Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất năm 2009 tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 27/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 27/2009/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2009 TẠI THỊ TRẤN THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ tài liệu, tổ chức và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Văn bản số 134/TT-HĐND ngày 03/12/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất năm 2009 tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 400/TTr- STNMT ngày 01/12/2009 về việc sửa đổi, bổ sung giá đất năm 2009 tại Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá đất ở vị trí 1 của một số đoạn đường đã ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phân loại đường phố và giá các loại đất tỉnh Yên Bái năm 2009 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND) và qui định bổ sung giá đất ở của một đoạn đường thuộc thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình như sau:

1. Điều chỉnh giá đất ở của các đoạn đường sau đây:

a) Điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn Đường từ ngã ba Rạp ngoài trời đến ngã ba Nhà điều hành Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (đoạn 1.3) từ 250.000 đồng/1m2 lên 280.000 đồng/1m2;

b) Điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn Đường từ ngã ba Sân bóng đến ngã ba Nhà điều hành của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (đoạn 1.4) từ 250.000 đồng/1m2 lên 280.000 đồng/1m2;

c) Điều chỉnh tăng giá đất ở vị trí 1 đoạn Đường từ ngã ba Rạp ngoài trời đến cổng Phân viện Thác Bà từ 250.000 đồng/1m2 lên 280.000 đồng/1m2.

2. Qui định bổ sung giá đất ở đoạn Đường từ ngã ba Nhà điều hành của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đến Bến ca nô có giá đất ở vị trí 1 là 280.000 đồng/1m2.

3. Giá đất ở các vị trí sau vị trí 1 của những đoạn đường qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ so với giá đất ở vị trí 1 tại Qui định kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2009/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất năm 2009 tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.869
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162