;

b) Thường xuyên hướng dẫn, chđạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc, đy đủ các quy định có liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm; phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin về tài sản bảo đm nhằm giúp các tchức, hộ gia đình và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm, an toàn đúng pháp luật, đồng thời chia s thông tin gia các tchức hành nghề công chứng về tình trạng pháp lý ca tài sản nhằm đm bo tính an toàn cho các hợp đồng, giao dịch có liên quan.

2. Trách nhiệm ca Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, chđạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cp thông tin về giao dịch bo đảm.

b) Thường xuyên chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đt trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm bảo đm nội dung đăng ký thế chấp phù hợp với thông tin được lưu trong hồ sơ địa chính.

c) Chủ trì, phối hp với SNội vụ hàng năm thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác đăng ký giao dịch bảo đm theo quy đnh.

d) Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính tham mưu đề xut UBND tnh hàng năm bố trí nguồn kinh phí cần thiết để phục vụ hoạt động qun lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương; trang bị đy đủ cơ svật cht, điu kiện làm việc cho các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhm tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp.

đ) Kịp thời triển khai xây dựng quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sn gn liền với đất để áp dụng thng nhất trên địa bàn tnh.

e) Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cấp thông tin và chia sẻ thông tin về giao dịch bảo đm để phục vụ cho việc đăng ký và qun lý nhà nước công tác giao dịch bảo đảm.

f) Ch trì, phi hợp với Cục Đăng ký quc gia giao dịch bảo đm (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tnh Đắk Lắk định kỳ hai năm một lần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ các tchức tín dụng; cán bộ đăng ký giao dịch bo đm của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tnh.

Điều 6. Phối hợp xây dựng Kế hoạch công tác; tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm

1. Trách nhiệm ca Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan xây dựng kế hoạch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bo đảm tại địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Chtrì, phối hợp với STài nguyên và Môi trường, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện sự phi hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bo đảm.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm về phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đm, tổ chức sơ, tổng kết và chịu trách nhiệm tchức thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan khác

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị được quy định tại điểm b, c, d, đ, e, f thuộc khoản 2 Điều 5 của Quy chế này có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 7. Phối hợp trong cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch bảo đảm

1. Khuyến khích việc chia sẻ, cung cấp thông tin về giao dịch bo đm.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bo đm ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phối hợp về rà soát, thống kê, báo cáo

1. STư pháp có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với S Tài nguyên và Môi trường hàng năm tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm đkịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bhoặc sa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hp.

b) Chủ trì, phối hp với STài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. Nội dung báo cáo được xây dựng theo Phụ lục 01 kèm theo Quy chế này và phải đm bo về thời hạn báo cáo. Mốc thời gian báo cáo định kỳ thực hiện theo khoản 3 điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hưng dn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tnh thực hiện việc báo cáo 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn lin với đất, gi Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu tại điểm a khoản 1 điều này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc báo cáo 06 tháng, hàng năm hoặc đột xut v công tác đăng ký thế chp quyn sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất, gửi Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định. Mốc thời gian báo cáo định kỳ thực hiện theo khoản 3 điều 4 Thông tư liên tịch s 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT ngày 18/11/2011 ca Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 9. Phối hợp trong trách nhiệm bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Sở Nội vụ, Sở Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ ca mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn nhân lực, nguồn kinh phí, bảo đm thực thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức đăng ký giao dịch bo đm theo đúng quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cân đối nguồn nhân lực, kinh phí và sử dụng cơ svật chất hiện hữu của đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vđược giao trong quy chế.

Điều 10. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Trách nhiệm của S Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất, định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm đối với các Văn phòng đăng ký quyn sử dụng đt tại địa phương, báo cáo về kết quả thực hiện theo các nội dung nêu tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này (đi với kiểm tra định kỳ).

b) Làm đầu mi giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện kim tra định kcác Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm ca Sở Tài nguyên và Môi trường

Phi hợp với Sở Tư pháp và trực tiếp tham gia kiểm tra về mặt chuyên môn, nghip vụ công tác đăng ký giao dịch bo đm tại Văn phòng đăng ký quyền sdụng đất cấp tnh và cấp huyện.

3. Trách nhiệm của Sở Nội vụ, S Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tnh Đắk Lắk.

- Phi hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia đy đủ việc kiểm tra định kỳ về công tác đăng ký giao dịch bo đảm trên địa bàn tnh.

Điều 11. Phối hợp giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh

Sở Tư pháp chtrì phối hợp với S Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 06 tháng tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện các Tổ chức hành nghề công chúng, cơ quan Thi hành án, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức tín dụng nhm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bo đảm.

Điều 12. Phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc giải quyếl khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các công tác về đăng ký giao dịch bo đm khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo thì giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

2. Trường hợp đơn gửi đến không thuộc thẩm quyền giải quyết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã nhận đơn phi chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; kết quả giải quyết phải gửi đến cho cơ quan, đơn vị đã chuyển đơn để biết.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. STư pháp có trách nhiệm chtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, S Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tnh Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành ph, các cơ quan truyền thông của tnh có trách nhiệm phối hợp với STư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vn đề phát sinh vướng mắc hoặc cn sửa đi, bsung cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm ch trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất cho UBND tnh xem xét, quyết định.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phcó trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, btrí kinh phí, cơ sở vật chất cho Văn phòng, đăng ký quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện tốt công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.

2. Cơ quan truyền thông của tnh (Báo Đắk Lắk; Đài phát thanh, truyền hình tnh) ch trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm xây dng chương trình kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu chủ trương đường lối của Đng, văn bn pháp luật của nhà nước của Trung ương và địa phương về đăng ký giao dịch bo đảm kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tnh.

3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đắk Lắk chtrì, phối hợp với STài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp hàng năm triển khai tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về pháp luật trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm cho cán bộ của các tchức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh; của các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đm bằng quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà và các văn bản khác có liên quan; có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, về tình trạng pháp lý của tài sn bo đm cho các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự. Báo cáo 06 tháng và hàng năm về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gửi Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13