Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2325/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2325/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÝ ÐẠO THÀNH VÀ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÝ ÐẠO THÀNH - THỊ XÃ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND thị xã Bắc Ninh tại tờ trình số 995/TT-UB ngày 09/11/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 276/TC-VG ngày 11/11/2005,
 

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần Phúc Hưng để xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh theo quyết định thu hồi đất số 1754/QÐ-CT ngày 25/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phường Ninh Xá, phường Kinh Bắc - thị xã Bắc Ninh, như sau:

- Diện tích đất bồi thường: 4.369,29m2 (Ðất nông nghiệp của hộ gia đình 178,3m2; đất nông nghiệp dự án trước đã bồi thường 3.568,29m2; đất ở 622,7m2).

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 4.336.409.679 đồng, gồm:

- Bồi thường đất NN giao lâu dài và hỗ trợ thu hồi đất NN cho hộ:12.481.000 đồng.

- Bồi thường trả Công ty Phúc Hung dã ứng chi bồi thường : 65.955.444 đồng.

- Bồi thường trả UBND phường Ninh Xá dã ứng chi bồi thường :73.564.695 đồng.

- Bồi thường đất ở trả cho hộ gia đình : 3.717.120.000 đồng.

- Bồi thường tài sản, cây trồng trên đất ở : 420.581.640 đồng.

- Hỗ trợ di chuyển đến khu tái định cư : 15.000.000 đồng.

- Hỗ trợ thuê nhà ở : 17.100.000 đồng.

- Dự toán kinh phí lập hồ sơ thu hồi đất và phục vụ GPMB : 14.606.900 đồng.

2. Phê duyệt tiền đầu tư xây dựng co sở hạ tầng khu tái định cư để các hộ tái định cư khi được đền bù đất ở bị thu hồi phải nộp trả Công ty cổ phần Phúc Hưng là 500.000 đồng/m2 (Năm trăm nghìn đồng trên một m2) và phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất làm căn cứ tính đối trừ tiền bồi thường đất ở để các hộ nộp trả lại NSNN là 1.500.000 đồng/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên một m2).

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB thị xã Bắc Ninh thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Bắc Ninh, Hội đồng đền bù GPMB thị xã Bắc Ninh, UBND phường Ninh Xá, UBND phường Kinh Bắc, Công ty cổ phần Phúc Hưng và các hộ đưuợc bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2325/2005/QĐ-CT ngày 06/12/2005 phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường Lý Ðạo Thành và xây dựng Khu tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158