Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 228/2003/QĐ-UB điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (kèm theo Quyết định 54/2003/QĐ-UB) do Ủy ban nhân dân TP. HCM ban hành

Số hiệu: 228/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 16/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 1.1 KHOẢN 1 ĐIỀU 2 PHẦN I QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DÂN CƯ ĐANG CƯ NGỤ TRONG KHUÔN VIÊN CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO, CÁC CƠ SỞ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2003/QĐ-UB NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ)

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) như sau:

“1.1 Di chuyển tới một căn hộ chung cư khác theo sự sắp xếp của Hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của quận, huyện (gọi tắt là Hội đồng bồi thường) và được thuê nhà với giá được tính trên cơ sở khấu hao 30 năm hoặc mua một căn hộ chung cư theo giá chỉ tính chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng, không tính tiền sử dụng đất và chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật do nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư.”

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập đến vẫn giữ nguyên theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4181/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thể dục thể thao, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Qui hoạch-Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận
- Như điều 4
- TTTU, TT HĐND TP
- TTUB: CT, các PCT
- UB MTTQ TP
- BCĐ QHĐBTĐC TP
- VPHĐ-UB: CPVP
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng Tiếp Công dân TP
- Tổ ĐB, ĐT, VX, NC
- Lưu (ĐB-D)
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/2003/QĐ-UB điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (kèm theo Quyết định 54/2003/QĐ-UB) do Ủy ban nhân dân TP. HCM ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64