Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 263/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BTP ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 635/STNMT-PC ngày 02 tháng 12 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sao y Quyết định này gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức niêm yết công khai và thực hiện các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONGLĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 263 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới.

STT

TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trang

1

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

 

2

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

 

3

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 

4

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời vớitài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đấthình thành trong tương lai không phải là nhà ở.

 

5

Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

6

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

 

7

Thủ tụcđăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

 

8

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp.

 

9

Thủ tụcsửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

 

10

Thủ tụcchuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà

 

2.Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

THỦ TỤC CẤP TỈNH

1

T-QBI-284026-TT

Thủ tục số 01, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

2

T-QBI-284027-TT

Thủ tục số 02, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

3

T-QBI-284028-TT

Thủ tục số 03, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

4

T-QBI-284029-TT

Thủ tục số 04, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

5

T-QBI-284030-TT

Thủ tục số 05, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

 

 

 

6

T-QBI-284031-TT

Thủ tục số 06, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

7

T-QBI-284032-TT

Thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8

T-QBI-284033-TT

Thủ tục số 08, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục yêu cầu sữa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi củangười thực hiện đăng ký.

9

T-QBI-284034-TT

Thủ tục số 09, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tụcđăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

10

T-QBI-284035-TT

Thủ tục số 10, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tụcđăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

11

T-QBI-284036-TT

Thủ tục số 11, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tụcđăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

12

T-QBI-284037-TT

Thủ tục số 12, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tụcsửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai

13

T-QBI-284038-TT

Thủ tục số 13, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tụcxóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

14

T-QBI-284039-TT

Thủ tục số 14, Phần II Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

II

THỦ TỤC CẤP HUYỆN

1

T-QBI-204343-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

2

T-QBI-204439-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

3

T-QBI-204467-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

4

T-QBI-204470-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

5

T-QBI-204485-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

6

T-QBI-204503-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký

7

T-QBI-204519-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8

T-QBI-204529-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003

9

T-QBI-204561-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

10

T-QBI-204584-TT

Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

III

THỦ TỤC CẤP XÃ

1

T-QBI-211162-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

2

T-QBI-211187-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

3

T-QBI-211260-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

4

T-QBI-211353-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

5

T-QBI-211356-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

6

T-QBI-211358-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký

7

T-QBI-211359-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8

T-QBI-211368-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003

9

T-QBI-211393-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

10

T-QBI-211394-TT

Quyết định số 1201/QĐ-CT ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249