Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2550/2007/QĐ-UBND sửa đổi điều 21 quy định kèm theo Quyết định 2044/2005/QĐ-UBND về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do UBND Tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 2550/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Đàm Thanh Nghị
Ngày ban hành: 14/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2550/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 21 CỦA QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2044/2005/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2005 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 và các Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, ngày 27/01/2006; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1791/TTr-STC, ngày 08/10/2007 và của Sở Tư pháp tại công văn số 2674/TP-VB, ngày 13/11/2007 về việc sửa đổi Điều 21. Quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 21, Quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

1. Thực hiện theo khoản 4, điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, ngày 27/01/2006; điều 48, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ; và mục 3; Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính.

2. Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (không bao gồm đất rừng, đất nông nghiệp cùng thửa đất ở và đất nông nghiệp có nguồn gốc cùng thửa đất ở), tùy theo tính chất của từng dự án, điều kiện cụ thể của từng địa phương, chủ dự án, UBND cấp huyện, hộ gia đình lựa chọn một trong các hình thức hỗ trợ sau:

a. Giao đất kinh doanh dịch vụ:

Đối với hộ gia đình bị thu hồi từ 500m2 đất nông nghiệp trở lên, diện tích đất nông nghiệp còn lại dưới mức bình quân chung của xóm (hoặc hợp tác xã), thì cứ 500m2 đất nông nghiệp bị thu hồi được giao 10m2 đất kinh doanh dịch vụ, nhưng tối đa không quá 100m2/hộ; Trường hợp bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp dưới 500m2, nhưng không quá 200m2/hộ, mà hộ đó bị thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp do họ đang quản lý sử dụng, thì được xem xét giao 10m2 đất kinh doanh dịch vụ theo giá quy định, không phải đấu giá. Giá đất kinh doanh dịch vụ được xác định theo quy định tại điểm 1, khoản 4, điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ.

b. Giao đất ở tại khu tái định cư hoặc vị trí trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch;

Đối với hội gia đình bị thu hồi từ 500m2 đến dưới 1500m2 đất nông nghiệp được giao 01 ô đất ở theo quy hoạch; bị thu hồi từ 1500m2 đất nông nghiệp trở lên được giao 02 ô đất ở theo quy hoạch, nhưng 01 hộ không giao quá 02 ô đất ở theo quy hoạch. Trường hợp hộ gia đình bị thu hồi dưới 500m2 đất nhưng tối thiểu không dưới 200m2 đất nông nghiệp, mà hộ đó bị thu hồi 100% đất nông nghiệp đang quản lý sử dụng thì được xem xét giao 01 ô đất ở theo quy hoạch, với giá quy định, không phải đấu giá. Giá đất ở được xác định theo quy định tại điều 48, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

c. Hỗ trợ bằng tiền:

Diện tích đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi được tính hỗ trợ 15.000 đồng/01m2 đất, để hộ gia đình tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm mới.

3. Tuyển dụng lao động cho những người trực tiếp lao động sản xuất bị thu hồi đất:

Dự án phát triển kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động đối với những hộ có đất bị thu hồi, nhất là những lao động phổ thông khi họ có đủ điều kiện tuyển dụng.

4. Xử lý trường hợp đặc biệt:

Những dự án thu hồi đủ điều kiện thực hiện quy định tại điểm a, khoản 3, điều 21, Quy định kèm theo Quyết định 2044/2005/QĐ-UBND trước đây (thu hồi từ 500m2 đất nông nghiệp trở lên), mà tại thời điểm thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân đã có đơn xin giao đất kinh doanh dịch vụ nhưng chủ dự án, UBND cấp huyện không có quỹ đất này để giao thì được xác định hỗ trợ bổ sung 9.000 đồng/01m2 đất nông nghiệp bị thu hồi, việc này được thực hiện xong trong năm 2007. Không xác định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm bị thu hồi đất không gửi đơn xin giao đất kinh doanh dịch vụ gửi chủ dự án hoặc UBND cấp huyện và trường hợp UBND tỉnh đã có chỉ đạo giải quyết riêng.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (C. Hoa);
- Lưu: TNMT, GPMB, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2550/2007/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 sửa đổi điều 21 quy định kèm theo Quyết định 2044/2005/QĐ-UBND về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do UBND Tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91