Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013

Số hiệu: 23/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013”.

Điều 2. Giá các loại đất tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để:

- Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ;

- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để xác định giá trị tài sản của Doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về Đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá khởi điểm do UBND tỉnh quy định riêng và không được thấp hơn mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2012 và Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về điều chỉnh bổ sung một số nội dung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

I. Giá đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Loại đất

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Hạng 5

Hạng 6

1

Đất trồng cây hàng năm

-

12.000

10.000

5.000

4.000

2.500

2

Đất trồng lúa nước

-

18.000

15.000

7.500

6.000

3.500

3

Đất trồng cây lâu năm

19.000

17.000

14.000

10.000

6.000

-

4

Đất rừng sản xuất

9.000

7.000

5.000

3.000

1.000

-

5

Đất nuôi trồng thủy sản

-

12.000

10.000

5.000

4.000

2.500

Bảng giá đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản quy định trên, được áp dụng cho các huyện và các xã thuộc thị xã Gia Nghĩa.

Trừ đất nông nghiệp xen kẽ trong đô thị được quy định riêng dưới đây.

II. Giá đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư các phường thuộc thị xã Gia Nghĩa

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên Phường

Tổ dân phố

Đơn giá

1

Nghĩa Thành

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

25.000

Nghĩa Tân

1, 2

 

Nghĩa Trung

2, 3

 

Nghĩa Đức

1, 2

 

Nghĩa Phú

5

 

2

Nghĩa Thành

7, 8, 9

20.000

Nghĩa Tân

3, 4, 6

 

Nghĩa Trung

1, 4, 5, 6

 

Nghĩa Phú

2, 3, 4, 6

 

Nghĩa Đức

4

 

3

Các khu vực còn lại thuộc các phường

 

17.000

III. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Tính bằng 0,67 so với giá đất quy định tại mục IV bảng giá này.

IV. Gía đất ở

1. Thị xã Gia Nghĩa

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Đơn giá đất năm 2013

Từ

Đến

1

Quốc lộ 14

Ranh giới huyện Đắk Song

Nguyễn Tất Thành (Giáp ranh phường Nghĩa Thành)

350.000

2

Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh phường Nghĩa Thành

Phan Bội Châu (Cột mốc 842 Quốc lộ 14 – đường đi Lâm trường Nghĩa Tín)

750.000

Phan Bội Châu (Cột mốc số 842 Quốc lộ 14 - Đường đi Lâm trường Nghĩa Tín)

Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ)

1.050.000

Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ)

Đường vào Bộ đội biên phòng

1.400.000

Đường vào Bộ đội biên phòng

Lê Duẩn (Ngã ba Sùng Đức – cột mốc 847-:-100 mét)

1.700.000

Lê Duẩn (Ngã ba Sùng Đức – cột mốc 847-:-100 mét)

Ngã ba vào Trường dạy nghề

1.400.000

Ngã ba vào Trường dạy nghề

Hết địa phận Thị xã Gia Nghĩa

1.000.000

3

Hai Bà Trưng

Nguyễn Tất Thành

Võ Thị Sáu (thị đội)

1.500.000

Võ Thị Sáu (thị đội)

Đường 23/3

1.800.000

4

Đường 23/ 3

Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào Bộ đội biên phòng)

Hai Bà Trưng (ngã 4 hồ Thiên Nga)

1.500.000

Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga)

Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ)

2.800.000

Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ)

Trần Phú (Tỉnh lộ 4 cũ)

2.300.000

5

Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

Đường 23/3

Ngã 3 Hùng Vương – Trần Phú (Ngã 3 Quốc lộ 28 - Tỉnh lộ 4 cũ)

1.800.000

6

Tống Duy Tân (Hùng Vương cũ)

Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 cũ)

Tôn Đức Thắng

1.500.000

7

Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ)

Chu Văn An

Đường 23/3

1.800.000

8

Ngô Mây

Lý Tự Trọng

Ngã 3 vào Thôn Nghĩa Bình

720.000

Tống Duy Tân

Ngã 3 vào Thôn Nghĩa Bình

1.000.000

9

Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

Đường 23/3

Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ)

3.200.000

10

Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ)

Cổng Trại tạm giam Công an huyện (cũ)

Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

2.500.000

Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

Hết Chợ thị xã

3.800.000

Lý Thường Kiệt cũ nối dài (Cuối chợ thị xã)

Vào hướng chùa Pháp Hoa 50 mét

1.000.000

11

Đường đi sân bay (cũ)

Ngã 3 Chùa Pháp Hoa (Hùng Vương cũ)

Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ đi Sân bay cũ)

1.000.000

12

Lý Tự Trọng

Chu Văn An

Đào Duy Từ

750.000

13

Bà Triệu

Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ)

Tôn Đức Thắng

3.700.000

14

Đào Duy Từ

Tôn Đức Thắng

Ngô Mây

500.000

15

Phạm Ngọc Thạch

Đường 23/3 (Bến xe cũ)

Đường 23/3

850.000

16

Chu Văn An

Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

Tôn Đức Thắng (Hùng Vương cũ)

2.500.000

17

Võ Thị Sáu

Tôn Đức Thắng

Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ)

800.000

18

Đường quanh chợ

Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ)

Bà Triệu

3.800.000

19

Nguyễn Viết Xuân

Tôn Đức Thắng

Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ)

700.000

20

Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ)

Đường 23/3

Lê Lai

750.000

Lê Lai

Lê Thánh Tông

1.200.000

21

Lê Lai

Đường 23/3 (Vào Tỉnh uỷ)

Ngã 3 Tỉnh uỷ

1.500.000

22

Điện Biên Phủ

Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

Hết đường nhựa

800.000

Hết đường nhựa

Cuối đường

600.000

23

Y Bih Alêô (N’Trang Long cũ)

Lê Thị Hồng Gấm (Đường 23/3 cũ)

Cổng Trường Nội trú N’Trang Long

800.000

Cổng Trường nội trú N’Trang Long

Lê Thánh Tông

300.000

24

Quang Trung

Đường 23/3

Trụ sở UBND phường Nghĩa Tân

1.300.000

Trụ sở UBND phường Nghĩa Tân

Ngã 3 đường cấp phối

1.000.000

Ngã 3 đường cấp phối

Trần Hưng Đạo

750.000

25

Lê Duẩn (Đăm Bri cũ)

Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 - Ngã ba Sùng Đức)

Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đắk R'tih)

1.000.000

Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đắk R'tih)

Ngã 3 Nông trường

550.000

Ngã 3 Nông trường chè

Hết đường

350.000

26

Lê Thánh Tông

Đường 23/3

Ngã 3 Đồi Thuỷ lợi cũ

1.600.000

Ngã 3 Đồi Thuỷ lợi cũ

Y Bih Alêô

1.400.000

27

Phạm Văn Đồng (Lê Thánh Tông cũ)

Y Bih Alêô

Đường dây 500 KV

1.100.000

Đường dây 500 KV

Nghĩa địa

750.000

Nghĩa địa

Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

400.000

28

Đường Nhựa (Lê Thánh Tông cũ)

Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

Thuỷ điện Đắk Nông

400.000

Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

Cầu gãy (giáp ranh xã Đắk Nia)

400.000

29

Nguyễn Văn Trỗi (cũ)

Đường 23/3 (cầu Đắk Nông)

Ngã 4, Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ)

1.700.000

Ngã 4, Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ)

Ngã 3 khu nhà công vụ

1.500.000

Ngã 3 khu nhà công vụ

Đường 23/3 (Trước Bưu điện tỉnh)

1.200.000

 

N’Trang Lơng (Nguyễn Trãi - Đường đi Cầu Bà Thống cũ)

Nguyễn Văn Trỗi cũ - Ngã 3 nhà công vụ)

Cầu Bà Thống

1.000.000

 

Đường N’Trang Lơng (Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức)

Ngã ba đường vào khu tái định cư Đồi Đắk Nur và đường đi Ban Quản lý các dự án tỉnh

Vào Khu tái định cư đồi Đắk Nur (đường mới - một chiều)

900.000

30

Đường sau nhà Công vụ

Ngã 3 đường đi Cầu Bà Thống

Hết đường nhựa

500.000

N’Trang Lơng

Vào 50 mét

550.000

Hết đường nhựa

Đoạn đường đất còn lại

450.000

31

Đường bên hông nhà Công vụ

N'Trang Long

Đường sau nhà Công vụ

450.000

32

Đường vào Địa chất cũ

Tiếp giáp đường xuống Cầu Bà Thống

Vào 200 mét (vào trạm bơm)

400.000

33

Đường vào trường Nguyễn Thị Minh Khai

N’Trang Lơng

Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai

750.000

34

Đường vào các tổ an ninh, tổ dân phố (phường Nghĩa Đức)

Cầu Bà Thống

Rẽ phải đến giáp ranh

450.000

Cầu Bà Thống

Đi thẳng đến trụ sở Ban QLCDA tỉnh Đắk Nông

500.000

35

Đường khu vực Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ, Phường Nghĩa Đức)

Đường 23/3

N’Trang Lơng

1.700.000

36

Mạc Thị Bưởi

Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ)

Hết hồ Thiên Nga (hồ Vịt cũ)

1.100.000

Hết hồ Thiên Nga (hồ Vịt cũ)

Hết đường

900.000

37

Lê Hồng Phong (Đường vào mỏ đá 739 cũ)

Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 cũ)

Hết địa phận Công an phường Nghĩa Phú

700.000

38

Đường trước Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

Mạc Thị Bưởi

Hết đường nhựa

800.000

39

Trần Phú (Tỉnh lộ 4 cũ)

Km 0 (Đường 23/3)

Km 1

1.200.000

Km 1

Km 2

900.000

Km 2

Km 4

600.000

40

Tỉnh Lộ 4

Km 4 (tiếp giáp với đường Trần Phú)

Km 6

400.000

41

Phan Bội Châu (Đường liên thôn Nghĩa Tín cũ)

Ngã 3 Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 cũ)

Hết đường (1.310m)

450.000

42

Đường vào Nghĩa Bình

Ngã 3 Phan Bội Châu (Ngã 3 Nghĩa Tín cũ)

Ngã 3 Nghĩa Bình

450.000

43

Đường vành đai Hồ Thôn Nghĩa Thành

 

 

450.000

44

An Dương Vương (Đường đi xã Đắk R'moan)

Tiếp giáp Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 cũ)

Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'moan

300.000

Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'moan

Ngã 3 đường vành đai

250.000

45

Hùng Vương (Quốc lộ 28 cũ)

Ngã 3 Trần Phú – Lê Thị Hồng Gấm (ngã 3 tỉnh lộ 4 cũ)

Hội trường Tổ dân phố 5

1.500.000

Hội trường Tổ dân phố 5

Cầu lò gạch

1.000.000

46

Võ Văn Kiệt

Đường Hùng Vương (Quốc lộ 28 cũ)

Hết đường nhựa

700.000

47

Quốc Lộ 28

Cầu lò gạch

Cầu Đắk Ninh

500.000

Cầu Đắk Ninh

Giáp ranh xã Quảng Khê (Cầu Đắk Đô)

300.000

48

Đường Lý Thái Tổ (đường D1 cũ)

Đường 23/3

Hết đường nhựa

1.700.000

49

Đường Ama Jhao (đường D2 cũ) + Đường Cao Thắng

Đường 23/3

Hết đường vòng nối với đường 23/3 (gần Sở Nội vụ)

1.600.000

50

Đường Điểu Ong (đường trước Trung tâm Hội nghị tỉnh)

Đường 23/3

Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

1.600.000

51

Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

Ngã 3 Tỉnh ủy (đoạn giao đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Lê Lai)

Ngã 3 Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông)

1.600.000

52

Vũ Anh Ba (Đường N3 cũ)

Phan Đăng Lưu (đường N1 cũ)

Đường Điểu Ông

1.400.000

53

Trần Hưng Đạo

Lê Duẩn

Ngã tư khu trung tâm hành chính thị xã

1.000.000

Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông)

Ngã ba Tỉnh uỷ

1.600.000

54

Đường 3/2 (đường vào Trung tâm hành chính Thị xã Gia Nghĩa)

Quang Trung

Ngã ba đường Nguyễn Trung Trực

1.000.000

55

Đường Nguyễn Trung Trực

Ngã ba đường 3/2 và đường Nguyễn Trung Trực

Ngã ba đường Trần Hưng Đạo (rẽ phải)

800.000

Ngã ba đường 3/2 và đường Nguyễn Trung Trực

Ngã ba đường Trần Hưng Đạo (rẽ trái)

800.000

56

Đường Cao Bá Quát

Nguyễn Trung Trực

Trần Hưng Đạo

800.000

57

Võ Văn Tần

Nguyễn Trung Trực

Trần Hưng Đạo

800.000

58

Khu vực Tổ dân phố 1+3 Phường Nghĩa Trung

Trường Dân tộc Nội trú Nơ Trang Long (theo đường vào khách sạn Logde)

Đường Y Bih AlêÔ

750.000

59

Đường hẻm nối với đường Ama Jhao nối dài

Ngã ba Đường hẻm nối với đường Ama Jhao (Đối diện với trụ sở làm việc Trung tâm Đo Đạc và tư vấn TNMT)

Hết đất nhà ông Trần Văn Diêu

800.000

60

Đường vào Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân

Nguyễn Tất Thành

hết đường nhựa

650.000

61

Đường vào khu vực nhà ở cán bộ, bộ đội biên phòng tỉnh (theo đường vào cổng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh) tổ 5, phường Nghĩa Phú

 

 

Nguyễn Tất Thành

Hết đường nhựa

500.000

62

Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Phú

Đường nhựa (chưa có tên)

350.000

 

63

Đường Phan Kế Bình

Lê Duẩn

Hết Đường Phan Kế Bình

1.000.000

64

Đường Tô Hiến Thành

Trần Hưng Đạo

Hết Đường Tô Hiến Thành

1.000.000

65

Đường Đinh Tiên Hoàng

Lê Duẩn

Đường Tô Hiến Thành

1.000.000

66

Đường Lương Thế Vinh

Nguyễn Trãi

Hết Đường Lương Thế Vinh

1.200.000

67

Đường Vành đai thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành

Từ Km số 5

Giáp ranh xã Đắk R'moan

200.000

68

Đường nhựa vào thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành

Đường nhựa vào UBND xã Quảng Thành

Trường Nguyễn Chí Thanh

250.000

69

Đường nhựa Liên thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành

Ngã ba gần hội trường thôn Tân Tiến

Giáp Khu tái định cư Công an tỉnh

200.000

70

Đường nhựa liên thôn Tân Hiệp, Tân Lợi (xã Đắk R'moan

Đường nhựa liên thôn

 

150.000

71

Khu đô thị mới Đắk Nia

 

 

 

71.1

Đường Tản Đà (Trục N1 cũ)

Hàm Nghi (Trục D1)

Y Jút (Trục N3)

1.200.000

71.2

Đường Nguyễn Hữu Thọ (Trục N2 )

Hàm Nghi (Trục D1)

Y Jút (Trục N3)

1.200.000

71.3

Đường Y Jút (trục N3)

Hoàng Diệu (Trục N16)

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

1.100.000

71.4

Đường Kim Đồng (trục N5)

Hàm Nghi (Trục D1)

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

1.200.000

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

Phan Đình Phùng (Trục N8)

1.000.000

71.5

Đường Nguyễn Thượng Hiền (Trục N 4)

Kim Đồng (Trục N5)

Hoàng Diệu (Trục N16)

1.000.000

71.6

Đường Trần Khánh Dư (Trục N10)

Tản Đà (Trục N1)

Giao của đường Y Jút – Tôn Thất Tùng (giao của trục N3, N7 cũ)

1.000.000

71.7

Đường Hoàng Hoa Thám (Trục N11)

Tản Đà (Trục N1)

Y Jút ( Trục N3)

1.000.000

71.8

Đường Trần Đại Nghĩa (trục N12)

Tản Đà (Trục N1)

Nguyễn Thượng Hiền (Trục N4)

900.000

71.9

Đường Trần Nhật Duật (trục N15)

Kim Đồng (Trục N5) và Nguyễn Thượng Hiền (Trục N4)

Đường Phan Đình Phùng (Trục N8)

1.000.000

71.10

Đường Hoàng Diệu (trục N16)

Ngã 5 Y Jút (Trục N3)

Ngã ba YJút (Trục N3) và Hoàng Diệu (Trục N16)

1.000.000

71.11

Đường Hàm Nghi (trục D1)

Hùng Vương (Quốc lộ 28)

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

1.200.000

71.12

Đường Nguyễn Trường Tộ (Trục N22)

Hoàng Diệu (Trục N16)

Giao giữa Nguyễn Thượng Hiền và Hoàng Diệu (giao Trục N4 và N16 cũ)

1.000.000

71.13

Đường Nguyễn Đức Cảnh (Trục N6)

Hàm Nghi (Trục D1)

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

1.200.000

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

1.200.000

71.14

Đường Tôn Thất Tùng (Trục N7)

Hùng Vương (Quốc lộ 28)

Giao giữa Phan Đình Phùng và Trần Khánh Dư (giao trục N8 và N10 cũ)

1.200.000

71.15

Đường Phan Đình Phùng (Trục N8)

Giao giữa Tôn Thất Tùng và Hoàng Diệu (giao Trục N7 trục N16 cũ)

Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

1.200.000

71.16

Đường Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

Hùng Vương (Quốc lộ 28)

Đường Phan Đình Phùng (Trục N8)

1.200.000

71.17

Đường Phan Đình Giót (Trục N18)

Tôn Thất Tùng (Trục N7)

Y Nuê (Trục N13)

1.000.000

71.18

Đường Hoàng Văn Thụ (Trục N14)

Nguyễn Đức Cảnh (Trục N6)

Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

1.000.000

71.19

Đường Y Nuê (Ái Phương) (trục N13)

Hoàng Văn Thụ (Trục N14)

Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

1.000.000

71.20

Đường Ngô Thì Nhậm (Trục N19)

Y Nuê (Trục N13)

Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

1.000.000

71.21

Đường Trục N21

Ngô Thì Nhậm (Trục N19)

Phan Đình Phùng (Trục N8)

1.000.000

71.22

Đường Ngô Tất Tố (Trục N23)

Ngô Thì Nhậm (Trục N19)

Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9)

1.000.000

72

Đường Tôn Đức Thắng (Trục Bắc – Nam và một đoạn Hai Bà Trưng cũ)

Đường Nguyễn Tất Thành (Quốc Lộ 14 - Hồ Đại La)

Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng)

1.350.000

Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng)

Ngô Mây

1.600.000

Ngô Mây

Hết đường Bắc Nam đã xây dựng năm 2009

2.100.000

Hết đường Bắc Nam đã xây dựng năm 2009

Đường ngã 3 đường Chu Văn An

2.000.000

Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ)

Võ Thị Sáu

Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3)

2.100.000

Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3)

Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

2.100.000

Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

Đường 23/3

2.500.000

Ngã ba Đường lên Sân bay giao với đường Tôn Đức Thắng

Võ Thị Sáu

2.100.000

73

Nguyễn Khuyến

N'Trang Long

Lương Thế Vinh

1.400.000

74

Đường vào Công ty Gia Nghĩa

Đường đất (giáp Bưu điện tỉnh đang xây)

Qua Công ty Gia Nghĩa thông ra đường 23/3

650.000

75

Đường nhựa

Chu Văn An

Lý Tự Trọng

750.000

76

Khu tái định cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân

 

 

 

Nội các tuyến đường nhựa

 

700.000

77

Khu Tái định cư Biên Phòng, phường Nghĩa Tân

 

 

 

Nội các tuyến đường nhựa

 

300.000

78

Khu Tái định cư Công an, phường Nghĩa Tân

 

 

 

Nội các tuyến đường nhựa

 

700.000

79

Khu Tái định cư Ngân hàng, Phường Nghĩa Tân

 

 

 

Nội các tuyến đường nhựa

 

650.000

80

Giáp ranh Khu Tái định cư Sùng Đức và Công An

 

 

 

Từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

Hết đường nhựa

700.000

81

Khu Tái định cư Đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức

 

 

Nội các Tuyến đường nhựa

 

 

850.000

82

Các khu vực còn lại của các phường

 

Đất ở ven các đường nhựa còn lại

350.000

Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

250.000

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

200.000

83

Các khu vực còn lại thuộc các xã

 

Đất ở ven các đường nhựa liên phường (giáp ranh phường)

250.000

Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã

200.000

Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

150.000

Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

100.000

2. Huyện Cư Jút

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Đơn giá đất năm 2013

Từ

Đến

I

TT EaT’Ling

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

 

 

 

a

Về phía Đắk Nông

Cửa hàng xe máy Bảo Long

Ngã 5 đường Ngô Quyền

1.800.000

b

Về phía Đắk Lắk

Cửa hàng xe máy Bảo Long

Hết cửa hàng xe máy Lai Hương

2.500.000

Hết cửa hàng xe máy Lai Hương

Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi

2.000.000

Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi

Giáp ranh xã Tâm Thắng

1.500.000

2

Đường Trần Hưng Đạo

Ngã 5 đường Ngô Quyền

Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m)

1.800.000

Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m)

Cổng phụ vào Nhà máy Điều

1.400.000

Cổng phụ vào Nhà máy Điều

Ngã 3 đường vào Sao ngàn phương

1.000.000

Ngã 3 đường vào Sao ngàn phương

Hết ranh giới thị trấn (giáp Trúc Sơn)

450.000

3

Đường Hùng Vương (đường đi Krông Nô)

Ngã 5 đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hoá khối 4)

1.600.000

Ngã ba đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hoá khối 4)

Ngã ba đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ)

1.100.000

Ngã ba đường Nguyễn Du (Vào Thác Trinh Nữ)

Cống vào bãi cát

600.000

Cống vào bãi cát

Hết ranh giới Thị trấn

300.000

4

Đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)

Km 0 (ngã 3 đường Hùng Vương)

Km 0 + 800m

500.000

Km 0 + 800m

Cổng thác Trinh Nữ

300.000

5

Đường sinh thái

Từ ngã 3 đường Nguyễn Du

Giáp ranh xã Tâm Thắng

300.000

6

Đường Hai Bà Trưng (vào khối 6)

Ngã 5 đầu đường Hai Bà Trưng

Ngã ba khu tập thể huyện (Cổng nhà ông Hưng)

650.000

Ngã ba khu tập thể huyện (Cổng nhà ông Hưng)

Ngã ba nhà ông Xế

450.000

Ngã ba nhà ông Xế

Ngã ba đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)

350.000

7

Đường vào khối 7

Km 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành)

Km 0 +130m

650.000

Km 0 +130m

Hết nhà thờ từ đường họ Phạm

400.000

Hết nhà thờ từ đường họ Phạm

Hết cống ngã 5 nhà ông Tòng

300.000

Hết cống ngã 5 nhà ông Tòng

Ngã ba đường sinh thái

250.000

8

Đường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong)

Km 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành)

Ngã 3 đường Lê Lợi

1.800.000

Ngã 3 đường Lê Lợi

Hết trường tiểu học Trần Phú

1.200.000

Hết trường tiểu học Trần Phú

Ngã 4 đường Phan Chu Trinh

800.000

9

Đường Phan Chu Trinh (đường Tấn Hải)

Km 0 Quốc lộ 14 (Ngã tư Nguyễn Tất Thành)

Cổng trường PTTH Phan Chu Trinh

600.000

10

Đường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ)

Km 0 Quốc lộ 14 (Ngã 4 Nguyễn Tất Thành)

Hết khu phố chợ (Ngã ba đường sau chợ)

1.800.000

Hết khu phố chợ (ngã 3 đường sau chợ)

Ngã 3 dốc Đá

1.000.000

Ngã 3 dốc Đá

Cống ngã 5 nhà ông Tòng

400.000

Ngã 3 dốc Đá

Ngã ba nhà ông Chế

350.000

Ngã 3 nhà ông Chế

Cống ngã 5 nhà ông Tòng

300.000

11

Đường vào bến xe huyện

Km 0 Quốc lộ 14 (Ngã ba Nguyễn Tất Thành)

Hết khu phố chợ (Ngã ba đường sau chợ)

1.500.000

12

Đường phía sau chợ huyện

Giáp đường vào Bến xe

Ngã ba đường Phạm Văn Đồng

1.200.000

13

Đường nhà ông Khoa

Từ cổng văn hoá khối 7

Ngã ba đường vào khối 7

600.000

14

Đường Ngô Quyền (Vào Trung tâm Chính trị)

Km0 Ngã 5 Nguyễn Tất Thành

Ngã tư đường Y Ngông - Lê Quý Đôn

1.200.000

Ngã tư đường Y Ngông- Lê Quý Đôn

Ngã ba đường Lê Hồng Phong

700.000

15

Đường Lê Lợi (Đường Lê Lợi)

Km0 Ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh

Ngã ba đường Nơ Trang Gưr

400.000

Ngã ba đường Nơ Trang Gưr

Ngã ba (Bảng quy hoạch)

300.000

16

Đường Lê Hồng Phong (Đường vành đai)

Ngã ba (Bảng quy hoạch)

Ngã ba Sao Ngàn phương

300.000

17

Đường vào Sao ngàn phương

Ngã ba Sao Ngàn phương

Giáp cầu

300.000

18

Đường vào nhà máy điều

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Nhà máy điều (Cổng chính)

300.000

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Nhà máy điều (Cổng phụ)

200.000

19

Đường Lê Quý Đôn (Tuyến 2 Bon U2)

Ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu (Chùa Huệ Đức)

Ngã tư giáp đường Y Ngông

600.000

20

Đường Y Ngông (Tuyến 2 Bon U2)

Ngã tư giáp đường Lê Quý Đôn

Ngã ba đường Nơ Trang Gưr

600.000

21

Đường Nơ Trang Gưr (Tuyến 2 bon U2)

Ngã ba đường Y Ngông

Ngã ba đường Lê Lợi

400.000

22

Đường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1)

Km 0 QL 14 (Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành)

Ngã ba nhà ông Quốc

1.000.000

Ngã ba nhà ông Quốc

Hết trường Mẫu giáo Ea Tling

700.000

Hết trường Mẫu giáo Ea Tling

Ngã ba đường Quang Trung

500.000

Ngã ba đường Quang Trung

Ngã ba Phan Chu Trinh

400.000

23

Đường Bà Triệu (Đường vào khối 4)

Km 0 Ngã ba đường Hùng Vương

Km 0 + 150m (Ngã ba đường Trần Hưng Đạo)

400.000

Km 0 + 150 m (Ngã ba đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 + 400 m (Ngã ba cạnh nhà ông Chính)

350.000

Km 0 + 400 m (Ngã ba cạnh nhà ông Chính)

Ngã ba đường đội 7

250.000

24

Đường Nguyễn Đình Chiểu (Cạnh Chùa Huệ Đức)

Km0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Ngã ba đường Lê Hồng Phong

700.000

25

Đường đội 7

Km 0 (Ngã ba đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 + 500 m

250.000

26

Đường vào khu tập thể huyện

Ngã ba đường Hai Bà Trưng

Ngã ba đường vào khối 7

350.000

27

Đường Lê Duẩn

Km 0 (Ngã ba Phan Chu Trinh)

Ngã tư nhà ông Sự

350.000

28

Đường Nguyễn Chí Thanh (Cạnh Kiểm lâm)

Ngã ba Nguyễn Văn Linh

Ngã ba đường Lê Duẩn

350.000

29

Đường Quang Trung

Ngã tư Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình)

Đập Hồ Trúc

300.000

Ngã tư Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình)

Ngã ba Quang Trung (Nhà ông Hữu)

500.000

Ngã ba Quang Trung (Nhà ông Hữu)

Ngã tư nhà ông Sự

350.000

Km 0 (Ngã ba Nguyễn Tất Thành giáp bệnh viện)

Km 0 + 300m

600.000

Km 0 + 300 m

Giáp ranh Tâm Thắng

400.000

30

Đường vào Nhà rông Bon U3 (Cạnh trụ điện 500Kv)

Km 0 Nguyễn Văn Linh

Km0 + 700 m (Nhà rông Bon U3)

300.000

31

Đường Y Bih Alêô

(Tuyến 2 bon U3)

Ngã ba trường dân tộc nội trú

Ngã ba nhà ông Vận

300.000

Ngã ba nhà ông Vận

Đến đường Phan Chu Trinh

300.000

32

Đường vào khu đồng chua

Km 0 (Ngã ba Nguyễn Tất Thành)

Đường đi thôn 4, 5 xã Tâm Thắng

400.000

33

Đường sau Bệnh viện (cũ)

Giáp đường sau chợ

Giáp đường Quang Trung

400.000

34

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã ba Trần Hưng Đạo

Giáp đường Lê Hồng Phong

300.000

Giáp đường Lê Hồng Phong

Đập hồ Trúc

400.000

35

Đường liên TDP 9

Giáp đường Nơ Trang Long (cạnh nhà ông Tuyển)

Giáp đường Phan Chu Trinh

400.000

36

Đất ở các khu dân cư còn lại

Khu trung tâm thị trấn

 

200.000

Ngoài trung tâm thị trấn

 

150.000

II

Xã Tâm Thắng

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ngã ba Tấn Hải (Giáp thị trấn)

Cầu 14

1.000.000

2

Đường đi Nam Dong

Ngã ba Quốc lộ 14

Cổng trường PTTH Phan

Chu Trinh

500.000

Ngã tư Trường PTTH Phan Chu Trinh

Ngã ba hết thôn 9

500.000

Ngã ba hết thôn 9

Cầu sắt (Giáp ranh Nam Dong)

400.000

3

Đường vào nhà máy đường

Ngã ba Quốc lộ 14

Suối Hương

300.000

4

Đường vào Trường THCS Phan Đình Phùng

Ngã ba Quốc lộ 14

Trường THCS Phan Đình Phùng

300.000

Trường THCS Phan Đình Phùng

Ngã tư Buôn Ea Pô

200.000

5

Đường bê tông thôn 10

Ngã ba thôn 9

Ngã tư nhà ông Hải

300.000

6

Đường thôn 2 đi thôn 4,5

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã ba nhà ông Đại (Giáp thị trấn)

300.000

Ngã ba nhà ông Đại (Giáp thị trấn)

Ngã ba hồ câu Đồng Xanh

300.000

7

Đường sinh thái

Ngã ba Quốc lộ 14

Giáp Suối Hương (Khu bộ đội)

350.000

Giáp Suối Hương (Khu bộ đội)

Giáp ranh thị trấn Ea Tling

300.000

8

Đường Buôn Nui

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã tư nhà ông Việt

300.000

9

Đường Tấn Hải đi Buôn Trum

 

 

200.000

10

Đất ở còn lại các trục đường nhánh (Đường bê tông, nhựa) của trục chính

 

 

100.000

11

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

80.000

III

Xã Trúc Sơn

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới thị trấn

Cổng Công ty Tân Phát

300.000

 

 

Cổng Công ty Tân Phát

Giáp xã Đắk Gằn

150.000

2

Đường đi Cư Knia

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300 m

150.000

 

 

Km 0 + 300 m

Chân dốc Cổng trời

120.000

3

Đường Bê tông thôn 1

 

 

100.000

3

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

50.000

IV

Xã Cư K'Nia

 

 

 

1

Đường trục chính

Giáp ranh xã Trúc Sơn

Cổng Văn hoá thôn 1

120.000

Cổng Văn hoá thôn 1

Nhà ông Tặng

100.000

Nhà ông Tặng

Hết đất nhà ông Tại

200.000

Hết đất nhà ông Tại

Cầu Đắk Drông

150.000

2

Đường vào UBND xã

Ngã ba nhà ông Thịnh

Qua Ngã ba nhà ông Nhàn về hai phía + 100 m

150.000

Cổng Văn hoá thôn 2

Trụ sở UBND xã

100.000

Ngã ba nhà ông Nhàn + 100m

Cầu Hoà An

80.000

Cầu Hoà An

Đường vào thôn 9, 10

60.000

3

Đường vào thôn 5, thôn 6

Ngã ba nhà ông Nhàn + 100m

Ngã ba công trình nước sạch

80.000

Ngã ba công trình nước sạch

Hết đường

60.000

4

Đất ở khu dân cư còn lại

 

 

50.000

V

Xã Nam Dong

 

 

 

1

Các trục đường chính

Cầu sắt (Giáp ranh Tâm Thắng)

Cách Ngã ba nhà bà Chín - 100 m

200.000

Ngã ba nhà bà Chín -100 m

Ngã ba nhà ông Nghiệp - 50 m

250.000

Ngã ba nhà ông Nghiệp - 50 m

Ngã ba Khánh Bạc – 50 m

400.000

Ngã ba Khánh Bạc -50m

Ngã ba thôn 5 (Nhà ông Khoán) - 50m

700.000

Ngã ba thôn 5 (Nhà ông Khoán) -50m

Ngã ba thôn 3 (Nhà ông Lai)+50m

1.500.000

Ngã ba thôn 3 (Nhà ông Lai)+50m

Ngã tư Minh Ánh-50m

800.000

Ngã tư Minh Ánh-50 m

Ngã ba phân trường thôn 1 - 50 m

600.000

Ngã ba phân trường thôn 1-50 m

Giáp ranh xã Ea Pô

400.000

1.1

Đường đi buôn Tia

Ngã ba nhà bà Chín

Ngã tư Đức Lợi

150.000

1.2

Đường đi Đắk Drông (A)

Km 0 (ngã ba Khánh Bạc)

Km 0 + 100 m

600.000

Ngã ba Khánh Bạc + 100m

Ngã tư tuyến 2 thôn 10, thôn 6

400.000

Ngã tư tuyến 2 thôn 10, thôn 6

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

300.000

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giáp ranh xã Đắk Drông

250.000

1.3

Đường đi Đắk Drông (B)

Km 0 (Ngã ba nhà ông Khoán)

Km 0 + 100m

600.000

Ngã ba nhà ông Khoán + 100m

Ngã ba tuyến 2 thôn 6

400.000

Ngã ba tuyến 2 thôn 6

Hết khu dân cư thôn 5

200.000

Hết khu dân cư thôn 5

Giáp ranh xã Đắk Drông

130.000

1.4

Đường đi xã Tâm Thắng

Ngã tư chợ Nam Dong

Nhà ông Chiểu

700.000

Nhà ông Chiểu

Cổng vào chùa Phước Sơn

300.000

1.5

Đường đi xã Đắk Wil

Ngã tư chợ Nam Dong

Ngã ba tuyến 2 thôn Trung Tâm

700.000

Ngã ba tuyến 2 thôn Trung Tâm

Ngã ba nhà ông Quýnh + 50m

500.000

Ngã ba nhà ông Quýnh + 50 m

Hết đường thôn 4

300.000

2

Đường vào Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Ngã ba thôn ba (Nhà ông Lai)

Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh

200.000

Cổng trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Ngã ba nhà ông Sơn

130.000

Ngã ba nhà ông Sơn

Ngã ba nhà ông Chiến thôn 2

120.000

Ngã ba nhà ông Sơn

Nhà ông Hoè

100.000

3

Đường đi Thác Drayling

Ngã tư Minh Ánh

Ngã ba nhà ông Nhạ

200.000

Ngã ba nhà ông Nhạ

Cầu ông Thái

130.000

Cầu ông Thái

Buôn Nui

100.000

4

Đường đi thôn 16

Ngã ba ông Nhạ

Ngã ba nhà ông Nhân

130.000

Ngã ba nhà ông Nhân

Ngã ba nhà ông Chiến

100.000

5

Toàn bộ tuyến hai thôn 6

 

 

180.000

6

Toàn bộ tuyến hai thôn 10

 

 

130.000

7

Toàn bộ tuyến hai thôn 13

 

 

150.000

8

Toàn bộ tuyến 2 thôn Trung Tâm (Sau UBND xã)

 

 

250.000

9

Đường đi thôn 12

Cổng chùa Phước Sơn

Ngã ba vườn Điều

150.000

Ngã ba vườn Điều

Giáp ranh xã Tâm Thắng

130.000

Ngã ba vườn Điều

Ngã ba nhà ông Coóng

100.000

10

Toàn bộ tuyến 2 thôn 1, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn Tân Ninh

 

 

130.000

11

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn

Cầu sắt

Ngã ba nhà ông Nghiệp

100.000

Ngã ba nhà ông Nghiệp

Ngã ba Khánh Bạc

130.000

Ngã ba Khánh Bạc

Ngã ba thôn 3 (Nhà ông Lai)

150.000

Ngã ba thôn 3 (Nhà ông Lai)

Ngã tư Minh Ánh

140.000

Ngã ba thôn 2

Ngã ba phân trường thôn 1

130.000

Ngã ba phân trường thôn 1

Giáp ranh xã Ea Pô

100.000

Ngã ba Khánh Bạc

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

130.000

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giáp ranh xã Đắk Drông

100.000

12

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

80.000

VI

Xã Đắk Drông

 

 

 

1

Trục đường chính

Giáp ranh Nam Dong

Cầu thôn 2

200.000

Cầu thôn 2

Cách tim cổng chợ 200m

300.000

Tim cổng chợ về hai phía, mỗi phía 200m

 

600.000

Cách tim cổng chợ 200m

Ranh giới thôn 5, thôn 6

300.000

Ranh giới thôn 5, thôn 6

Cách cổng UBND xã 500 m

200.000

Cổng UBND xã về hai phía mỗi phía 500 m

 

300.000

Cách cổng UBND xã 500 m

Cách ngã tư thôn 14, 15 trừ 200 m

200.000

Cách ngã tư thôn 14, thôn 15 về ba phía mỗi phía 200 m

 

300.000

Cách ngã tư thôn 14, 15 cộng 200m

Đường UBND xã đi Quán Lý

120.000

Cách ngã tư thôn 14, 15 cộng 200m

Ngã ba nhà Ông Hoà

120.000

Ngã tư thôn 14, 15

Cầu thôn 15

200.000

Cầu 15

Cầu Suối Kiều

150.000

2

Đường đi Quán Lý

Km 0 (UBND xã)

Km 0 + 200m

150.000

Km 0 + 200 m

Cách ngã ba Quán Lý trừ 100m

100.000

Từ trung tâm ngã ba Quán Lý về 3 phía, mỗi phía 100 m

 

150.000

Từ ngã ba Quán Lý + 100 m

Giáp ranh xã Đắk Wil

100.000

Từ ngã ba Quán Lý + 100 m

Giáp ranh xã Nam Dong

100.000

3

Đường đi Cư Knia

Ngã ba chợ (Nhà ông Thắng)

Hết khu Kiốt chợ

200.000

hết Khu Kiốt chợ

Hết khu Ki ốt chợ + 500 m (Về phía cầu Cư Knia)

100.000

Hết Khu ki ốt chợ + 500 m

Cầu Cư Knia

80.000

4

Đường đi lòng hồ

Ngã ba thôn 10

Cầu thôn 11

120.000

Cầu thôn 11

Bờ đập lòng hồ

100.000

Bờ đập lòng hồ

Hết thôn 20

80.000

5

Đường đi thôn 17

Ngã hai thôn 16 (Nhà ông Lâm)

Ngã ba nhà ông Đội (Thôn 17)

100.000

Ngã ba nhà ông Đội (Thôn 17)

Giáp ranh xã Đắk Wil

80.000

6

Đường đi thôn 19

Ngã ba C4 (Nhà ông Định)

Trường học thôn 19

100.000

7

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn buôn

 

 

70.000

8

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

50.000

VII

Xã Ea Pô

 

 

 

1

Trục đường chính (Đường nhựa)

Ranh giới xã Nam Dong

Nhà ông Lữ Xuân Điện

300.000

Nhà ông Lữ Xuân Điện

Ngã ba Trạm Y tế xã

600.000

Ngã ba Trạm Y tế xã

Ngã ba thôn 7

400.000

Ngã ba thôn 7

Ranh giới xã Đắk Wil

250.000

2

Trục đường chính (Đường đất, đường đi Buôn Nui)

Ngã tư thôn 2

Ngã ba nhà ông Lộc

200.000

Ngã ba nhà ông Lộc

Đường đi Buôn Nui (Ngã ba cây Mít)

80.000

3

Đường trục chính đi thôn Buôn Nui (Nam Dong đi Buôn Nui)

Ranh giới xã Nam Dong

Mốc địa giới ba mặt bờ sông

60.000

4

Đường đi thôn Trung Sơn

Ngã ba nhà ông Lộc

Ngã tư thôn Trung Sơn

150.000

Ngã tư thôn Trung Sơn

Ngã ba nhà ông Tuất

100.000

5

Đường đi thác Linda

Ngã ba trạm y tế xã (Thôn 4)

Ngã ba thôn Phú Sơn

150.000

6

Đường đi Suối Tre

Ngã ba thôn 7

Ngã ba nhà ông Tuất

150.000

 

 

Ngã ba nhà ông Tuất

Suối Tre

80.000

7

Đường Thanh Xuân đi thôn Tân Tiến

Ngã ba Thanh Xuân (Km0 đường đi Đắk Wil)

Ngã tư Tân Tiến (Km0 đường đi Đắk Wil)

100.000

8

Đường đi thôn Hợp Thành

Ngã ba thôn Hợp Thành

Hết nhà ông Nghiệp

100.000

9

Đường đi Ngã sáu

Từ nhà ông Tài

Hết Ngã 6

80.000

Hết Ngã 6

Đường vào khu ba tầng

60.000

10

Đường đi thôn 6

Km 0 (Ngã tư thôn 2)

Km 0 + 150 m (Nhà ông Chất)

150.000

Km 0 + 150 m (Nhà ông Chất)

Hết khu dân cư

100.000

11

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, buôn

 

 

60.000

12

Khu Tái định cư Cồn Dầu

 

 

50.000

13

Khu Tái định cư Thuỷ điện Sêrêpôk 3

 

 

50.000

14

Đất ở khu dân cư còn lại

 

 

50.000

VIII

Xã Đắk Wil

 

 

 

1

Trục đường chính (Đường nhựa)

Km 0 (Cổng chợ Đắk Wil) về hai phía, mỗi phía 150m

 

500.000

Km 0 + 150 m

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

300.000

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Cách ngã ba (Nhà ông Dục - 50 m)

150.000

Cách ngã ba (Nhà ông Dục - 50 m)

Cách ngã ba nhà ông Dục + 50 m

200.000

Cách ngã ba nhà ông Dục + 50 m

Giáp ranh xã Ea Pô

150.000

Ngã ba nhà ông Dục

Hết ngã 6

80.000

Km 0 + 150m

Bưu điện Văn hoá xã

300.000

Bưu điện Văn hoá xã

Ngã ba nhà ông Thạch

200.000

Ngã ba nhà ông Thạch

Hết thôn 9

80.000

Ngã ba chợ

Ngã ba thôn Hà Thông, Thái Học

200.000

Ngã ba thôn Hà Thông, Thái Học

Giáp Đắk Drông

100.000

2

Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, buôn

 

 

60.000

3

Đất ở khu dân cư còn lại

 

 

50.000

3. Huyện Đắk G’Long

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Đơn giá đất năm 2013

Từ

Đến

I

Xã Quảng Khê

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 28

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê) về hướng thị xã Gia Nghĩa

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

750.000

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

550.000

Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 m

450.000

Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

Km 0 + 200 m

200.000

Km 0 + 200 m

Giáp ranh xã Đắk Nia

150.000

Km 0 Ngã 5 Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê

Ngã ba trục đường số 8

800.000

Ngã ba trục đường số 8

Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

750.000

Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

700.000

Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

Km 0 + 100 m

500.000

Km 0 + 100 mét

Ngã 3 đường vào tái định xã Ðắk Plao

300.000

Ngã 3 đường vào tái định cư xã Ðắk Plao

Suối cây Lim

200.000

Suối cây Lim

Ngã ba Thuỷ điện Đồng Nai 3 (Km 0 - 400 m)

150.000

Ngã 3 Thuỷ điện Đồng Nai 3 (Km 0)

Hướng về 2 phía 400 m

200.000

Km 0 + 400 m

Giáp ranh xã Đắk Som

150.000

2

Đường đi Thôn 1

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê)

Km 0 + 100 m

500.000

Km 0 + 100 m

Ngã 3 giao nhau với đường số 2 (đường 33 m)

350.000

3

Đường số 2 (đường 33 m, trọn đường)

Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

Ngã ba giao nhau giữa đường số 2 và đường số 8

500.000

4

Đường số 8 (đường 45 m, trọn đường)

Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường số 8

Ngã ba giao nhau giữa đường số 8 và đường số 2

500.000

5

Đường đi vào Thôn 7 (vào Bến xe)

Ngã ba đường vào xưởng đũa cũ hướng đường vào thôn 7 (Km 0)

Km 0 + 500 m

400.000

Km 0 + 500 m

Km 01

250.000

6

Đường vào Đập Nao Kon Đơi

Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường rải nhựa vào Đập Nao Kon Đơi (Km 0)

Km 0 + 100 m

300.000

Km 0 + 100 m

Hết Đập tràn Nao Kon Đơi

200.000

7

Đường vào Trường PTCS Nguyễn Du

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê)

Hết đường rải nhựa (Hết Trường PTCS Nguyễn Du)

400.000

8

Đường vào Thuỷ điện Đồng Nai 4

Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện (Km 0)

350.000

Km 0

Km 01

250.000

Km 01

Công trình Thuỷ điện Đồng Nai 4

200.000

9

Đường vào Bệnh viện huyện

Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện

Bệnh viện huyện

200.000

Bệnh viện huyện

Ngã ba đường 135

150.000

10

Đường vào Thôn 4

Km 0 (Ngã 5 Lâm trường Quảng Khê)

Km 0 + 200 m

250.000

11

Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao

Ngã ba Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao (Km0)

Km 0 + 300 m

300.000

Km 0 + 300 m

Bon Cây xoài

200.000

Bon Cây xoài

Giáp ranh xã Đắk Plao

150.000

12

Khu định cư công nhân viên chức

 

 

 

12.1

Đường D1 (Đường vào thuỷ điện Đồng Nai 4)

Bên phải đường hướng đi thuỷ điện Đông nai 4 từ Km 1 đến km 1 + 370 m

Trọn đường

300.000

12.2

Đường D2 (mặt đường rộng 6 m)

Trọn đường

 

200.000

12.3

Đường D3 (mặt đường rộng 6 m)

Trọn đường

 

200.000

12.4

Đường D4 (mặt đường rộng 6 m)

Trọn đường

 

200.000

12.5

Đường N1 (mặt đường rộng 14 m)

Trọn đường

 

220.000

12.6

Đường N2 (mặt đường rộng 6 m)

Trọn đường

 

200.000

12.7

Đường N3 (mặt đường rộng 6 m)

Trọn đường

 

200.000

12.8

Đường N4 (mặt đường rộng 14 m)

Trọn đường

 

220.000

12.9

Đường N5 (mặt đường rộng 6 m)

Trọn đường

 

200.000

13

Khu tái định cư B

 

 

 

13.1

Đường D1 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 m)

Trọn đường

 

250.000

13.2

Đường D2 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 m)

Trọn đường

 

250.000

13.3

Đường N1 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 m)

Trọn đường

 

220.000

13.4

Đường N2 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 m)

Trọn đường

 

220.000

13.5

Đường N3 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 m)

Trọn đường

 

220.000

13.6

Đường N4 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 m)

Trọn đường

 

220.000

14

Đất ven các đường rải nhựa còn lại >=3,5 m

 

 

200.000

15

Đất ở các đường liên Thôn cấp phối >= 3,5 m

 

 

150.000

16

Đất ở các đường liên Thôn không cấp phối >= 3,5 m

 

 

120.000

17

Đất ở các khu dân cư còn lại

 

 

80.000

II

Xã Quảng Sơn

 

 

 

1

Tỉnh lộ 4

Giáp ranh xã Đắk Ha

Đỉnh dốc 27

150.000

Đỉnh dốc 27

Đỉnh dốc 27 + 100 m

200.000

Đỉnh dốc 27 + 100 m

Cột mốc 31 Tỉnh lộ 4

250.000

Cột mốc 31 Tỉnh lộ 4

Cột mốc 31 Tỉnh lộ 4 + 100 m

300.000

Cột mốc 31 Tỉnh lộ 4 + 100 mé

Cột mốc 31 Tỉnh lộ 4 + 200 m

350.000

Cột mốc 31 Tỉnh lộ 4 + 200 m

Ngã ba đường vào Thôn 2 (Km 0)

400.000

Ngã ba đường vào Thôn 2 (Km 0)

Km 0 + 100 m

450.000

Km 0 + 100 m

Km 0 + 200 m

500.000

Km 0 + 200 m

Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng

550.000

Km 0 (Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng hướng về Quảng Phú) + 500 m

 

500.000

Km 01

Km 01 + 100 m

400.000

Km 01 + 100 m

Km 01 + 200 m

200.000

Km 01 + 200 m

Giáp ranh huyện Krông Nô

150.000

2

Ðường đi thôn 2

Đường nhựa khu đất đấu giá (trọn đường)

 

500.000

Ngã ba đường nhựa vào Thôn 2 (Km 0)

Km 0 + 100 m hướng đường nhựa

400.000

Ngã ba đường cấp phối vào Thôn 2

Ngã tư Bưu điện xã

400.000

Ngã tư Bưu điện xã đến Ngã tư đường đi xã Ðắk R'măng (đường sau UBND xã và C.Ty Lâm nghiệp Quảng Sơn)

 

500.000

Ngã tư Bưu điện xã

Ngã ba chợ Quảng Sơn (Quán cơm Hồng Anh)

350.000

Ngã ba chợ Quảng Sơn (Quán cơm Hồng Anh)

Ngã ba đường sau UBND xã và Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn

500.000

Ngã ba chợ Quảng Sơn (Quán cơm Hồng Anh)

Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng

500.000

3

Đường đi thôn 3A

Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng (Km 0) (Đồn Công an Quảng Sơn)

Km 0 + 150 m

500.000

Km 0 + 150 m

Km 0 + 250 m

450.000

Km 0 + 250 m

Ngã ba giáp đường Tỉnh lộ 4

250.000

Ngã ba (Quán cà phê Thư Giãn)

Ngã ba giáp đường Tỉnh lộ 4

250.000

4

Đường đi xã Đắk Rmăng

Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng

Ngã ba đường vào Thôn 1A

550.000

Ngã ba đường vào Thôn 1A

Ngã ba đường vào Thôn 1A + 100 m (Hướng đường vào Thôn 1 C)

430.000

Ngã ba đường vào Thôn 1A + 100 m (Hướng đường vào Thôn 1 C)

Đường vào Thôn 1C

280.000

Đường vào Thôn 1C

Xưởng đũa cũ

240.000

Xưởng đũa cũ

Xưởng đũa cũ + 100 m (Hướng về Đắk R'măng)

150.000

Xưởng đũa cũ + 100 m (Hướng về Đắk R'măng)

Giáp ranh xã Đắk R'măng

100.000

5

Đất ở các đường rải nhựa liên thôn

 

 

240.000

6

Đất ở các đường liên Thôn, Buôn khác cấp phối >= 3,5 m (không rải nhựa)

 

 

100.000

7

Đất ở các khu vực còn lại khác

 

 

80.000

III

Xã Quảng Hòa

 

 

 

1

Đường rải nhựa trung tâm xã

Từ Trụ sở UBND xã (Km 0) về hai phía, mỗi phía 500 mét

 

250.000

Km 0 + 500 m (Về hướng tỉnh Lâm Đồng)

Ngã ba đường đi Đắk Ting

200.000

Ngã ba đường đi Đắk Ting

Hết đường rải nhựa

120.000

Km 0 + 500 m (Về hướng xã Quảng Sơn)

Ngã ba đường vào Thôn 6

150.000

Ngã ba đường vào Thôn 6

Ngã ba đường vào Thôn 6 + 200 m

180.000

Ngã ba đường vào Thôn 6 + 200 m

Giáp ranh xã Quảng Sơn

80.000

2

Đường cấp phối >= 3,5 m

 

 

60.000

3

Đất ở các khu vực còn lại khác

 

 

50.000

IV

Xã Đắk Ha

 

 

 

1

Tỉnh lộ 4

Cột mốc số 067 Tỉnh lộ 4 (Giáp ranh Thị xã)

Cột mốc số 9 Tỉnh lộ 4

300.000

Cột mốc số 9 Tỉnh lộ 4

Ngã ba đường vào Trạm Y tế xã

200.000

Ngã ba đường vào trạm Y tế xã

Cột mốc số 16 Tỉnh lộ 4 (Bờ hồ)

250.000

Cột mốc số 16 Tỉnh lộ 4 (Bờ hồ)

Ngã ba đường rải nhựa 135

500.000

Ngã ba đường rải nhựa 135

Ngã ba đường vào bãi đá (Km 0)

400.000

Ngã ba đường vào bãi đá (Km 0)

Km 0 + 800 m (Hướng về phía Quảng Sơn)

250.000

Km 0 + 800 m (Hướng về phía Quảng Sơn)

Km 01 (Hướng về phía Quảng Sơn)

200.000

Km 01 (Hướng về phía Quảng Sơn)

Giáp ranh xã Quảng Sơn

150.000

2

Đất ở các đường liên Thôn, Bon, Buôn đã rải nhựa

 

 

200.000

3

Đất ở các đường liên Thôn, Bon, Buôn cấp phối >=3,5 m)

 

 

100.000

4

Đất ở các đường liên Thôn, Bon, Buôn không cấp phối >=3,5 m)

 

 

80.000

5

Đất ở các khu vực còn lại khác

 

 

50.000

V

Xã Đắk R'măng

 

 

 

1

Từ Trụ sở UBND xã về hai phía, mỗi phía 500 m

 

 

120.000

2

Đường đi thôn 3

Ngã ba đường đi Quảng Sơn (Km 0)

Km 0 + 200 m

100.000

 

 

Km 0 + 200 m

Trường dân tộc bán trú xã Đắk R'măng

70.000

3

Các trục đường nhựa khác >=3,5 m còn lại

 

 

70.000

4

Đất ở các khu vực còn lại

 

 

50.000

VI

Xã Đắk Som

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 28

Km 0 (Cổng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về 2 phía, mỗi phía 500 m)

 

400.000

Km 0 + 500 m (Hướng đi lòng hồ thuỷ điện Đồng Nai 3)

Đường vào Thôn 5

300.000

Đường vào Thôn 5

Hết đường có rải nhựa Quốc lộ 28

250.000

Hết đường có rải nhựa Quốc lộ 28

Hết đường có rải nhựa Quốc lộ 28 thuộc địa giới hành chính xã Đắk Som

150.000

Km 0 + 500 m (hướng về Quảng Khê)

Ngã ba đường vào Bon B'Sréa

250.000

Ngã ba đường vào Bon B'Sréa

Ngã ba đường đi Đắk Nang

200.000

Ngã ba đường đi Đắk Nang

Giáp ranh xã Quảng Khê

150.000

2

Ðường vào thôn 5

Ngã ba Quốc lộ 28 đi vào thôn 5

Hết đường rải nhựa

150.000

3

Đường vào Bon B`Sréa

Ngã ba Quốc lộ 28 đi Bon B`Sréa (đầu Bon)

Chân Đập Bon B'Sréa

200.000

 

 

Chân Đập Bon B'Sréa

Ngã ba Quốc lộ 28 đi Bon B`Sréa (cuối Bon)

100.000

4

Các trục đường nhựa khác >=3,5 mét còn lại

 

 

100.000

5

Đất ở các đường liên Thôn cấp phối mặt đường >= 3,5 m

 

 

80.000

6

Đất ở các khu vực còn lại khác

 

 

50.000

VII

Xã Đắk Plao

 

 

 

1

Ðường vào Tái định cư xã Ðắk Plao

Giáp ranh xã Quảng Khê

Hết đường T10

150.000

 

 

Các trục đường từ T1 đến T10 (Trọn đường)

100.000

 

2

Đất ở các tuyến đường liên thôn cấp phối >=3,5m

70.000

 

 

3

Đất ở các khu vực còn lại khác

50.000

 

 

4. Huyện Đắk Mil

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Đơn giá đất năm 2013

Từ

Đến

I

TT. Đắk Mil

 

 

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 )

Đường Nguyễn Chí Thanh

Hết ngã 3 đường Trần Phú

2.400.000

Đường Trần Phú

Hết Trường Nguyễn Tất Thành

2.000.000

Trường Nguyễn Tất Thành

Giáp ranh xã Đắk Lao

1.500.000

2

Đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 14 )

Đường Nguyễn Chí Thanh

Hết ngã 3 đường N'Trang Long

2.400.000

Ngã 3 đường Nơ Trang Long

Hết ngã ba Đường Hoàng Diệu

1.700.000

Ngã ba Đường Hoàng Diệu

Hết hạt Kiểm Lâm

1.200.000

Hạt Kiểm Lâm

Giáp ranh xã Đắk lao

900.000

3

Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 14C)

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết Trường Nguyễn Chí Thanh

1.200.000

Trường Nguyễn Chí Thanh

Hết trụ sở UBND xã Đắk Lao

800.000

Trụ sở UBND xã Đắk Lao

Giáp ranh xã Đắk Lao

500.000

4

Đường Lê Duẩn

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết ngã 3 đường Đinh Tiên Hoàng

1.400.000

Ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng

Hết ngã 3 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng

1.100.000

Ngã 3 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng

Giáp ranh xã Đức Minh

900.000

5

Đường Hùng Vương

Đường Trần Hưng Đạo

Hết ngã ba đường Nguyễn Khuyến

1.500.000

Ngã ba đường Nguyễn Khuyến

Hết ngã ba đường Hùng Vương đi Trường cấp III (nhà thầy Văn)

1.100.000

Ngã ba đương Hùng Vương đi Trường cấp III (nhà thầy Văn)

Hết ngã ba đường Hùng Vương - Lê Duẩn

750.000

6

Đường Trần Phú

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết cổng trường Trần Phú

1.300.000

Cổng trường Trần Phú

Hết ngã 3 đường Trần Phú - Trần Nhân Tông

800.000

Ngã 3 đường Trần Phú - Trần Nhân Tông

Đường Nguyễn Chí Thanh

500.000

7

Đường Lê Lợi

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Đường Lý Thượng Kiệt

500.000

8

Đường Ngô Quyền

Đường Trần Phú

Hết địa phận Thị trấn

400.000

9

Đường Nguyễn Du

Đường Hùng Vương

Ngã tư nhà bà Trang

1.100.000

 

 

Ngã tư nhà bà Trang

Hết địa phận Thị trấn

1.000.000

10

Các đường đấu nối với đường Nguyễn Du

Km 0 (Đường Nguyễn Du)

Km 0+100 m (Mỗi bên 100m)

400.000

11

Đường phân lô khu tái định cư TDP 5 đấu nối với đường Nguyễn Du

 

 

500.000

12

Đường phân lô khu tái định cư TDP 5 không đấu nối với đường Nguyễn Du

 

 

400.000

13

Đường N’Trang Lơng

Đường Trần Hưng Đạo

Hết nhà trẻ Hoạ My

1.000.000

 

 

Nhà trẻ Hoạ My

Hết ngã 3 đường đi Trường Nguyễn Chí Thanh

700.000

 

 

Đường Đi Trường Nguyễn Chí Thanh

Đường Nguyễn Chí Thanh

500.000

14

Đường TDP 11

Đường Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 đường N’Trang Lơng

400.000

15

Đường Lý Thái Tổ

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Lợi

450.000

16

Đường nối TDP 3 đi TDP 6

Đường Ngô Gia Tự (Nhà bà Sự)

Đường Lê Lợi

450.000

17

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

500.000

18

Đường Ngô Gia Tự

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

500.000

19

Đường Lý Tự Trọng

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

550.000

20

Đường Quang Trung

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Lý Thường Kiệt

800.000

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lê Duẩn

650.000

21

Đường khu chung cư 301 đấu nối với đường Trần Hưng Đạo

Km 0 (Đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 +200 m

1.000.000

Km0 +200m

Đường bờ Hồ Tây

800.000

22

Các đường Tổ dân phố 13 đấu nối với đường Trần Hưng Đạo

Km 0 (Đường Trần Hưng Đạo)

Km 0 +100 m

500.000

 

 

Km 0 +100 m

Trên 100 m

400.000

23

Các đường TDP 13 không đấu nối với đường Trần Hưng Đạo

 

 

400.000

24

Đường Hoàng Diệu

Đường Trần Hưng Đạo

Hết Hội trường TDP16

700.000

Hội trường TDP 16

Hội trường TDP 16 + 300m

450.000

Hội trường TDP 16 + 300m

Đường N’Trang Lơng

300.000

25

Đường từ Hạt Kiểm Lâm đi Buôn Sari

Km0 (Trần Hưng Đạo)

Km0 + 400m

400.000

26

Các đường còn lại của TDP 16

 

 

200.000

27

Đường Trần Nhân Tông

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Trần Phú

1.100.000

28

Đường Vào Chợ Thị Trấn

Ngã 3 đường Trần Nhân Tông, cổng chợ phía Tây

Đường Trần Phú

1.000.000

29

Đường vào TDP 15

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết trường Mẫu giáo Hướng Dương

400.000

 

 

Đường Nguyễn Tất Thành

Hết cơ quan huyện đội

400.000

30

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lê Duẩn

Đường Quang Trung

700.000

Đường Quang Trung

Đường Lê Lợi

 

+ Phía cao

 

700.000

+ Phía thấp

 

500.000

31

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường Lê Duẩn

Đường Hùng Vương

700.000

32

Đường Nguyễn Khuyến

Đường Lê Duẩn

Đường Hùng Vương

700.000

33

Các đường còn lại của TDP 7, 8 nối với đường Lê Duẩn hoặc đường Hai Bà Trưng

 

 

500.000

34

Các đường còn lại của TDP 7 ,8

 

 

300.000

35

Đường Hai Bà Trưng

Trọn đường

 

600.000

36

Đường Võ Thị Sáu

Trọn đường

 

600.000

37

Đường Đinh Tiên Hoàng

Km 0 (đường Lê Duẩn)

Km 0+200 m

800.000

Km 0+200 m

Km 0+450 m

600.000

Km 0+450 m

Hết ranh giới thị trấn Đắk Mil

500.000

38

Đường TDP 09 (phía đông Bệnh viện)

Nhà ông Tấn

Hết Bệnh viện (Nhà ông Nam)

500.000

39

Đường Phan Bội Châu

Đường Đinh Tiên Hoàng

Đường Nguyễn Viết Xuân

600.000

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Lý Thường Kiệt

400.000

40

Đường Nguyễn Trãi

Trọn đường

 

400.000

41

Đường Hoàng Văn Thụ

Trọn đường

 

350.000

42

Đường Nguyễn Viết Xuân

Trọn đường

 

300.000

43

Đường Tổ dân phố 1

Nhà ông Liêu

Đường Quang Trung

500.000

Đường Nguyễn Tất Thành (nhà ông Hùng Mai)

Nhà ông Chỉnh (hết trường Nội Trú)

500.000

44

Đường tổ dân phố 1 đi TDP 9

Đường Quang Trung

Ngã 3 Phan Bội Châu (nhà ông Sự)

400.000

45

Đường TDP 01 đấu nối với Đường Nguyễn Tất Thành vào mỗi bên 100m

 

 

400.000

46

Các đường còn lại của Tổ dân phố 01

 

 

300.000

47

Các đường TDP 12 đấu nối với Đường Trần Hưng Đạo vào 100m

 

 

400.000

48

Đường Khu dân cư trường Nguyễn Đình Chiểu không đấu nối với đường Trần Hưng Đạo

 

 

350.000

49

Đường TDP 04

Đường Trần Nhân Tông

Hẻm (nhà ông Bảy Mai)

400.000

50

Đường TDP 04 (nhà bảy Mai) nối với Đường Nguyễn Tất Thành vào 200m

 

 

400.000

51

Các đường còn lại của TDP 3, TDP6

 

 

400.000

52

Đường TDP 03, TDP 6 đấu nối với Đường Nguyễn Tất Thành vào 200m

 

 

400.000

53

Đường vành đai hồ tây (TDP 13)

Từ Hoa viên

Ngã ba đường Bà Triệu

1.000.000

Ngã ba đường Bà Triệu

Hết đường vành đai Hồ Tây TDP13

700.000

54

Đường vành đai Hồ Tây (TDP 5)

 

 

500.000

54

Đường Nơ Trang Gul

 

 

400.000

55

Đất khu dân cư còn lại

 

 

250.000

II

Xã Đắk Gằn

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp ranh huyện Cư Jút

Hết dốc võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

120.000

Dốc võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

Ngã 3 Trạm Y tế

140.000

Ngã 3 Trạm Y tế

Hết trường Hoàng Văn Thụ

180.000

Trường Hoàng Văn Thụ

Giáp nhà ông Hồ Ngọc Minh

 

Nhà ông Hồ Ngọc Minh

Giáp xã Đắk R'la

150.000

2

Đường nội bon Đắk Láp

Nhà ông Phan Minh Cảnh

Hết nhà ông Y Ten

100.000

 

 

Nhà ông Phạm Văn Mãi

Hết nhà ông Võ Tá Lộc

90.000

 

 

Nhà ông Nguyễn Duy Biên

Hết nhà ông Y Eng

90.000

 

 

Các đường ngang của bon Đắk Láp

 

90.000

3

Đường nội 3 bon Đắk Krai, Đắk Srai, Đắk Gằn

Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang

Hết nhà ông Nguyễn Xuân Quang

100.000

Nhà Văn Hóa cộng đồng 3 bon

Hết nhà ông Mai Thái

90.000

Trạm Y tế

Hết nhà ông Y Sắt

90.000

4

Đường ngang 3 bon

 

 

 

5

Đường cấp phối thôn Trung Hòa - Sơn Thượng - Sơn Trung

 

 

100.000

6

Các đường đấu nối với Quốc lộ 14

Km0 (Quốc lộ 14)

Km 0+300 m

100.000

7

Các đường đã trải nhựa

 

 

100.000

8

Đất khu dân cư còn lại

 

 

80.000

III

Xã Đức Mạnh

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp xã Đắk Lao (Hạt đường bộ)

Hết nhà ông Đức (thôn Đức Tân)

650.000

 

 

Hết nhà ông Đức (thôn Đức Tân)

Đường vào trường Lê Quý Đôn

450.000

 

 

Đường vào trường Lê Quý Đôn

Hết HTX Mạnh Thắng

650.000

 

 

HTX Mạnh Thắng

Hết trường Phan Bội Châu

300.000

 

 

Trường Phan Bội Châu

Giáp ranh giới xã Đắk N'Drót, xã Đắk R'la

170.000

2

Tỉnh Lộ 682

Ngã 3 Đức Mạnh

Ngã 3 đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

450.000

Ngã 3 đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

Cầu Đức Lễ (cũ)

250.000

Cầu Đức Lễ (cũ)

Ngã 3 Thọ Hoàng (đi Đắk Sắk)

400.000

3

Đường vào Đức Lệ

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 300 m

200.000

Km 0 + 300m

Cầu Đức Lễ (mới)

170.000

Cầu Đức Lễ (mới)

Giáp ranh giới xã Đức Minh

250.000

4

Đường đập Y Ren thôn Đức Nghĩa

Km0 (Quốc lộ14)

Km0 + 300m

150.000

5

Đường Nghĩa Địa Vinh Hương, Đức Nghĩa, Đức Vinh

Km0 (Quốc lộ14)

Km0 + 300m

150.000

6

Đường Bà Tợi thôn Đức Vinh

Km 0 (Quốc lộ14)

Km0 + 300m

150.000

7

Đường Nghĩa Địa Bắc Ai thôn Đức Trung - Đức Ái

Km 0 (Quốc lộ14)

Km0 + 300m

150.000

8

Đường Trường Phan Bội Châu thôn Đức Phúc - Đức Lợi

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 400 m

150.000

9

Đường ông Hồng thôn Đức Phúc - Đức An - Đức Lộc

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 500 m

150.000

10

Đường ông Vinh thôn Đức An - Đức Thuận

Km 0 (Quốc lộ 14)

Km 0 + 500 m

150.000

11

Đường Thôn Đức Bình

Quốc lộ 14

Hết nhà tang thôn Đức Bình

170.000

12

Các đường nhánh có đầu nối với Quốc lộ 14 còn lại

Km0 (Quốc lộ14)

Km 0 + 200 m

130.000

13

Đường liên xã (Đức Mạnh - Đắk Sắk)

Tỉnh lộ 682

Giáp ranh xã Đắk Sắk

200.000

14

Đường thôn Đức Sơn (Đường cây xăng Phúc Duy)

Km 0 +600 m

 

150.000

15

Đường thôn Đức Thắng (đường ông Lê)

Km 0 + 700 m

 

200.000

16

Đất khu dân cư còn lại

 

 

150.000

IV

Xã Đắk R'la

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Đắk Gằn

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

300.000

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã ba thôn 7, thôn 12

300.000

Ngã ba thôn 7, thôn 12

Đường vào mỏ đá Đô Ry

450.000

Đường vào mỏ đá Đô Ry

Hết nhà ông Chính (giáp Cao su)

300.000

Hết nhà ông Chính

Giáp ranh xã Đức Mạnh, Đắk N'Đrót

150.000

2

Đường vào trường Hoàng Diệu

Km 0 (Quốc lộ14)

Hết trường Hoàng Diệu

250.000

3

Các đường có đấu nối với Quốc lộ14

Km 0 (ngã ba Quốc lộ 14 thôn 2)

Km 0 + 250 m

200.000

Km 0 (ngã ba Quốc lộ 14 thôn 3 Trạm Y tế)

Km 0 + 500 m

100.000

Km 0 (Ngã ba Quốc lộ 14 thôn 5, thôn 6)

Km 0 + 500 m (Nghĩa địa 312)

150.000

Km 0 (Ngã ba Quốc lộ 14 thôn 7)

Suối ông Công

100.000

Km0 (Ngã ba Quốc lộ 14 thôn 7, thôn 11)

Suối ông Công

100.000

Km0 (Ngã ba thôn 4)

Km0 + 500 (đất nhà ông Hà - thôn 4)

150.000

4

Đường cấp phối, tuyến 2 song song Quốc lộ 14

Đấu nối từ đường 312

Hết Trường Hoàng Diệu

150.000

Thôn 6

Đường vào nhà ông Hạnh

110.000

Thôn 11 đường sau trung tâm cụm chợ xã

Đến hết cao su Nông trường

150.000

Trường Nguyễn Thị Minh Khai

Hết đất lô hai của nhà ông Thọ

110.000

5

Đất khu dân cư còn lại

 

 

120.000

V

Xã Đắk N'Đrót

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Giáp xã Đắk R'la

150.000

2

Đường 304

Quốc lộ 14

Cầu suối Đắk Gôn 1 (đầu buôn Đắk Me)

100.000

Cầu suối Đắk Gôn I

Ngã ba UBND Đắk N'Đrót

100.000

Ngã ba UBND xã mới

Hết đập nước buôn Đắk R'la

120.000

Ngã ba UBND xã mới

Cuối dốc tấm tôn

100.000

Cuối dốc Tấm Tôn

Ngã 6 thôn 4

140.000

Ngã 6 thôn 4

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

110.000

Ngã ba nhà ông Xuân Phương

Cầu gỗ

100.000

Cầu gỗ

Ngã ba nhà ông Hai Chương (thôn2)

100.000

3

Đường vào buôn Đắk R'La

Cầu Suối Đắk Gon II

Ngã ba buôn Đắk R'la

120.000

4

Đường thôn 1

Km0 (QL14)

Km0 + 200

120.000

5

Đường Đắk N'DRót - Đồn 755

Trường Hoàng Hoa Thám

Cầu cọp

90.000

6

Đường vào khu dân cư 23 hộ

Ngã 3 nhà ông Phí Văn Tính

Hết đường nhựa khu 23 hộ (nhựa 3,5m)

100.000

7

Đường thôn 5 đi thôn 6

Ngã 3 nhà bà Đinh Thị Huệ

Ngã 3 làng đạo thôn 6 (nhựa)

100.000

8

Đường từ thôn 4 qua thôn 7, thôn 6

Ngã 6 thôn 4

Ngã 3 làng đạo thôn 6 (nhựa)

100.000

9

Các khu dân cư còn lại

 

 

80.000

VI

Xã Đắk Lao

 

 

 

1

Quốc lộ 14 (về phía Đắk Lắk)

Giáp Huyện đội Đắk Mil

Ngã ba thôn 4 (Công ty 2-9)

1.400.000

Ngã ba thôn 4 (công ty 2-9)

Giáp ranh xã Đức Mạnh

1.200.000

2

Quốc lộ 14 (về phía Đắk Nông)

Giáp ranh thị trấn

Cây xăng Anh Tuấn

700.000

Cây xăng Anh Tuấn

Giáp ranh xã Thuận An

500.000

3

Quốc lộ 14C

Giáp đường Trường Trần Phú đi Quốc lộ 14 C

Hết Lâm trường Đắk Mil (Công ty Đại Thành)

650.000

Lâm trường Đắk Mil

Đập 6B

300.000

Đập 6B

Hết Trạm biên phòng Đắk Ken

300.000

Trạm Biên phòng Đắk Ken

Trạm Biên phòng Đắk Ken + 500 m

200.000

4

Đường liên xã

Ngã ba trường tiểu học trần Phú

Giáp Quốc lộ 14C

400.000

Ngã ba trường tiểu học trần Phú

Hết nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

350.000

Nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

Giáp thôn 5 Đắk Lao (bò vàng Dla)

250.000

Ngã ba Quốc lộ14 (Xí nghiệp giao thông cũ)

Ngã ba thôn 1 Đắk Lao

400.000

Quốc lộ14

Đập 470

150.000

5

Đường thôn 1

Giáp ranh TT. Đắk Mil (ngã 3 đường Lê Lợi - đường Lý Thường Kiệt)

Giáp ranh xã Đức Mạnh

200.000

6

Đường Thôn 2

Ngã 3 Lê Lợi (nhà kho ông Huy Hiền)

Hết nhà Mẫu giáo thôn2

250.000

Nhà Mẫu giáo thôn2

Giáp xã Đức Mạnh

200.000

7

Đường Thôn 3

Nhà ông Vũ Vy

Hết nhà ông Lê Minh

200.000

8

Đường vào thôn 4

Quốc lộ 14A

Hết nhà ông Hợp

350.000

9

Đường thôn 4

Giáp ranh xã Đức Mạnh

Hết nhà ông Trung

300.000

 

 

Nhà ông Trung

Ngã 3 (nhà ông Lê Văn Đào)

200.000

10

Đường thôn 4 (Lô 2 sau Bến xe)

Nhà ông Bùi Văn Ri (thôn 4)

Hết Công ty Cà phê 2-9

300.000

11

Đường thôn 5

Nhà ông Phạm Như Thức (thôn 6)

Hết đường nhựa thôn 5 (giáp đồi Bom Bi)

250.000

12

Đường thôn 7

Giáp ranh Thị trấn (đường Trần Phú)

Giáp ranh Thôn 8 (quán Lữ Quán)

300.000

Giáp nhà ông Bùi Quang Định (Thôn 6)

Đi qua Nghĩa địa và ra nhà ông Ba Đôn

200.000

13

Đường thôn 8, thôn 9

Giáp ranh thôn 7

Đường Quốc lộ 14C (Ngục Đắk Mil)

200.000

14

Đường Thôn 8

Ngã 3 Mẫu giáo Thôn 8

Giáp Quốc lộ 14C (Công ty Đại Thành)

200.000

15

Đường liên Thôn 10A-13 (Miếu cô)

Quốc lộ 14A

Nhà máy Cao su

200.000

16

Đường Liên Thôn 10B -11A

Nhà ông Trần Văn Soa (Thôn 10B)

Hết nhà ông Nguyễn Hữu Quán (thôn 11A)

200.000

20

Đường thôn 11B

Ngã 3 cây xăng Minh Tuấn ( thôn 11B)

Giáp đường liên xã Đắk Lao- Thuận An

200.000

18

Đường Thôn 12

Từ đập 40 (đường nhựa)

Hết thôn 12 (đường nhựa)

150.000

19

Giáp đường liên xã Đắk Lao - Thuận An

Quốc lộ 14

Giáp đập đội 2

250.000

20

Đất khu dân cư còn lại

 

 

100.000

VII

Xã Thuận An

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Giáp xã Đắk Lao

Ngã ba đường vào Công ty Cà phê Thuận An

340.000

Ngã ba đường vào Công ty Cà phê Thuận An

Ngã ba đường vào đồi Chim

400.000

Ngã ba đường vào đồi Chim

Hết khu dân cư Thôn Thuận Nam (Giáp cao su)

250.000

Khu dân cư Thôn Thuận Nam (Giáp cao su)

Hết địa phận xã Thuận An

120.000

2

Đường từ Quốc lộ14 đi Bon Sa Pa

Quốc lộ14 (chợ xã Thuận An)

Đập nhỏ

110.000

Đập nhỏ

Ngã ba đi Bon Sa Pa (giáp đường Đông Nam)

100.000

3

Đường từ Quốc lộ14 đi Công ty Cà phê Thuận An

Quốc lộ 14

Ngã 3 hết nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hoà

140.000

Ngã 3 giáp nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hoà

Giáp đường Đông Nam

130.000

Ngã 3 Đường Đông Nam

Giáp ranh thị trấn Đắk Mil

350.000

Ngã ba đường Đông Nam

Đập núi lửa

100.000

Đập núi lửa

Giáp Quốc lộ 14

100.000

4

Đường đi trạm Đắk Per

Ngã ba Quốc lộ14 (Nghĩa địa)

Ngã ba Đồng Đế

100.000

Ngã ba Đồng Đế

Trạm Đắk Per

100.000

5

Đường nội thôn Thuận Bắc

Quốc lộ 14

Đập nước của thôn

100.000

Ngã ba Quốc lộ 14

Đập đội 2, Thuận Hoà

200.000

6

Đường Đắk Lao - Thuận An

Đập đội 2 (Thuận Hoà)

Giáp đường vành đai Đông Nam (Thuận Sơn)

150.000

7

Đường nội thôn Thuận Hoà

Ngã ba giáp ranh vành đai Đông Nam

Giáp ranh Thôn 11B xã Đắk Lao

100.000

Đập đội 2

Giáp vườn nhà ông Hoàng Văn Mến

100.000

8

Đường nội thôn Thuận Sơn

Nhà ông Nguyễn Hữu Thịnh

Giáp ranh thị trấn Đắk Mil

150.000

9

Đường liên thôn Đức An - Đức Hoà

Nhà ông Nguyễn Hồng Nhiên

Giáp ranh vườn ông Lương Tài Sơn

100.000

10

Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An