Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2015 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc cây trồng vật nuôi phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng KCN Dệt may Rạng Đông;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1265/TTr-STC ngày 27/7/2015; Sở Xây dựng tại văn bản số 565/SXD-QLHĐXD ngày 27/7/2015; Sở Tư pháp tại văn bản số 132/BC-STP ngày 27/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản vật kiến trúc phục vụ công tác GPMB tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Nam Định. (Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Nam Định.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Nghĩa Hưng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu Vp1, Vp5

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

DANH MỤC

TÀI SẢN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2015 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Đơn vị: đồng

TT

DANH MỤC BỒI THƯỜNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

B

TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC

I

ĐÀO ĐẮP, NẠO VÉT AO ĐẦM, CỐNG THOÁT NƯỚC

 

 

 

 

* Điều chỉnh

 

 

 

1

Đào đắp bờ ao

đ/m3

49.500

 

2

Đào đắp vận chuyển đất đi xa £ 300m

đ/m3

55.800

 

 

* Bổ sung

 

 

 

1

Đào đắp vận chuyển đất đi xa >300m

đ/m3

67.500

 

2

Gia cố bờ bằng cọc tre, phên nứa

đ/m dài

108.500

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại Quyết định 09/2015/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91