Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 225/2003/QĐ-UB sửa đổi bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo Quyết định 04/2003/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 225/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 15/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 225/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN “QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2003/QĐ-UB NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp, quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính-Nhà đất sang Sở Xây dựng ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1449/CV-XD-VP ngày 22 tháng 9 năm 2003 ; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 643/TNMT-TTĐK ngày 12 tháng 9 năm 2003 và Sở Tư pháp tại Công văn số 2457/STP-VB ngày 06 tháng 10 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

1. Ủy ban nhân dân thành phố Ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận đối với các trường hợp sau :

1.1. Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp được cấp giấy lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận và cấp lại giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau :

- Nhà, đất của các tổ chức.

- Nhà, đất có yếu tố nước ngoài hoặc yếu tố người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Nhà xây dựng trên đất có nguồn gốc do Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước, các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý.

- Nhà có nguồn gốc thuộc diện Nhà nước quản lý theo các chính sách về nhà, đất được cho phép giữ lại quyền sở hữu.

- Nhà, đất đã có giấy tờ hợp lệ do các cơ quan của chế độ cũ cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhà, đất đã có giấy tờ hợp lệ do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các sở-ngành thành phố cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

- Nhà, đất được áp dụng theo trình tự, thủ tục được quy định riêng tại Chương IV quy định này.

- Trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa đối với giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp nhưng không thay đổi diện tích nhà ở, đất ở so với giấy chứng nhận đã cấp thì Sở Xây dựng xem xét ký lại giấy chứng nhận mới, thay thế giấy chứng nhận cũ.

1.2. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp lập thủ tục đăng ký thay đổi về nhà ở, đất ở, dẫn đến phải tách nhập thửa đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 1, Điều 3 bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Xây dựng  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các sở, ban ngành thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ chuyên viên
- Lưu (ĐT-Th)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 225/2003/QĐ-UB sửa đổi bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo Quyết định 04/2003/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.606

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38