Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 239/QĐ-TTg năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 239/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức lấy ý kiến về các quy định của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm các mục đích sau:

a) Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân.

b) Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật đất đai.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

b) Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

c) Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm;

d) Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp;

đ) Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý kiến; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến tham gia của nhân dân;

e) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

g) Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung, hình thức lấy ý kiến

a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật đất đai (sửa đổi).

b) Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên báo Nhân dân, báo Lao động, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai; Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại phần III của Kế hoạch này.

Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem.

- Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo khu vực và theo từng vùng;

- Góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai; Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đối tượng lấy ý kiến

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bao gồm:

a) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

b) Các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác;

c) Các doanh nghiệp;

d) Các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học;

đ) Các tầng lớp nhân dân.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tập hợp, tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các địa phương, ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); chỉ đạo cơ quan bưu chính trong việc tiếp nhận, chuyển ý kiến của cá nhân đến cơ quan tiếp nhận.

c) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến;

- Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời những đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và tập hợp ý kiến góp ý để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thảo luận, lấy ý kiến, tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến, tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ giúp việc giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Tài nguyên và Môi trường là thường trực của Tổ giúp việc.

4. Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ, các tổ chức chính trị, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt Kế hoạch này.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO

1. Các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

2. Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục II) và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 4 năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả đóng góp kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2013.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí để tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được bố trí từ ngân sách nhà nước.

2. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); căn cứ vào nhiệm vụ được giao liên quan đến việc lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại Kế hoạch này, lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính; Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Xây dựng Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); xây dựng Đề cương Báo cáo gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phu

15 - 25/1/2013

2

Hội nghị phổ biến Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi; phổ biến các nội dung cơ bản của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

31/1/2013

3

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, các Độ, ngành, địa phương

01/2-31/3/2013

4

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), xây dựng Báo cáo của cơ quan, địa phương mình về kết quả đóng góp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, VCCI, HĐND, UBND cấp tỉnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

01/2 - 05/4/2013

5

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại thành phố Hà Nội

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, các địa phương

25 - 28/2/2013

6

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại thành phố Cần Thơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, các địa phương

4 - 8/3/2013

7

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, các địa phương

11 -15/3/2013

8

Tổng hợp Báo cáo của các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân; xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật theo ý kiến đóng góp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông

05 - 20/4/2013

9

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Chính phủ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp

21 - 30/4/2013

10

Gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Chính phủ

Trước 10/5/2013

 

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:

I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

- Công tác tổ chức lấy ý kiến.

- Các hình thức tổ chức lấy ý kiến.

- Các đối tượng được lấy ý kiến.

- Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo.

II. Đánh giá chung đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), gồm:

- Sự phù hợp của Nội dung dự thảo Luật với các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách pháp luật đất đai nêu trong Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đặt nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

- Việc giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật đất đai;

- Về tính dự báo và ổn định lâu dài của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

III. Ý kiến cụ thể về nội dung của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

1. Về các quy định cụ thể của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

a) Tham gia ý kiến vào toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), gồm: 14 Chương, 206 điều. Cụ thể: những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), lý do bổ sung, lý do đưa ra khỏi dự thảo.

b) Tham gia ý kiến sâu về những nội dung như: quyền của Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vấn đề tài chính đất đai, giá đất; hệ thống thông tin đất đai; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; việc giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

2. Về kỹ thuật lập pháp

- Về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

- Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO

- Báo cáo phải tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Đối với mỗi nội dung của Dự thảo được góp ý thì cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý.

(Ví dụ: về quy định chung có ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn...)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 239/QĐ-TTg năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.630

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158