Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 22/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành: 20/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 8/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ 3;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010, các Quyết định khác trái với Quyết định này của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành theo Quyết định số: 22/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

Điều 1. Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Bảng giá đất đính kèm) được sử dụng làm căn cứ để:

- Tính thuế sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35, Luật đất đai năm 2003.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33, Luật Đất đai năm 2003.

- Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59, Luật Đất đai năm 2003.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do UBND tỉnh quy định tại Quy định này.

Điều 2. Giá đất được phân thành 9 loại chủ yếu:

1. Giá đất trồng lúa nước.

2. Giá đất trồng cây hàng năm còn lại (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác).

3. Giá đất trồng cây lâu năm.

4. Giá đất rừng sản xuất.

5. Giá đất nuôi trồng thủy sản.

6. Giá đất ở tại nông thôn.

7. Giá đất ở tại đô thị

8. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

9. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và tại đô thị.

Điều 3. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất.

1. Nguyên tắc xác định giá đất.

a) Phân vùng đất.

Việc phân vùng đất căn cứ vào Điều 8, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và kế thừa bảng giá đất tại Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ. Đất được chia thành 2 vùng: Đồng bằng; Trung du, miền núi, trong đó:

- Vùng đồng bằng (gồm các xã đồng bằng, các phường và các thị trấn): 42 xã, phường, thị trấn.

- Vùng trung du, miền núi: 235 xã.

b) Phân hạng đất:

- Hạng đất để định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được Chính phủ phê duyệt.

- Phân hạng đất để định giá cho các loại đất: Đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, các loại đất nông nghiệp khác.

- Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, Nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, Thông tư liên bộ số 92/TT-LB ngày 10/11/1993 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm - Tổng cục quản lý ruộng đất hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/CP và kế thừa quy định tại Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh. Đất nông nghiệp các loại được phân hạng cho cả 2 vùng: đồng bằng, trung du và miền núi như sau:

+ Đất trồng lúa nước được phân từ hạng 1 đến hạng 6

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại được phân từ hạng 1 đến hạng 6.

+ Đất nuôi trồng thủy sản được phân từ hạng 1 đến hạng 6.

+ Đất trồng cây lâu năm được phân từ hạng 1 đến hạng 5.

+ Đất rừng sản xuất được phân từ hạng 1 đến hạng 5.

c) Phân loại khu vực để xác định giá đất (đối với đất ở nông thôn)

Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất; khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

d) Phân loại đô thị (đối với đất ở tại đô thị)

Đô thị bao gồm:

- Đô thị loại 2: Thành phố Việt Trì.

- Đô thị loại 3: Thị xã Phú Thọ

- Đô thị loại 5: Thị trấn các huyện còn lại.

e) Phân loại vị trí

* Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị

- Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực (đối với đất ở tại nông thôn) được xác định căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ hai trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

- Vị trí đất trong từng loại đường phố của từng loại đô thị được xác định căn cứ vào khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh dịch vụ, du lịch và khoảng cách so với trục đường giao thông. Vị trí đất trong từng loại đường phố của từng loại đô thị được phân thành các loại vị trí có số thứ tự từ 1 trở đi. Vị trí số 1 áp dụng đối với đất liền cạnh đường phố (mặt tiền) có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi áp dụng đối với đất không ở liền cạnh đường phố có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

* Đối với đất nông nghiệp:

Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất được phân theo vị trí từ vị trí 1 đến vị trí 3.

Vị trí của từng loại đất được xác định cụ thể như sau:

- Đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm còn lại căn cứ vào năng suất cây trồng, mức độ thuận tiện về giao thông, thủy lợi (hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng) và các lợi thế cho sản xuất kinh doanh có vị trí nằm trong các phường, thị trấn, các thôn, khu tiếp giáp khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, khu đô thị mới.

- Đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất kinh doanh, khoảng cách từ nơi sản xuất tới thị trường tiêu thụ nông sản phẩm tập trung, khoảng cách từ thửa đất đến các tuyến đường giao thông.

Các yếu tố và điều kiện nêu trên tại vị trí 1 là thuận lợi nhất, các vị trí tiếp theo có điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí.

f) Khu vực đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các huyện, thành, thị

- Đối với đất nông nghiệp tại khu vực đất giáp ranh được xác định từ đường phân địa giới hành chính với các tỉnh vào sâu địa phận tỉnh Phú Thọ tối thiểu 500 mét.

- Đối với đất phi nông nghiệp ở nông thôn tại khu vực đất giáp ranh được xác định từ đường phân địa giới hành chính với các tỉnh vào sâu địa phận tỉnh Phú Thọ tối thiểu 300 mét.

- Đối với đất phi nông nghiệp ở đô thị thuộc cùng 1 loại đô thị thì khu vực giáp ranh được xác đinh từ đường phân địa giới hành chính với các tỉnh vào sâu địa phận tỉnh Phú Thọ tối thiểu 200 mét.

- Trường hợp khu vực đất giữa các tỉnh bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh có chiều rộng từ 100 mét trở xuống thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ bờ sông, bờ hồ, bờ kênh của mỗi bên sông, bên hồ, bên kênh vào sâu địa giới của tỉnh Phú Thọ theo quy định (500m, 300m, 200m) tương ứng với các loại đất giáp ranh nêu trên. Nếu chiều rộng của sông, hồ, kênh trên 100 mét thì không xếp loại đất giáp ranh.

- Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được xác định theo nguyên tắc: Khoảng cách đất giáp ranh được xác định từ đường phân địa giới hành chính vào sâu địa phận mỗi huyện, thành, thị tối thiểu 100m, có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy định hiện hành thì mức giá đất tương đương nhau, nhưng mức giá tối đa không vượt khung giá đất do Chính phủ quy định.

- Trường hợp tại khu vực giáp ranh mà điều kiện kết cấu hạ tầng không như nhau thì giá đất tại khu vực đất giáp ranh được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế của từng khu vực.

- Đối với đất ở tại nông thôn ở các vùng ven đô thị (các thôn tiếp giáp với thành phố, thị xã, thị trấn của các đô thị) thì giá đất tại các khu vực này được xác định theo nguyên tắc định giá cho các thửa đất liền kề và được vận dụng khung giá đất do Chính phủ quy định cho từng loại đô thị nằm liền kề.

2. Phương pháp định giá cụ thể cho từng loại đất

a) Đất nông nghiệp

- Đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá, trên cơ sở điều tra xác định thu nhập thực tế từ việc sản xuất đối với mỗi loại đất nông nghiệp và lãi suất ngân hàng. Khi định giá cho loại đất nào thì áp dụng khung giá do Chính phủ quy định đối với loại đất đó.

- Đối với đất hạng 1 của từng vùng (đồng bằng; trung du và miền núi) và từng loại đất có các yếu tố vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và các điều kiện tưới tiêu tốt nhất ứng với giá cao nhất; các hạng tiếp sau đó theo thứ tự từ hạng 2 trở đi có các yếu tố kém hơn ứng với các mức giá thấp hơn.

- Phân loại vị trí đất nông nghiệp và hệ số của từng vị trí như sau:

+ Đối với đất trồng lúa, trồng cây hàng năm còn lại:

Vị trí 1 (hệ số 1, 2): Áp dụng cho các phường thuộc thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các thôn, khu tiếp giáp khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, khu đô thị mới; thị trấn Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng), thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh); thị trấn Yên Lập (huyện Yên Lập), thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba), thị trấn Hạ Hoà (huyện Hạ Hoà); thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), thị trấn Hưng Hoá (huyện Tam Nông), thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê); thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy); thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn).

Vị trí 2 (hệ số 1,1): Áp dụng cho diện tích đất của các thôn, khu tiếp giáp với diện tích đất vị trí 1; xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao), xã Ninh Dân, Yên Nội (huyện Thanh Ba); xã Tây Cốc, Sóc Đăng (huyện Đoan Hùng); xã Hoàng Xá, Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy), xã Cổ Tiết, Hồng Đà, Thượng Nông, Tam Cường, Văn Lương, Hương Nộn, Dậu Dương (huyện Tam Nông); xã Phú Lộc, xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh); xã Tân Phú (huyện Tân Sơn); các xã còn lại của thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ; xã đồng bằng còn lại của các huyện.

Vị trí 3 (hệ số 1): Áp dụng cho các xã còn lại.

+ Đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất:

Vị trí 1 (hệ số 1,2): Áp dụng cho diện tích của các ô, thửa đất tiếp giáp với đường quốc lộ.

Vị trí 2 (hệ số 1,1): Áp dụng cho diện tích của các ô, thửa đất tiếp giáp với đường tỉnh, đường huyện.

Vị trí 3 (hệ số 1): Áp dụng cho diện tích của các ô, thửa còn lại.

- Đối với các loại đất nông nghiệp khác được xác định theo giá loại đất nông nghiệp thấp nhất liền kề trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp không có đất nông nghiệp liền kề thì xác định theo giá đất nông nghiệp thấp nhất cùng vị trí trên địa bàn xã, phường, thị trấn

- Giá đất một số trường hợp được xác định như sau:

+ Trường hợp đất vườn, ao, trong cùng một thửa có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (trước đây là đất vườn tạp theo Luật đất đai năm 1993) được xác định bằng 02 lần giá đất nông nghiệp cao nhất trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn, nhưng không được cao hơn giá đất ở của thửa đất đó.

+ Giá đất các trường hợp sau được quy định bằng giá loại đất nông nghiệp cao nhất trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn:

. Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới phường, trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

. Trường hợp đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư.

b) Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở đô thị.

- Xây dựng bảng giá đất năm 2012 áp dụng phương pháp điều tra thực địa và so sánh trực tiếp thông qua việc tiến hành phân tích các mức giá thực tế đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường tương tự về loại đất, diện tích thửa đất, loại đô thị, khu vực, đường phố và khả năng sinh lợi ở từng vị trí; căn cứ Quyết định số 3066/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí đất trong từng loại đường phố, làm căn cứ xây dựng giá đất đô thị và kế thừa việc định giá đất theo vị trí tại Quyết định số 4498/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh mức giá tại những nơi có điều kiện kết cấu hạ tầng, vị trí thuận lợi trong kinh doanh để có mức giá tương ứng tại thời điểm hiện nay.

- Mức giá đất tại các vị trí trên các tuyến đường giáp ranh giữa các huyện, thành, thị trong tỉnh đều được xác định mức giá cụ thể trên cơ sở từng đoạn đường có điều kiện thuận lợi cho phù hợp với thực tế.

- Đất giáp ranh giữa các tỉnh được tham khảo, trao đổi với các tỉnh bạn.

- Đối với giá đất tại các thị trấn, thị tứ, được xem xét các điều kiện: vị trí đô thị trên các trục đường giao thông quan trọng, điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng, về hoạt động dịch vụ trên địa bàn để xác định.

Giá đất ở của từng khu vực, từng đoạn đường (ngõ phố), vị trí thể hiện cụ thể trên bảng giá đất ở đính kèm.

c) Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề tại khu vực. Nếu các loại đất trên liền kề với nhiều loại đất phi nông nghiệp khác nhau thì căn cứ vào giá loại đất có mức giá cao nhất.

d) Giá của các loại đất khác còn lại ngoài các loại đất đã nêu trên, mức giá được tính bằng giá đất ở vị trí liền kề của khu vực. Nếu các loại đất trên liền kề với nhiều loại khác nhau thì căn cứ vào giá loại đất có mức giá cao nhất.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này; thường xuyên theo dõi sự biến động giá đất trên thị trường, đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trình UBND tỉnh để trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

 

PHỤ BIỂU

Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh)

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2012

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

XÃ ĐỒNG BẰNG

XÃ TRUNG DU, MIỀN NÚI

1

Đất trồng lúa nước

 

 

 

Hạng 1 + Hạng 2

29.800

27.100

 

Hạng 3 + Hạng 4

26.800

24.400

 

Hạng 5 + Hạng 6

25.300

23.000

2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

 

 

 

Hạng 1 + Hạng 2

25.300

23.000

 

Hạng 3 + Hạng 4

22.800

20.700

 

Hạng 5 + Hạng 6

21.500

19.600

3

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

Hạng 1 + Hạng 2

25.300

23.000

 

Hạng 3 + Hạng 4

22.800

20.700

 

Hạng 5 + Hạng 6

21.500

19.600

4

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

Hạng 1 + Hạng 2

24.100

21.900

 

Hạng 3

21.700

19.700

 

Hạng 4 + Hạng 5

20.500

18.600

5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

Hạng 1 + Hạng 2

11.200

7.100

 

Hạng 3

10.100

6.400

 

Hạng 4 + Hạng 5

9.600

6.000

 

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

A

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

 

XÃ SÔNG LÔ

 

1

Đất thuộc trung tâm xã + cầu Việt Trì cũ ra QL2

300.000

2

Đất hai bên đường liên thôn

200.000

3

Đất nằm giáp chân đê bao (mới)

300.000

4

Đất còn lại

150.000

 

XÃ TRƯNG VƯƠNG

 

1

Đường A - B từ đường C đi Trung tâm Khuyến nông

1.000.000

2

Đường A1 - B1 đi đường C đến nhà ông Khắc

1.000.000

3

Đường A2 - B2 từ đường C đi khu tập thể Thuỷ lợi cũ

700.000

4

Đường Z - H - E đi từ Trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh đến cổng bà Nhiên xóm Mộ (tách từ đường Z - H – E đến cổng Sở lương thực cũ)

2.000.000

5

Từ cổng bà Nhiên xóm Mộ tới cổng Sở Lương thực cũ

700.000

6

Đường E - M - N từ cổng Sở Lương thực cũ đến Trường Chính trị thành phố

600.000

7

Đường B2 - C từ cổng ông Kỳ (Lợi) đến cổng nhà ông Trò

 

 

- Phía bên xóm Đình (Đồi)

700.000

 

- Phía bên Đồng

500.000

8

Khu dân cư đồi Thú y cũ

500.000

9

Khu dân cư đồi Bình Hải

500.000

10

Đất thuộc Trung tâm xã, đường liên xã

 

 

. Phía đồi

600.000

 

. Phía đồng

400.000

11

Đất 2 bên đường liên thôn

 

 

. Phía đồi

400.000

 

. Phía đồng

300.000

12

Đất đồi Mụ

400.000

13

Đất đồi Quế

300.000

14

Khu cây Vối, Giếng ngược

400.000

15

Khu Giếng nhà (dộc ông Mít)

300.000

16

Khu đồng Súi

400.000

17

Khu lô kết

200.000

18

Khu Gò Se Đồng Chầu

250.000

19

Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến nhà bà Dung (Trịnh)

2.000.000

20

Khu quy hoạch xóm Mai (Nhà văn hóa Xóm Mai)

500.000

21

Khu quy hoạch xóm Gạo

300.000

22

Khu quy hoạch ven Trường Chính trị thành phố

1.000.000

23

Đất còn lại

200.000

 

XÃ THỤY VÂN

 

 

. Đất thuộc trung tâm xã, khu vực gần chợ

600.000

 

. Đất hai bên đuờng liên thôn

500.000

 

. Đất còn lại

250.000

 

XÃ PHƯỢNG LÂU

 

1

Đất 2 bên bờ đê Sông Lô (Đất 2 bên bờ đê sông Lô đi Xí nghiệp chế biến rác thải, đất thuộc trung tâm xã được tách ra làm 2 đoạn)

300.000

2

Đất 2 bên đường từ đê đi XNRT

300.000

3

Đất từ cây hoè đến Đồng Đắp (Đất ở 2 bên đường liên thôn được tách ra làm 4 đoạn)

250.000

4

Đất từ nhà ông Khanh đến Cầu Nhồi

250.000

5

Đất từ Đình Phượng An đến ông Thọ

250.000

6

Đất từ nhà ông Dũng đi Bờ Hạ

250.000

7

Khu 3 An Thái (Tái định cư)

200.000

8

Đất còn lại

180.000

 

XÃ HY CƯƠNG

 

1

Đất hai bên đường Văn lang (đường Quốc lộ 2 cũ)

 

 

. Băng 1 - hai bên đường từ ngã 3 Đền Hùng đến hết địa phận xã Hy Cương

5.500.000

2

Đất hai bên đường Lạc Hồng (đường Quốc lộ 32C cũ):

 

 

. Băng 1 - Đất hai bên đường từ giáp xã Vân Phú đến nhà ông Thanh Dung (rẽ vào đơn vị 652)

2.000.000

 

. Băng 1 - Đoạn từ nhà Thanh Dung đến hết địa phận xã Hy Cương nhà bà Phương

1.700.000

3

Đường tỉnh lộ 325

 

 

. Băng 1 - Đoạn từ giáp ngã 3 Đền Hùng đến nhà bà Bùi Thị Hợp xã Hy Cương

2.300.000

 

. Băng 1 - Đoạn từ giáp nhà bà Bùi Thị Hợp đến nhà ông Huề xã Hy Cương

1.900.000

 

. Băng 1 - Đoạn từ giáp nhà ông Huề đến đầu đường bê tông chợ Hy Cương nhà ông Uẩn

1.700.000

4

. Băng 1 - Đoạn từ nhà ông Uẩn đi đường Lạc Hồng (đường Quốc lộ 32C cũ)

1.300.000

5

. Băng 1 - Cổng biểu tượng Đền Hùng qua khu tái định cư đi đường Lạc Hồng (đường Quốc lộ 32C cũ)

1.500.000

6

. Băng 1 - Đất hai bên đường từ nhà ông Uẩn đến nhà Quan hết địa phận xã Hy Cương

1.000.000

7

. Đất hai bên đường từ nhà ông Triệu Việt Thanh đến Đền Mẫu Âu Cơ

800.000

8

. Băng 1 - Đất hai bên đường từ đập Phân Muồi đi đường Lạc Hồng (Quốc lộ 32C cũ)

1.500.000

9

. Băng 1 - Đất hai bên đường từ bãi đỗ xe số 1 đến Đồi Thông

1.500.000

10

. Băng 1 - Đoạn từ 309 đi đường Lạc Hồng (qua Chùa)

1.000.000

11

. Đất hai bên đường thuận lợi về giao thông (khu 1, 2, 3, 4)

300.000

12

. Đất từ nhà văn hóa thôn 2 đến Gò Lán thôn 5

300.000

13

. Đoạn từ đường Lạc Hồng (Quốc lộ 32C cũ) đi làng Chằm

250.000

14

. Đoạn từ nhà ông Tú đến bãi xe nhà Chìa + ông Bính

800.000

15

Đất khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng - Tái định cư số 1, 2 (băng 2)

300.000

16

Đất các khu vực còn lại và hạ tầng 3 - 4

200.000

17

Từ nhà ông Thanh Dung qua đơn vị 652 đi Chu Hóa

1.200.000

 

XÃ CHU HÓA

 

1

Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ

 

 

. Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi Thanh Đình

400.000

 

. Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi thị trấn Hùng Sơn

300.000

 

Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi xã Hy Cương

 

 

.Từ UBND xã đến khu đấu giá Đồi Cây Đa

800.000

 

.Từ khu đấu giá Đồi cây Đa đến đường Lạc Hồng (giáp nhà ông Đào Anh Tuấn)

400.000

 

. Đoạn từ nhà ông Duyên khu 2 đi thị trấn Lâm Thao (cầu Mới)

300.000

2

Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

 

 

. Các khu có đường bê tông

250.000

 

. Các khu không có đường bê tông

180.000

3

Khu vực ắc quy

 

 

. Đất hai bên đường từ giáp đường Lạc Hồng vào cổng Nhà máy ắc quy

400.000

 

. Đất hai bên đường từ đường Lạc Hồng đến UBND xã Chu Hoá

1.400.000

4

Đất ven đường Lạc Hồng (đường quốc lộ 32C cũ)

 

 

. Đoạn từ giáp xã Vân Phú đến rẽ vào đường 652

1.700.000

 

. Đoạn từ rẽ vào UBND xã Chu Hoá đến nhà ông Bẩy giáp TT Lâm Thao

1.200.000

5

Khu tái định cư Hóc Thiểu

 

 

. Từ nhà ông Nhất đến nhà ông Thọ

500.000

 

. Các vị trí còn lại

400.000

6

Đất các khu vực còn lại

 

 

. Các khu tương đối thuận lợi giao thông

200.000

 

. Các khu dân cư còn lại

150.000

 

XÃ THANH ĐÌNH

 

1

Đất hai bên đường liên xã khu vực chợ

 

 

. Đất hai bên đường liên xã khu vực chợ

600.000

2

Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

 

 

. Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

400.000

3

Đất khu dân cư còn lại

 

 

. Đất hai bên đường tương đối thuận lợi về giao thông xã miền núi

200.000

 

. Đất các khu vực còn lại khác

140.000

 

XÃ KIM ĐỨC

 

1

Đất hai bên đường Quốc Lộ 2

5.500.000

2

Đất hai bên đường từ ngã 3 Đền Hùng đến nhà ông Lân (cách ngã ba 60 m)

1.500.000

3

Đất hai bên đường tỉnh 323B tiếp giáp nhà ông Lân đến đường đi vào đơn vị D16

1.00.000

4

Đất hai bên đường tỉnh 323B tiếp giáp đi vào D16 đến giáp xã Hùng Lô

500.000

5

Đất khu trung tâm, khu vực chợ; đường liên xã

250.000

6

Đất hai bên đường liên thôn

200.000

7

Khu tái định cư Núi Sõng (đường cao tốc):

 

 

. Băng 1

500.000

 

. Băng 2

150.000

8

Từ nhà văn hóa khu 10 đến dốc Gò Thờ

500.000

9

Từ nhà bà Thời đến trạm biến áp số 2

500.000

10

Từ nhà văn hóa khu 2 đến nhà ông Hà khu 12

500.000

11

Đất các khu dân cư còn lại

 

 

. Đất các khu còn lại gồm khu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

200.000

 

. Đất các khu còn lại gồm khu: 5, 9, 10, 11, 12

300.000

 

XÃ HÙNG LÔ

 

1

Khu vực 1:

 

 

. Đất ở hai bên đường tỉnh 323b từ nhà ông Hoà Âm K5 tiếp giáp đường tỉnh 323 đến đê hữu sông Lô

1.000.000

 

. Đất ở hai bên đường liên thôn K4 tiếp giáp đường tỉnh 323b đến nhà ông Tình Đông (khu 4)

500.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn K4 đi khu chợ từ nhà ông Tư Điều tiếp giáp ĐT 323B

500.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn K7 từ nhà ông Tơ Thưởng tiếp giáp đường tỉnh 323B

500.000

 

. Đất ở đường nội thôn K5 từ nhà ô Khoa Nghĩa đến tiếp giáp đường tỉnh 323B

500.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn từ nhà ông Thắng K1 tiếp giáp đường tỉnh 323B

500.000

2

Khu vực 2:

 

 

. Đất ở hai bên đường tỉnh 323B từ nhà ông Hoà Âm K5 đến tiếp xã Kim Đức

900.000

 

. Đất ở tiếp giáp ven chân đê phía trong từ giáp xã Vĩnh Phú đến giáp xã Phượng Lâu

700.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn khu 9 từ cầu ra tiếp giáp đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô

700.000

 

. Đất ở đường nội thôn K8 từ cổng Trống đến rặng Nhãn giáp đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô

700.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn từ ông Đáp Tự (khu 6) đến tiếp giáp đường tỉnh 323B

500.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn ngõ từ nhà ông Hà Cầm K2, ngõ từ nhà ông Quế Hưởng (khu 1) đến tiếp giáp đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô đến giáp đường tỉnh 331 đê hữu sông Lô

500.000

 

. Đất ở hai bên đường nội thôn K5 từ nhà ông Ngân đến nhà ông Tuấn Lục vòng trong xóm đê sông Lô

300.000

 

Đất ở hai bên đường các ngõ cụt nội thôn khu 5, khu 6 tiếp giáp đường tỉnh 323B

300.000

3

Khu vực 3:

 

 

. Đất ở đường liên thôn, nội thôn từ khu 1 đến khu 10

300.000

 

. Đất ở đường liên thôn, nội thôn khu 8, khu 9

500.000

 

. Đất ở khu vực chợ Xốm

1.000.000

 

. Đất tiếp giáp chân đê phía ngoài

400.000

 

. Đất ở đường nội thôn, ngõ hẻm của các khu còn lại

200.000

4

Khu 4 (Tái định cư đường xuyên Á)

200.000

 

XÃ TÂN ĐỨC

 

1

Đất hai bên ven đường trục chính trung tâm của xã

300.000

2

Đất còn lại

200.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

A

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH

 

1

Đường Hùng Vương

 

 

. Đoạn từ nút A2 đến đầu cầu Việt Trì

3.000.000

 

. Đoạn từ A2 đến nút A3

6.500.000

 

. Đoạn từ A3 đến nút A5

8.000.000

 

. Đoạn từ A5 đến nút A11

10.000.000

 

. Đoạn từ nút A11 đến cầu Nang

7.000.000

 

. Đoạn từ cầu Nang đến ngã ba Đền Hùng

5.500.000

2

Đoạn đường Bưu điện tỉnh qua chợ Trung tâm Việt Trì đến đường Trần Phú

9.000.000

3

Đường Trần Phú

 

 

. Đoạn từ A7 đến C7

7.000.000

 

. Đoạn từ C7 đến D7

6.000.000

 

. Đoạn từ D7 đi đê sông Lô

5.000.000

4

Đường Nguyễn Tất Thành

 

 

. Từ nút A2 đến nút C10

4.500.000

5

Đường Quang Trung (đường Hòa Phong cũ)

 

 

. Đoạn A9 - C9

9.000.000

6

Đường Châu Phong

 

 

. Đoạn A8 - C8

7.000.000

 

. Đoạn từ C8 đến hồ Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

4.000.000

7

Phố Minh Lang (đường Âu Cơ cũ)

4.000.000

8

Đường Hai Bà Trưng

 

 

. Từ đường Lạc Long Quân đến đường Nguyễn Tất Thành

5.000.000

9

Đường Trần Nguyên Hãn

 

 

. Từ cổng Nhà máy Giấy đến đường Nguyễn Tất Thành

4.000.000

10

Phố Hà Chương (Đường Hà Huy Tập cũ)

 

 

. Từ đường Hùng Vương qua sau Ngân hàng, Kho bạc đến đường sắt

3.500.000

11

Phố Hàm Nghi (Đường Thanh Xuân cũ)

 

 

. Đoạn từ đường Trần Phú đến số nhà 106 tổ 4D khu 19

4.000.000

12

Đường Lê Quý Đôn

 

 

. Từ đường Hùng Vương đến giao với phố Hà Liễu

4.000.000

 

. Từ điểm giao phố Hà Liễu đến đường sắt

3.000.000

13

Phố Hà Bổng (Đường Kim Đồng cũ)

 

 

. Từ đường Hùng Vương đến đường Lê Quí Đôn

3.000.000

14

Đường Đoàn Kết

 

 

. Từ Công an Tiên Cát đến đường Lạc Long Quân

4.000.000

15

Đường Đại Nải (đường Công nhân cũ)

 

 

. Từ A10 qua cổng Nhà máy Dệt đến đường Nguyệt Cư

3.000.000

16

Phố Lê Đồng (Đường vào khu Công nghiệp Thụy Vân)

 

 

. Từ đường Hùng Vương đến cổng khu Công nghiệp

3.500.000

17

Phố Hàn Thuyên (Đường Tân Bình cũ)

 

 

. Từ tiếp giáp đường Trần Phú đến đường Châu Phong

4.000.000

18

Đường Nguyễn Du

 

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến nút C10 đường Nguyễn Tất Thành

4.000.000

 

Đoạn từ đình Hương Trầm, phường Dữu Lâu đến nút C10 đường Nguyễn Tất Thành

500.000

 

Từ cây xăng Dữu Lâu đến cổng nghĩa trang Dữu Lâu

800.000

 

Đoạn từ nghĩa trang Dữu Lâu đến đình Hương Trầm

600.000

19

Phố Vũ Duệ (Đường 20/7 cũ)

 

 

Đoạn từ tiếp giáp đường Nguyễn Du đến cổng trường Đinh Tiên Hoàng

2.500.000

 

Đoạn từ cổng trường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư (Ông To)

2.000.000

 

Đoạn từ lương thực Vân Cơ đến hết tường rào Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng

2.000.000

20

Đường Lạc Long Quân

2.500.000

21

Đường Chử Đồng Tử (đường Bạch Hạc cũ)

 

 

Từ cầu Việt Trì đến đê Bầu Sao

1.000.000

22

Phố Nàng Nội (Đường Du lịch Bạch Hạc - Bến Gót cũ)

1.000.000

23

Đường Tiên Dung (Đường Nam Công viên Văn Lang cũ)

4.000.000

24

Đường Nguyệt Cư

3.000.000

 

PHƯỜNG BẠCH HẠC

 

1

Khu phố Châu Phong

 

 

. Đoạn từ đầu Cầu cũ đi Toa Đen

250.000

 

. Ngõ từ giáp hành lang cầu đến nhà ông Khai

250.000

 

. Trục đường chùa Bi (đổi tên thành phố Chùa Bi)

250.000

 

. Ngõ từ đường Chử Đồng Tử (đường Bạch Hạc cũ) vào hết khu tập thể Công ty cổ phần cơ khí Giao thông Phú Thọ

250.000

 

. Ven đường kè

300.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

2

Khu phố Bạch Hạc

 

 

. Ven đường kè du lịch Bạch Hạc

250.000

 

. Phố Trần Nhật Duật (Trục đường Trần Nhật Duật cũ)

245.000

 

. Ngõ từ đường Chử Đồng Tử (đường Bạch Hạc cũ) nhà ông Hảo đến nhà bà Thu

200.000

 

. Ngõ từ nhà ông Hải Hạnh đến nhà ông Kim Văn Hùng

200.000

 

. Ngõ từ nhà ông Sơn Tần đến nhà ông Hùng Nội

200.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

3

Khu phố Đoàn Kết

 

 

. Ven bờ kè Bạch Hạc

250.000

 

. Ngõ từ đường Chử Đồng Tử (đường Bạch Hạc cũ) vào khu tập thể Xí nghiệp mộc Bạch Hạc

250.000

 

. Ngõ từ đường Chử Đồng Tử (đường Bạch Hạc cũ) vào khu lò vôi cũ

250.000

 

. Ngõ từ nhà bà Hiền đến kè (Đường Bàn Quần)

250.000

 

. Tuyến đường còn lại khu giãn dân Đoàn Kết

150.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

150.000

4

Khu vực Mộ Thượng

 

 

. Trục phố Trần Nhật Duật (đường Trần Nhật Duật cũ)

150.000

 

. Ngõ từ đường Du Lịch qua xóm mới Mộ Thượng đến phố Nhị Hà (đường Nhị Hà cũ)

150.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

150.000

5

Khu vực Lang Đài

 

 

. Trục phố Nhị Hà (đường Nhị Hà cũ)

500.000

 

. Tuyến đường từ sân Đình qua sân kho ra Trạm Y tế

250.000

 

. Tuyến đường từ ngã ba Đình ra nhà ông Kình

300.000

 

. Từ nhà ông Kình qua ao làng ra đường Nhị Hà

250.000

 

. Từ nhà ông Kình qua nhà ông Thức đến đường nối Ql 2

250.000

 

. Từ phố Nhị Hà đến nhà ông Hách

250.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

150.000

6

Khu tái định cư

 

 

. Băng mặt đường (băng 1)

500.000

 

. Các băng còn lại

300.000

 

. Tuyến đường tại khu dãn dân Phong Châu

170.000

 

. Các tuyến đường còn lại

200.000

 

PHƯỜNG THANH MIẾU

 

1

Phố Đồi Cam (đường Đồi Cam cũ)

 

 

. Từ cây xăng Thanh Miếu đến tiếp giáp đường Hùng Vương (thuộc khu 7 + 8 + 11 + 12)

2.000.000

2

Phố Nguyễn Văn Dốc (đường Thanh Bình cũ)

 

 

. Từ tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn đến tiếp giáp phố Đồi Cam (đường Đồi Cam cũ)

1.000.000

3

Phố Lý Tự Trọng (Đường Lý Tự Trọng cũ)

 

 

.Từ nhà ông Triệu đến Trường Mầm non Công ty Giấy (khu 1, 2, 3, 4)

2.500.000

 

Từ Trường mầm non Cty Giấy đến cổng trường THPT Công nghiệp Việt Trì (thuộc khu 3)

1.000.000

4

Đường Thanh Hà

 

 

. Từ tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành đến tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn (thuộc khu 5 + 6)

500.000

5

Các con đường khác trong khu dân cư

 

 

. Từ tiếp giáp đường Trần Nguyên Hãn qua UBND phường Thanh Miếu đến đường Nguyễn Tất Thành

(thuộc khu 6 + 9)

1.500.000

 

. Từ tiếp giáp đường Hùng Vương qua trạm xá phường Thanh Miếu đến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc khu 7 + 11 + 12)

500.000

 

. Từ đường Hùng Vương qua nhà ông San, ông Quỳ đến tiếp giáp phố Lý Tự Trọng (đường Lý Tự Trọng cũ) thuộc khu 1 + 2

560.000

 

. Các đường vòng quanh phố thuộc băng 1 của các khu dân cư

300.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại 14 khu

250.000

6

Các vị trí mới phát sinh

 

 

Đoạn từ tiếp giáp phố Đồi Cam đến đường Nguyễn Tất Thành

500.000

 

PHƯỜNG BẾN GÓT

 

1

Khu phố Việt Hưng

 

 

. Đoạn đường A3H3 đến lối rẽ ra đường Hùng Vương (đường đi cổng sau chợ Gát)

1.600.000

 

Băng 2 - khu Việt Hưng (dãy 44 ô được quy hoạch sau UBND phường Bến Gót)

800.000

 

. Đoạn từ lối rẽ đường Hùng Vương đến chợ Gát

1.500.000

 

. Đoạn đường đi chợ Gát rẽ ra đường sắt (tổ 2 phố Việt Hưng)

1.000.000

 

. Đường bao quanh tổ 5 Việt Hưng

300.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

2

Khu phố Hoà Bình 1 + 2

 

 

. Đoạn từ A2A3 Quốc lộ 2 cũ (cổng chùa Hoà Bình)

1.000.000

 

. Đoạn tiếp giáp QL2 cũ đi Xí nghiệp đường sắt (Cổng đình làng Việt Trì)

450.000

 

. Đoạn từ nút A2 đi xã Sông Lô và các ngõ bao quanh

300.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

3

Khu phố Kiến Thiết

 

 

. Đoạn tiếp giáp A2A3 đến cổng Công ty than

550.000

 

. Đoạn từ cổng Công ty đường sắt đến cổng đỏ (Tổ 18 Kiến Thiết)

550.000

 

. Ngõ bao quanh phố

300.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

4

Khu phố Hồng Hà 1 + 2

 

 

. Từ Công an phường Bến Gót đến Trại Thanh Hà

600.000

 

. Băng 2 khu Ga Việt Trì

850.000

 

. Băng 2 khu Cảng Việt Trì

550.000

 

. Cửa Ga Việt Trì đi Bến Gót đường 19,5m

1.000.000

 

. Bưu điện ga Việt Trì đi Bến Gót

570.000

 

. Xí nghiệp Vật tư đường sắt đi bờ đê sông Hồng

1.000.000

 

. Đoạn đường ký túc xá PăngRim

1.000.000

 

. Đoạn từ đường sông Thao đến Trạm thực phẩm cũ (tổ 22)

1.000.000

 

. Ngõ bao quanh phố

300.000

 

. Ngõ hẻm còn lại

250.000

 

PHƯỜNG THỌ SƠN

 

1

Đường Hùng Vương

 

 

. Đường ngõ cổng trên chợ Gát (khu vực tổ 4B đến đường Lạc Long Quân)

2.000.000

 

. Ngõ từ đường Hùng Vương vào Trung tâm hội nghị tỉnh

2.000.000

 

. Ngõ từ đường Hùng Vương vào Cty TNHH Chí Hòa

2.000.000

 

. Ngõ từ đường Hùng Vương vào Doanh nghiệp Kim Sơn

2.000.000

 

. Ngách từ đường Hùng Vương vào đến hộ ông Thành tổ 7

850.000

2

Đường Hai Bà Trưng

 

 

. Ngõ từ hộ ông Văn tổ 26B đến hộ bà Tỵ tổ 26B

1.000.000

 

. Đoạn nối từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Tất Thành (khu vực tổ 27B) trừ những hộ quay ra đường Hai Bà Trưng

2.000.000

 

. Đường từ ngã 4 Thọ Sơn đến hộ ông Huy tổ 33 - phố Thành Công

2.000.000

3

Khu phố Long Châu Sa

 

 

Khu vực Công ty xây dựng số 22

 

 

. Đường từ hộ bà Ngọc đến hộ ông Khanh tổ 10

1.300.000

 

. Đường từ hộ ông Khanh đến hộ bà Hới tổ 12

1.300.000

 

. Đường từ nhà bà Hới đến hộ nhà bà Quý tổ 11B

1.300.000

 

. Đường từ hộ bà Hới đến hộ bà Hằng tổ 11A

1.100.000

 

. Ngõ từ bà Lợi tổ 10 đến hộ bà Hòe tổ 10

550.000

 

. Đoạn từ hộ ông Lý đến hộ bà Hải tổ 10

700.000

 

. Ngõ sau Bệnh viên Xây dựng Việt Trì

350.000

 

. Ngõ từ hộ ông Trung đến hộ ông Tường tổ 10

550.000

 

Khu vực báo Phú Thọ cũ

 

 

. Ngõ thuộc băng 1, 2, 3 tổ 11A

550.000

 

. Ngõ từ hộ bà Hồng đến hộ ông Diên tổ 11A

350.000

 

Khu vực rạp Long Châu Sa

 

 

. Đường từ hộ ông Hưng đến hộ ông Quỳnh tổ 12

550.000

 

Khu vực giáp Trạm xá Nhà máy Mì chính cũ

 

 

. Từ hộ ông Bình đến hộ ông Cần tổ 15

550.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

 

. Khu vực mới quy hoạch thuộc phố Long Châu Sa

250.000

4

Khu phố Sông Thao

 

 

Khu vực đồi chợ

 

 

. Đoạn đường từ bà Loan đến hộ ông Bổng tổ 8B

1.000.000

 

. Đoạn đường từ bà Lâm đến hộ bà Xoan tổ 4A

650.000

 

. Đoạn đường từ ông Chiến đến hộ ông Hợi tổ 4A

650.000

 

. Ngõ sau chợ Gát (từ hộ ông Hải đến hộ ông Phước tổ 4B)

450.000

 

Khu hồ hóa chất

 

 

. Đoạn đường từ ông Long đến hộ ông Cường tổ 9B

900.000

 

. Đoạn đường từ ông Lâm đến hộ ông Mậu tổ 9A

900.000

 

. Các ngõ ven hồ Hóa chất tổ 8B

350.000

 

Khu đội xe Xí nghiệp 4 cũ

 

 

. Đoạn đường từ nhà bà Thêu đến hộ ông Dũng tổ 9B

870.000

 

Khu đồi vật tư

 

 

. Ngõ từ hộ ông Quỳnh đến đường sắt tổ 2

420.000

 

. Ngõ từ hộ bà Trường tổ 2 đến hộ ông Tố tổ 3

350.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

350.000

5

Khu phố Đoàn Kết (Khu vực 221)

 

 

. Đoạn đường từ hộ ông Bài đến hộ ông Toại đến tổ 19

870.000

 

. Các ngõ thuộc băng 2 tổ 16, 22

550.000

 

. Các ngõ thuộc băng 3 tổ 16, 22

350.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

6

Khu phố Thành Công

 

 

Khu đồi lắp máy

 

 

. Đoạn đường từ hộ bà Thủy đến hộ ông Chiến tổ 27B

1.000.000

 

. Các ngõ băng 1, băng 2 đồi lắp máy tổ 28

450.000

 

Khu đồi A

 

 

. Các ngõ băng 1, băng 2 tổ 30

550.000

 

. Các ngõ băng 1, băng 2 tổ 33

350.000

 

Khu đồi Chùa

 

 

. Các ngõ băng 1, băng 2 tổ 34

450.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

300.000

 

. Khu vực mới quy hoạch thuộc tổ 27B

400.000

7

Khu vực mới phát sinh

 

 

Khu vực đồng Ghẽ thuộc phường Thọ Sơn và phường Thanh Miếu

300.000

 

PHƯỜNG TIÊN CÁT

 

1

Các tuyến đường lớn

 

 

. Đoạn từ Phố Minh Lang đến cổng Trường Chính trị tỉnh

3.000.000

 

. Đoạn từ siêu thị Việt Lâm đến Trung tâm GDTX tỉnh (Phố Tiên Sơn)

3.000.000

 

. Từ tiếp giáp đường Hùng Vương (cổng Công ty xuất nhập khẩu) đến ngã 3 Đài truyền thanh Việt Trì cũ

2.500.000

 

. Từ Hải quan Việt Trì dọc đường sắt đến chợ Trung tâm

2.500.000

 

. Từ đường Hùng Vương qua cổng Công ty Bia Hồng Hà ra đường Sông Thao

2.000.000

 

. Từ đường Hùng Vương đi qua đường sắt vào cổng Nhà máy xay cũ

1.500.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương đến Công ty bê tông vật liệu XD CMC (đường Nguyễn Đốc Bật)

2.500.000

 

. Đoạn từ góc đường sắt tổ 11B phố Anh Dũng song song với đường sắt qua Cung đường ngang đến đường Hùng Vương

1.000.000

2

Khu phố Thành Công

 

 

. Đoạn từ cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh qua Trường Văn hoá Nghệ thuật đến đường Tiên Dung

1.500.000

 

. Đoạn từ cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên qua Đè Hàng và đến đường Tiên Dung

1.200.000

 

. Đoạn từ cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên đến ngã 3 tổ 38 các hộ còn lại tổ 39

800.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại tổ 38

500.000

3

Khu phố Tiên Sơn

 

 

. Từ cổng Đảng uỷ cơ quan tỉnh qua nhà thờ họ Lưu đến đường Tiên Dung

2.000.000

 

. Từ ngã 3 nhà thờ họ Lưu qua hội trường khu đến đường Tiên Dung

1.200.000

 

. Các hộ còn lại tổ 41

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

800.000

4

Khu phố Đoàn Kết

 

 

. Từ đường Hùng Vương đến tập thể Vật liệu chất đốt cũ

1.500.000

 

. Từ đường Hùng Vương đến Cổng Trường tiểu học Chính Nghĩa

1.500.000

 

. Từ đường Đoàn Kết qua nhà thờ họ Giáo đến tiếp giáp khu tái định cư tổ 17

1.000.000

 

. Từ ngã 3 đi dọc bờ tường bột giặt VIMEX đến đường Đoàn Kết

1.000.000

 

. Từ khu tái định cư tổ 17 đến đường Sông Thao

1.500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại trong đê

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại ngoài đê

500.000

5

Khu phố Minh Hà 1

 

 

. Các hộ còn lại tổ 18A

2.500.000

 

. Các ngõ còn lại (thuộc băng 2)

1.500.000

6

Khu phố Mai Sơn II

 

 

. Các đường khu Mai Sơn II

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

7

Khu phố Hồng Hà

 

 

. Đoạn từ nhà ông Tân song song với đường sắt đến nhà bà Tình Lan

1.500.000

 

Các hộ còn lại khu tái định cư Đồng đầm

1.000.000

 

. Đoạn từ nhà ông Lợi song song với đường sắt đến nhà ông Thiềm

1.200.000

 

. Từ đường rẽ vào tổ 4A qua hội trường khu ra đường Lạc Long Quân

800.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại trong đê

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại ngoài đê

400.000

8

Khu phố Sông Thao

 

 

. Từ phố Tân Xương vào đến ngã 3 tổ 7 và tổ 10A + 10B đến cổng Cty CMC

1.200.000

 

. Từ phố Tân Xương vào tổ 8B

1.200.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại trong đê

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại ngoài đê

400.000

9

Khu phố Thi Đua

 

 

. Từ siêu thị Việt Lâm đến ngã 3 tiếp giáp tổ 36

1.500.000

 

. Từ ngã 3 giáp tổ 36 qua hội trường khu đến đường Tiên Sơn (phố Tìên Sơn)

1.000.000

 

. Khu đấu giá đất ở và chợ Tiên Cát

3.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

10

Khu phố Tiền Phong

 

 

. Từ đường Hùng Vương vào đến đè Moi

1.500.000

 

. Từ đường Hùng Vương vào đến Trường tiểu học Tiên Cát

1.500.000

 

. Từ Trường tiểu học Tiên Cát đến Đè Hàng

1.000.000

 

. Các ngõ còn lại

500.000

11

Khu phố Thọ Mai

 

 

. Đoạn từ Trường Chính trị đến đường Tiên Dung

1.500.000

 

. Đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tiên Dung

1.200.000

 

. Các đường qui hoạch (UBKH - Thanh tra Nhà nước)

1.000.000

 

. Đường vào nhà văn hoá Thọ Mai cũ

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

12

Khu phố Gát

 

 

. Khu vực trong đê thuộc tổ 3 và tổ 5

800.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại (tổ 1 + tổ 2) trong đê

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại (tổ 1 + tổ 2) ngoài đê

400.000

13

Khu phố Mai Sơn I

 

 

. Đoạn từ Trường Chính trị qua nhà Ô. Quân Điển đến đường Tiên Dung

1.500.000

 

. Đoạn từ Trường Chính trị đến đường Tiên Dung

1.200.000

 

. Các đường tái định cư (khu B Trường Chính trị - khu TBXH cũ)

1.000.000

 

. Đoạn từ phố Minh Lang (sau băng I) qua nhà văn hoá đến nhà ông Luyện

1.000.000

 

. Đoạn từ phố Minh Lang (sau băng I) đến nhà ông Vọng

1.000.000

 

. Đoạn từ phố Minh Lang đến nhà bà Viên

1.200.000

 

. Các hộ còn lại tổ 22A

1.000.000

 

. Các tuyến đường thuộc khu vực Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ

4.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

14

Khu phố Anh Dũng

 

 

. Đoạn từ cổng Cty CMC ven tường rào Cty CMC đến đường Lạc Long Quân (đường Sông Thao cũ)

2.000.000

 

. Đoạn từ tiếp giáp đường vào cổng Cty CMC đến hết sân văn hoá thể thao của khu (nhà ông Hội)

2.000.000

 

. Khu tổ 13

1.500.000

 

. Tổ 14A đến đường Lạc Long Quân (đường Sông Thao cũ)

1.500.000

 

. Các đường còn lại của tổ 14B

1.000.000

 

Cổng Công ty Bê tông song song đường sắt đến cung đường ngang

 

 

. Đường Hùng Vương đến tiếp giáp tổ 14 khu Anh Dũng

1.500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

15

Khu phố Âu Cơ

 

 

. Từ phố Minh Lang theo tường rào UBND thành phố ra đến đường Hùng Vương

1.500.000

 

. Các đường khu Âu Cơ (tổ 26)

1.200.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

16

Khu phố Tiên Phú

 

 

. Đoạn từ ngã ba nhà ông Luân đến đường Tiên Sơn

1.200.000

 

. Đường từ ngã 3 Truyền thanh qua tập thể Công ty 26 đến hội trường khu đổi thành đoạn từ ngã ba nhà ông Luân vòng nhà bà Liên đến hội trường khu

1.500.000

 

. Các đường khu Tiên Phú

1.200.000

 

. Đường vào tổ 46 (lòng hồ công viên Văn Lang)

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

17

Phố Minh Hà 2

 

 

. Đoạn từ cung đường ngang song song với đường sắt đến nhà ông Dũng Phúc

1.200.000

 

. Các đường còn lại

500.000

 

. Từ đường Hùng Vương đến hết nhà ông Dũng Phúc

1.500.000

 

. Từ đường Hùng Vương đến hết cổng Trường tiểu học Chính Nghĩa

1.500.000

 

PHƯỜNG GIA CẨM

 

1

Các ngõ đường Hùng Vương

 

 

. Đoạn đường ngõ 1879 và ngõ 1923

3.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 1620 và ngõ 1642

2.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 2173

1.500.000

 

. Đoạn đường ngõ 1538

1.200.000

 

. Đoạn đường ngõ 1502

1.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 1548

1.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 2112 và các hẻm còn lại

900.000

2

Ngõ đường Trần Phú

 

 

. Đoạn đường ngõ 23B

1.500.000

 

. Đoạn đường ngõ 23A

1.000.000

 

. Ngõ 07, 13

1.000.000

 

. Các hẻm còn lại

300.000

3

Ngõ đường Quang Trung (ngõ đường Hoà Phong cũ)

 

 

. Đoạn đường ngõ 02

2.500.000

 

. Đoạn đường các ngõ 40 và ngõ 54

1.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 68 và ngõ 88

1.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 102

1.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 14

500.000

 

. Đoạn đường các hẻm còn lại

500.000

4

Ngõ đường Châu Phong

 

 

. Đoạn đường các ngõ 313, 317, 346 và ngõ 356

700.000

 

. Đoạn đường ngõ 388, 424

300.000

 

. Đoạn đường ngõ 440

2.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 301, 438, 386, 409, 417 và ngõ 457

600.000

 

. Đoạn đường các hẻm còn lại

300.000

5

Phố Hàm Nghi (đường Thanh Xuân cũ) và các ngõ

 

 

. Đoạn từ đường Trần Phú đến số nhà 106 (đoạn đường cũ được chia làm 2 đoạn)

4.000.000

 

. Đoạn từ số nhà 107 đến đầu ngõ 188

3.000.000

 

. Đoạn từ ngõ 188 đến phố Lê Quý Đôn

3.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 61 (từ số 02 đến 20) và ngõ 78

1.200.000

 

. Đoạn đường ngõ 218, 221

500.000

 

. Đoạn đường ngõ 111

900.000

 

. Đoạn đường các ngõ 15, 29, 43, 26, 44, 121, 127, 130.

800.000

 

. Đoạn đường ngõ 169, 188, 174, 180, 183, 184, 186, 211, 249

600.000

 

. Đoạn đường các ngõ 141

1.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 77, 86, 92, 95, 139, 146, 194, 200, 206, 226, 256, 258, 267, 299 và các hẻm còn lại

600.000

 

Ngõ 125

300.000

 

. Các hẻm ngõ 61 (từ số 02 đến hẻm 6) và hẻm 1 + 2 ngõ 111

500.000

6

Ngõ của phố Lê Quý Đôn (đường Lê Quý Đôn cũ)

 

 

. Ngõ 2 từ số nhà 01 đến số nhà 23

1.000.000

 

. Ngõ 2 từ số nhà 25 đến số nhà 59

700.000

 

. Đoạn đường ngõ 186, 126, 226

800.000

 

. Đoạn đường ngõ 250, 210

800.000

 

. Đoạn đường các ngõ 81, 113, 117, 133, 284, 316 và 354

600.000

 

. Đoạn đường ngõ 71

500.000

 

. Đoạn đường các ngõ 20, 52, 60, 23 và ngõ 53

400.000

 

. Đoạn đường các ngõ 231, 167, 183, 203, 294 và các hẻm còn lại

300.000

 

Ngõ 75 - phố Lê Quý Đôn (Khu ao Hóc Vải)

1.500.000

7

Phố Hà Bổng (đường Kim Đồng cũ) và các ngõ

 

 

. Các ngõ 22, 49, 41 và ngõ 35

600.000

8

Phố Võ Thị Sáu toàn tuyến

3.000.000

9

Phố Nguyễn Quang Bích (đường Lê Văn Tám cũ) toàn tuyến

2.000.000

10

Phố Hà Liễu (đường Nhi Đồng cũ) và các ngõ

 

 

. Ngõ từ đường Hùng Vương đến phố Phan Chu Trinh

3.300.000

 

. Đoạn đường ngõ 38

600.000

 

. Đoạn đường ngõ 17, 19

500.000

 

. Ngõ từ phố Phan Chu Trinh đến Trường cấp 3 Việt Trì

2.600.000

 

. Ngõ 20, 22, 31, 36

700.000

11

Phố Phan Chu Trinh (Đường Phan Chu Trinh cũ) và các ngõ

 

 

. Đoạn đường từ số 02 - 24, 01 - 09, 13 - 29, 01 - 132, 73 - 105 (toàn tuyến)

4.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 71, 75, 41 và ngõ 49

1.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 15 và ngõ 21

700.000

 

. Đoạn đường ngõ 71B và các hẻm còn lại

500.000

12

Đường Lăng Cẩm và các ngõ

 

 

. Đoạn đường từ đường Trần Phú qua nhà văn hóa TP, Bệnh viện Y học CT đến hết nhà ông Nguyễn Huy Mai.

2.000.000

 

. Số nhà 107 ra ngõ 13 (Trần Phú )

1.000.000

 

Đoạn đường các ngõ 02 và ngõ 49

1.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 225

300.000

 

. Đoạn đường ngõ 105

600.000

 

. Đoạn đường các ngõ 01, 09, 36, 42, 50, 69, 52, 07 và các hẻm còn lại khu 3 + 4

300.000

13

Đường 30-4 và các ngõ

 

 

. Đoạn đường từ số 01 đến số 37

1.500.000

 

. Đoạn đường từ số 39 đến số 59

1.200.000

 

. Đoạn đường ngõ 02 (từ số 02 đến số 54 và từ số 01 đến số 19)

1.000.000

 

. Các hẻm còn lại

600.000

14

Các ngõ của phố Hà Chương (đường Hà Huy Tập cũ)

 

 

. Đoạn đường các ngõ 11, 21 và hẻm 06

1.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 47

600.000

 

. Đoạn từ ngõ 1502 đường Hùng Vương qua cây xăng Gia Cẩm và Trường tiểu học Tiên Dung đến phố Hà Chương

3.000.000

15

Phố Nguyễn Thái Học (đường Nguyễn Thái Học cũ) và các ngõ

 

 

. Đoạn đường từ đường Hùng Vương đến nhà ông Bảo

3.000.000

 

. Đoạn đường các ngõ 73 và ngõ 85

800.000

16

Phố Hoàng Hoa Thám (đường Hoàng Hoa Thám cũ) và các ngõ

 

 

. Đoạn đường từ đường Hùng Vương đến ngã ba Ao Dệt

3.000.000

 

. Đoạn đường ngõ 31, ngõ 10 và các ngõ còn lại

800.000

17

Các vị trí mới phát sinh

 

 

Khu đô thị Trằm Sào

7.000.000

 

PHƯỜNG TÂN DÂN

 

1

Các tuyến đường rẽ từ đường Nguyễn Tất Thành

 

 

. Đường từ LĐLĐ tỉnh đến nhà bà Tích Tổ 1 Tân Việt

1.500.000

 

. Đường từ BHXH tỉnh đến nhà ông Hợi Dung Tân Việt

1.800.000

 

. Đường từ hộ ông Dụng tổ 3 đến tiếp giáp đường Trần Phú phía sau Tỉnh ủy

1.800.000

 

. Đường Vũ Thê Lang (từ đường Trần Phú qua Trường Chính trị thành phố đến hết địa phận phường Tân Dân)

2.500.000

 

. Đường ngang từ đường Tân Bình (Phố Hàn Thuyên) sang đường Nguyễn Tất Thành khu tổ 6a Sở TN và MT và VKS tỉnh (đổi tên thành Đường 13m khu phố Tân Tiến và Tân Xuân nối từ đường Tân Bình sang đường Nguyễn Tất Thành)

1.800.000

 

. Đường khu dân cư đồi Ong Vang (sau Bệnh viện tỉnh)

2.000.000

2

Khu Tân Bình:

 

 

. Đường khu tổ 4 từ nhà ông Viết đến tiếp giáp đường Châu Phong (Khu giáo viên Trường chuyên Hùng Vương, tổ 19B khu Tân An cũ)

1.800.000

 

. Đường từ tổ 3 từ nhà ông Tuấn xuống nhà ông Tần đến khu dân cư ven Trường chuyên Hùng Vương (tổ 20B Tân An cũ)

1.500.000

 

. Đường từ nhà ông Quang tổ 3 khu giáo viên Trường chuyên đến nhà ông Vàng (Tổ 20B phố Tân An cũ)

1.500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại phố Tân Bình (tách khu Tân An cũ)

500.000

3

Khu phố Tân An (mới)

 

 

. Đường bao quanh đồi mâm xôi tổ 3 (từ nhà ô Cường Nhân đến nhà ô Đức tổ 25 phố Tân An cũ)

1.500.000

 

. Đường nhà ô Minh Kim tổ 2 đến giáp đường bao quanh đồi mâm xôi (trước nhà VH)

1.000.000

 

. Đường sau nhà VH khu phố sang nhà ô Nghiệp tiếp giáp với đường Châu Phong đi SOS

1.000.000

 

. Đường tổ 5; 6 và phía sau nhà ô Điểm; bà Nga

1.000.000

 

. Băng nhà ô Trụ và ô Kiệm (tổ 6)

800.000

 

. Ngõ nhà bà An Tỉnh tổ 3 (thay ngõ ông Kế, bà Duyệt tổ 3)

500.000

4

Khu phố Tân Thuận:

 

 

. Đường tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành đến nhà bà Loan giáp Trường THCS Văn Lang rộng 10m

1.500.000

 

. Đường từ nhà ông Chùy tổ 2 đến nhà ông Ngọc

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại tổ 1, tổ 2

500.000

5

Khu phố Tân Tiến

 

 

. Đường từ nhà ô Huyên tổ 3 đến nhà ô Nam tổ 4 (tổ 11; 12 cũ)

1.500.000

 

. Đường rộng 6,5m; 7m trong khu Tân Tiến (tổ 13, 14, 10a, 10b cũ)

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại trong khu Tân Tiến

500.000

6

Khu phố Tân Xuân (tách từ phố Tân Tiến)

 

 

. Đường khu tổ 7, tổ 8 từ nhà bà Thanh Cảnh đến nhà ông Nhu và từ nhà bà Nhân đến nhà bà Đủ

1.000.000

 

. Đường từ nhà ông Thanh đến nhà bà Tài phía sau Sở GD và Đào tạo

1.000.000

 

. Đường từ Công an phường Tân Dân đến nhà ông Cửu Bình tổ 9

1.800.000

 

. Đường từ nhà ông Sinh tổ 2 đến nhà bà Bình giáp nhà ông Nhạc Tiến chạy dọc phía sau các cơ quan của tỉnh.

1.500.000

 

. Ao Hóc Chuối

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại trong khu Tân Xuân

500.000

 

. Khu đấu giá Tân Xuân

4.000.000

7

Khu phố Tân Phú

 

 

. Đường khu tổ 4 sang Trường Dự bị ĐH DTTW từ nhà ông Sơn đến nhà ông Tự tổ 3

1.800.000

 

. Đoạn từ nhà bà Hiển đến nhà bà Nga tổ 3 (tổ 27B cũ)

1.500.000

 

. Đoạn từ nhà ông Xuyền tổ 2 đến nhà ông Khoản ô Sơn tổ 2

1.000.000

 

. Băng 2 khu tổ 2 từ nhà ông Xuân đến nhà ô Khoa Trực

1.000.000

 

. Đường tiếp giáp đường Trần Phú xuống chợ Tân Dân

2.500.000

 

. Đường quy hoạch tổ 2 khu Lạc Ngàn phố Tân Phú (từ nhà ông Khoa Trực đi Dữu Lâu)

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

500.000

8

Khu phố Tân Thịnh

 

 

. Đường rộng 11m khu tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc băng 2, 3 đồi gò Cận (tổ 29A, 29B, 29C của phố Tân Phú cũ)

1.500.000

 

. Đường thuộc băng 4, 5 khu đồi gò Cận và các ngõ hẻm còn lại

500.000

9

Khu phố Tân Thành

 

 

. Đoạn từ nhà ông Minh Xuân đến nhà ông Hoà (khu chợ Tân Dân)

1.000.000

 

. Đoạn từ nhà bà Hữu đến nhà ô Mỹ khu Trầm Mộc tổ 4

700.000

 

. Đoạn từ nhà ông Lan đến giáp nhà ông Bình Năm tổ 3

700.000

 

. Các đường ngõ phía sau Đài Truyền thanh tỉnh tổ 5; 7; 8 từ nhà ông Tình đến nhà ông Xuân, nhà ông Đoán xuống giáp cơ quan Đài truyền hình cũ

700.000

 

. Đoạn từ cổng Đài Truyền hình tỉnh đến giáp nhà ông Thạch đường Tân Đức (đổi tên phố Thiều Hoa)

800.000

 

. Đoạn từ nhà ông Cường Dung đến nhà ông Thạch và nhà ông Ngư ông Thẩm tổ 2

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại phố Tân Thành

500.000

10

Khu phố Tân Việt

 

 

. Phố Đồi Giàm (đường Tân Việt cũ) từ tiếp giáp đường Trần Phú đến tiểu đoàn đoàn 2 Lữ 297 (đã gộp đoạn từ Tân Việt đến nhà ông Hùng tổ 5)

1.000.000

 

. Đoạn tiếp giáp từ nhà ông Hùng tổ 5 qua nhà ông Đăng đến miếu

500.000

 

. Đường tiếp giáp nhà ông Xâm Lơ đến nhà ông Bảo Hợi tổ 4 Tân Việt

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại phố Tân Việt

500.000

 

. Đuờng qui hoạch khu đè then cửa đình

300.000

 

. Các tuyến đường thuộc quy hoạch khu tổ 2 phố Tân Việt

300.000

11

Đường quy hoạch tổ 2 khu Lạc Ngàn phố Tân Phú (từ nhà ông Khoa Trực đi Dữu Lâu)

500.000

 

PHƯỜNG DỮU LÂU

 

1

Băng II đường Trần Phú

1.200.000

2

Băng II đường Nguyễn Du (đoạn từ cây xăng đến nghĩa trang liệt sỹ)

500.000

3

Từ giáp đường Châu Phong đến hết trường dạy nghề (đồi Cây Mốc và đồi Gò a)

700.000

4

Đường Đè Mát (đoạn từ tiếp giáp đường Trần Phú đi đê Sông Lô)

700.000

5

Đoạn đường từ đường Trần Phú đến hết trụ sở UBND phường Dữu Lâu (đường Đè Sòi)

1.000.000

6

Đoạn từ UBND phường Dữu Lâu đến Lợi Mua

500.000

7

Đoạn từ đường Trần Phú đến đầu làng Dữu Lâu

600.000

8

Đường bao quanh Trường Dạy nghề

600.000

9

Đường từ tổ 4A khu Hương Trầm đến đồi Ong Vang

400.000

10

Đoạn từ đường Nguyễn Du đến nhà ông Đắc (khu Quế Trạo)

500.000

11

Đoạn từ đường Nguyễn Du (ông Chương) - đình Quế Trạo

400.000

12

Đoạn từ đê Sông Lô đến bến phà Đức Bác

600.000

13

Đất trong tổ 1, 2a, 2b khu Quế Trạo và đất trong tổ 3a, 4a khu Hương Trầm

300.000

14

Các đường trong tổ 3a, 4a khu Hương Trầm

400.000

15

Các đường trong tổ 3b, 4b khu Hương Trầm

600.000

16

Đất khu dân cư trong tổ 3b, 4b khu Hương Trầm

450.000

17

Đường từ nhà ông Lâm - tổ 7 đến nhà ông Kết

600.000

18

Các đường trong tổ 5, 6, 7 khu Bảo Đà

400.000

19

Đất khu dân cư tổ 5, 6, 7 khu Bảo Đà

300.000

20

Các đường trong tổ 8, 9, 10 khu Dữu Lâu

350.000

21

Đất khu dân cư trong tổ 8, 9, 10 khu Dữu Lâu

300.000

22

Đất khu dân cư thuộc các tổ của khu I

400.000

23

Đất khu dân cư thuộc các tổ của khu II (các tổ 16, 17, 18, 20)

300.000

24

Đất khu dân cư thuộc các tổ của khu phố III

400.000

25

Đồng Chằm Thu

600.000

26

Đồng Cửa Rừng

600.000

27

Đất khu đồi địa chất - khu Hương Trầm

600.000

28

Đất khu vực Rừng Cấm - khu Hương Trầm

600.000

29

Đất băng 3 - đường Trần Phú Dữu Lâu

600.000

30

Đường từ nhà ông Tiến Tú đến nhà bà Thu khu I

1.000.000

31

Đường từ chợ Dầu (giáp đường Trần Phú) đến đồi Sau Sau

700.000

32

Đường trong khu tái định cư Trung tâm thể thao

600.000

33

Khu đồi Rừng Làng (khu Quế Trạo)

400.000

34

Đường từ đình Hương Trầm đến nhà ông Hân (tách đường từ đình Hương Trầm đi Hoà Phong (Nông Trang)

600.000

35

Đường từ nhà ông Hân đến giáp phường Nông Trang (Đường từ đình Hương Trầm đi Hoà Phong (Nông Trang)

700.000

36

Đoạn từ đường Trần Phú - bà Phụng (Tổ 22 khu III)

500.000

37

Đoạn từ đê sông Lô (khu II ) - ông Lợi Quế Trạo

400.000

38

Đường Lê Đồng (từ NM đóng tàu - đê Mai Thọ)

600.000

39

Đường bao quanh tổ 6 khu Bảo Đà

450.000

40

Khu vực nhà vườn đồi Ong Vang

2.000.000

41

Đất xóm Hóc Tha (tổ 3B - khu Hương Trầm)

600.000

42

Đất đồng Đè Sòi, Cây Nhãn, Hưng Vạn

600.000

43

Đất tổ 19 khu phố II

350.000

44

Đường từ nhà Tường (tổ 4a) đến nhà ông Sáu

400.000

45

Đường từ nhà ông Hùng tổ 6 đến cống Gò Gianh (giáp đường Hoà Phong kéo dài)

600.000

46

Đất trong khu gia đình Đoàn nghệ thuật Chèo Phú Thọ

400.000

47

Đường Đồng Lạc Ngàn giáp phường Tân Dân

600.000

48

Băng 1 đường Nguyễn Du mới

3.500.000

49

Băng 2 đường Nguyễn Du mới

2.500.000

50

Băng 1 đường Hòa Phong (đường Quang Trung) kéo dài

3.600.000

51

Băng 2 đường Hòa Phong (đường Quang Trung) kéo dài

2.000.000

52

Đất trong khu dân cư đồi Ong Vang giáp trường THPT Dân Lập Việt Trì

600.000

 

PHƯỜNG NÔNG TRANG

 

1

Các tuyến đường lớn

 

 

. Phố Hoàng Hoa Thám (đường Hoàng Hoa Thám cũ)

3.000.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương vào cổng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

2.000.000

2

Khu phố 1A

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương qua Bưu điện Nông Trang vào khu 1A (đến đường ngang sau rạp Hoà Phong)

900.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương qua UBND phường Nông Trang vào khu 1A

900.000

 

. Đường từ đường Hùng Vương qua cổng Cty Ong vào khu 1A đến đường ra đình Nông Trang

900.000

 

. Đường ngang khu 1A (từ rạp Hoà Phong đến dốc ngược)

700.000

 

. Đường từ đường Quang Trung (Hoà Phong cũ) từ A9. C9 qua nhà ông Thuật, nhà ông Chúc đến điểm rẽ đình Nông Trang

700.000

 

. Đường khu 1A, 1B

700.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

400.000

3

Khu 1B

 

 

. Đường từ nút C9 đường sắt đi Hương Trầm (Dữu Lâu)

1.000.000

 

. Đoạn từ tiếp giáp đường C9 đi Hương Trầm qua nhà ông Bình (Tổ trưởng 9B) đến nhà ông Quý tổ 9A

700.000

 

. Đoạn từ tiếp giáp đường C9 đi Hương Trầm qua nhà ông Tuân (Thành đội) đến hết khu tập thể Cty may cũ

1.000.000

 

. Các ngõ hẻm khu 1B (đồi Pháo)

400.000

 

. Các ngõ hẻm khu 1B (đồi Mỏ Quàng) (Đổi thành Đoạn nối từ đường Nguyễn Tất Thành qua khu nhà ở CB BCHQS tỉnh ra tiếp giáp đường Hoà Phong kéo dài) (Mới xây dựng đường nhựa)

1.000.000

4

Khu phố 2A

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương qua cổng chợ Nông Trang đến đường 20-7

2.500.000

 

. Đường từ A10 - C10 ven tường Bệnh viện Dệt đến nhà ông Minh

900.000

 

. Đoạn nối từ A10 - C10 đường vào cổng Tỉnh đội (qua cấp 2 Dệt)

700.000

 

. Đường tiếp giáp đường Vũ Duệ (đường 20/7) (nhà ông Viện tổ 17 đến gặp đường sau cổng Tỉnh đội)

1.000.000

 

. Đường từ đường Hùng Vương (nhà ông Hải) đến nhà ông Minh (cả đường trên và dưới)

700.000

 

. Ngõ tiếp giáp đường đi 20/7 (đường Vũ Duệ) qua Bệnh xá tỉnh đội cũ vòng ra nhà ông Công Trưởng khu 2A

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 2A

400.000

5

Khu phố 2B

 

 

. Đường tiếp giáp từ đường Hùng Vương đến đình Nông Trang

1.000.000

 

. Đường từ tiếp giáp vào cổng Tỉnh đội xuống nhà ông Hải

800.000

 

. Ngõ từ sau cổng Tỉnh đội xuống Trường tiểu học Nông Trang cũ vòng ra đường sắt về cổng sau Tỉnh đội

800.000

 

. Ngõ nối đường qua BHYT vào Tỉnh đội và từ Tỉnh đội xuống dốc ngược

600.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 2B

400.000

6

Khu phố 3

 

 

. Đường tiếp giáp đường đi Cty xây dựng hạ tầng vào hết nhà trẻ Hoa Sen (khu Lâm Thắng)

800.000

 

. Ngõ từ nhà trẻ Hoa Sen ra đường sắt (ranh giới khu 3, 4) đến đường rẽ khu 5

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 3

400.000

7

Khu phố 4

 

 

. Ngõ từ nhà trẻ Hoa Sen vòng sau qua nhà ông Long ra đường sắt đến tiếp giáp khu 3

450.000

 

. Ngõ từ nhà trẻ Hoa Sen đến tiếp giáp khu 6B

450.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 4

400.000

8

Khu phố 5

 

 

. Ngõ từ đường sắt qua cổng nhà ông Thứ đi Dữu Lâu

500.000

 

. Ngõ từ đường sắt qua nhà trẻ Hoa Phượng đến hết đường khu 5

450.000

 

. Ngõ từ nhà trẻ Hoa Phượng vòng qua nhà ông Huệ (trưởng khu cũ) đến hết đường

450.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu phố 5

400.000

9

Khu phố 6A

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương vòng sau chợ Nông Trang qua nhà ông Cát (trưởng khu 6A cũ) đến cổng sau chợ

1.000.000

 

. Ngõ từ tiếp giáp đường Hùng Vương qua nhà ông Tâm (trưởng khu cũ) đến nhà ông Trương Nga

450.000

 

. Đường chia khu 6A, 6C

450.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 6A

400.000

10

Khu phố 6B

 

 

. Đường từ ngã tư đồi Ông To đi qua Trường đào tạo Công nhân kỹ thuật xây dựng (băng 1 Ông To đến đường sắt)

2.000.000

 

. Đường từ tiếp giáp đường 20/7 vào tổ 68 qua trạm y tế đến hết đường

400.000

 

. Đường ven Trường đào tạo Công nhân xây dựng qua nhà bà Mậu (tổ trưởng 70A)

450.000

 

. Đường nội bộ đồi Ông To

700.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu phố 6B

400.000

11

Khu phố 6C

 

 

. Đoạn từ ngã tư đồi Ông To đi đường sắt (trại giam)

1.500.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương qua phòng khám Đa khoa phía bắc đến tường rào Cty xây dựng Hạ tầng

700.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại của khu 6C

400.000

12

Khu phố 7

 

 

. Đường từ đường Hùng Vương qua HTX giấy nến Việt Hà cũ ra đường Nguyệt Cư

1.000.000

 

. Đường nối từ đường vào HTX giấy nến Việt Hà cũ qua nhà trẻ Hoa Hồng đến H10 - từ nhà trẻ đến nhà ông Nghị

700.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu phố 7

400.000

13

Khu phố 8

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương qua trạm biến áp ao cá Dệt

1.000.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương (Công an cứu hoả) vào đường ven ao cá Dệt ra đường Hùng Vương (đến nhà ông Ngô Đức Thành)

700.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương (điểm đối diện Cty Ong) vào đến đường ven ao cá Dệt

700.000

 

. Đường tiếp giáp đường Nguyệt Cư qua nhà ông Đích đến giáp phường Minh Nông

500.000

 

. Băng II tổ 90, khu 8

500.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu phố 8

400.000

 

PHƯỜNG MINH PHƯƠNG

 

 

. Đoạn đường từ ngã 3 Trung tu ô tô đến cổng nhà ông Lâm

1.500.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương đến đình Vân Cơ

1.500.000

 

. Đoạn từ đường Nguyệt Cư qua cổng Trường THCS Minh Phương đến chợ Minh Phương

1.600.000

 

. Các đường giao thông chính các khu Cao Đại, Liên Minh, Tân Phương, Trung Phương, Vân Cơ, Liên Phương, Hợp Phương.

500.000

 

Đường Nguyệt Cư (Công ty vải sợi Nghĩa Hưng) đi ngã ba đông lạnh

1.500.000

 

. Đất còn lại phía trong đường chính của các khu

300.000

 

PHƯỜNG MINH NÔNG

 

1

Khu xóm Minh Tân

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương đến hội trường Minh Tân

1.500.000

 

. Đoạn từ hội trường dân cư đến hết dốc Minh Tân (nhà ông Bình)

800.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương ven theo đồng đến ngã 3 lối rẽ lên hội trường xóm (đối diện Sở Giao thông)

1.500.000

 

. Băng 1 trục đường Mã Lao

800.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương ven theo đồng đến nhà ông Thể

1.000.000

 

. Các đường còn lại trong xóm

500.000

2

Khu xóm Thông Đậu

 

 

. Đoạn từ kho Vật tư đến dốc Thông Đậu (đến hết nhà ông Ngang, ông Hoành)

1.400.000

 

. Đoạn từ dốc Thông Đậu đến đường Lạc Long Quân

1.000.000

 

. Đoạn từ ngã 4 (ông Vân - ông Phong) rẽ đến nhà ông Ninh

600.000

 

. Các đường còn lại trong xóm Thông Đậu

500.000

 

. Đoạn dốc đá từ giáp phường Gia Cẩm xuống ven đồng

800.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

350.000

3

Khu xóm Minh Bột

 

 

. Đoạn từ đường Nguyệt Cư đến nhà bà Thịnh

800.000

 

. Đoạn từ đường Văn Lang (đường QL2 cũ) đến nhà bà Khuyên

900.000

 

. Đoạn từ ngõ nhà bà Khuyên đến đường rẽ lên hội trường xóm Minh Bột

700.000

 

. Đoạn đường trong đê 308 (Băng 1)

900.000

 

. Đoạn đường ngoài đê 308 (Băng 1)

700.000

 

. Đoạn từ nhà ông Đạt đến nhà bà An Phương

600.000

 

. Các đường còn lại trong xóm Minh Bột

500.000

 

. Đồng Mun (Tái định cư 32C)

800.000

 

. Đất quy hoạch mới bãi hạ bạn

400.000

4

Khu xóm Hoà Phong

 

 

. Đoạn từ đường Nguyệt Cư đến cổng Trường Tiểu học

1.200.000

 

. Đoạn từ đường Nguyệt Cư (lối rẽ cổng nhà ông Hiền + ông Sáu) đến cổng trường Tiểu học

1.200.000

 

. Đoạn từ nhà ông Tĩnh đến nhà ông Vinh + ông Cầu

1.200.000

 

. Đoạn từ nhà ông Tĩnh đến nhà ông Hà Mai

1.000.000

 

. Đoạn từ nhà bà Thùy đến nhà ông Luyện

800.000

 

. Đoạn từ nhà ông Bình Phượng đến nhà ông Thu

1.200.000

 

. Đoạn từ nhà bà Nga đến nhà ông Thành Xâm

900.000

 

. Đoạn từ nhà bà Hưu theo ven đồng đến nhà ông Đoàn

1.000.000

 

. Đoạn từ nhà ông Chi đến dốc lên ao cá dệt theo ven đồng

800.000

 

. Các đường còn lại trong xóm Hoà Phong

500.000

5

Khu xóm Hồng Hải

 

 

. Đoạn từ đường Lạc Long Quân đến hết cổng nhà ông Yến

1.000.000

 

. Đoạn từ đường Lạc Long Quân đến hết nhà bà Bàng ra đê

600.000

 

. Đoạn từ đường Lạc Long Quân đến hết đất nhà ông Khoa, ông Đồng

700.000

 

. Đất khu dân cư thuộc xóm Hồng Hải (trong đê)

600.000

 

. Đất khu dân cư thuộc xóm Hồng Hải (ngoài đê)

500.000

 

. Đất quy hoạch mới Đồng Đầm (băng sau)

700.000

 

PHƯỜNG VÂN CƠ

 

1

Đường Tản Viên (Tên đường cũ là đường Bạch Đằng)

 

 

. Đoạn từ nút A12 đến Cty nhựa cao cấp và xây dựng

1.200.000

2

Phố Đông Sơn (Tên đường cũ là đường Nguyễn Viết Xuân)

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường sắt cắt ngang

1.700.000

3

Phu phố 1

 

 

. Đoạn đường từ Hùng Vương vào cổng nhà ông Triệu tổ 1B

850.000

 

. Từ tiếp giáp nhà ông Quý đến nhà văn hoá khu 1

850.000

 

. Ngõ từ nhà ông Năm qua nhà ông Tuý tổ 1B

450.000

 

. Ngõ từ nhà ông Chi qua nhà bà Hà ra đường sắt tổ 1C

650.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại tổ 1A, 1B, 1C, 2

350.000

 

. Đoạn đường từ nhà bà Thu tới nhà ông Vượng (tổ 3B)

350.000

 

. Đường từ nhà ông Tấn đến nhà ông Tú

450.000

 

. Đoạn đường từ nhà bà Trinh tới nhà ông Chi Phán

600.000

 

. Đoạn đường từ nhà ông Chi đến nhà ông Lưu tổ 3A

350.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu phố 1

250.000

4

Khu phố 2

 

 

. Đường từ khách sạn Hoàng Long vào ao Cty Việt Hà đổi tên đường thành phố Từ Diên: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường QH khu Lò Đá

1.300.000

 

. Đoạn đường từ ao Cty Việt Hà vào cổng Trường THCS Vân Phú đổi tên đường thành phố Từ Diên: Đoạn

từ đường QH khu Lò Đá vào phường Vân Phú

1.000.000

 

. Đoạn đường từ tiếp đường Hùng Vương vào nhà trẻ Hoa Sen

600.000

 

. Các ngõ hẻm sau Bách hoá xi măng tổ 6 + 8

350.000

 

. Đoạn đường bưu điện Vân Cơ vào cổng Chi cục dự trữ

600.000

 

. Đường Hồ Xuân Hương: Từ UBND phường Vân Cơ đến hết nhà văn hóa khu 2

850.000

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương đến nhà văn hoá khu phố 2

600.000

 

. Đoạn từ nhà ông Dự đến tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương

850.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại thuộc tổ 5, tổ 7

350.000

 

. Đường từ nhà ông Thuật đến giáp nhà ô Thu tổ 8

450.000

 

. Đường Hồ Xuân Hương từ nhà văn hóa khu 2 vào trường trung học cơ sở

450.000

 

. Ngõ hẻm còn lại khu 2

250.000

5

Khu phố 3

 

 

. Đường Nguyễn Văn Trỗi

1.300.000

 

. Đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi qua Cty may đến Trường Mầm non tư thục Thanh Vân

850.000

 

. Từ Trường Mầm non tư thục Thanh Vân đến nhà ông Minh Như

450.000

 

. Các ngõ tập thể Cty đường bộ cũ tổ 17B

350.000

 

. Ngõ từ nhà ông Thành Đăng vào nhà ông Minh Như tổ 14

450.000

 

. Ngõ tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi vào trạm biến thế cát sỏi

450.000

 

. Ngõ tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi vào qua nhà bà Thái

450.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 3

300.000

6

Khu phố 4

 

 

. Đoạn từ Cty CP cửa nhựa cao cấp và xây dựng đến Trại giam đổi tên đường thành đường Tản Viên

450.000

 

. Đường Trần Quốc Toản đến cổng trường tiểu học Vân Cơ

850.000

 

. Đường Ngô Tất Tố đến cổng Công ty cơ giới 14

850.000

 

. Đoạn từ đường Bạch Đằng đến nhà ông Hiệu

525.000

 

. Ngõ Hoà Bình từ Cty Việt Hùng vào Trường THCS Vân Cơ

450.000

 

. Ngõ từ XN cơ giới 14 đến nhà ông Thống

450.000

 

. Ngõ sau Trường tiểu học và THCS Vân Cơ

350.000

 

. Đường nối tổ 13 đi tổ 18

350.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại tại khu 4

250.000

7

Khu phố 5

 

 

. Đường Gò Mun (đường Tô Vĩnh Diện cũ): Từ A12 đến dốc đội xe Thủy lợi cũ

1.200.000

 

. Từ phố Gò Mun đến hết nhà ông Dược

500.000

 

. Từ đội xe Thủy lợi đến hết kho xăng dầu

850.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 5

250.000

8

Khu phố 6

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương vào khu vực tập thể Cty ô tô

600.000

 

. Đoạn từ tiệm vàng Công Tuấn đi nghĩa trang Minh Phương

450.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại khu 6

300.000

 

PHƯỜNG VÂN PHÚ

 

 

. Đường Trường Chinh (Đường nội thị từ Vân Phú đi Thụy Vân cũ (từ Trường dạy nghề vào KCN). (cổng trên)

3.000.000

1

Khu 1

 

 

. Đất băng 2+3 đường Hùng Vương (đất băng 2+3 đường QL2 cũ)

1.500.000

 

. Đất băng 1 đường Lạc Hồng (nối QL2 đến đường rẽ Trạm xá QK 2) (đất băng 1, đường QL 32C đến đường rẽ Trạm xá Quân khu 2 cũ)

1.500.000

 

. Đường vành đai Quân khu 2

800.000

 

. Đoạn từ Trạm xá QK 2 đến giáp ngã ba Đền Hùng đổi thành đoạn từ ngã ba cổng Đền Hùng đi đường Lạc Hồng

1.000.000

 

. Đoạn nối từ đường Hùng Vương đến trường THKT Kim Đức

1.000.000

 

. Đất băng 4 đường Hùng Vương (thuộc khu 1)

1.000.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến nhà ông Hoa Hưng (khu 1)

1.000.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương (nhà ông Duân) đi Kim Đức

1.000.000

 

. Đất còn lại

400.000

2

Khu 2

 

 

. Đất băng 1 đường Lạc Hồng đến giáp xã Hy Cương (đất băng 1, đường QL 32C từ đường rẽ Trạm xá Quân khu đến giáp xã Hy Cương cũ)

1.500.000

 

. Hai bên đường, đoạn từ đường Lạc Hồng đến giáp tuyến đường nội thị Vân Phú - Thụy Vân

500.000

 

Đất băng 2 khu tái định cư đường Lạc Hồng

500.000

 

Khu quy hoạch chia lô Đồng Đá Trăng - Cây Mít (trừ băng 1 giáp đường vành đai Quân khu 2) - thuộc khu 2

400.000

 

. Đất còn lại

200.000

3

Khu 3

 

 

. Đoạn đường liên thôn từ Hùng Vương đến giáp tuyến đường nội thị Vân Phú - Thụy Vân đổi thành hai bên đường liên thôn từ đường Hùng Vương đến khu tái định cư B1

1.500.000

 

. Đất còn lại ở các đường nhánh, gồm:

1.000.000

 

- Đoạn từ nhà văn hóa khu 3 đi sang đường Hùng Vương

1.000.000

 

- Đoạn từ nhà ông Sang đi khu công nghiệp

1.000.000

 

- Đoạn từ nhà bà Nọc đi Giếng Muỗi

1.000.000

 

- Đoạn từ nhà ông Phú đi đường khu công nghiệp

1.000.000

 

Băng 2+3 khu tái định cư B1 (thuộc khu 3)

 

 

. Đất còn lại

400.000

4

Khu 4

 

 

. Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Nguyễn Tất Thành

1.000.000

 

. Đất các ngõ hẻm còn lại

400.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng nhà ông Hà

1.000.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng nhà ông Chương

600.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng chính nghĩa trang

1.000.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng nhà ông Thanh

800.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng nhà ông Chấp

600.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng nhà bà Cúc Khoái

600.000

 

Đoạn từ đường Hùng Vương đến cổng nhà ông Tùng

600.000

 

Băng 2 đường Hùng Vương

1.000.000

5

Khu 5

 

 

. Đất hai bên đường đoạn từ Trại giam đến giáp phường Dữu Lâu, Phượng Lâu

600.000

 

Đoạn từ bờ ao đến khu tái định cư Gò Na

500.000

 

Đoạn từ Gò Đá đi phường Nông Trang và Dữu Lâu

500.000

 

Đoạn từ Cội Nụ đi phường Nông Trang

500.000

 

Khu tái định cư Gò Na

200.000

 

. Đất còn lại

200.000

6

Khu 6

 

 

. Đoạn từ giáp phường Vân Cơ qua UBND phường Vân Phú đến đường Nguyễn Tất Thành

1.000.000

 

Đoạn giáp đường Nguyễn Tất Thành đến ngã tư cổng nhà ông Nguyên

 

 

. Đoạn giáp từ đường Nguyễn Tất Thành qua DNTN Linh Anh đến gặp đường liên thôn

1.000.000

 

. Đoạn đường từ ngã 4 đi khu 8 giáp xã Phượng Lâu

500.000

 

. Đoạn đường từ cây đa đến bờ Luông và đoạn đường từ Trạm bơm đến cổng đình

800.000

 

Đoạn từ nhà ông Giảng đến Bờ Mít

 

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

7

Khu 7

 

 

. Đoạn đường từ UBND phường Vân Phú đi Trại giam Phủ Đức

500.000

 

. Đất qui hoạch vào tái định cư gò Na

200.000

 

Khu quy hoạch chia lô Dọc Chòi

500.000

 

Đoạn từ giáp đường Nguyễn Tất Thành đến khu quy hoạch chia lô Dọc Chòi

600.000

 

Đường bê tông xi măng trong xóm

600.000

 

Khu quy hoạch tái định cư Gò Na

200.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

8

Khu 8

 

 

. Đoạn từ (Bờ Lối) đi Phượng Lâu

500.000

 

Đoan từ cổng nhà ông Huấn đến nhà ông Cò

600.000

 

Đoạn từ nhà Tuấn Minh đến nhà ông Đoàn

600.000

 

Đoạn từ nhà ông Cừ đến bờ Khuân Đầm

600.000

 

Đoạn từ nhà bà Chiến đến nhà ông Phú Viên

600.000

 

Đoạn từ nhà ông Tục đến trường THCS Man DeoK

600.000

 

. Các ngõ hẻm còn lại

200.000

9

Khu tái định cư đường Nguyễn Tất Thành

 

 

Băng 1 TĐC đường Nguyễn Tất Thành

2.500.000

 

Băng 2 TĐC đường Nguyễn Tất Thành

2.000.000

 

Băng 3 TĐC đường Nguyễn Tất Thành

1.500.000

 

Băng 4 TĐC đường Nguyễn Tất Thành

800.000

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số xã, phường là 23, trong đó:

1. Phường (13): Gia Cẩm; Tiên Cát; Nông Trang; Thanh Miếu; Bến Gót; Bạch Hạc; Dữu Lâu; Vân Cơ; Tân Dân; Thọ Sơn; Minh Phương; Minh Nông; Vân Phú

2. Xã đồng bằng (5): Sông Lô; Trưng Vương; Thụy Vân; Phượng Lâu; Tân Đức.

3. Xã trung du (1): Hùng Lô

4. Xã miền núi (4): Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 THỊ XÃ PHÚ THỌ

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

 

XÃ VĂN LUNG

 

1

Đường Tỉnh 315B

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền từ cầu Quảng đến đường rẽ khu 1

1.500.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường rẽ khu 1 đến giáp nhà ông Trường khu 4

1.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đất từ nhà ông Trường đến Nghĩa trang KM4

1.300.000

 

Đất các hộ 2 bên mặt tiền từ đường vào nghĩa trang Km4 đến Cầu Dóc

600.000

2

Đường ĐH7

 

 

Đất các hộ 2 bên mặt tiền từ đường Tỉnh 315 đến hết nhà ông Tằng khu 3

200.000

 

Đất các hộ 2 bên mặt tiền từ nhà ông Hiền khu 3 đến đường rẽ đi Đông Thành

150.000

 

Đất các hộ 2 bên mặt tiền từ nhà ông Sảo khu 5 đến đường Tỉnh 315 B

200.000

3

Đất băng hai đường tỉnh 315B

150.000

4

Đất 2 bên đường bê tông liên thôn, xã

100.000

5

Đất các khu vực còn lại của xã

70.000

 

XÃ HÀ THẠCH

 

1

Đường Tỉnh 315B

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường tỉnh 315B (giáp Trường Thịnh đến Bến phà Ngọc Tháp)

1.000.000

 

Đất băng 2 bên đường tỉnh 315B từ bến phà đi phường Trường Thịnh

200.000

2

Đường Tỉnh 320B

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường tỉnh 320B (Bến phà Ngọc Tháp) đến ga Xép

800.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường tỉnh 320B cống Bờ Rúc đi Gò Gai hết địa giới Hà Thạch

400.000

 

Đất băng 2 hai bên đường tỉnh 320B từ ga xép đi Gò Gai đến hết địa giới xã Hà Thạch

400.000

 

Đất trong khu tái định cư Cầu Ngọc Tháp

500.000

 

Đất trong khu tái định cư Gò Mít dự án Đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

200.000

3

Đường trục xã Hà Thạch (Nối đường tỉnh 320B với đường L6 - Lâm Thao)

 

 

Đất 2 bên mặt tiền từ đầu đừng trục đến hết khu quy hoạch trung tâm xã Hà Thạch (từ dốc nhà ông Đức Điều đi đến nhà ông Huyên)

700.000

 

Đất băng 2 đường trục xã Hà Thạch (trong khu quy hoạch trung tâm xã)

300.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường trục khu vực còn lại

250.000

4

Đường liên xã, liên thôn:

 

 

Đường ống từ giáp đường tỉnh 320B đi Xuân Lũng Bãi Bằng giáp xã Xuân Lũng hết địa giới xã Hà Thạch

100.000

 

Đường từ UBND xã đến nhà ông Huyên khu 5

150.000

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ Ga xép đi Xuân Huy (hết địa phận Hà Thạch)

400.000

 

Đất băng 2 hai bên đường tỉnh 320B từ ga xép đi Xuân Huy (hết địa phận Hà Thạch)

100.000

 

Đường Hà Thạch đi Phú Hộ hai bên mặt tiền

150.000

 

Đường bê tông liên thôn, xã

100.000

 

Đất các khu vực còn lại

70.000

5

Giá từ đất từ nhà ông Úy khu 6 đi UBND xã Hà Thạch

500.000

 

XÃ THANH VINH

 

1

Đất bên đường tỉnh 320

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền

1.500.000

2

Đất bên đường tỉnh 320C

 

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ giáp Đông Thành đến giáp đường rẽ đi Chiêu Ứng

250.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ đường rẽ đi Chiêu Ứng đến Tỉnh 320

700.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường từ khu 1 Thanh Vinh đi khu 1 phường Trường Thịnh

300.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường từ khu 4 Thanh Vinh đi khu 3 phường Trường Thịnh

500.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường từ tỉnh 320 khu 6 rẽ đi sân bay

1.500.000

 

Đất các hộ dân khu quy hoạch dân cư băng 2 Tơ Tằm

250.000

 

Đất băng 2 khu trung tâm xã

250.00

3

Đất các khu vực còn lại của xã

70.000

 

Đất băng 2 đường tỉnh 320 khu 6 rẽ đi sân bay

500.000

4

Đất hai bên mặt tiền từ đường tỉnh 320 đến cổng Nhà máy Thanh Hà

500.000

 

XÃ HÀ LỘC

 

1

Dọc theo đường tỉnh 315B

 

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ cầu Dóc đến Cầu Thia

1.200.000

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ đầu cầu Thia đến hết địa phận Hà Lộc

1.000.000

2

Dọc theo đường tỉnh 314

 

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ ngã 3km5 đến đầu cầu Vân Thê

1.200.000

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ cầu Vân Thê đến hết địa phận Hà Lộc

300.000

 

Đất còn lại trong khu tái định cư dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

300.000

3

Dọc theo đường tỉnh 320B (giáp xã Hà Thạch)

400.000

4

Dọc theo đường ĐH4

 

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ nhà bà Hải khu 3 đến đầu cầu Đát khu 10

150.000

 

Từ cầu Đát khu 10 đến đầu nhánh rẽ đi Hà Thạch (đường tỉnh 320B) và Trường Thịnh (ngã ba)

100.000

 

Đất trong khu quy hoạch tái định cư Rừng Miễu dự án TĐC đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai và 35M

300.000

 

Đoạn từ nhánh rẽ đi phường Trường Thịnh

150.000

 

Đoạn nhánh rẽ từ nhà ông Tân khu 12 đến đường tỉnh 320B

150.000

5

Các đoạn khác

 

 

Đất hai bên mặt tiền đường liên thôn từ cuối băng 1 đường tỉnh 315B (nhà bà Liên khu 2) đến nhà ông Sinh Soi (nhà Thờ Xuân Sơn)

150.000

 

Dọc 2 bên đường liên thôn đoạn từ nhà ông Sinh Soi đến cổng nhà ông Hùng khu 1 (ngã ba)

100.000

 

Dọc 2 bên đường liên thôn từ nhà ông Hùng khu 7 đến cầu Bà Đỉa

150.000

 

Đất trong các khu TDC Ao ông Điển, Ao Sen, Rừng lá Nâng cao

300.000

 

Đất hai bên đường liên thôn

100.000

 

Đoạn tiếp giáp từ đường tỉnh 315B vào cổng Trường Dân tộc nội trú

200.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường vào Trường TH Cơ điện NLN Phú Thọ

200.000

 

Đất băng 2 đường tỉnh 315B

150.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường bê tông rộng trên 3m tại khu 15 (gần khu liên đoàn địa chất)

100.000

6

Đất các khu vực còn lại của xã

70.000

 

XÃ PHÚ HỘ

 

1

Đường Quốc lộ II

 

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ giáp xã Phú Lộc đến nhà bà Hiền Ngãi

350.000

 

Đất từ nhà bà Hải Hằng đi Cầu Khấc khu 4

450.000

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ nhà Cầu Khấc khu 4 đến nhà bà Hà khu 13

550.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đoạn từ nhà bà Tuyên Thụ (khu 13) đến cổng Viện KH NLN MN phía Bắc

1.500.000

 

Đất hai bên mặt tiền từ Viện KH NLN MN phía Bắc đến đường rẽ đi Trung Giáp

700.000

 

Đất 2 bên mặt tiền từ đường rẽ Trung Giáp đến Cầu Quan

550.000

2

Đường tỉnh 315B

1.000.000

3

Đường huyện thị

 

 

Đất hai bên mặt tiền từ nhà Ô.Y đến đường rẽ nhà văn hoá khu 4

300.000

 

Đất hai bên mặt tiền từ đường rẽ nhà VH khu 4 đến giáp Hà Thạch

250.000

 

Đất từ đường rẽ đi Trung Giáp đến hết địa phận xã Phú Hộ

250.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường Trung tâm xã đi kho KV2 (đoạn nằm trong khu quy hoạch chi tiết trung tâm xã Phú Hộ)

800.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường Trung tâm xã đi kho KV2 (đoạn nằm còn lại)

250.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường Z121 đi Trung tâm giáo dục thường xuyên

250.000

4

Đường liên xã, các đường nhánh

 

 

Đất hai bên mặt tiền các đường liên xã từ 3m trở lên

150.000

 

Đất thuộc trung tâm xã, khu Công ty Z21

100.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường Đồng Giò đi Trung Giáp

150.000

 

Đất hai bên mặt tiền từ nhà Ô. Thể (khu 4) đến giáp xã Hà Thạch

150.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường khu 3 đi khu 10 đến nhà Ô. Bảng Tâm (QLII)

150.000

 

Đất nằm trong khu tái định cư Phú Cường

200.000

5

Đất các khu vực còn lại của xã

70.000

6

Đề xuất giá từ đường tỉnh 315 đi cầu quan (Nhánh rẽ từ km 7)

250.000

 

XÃ THANH MINH

 

1

Đất 2 bên mặt tiền đường tỉnh 320

1.500.000

2

Các đoạn khác

 

 

Đoạn từ cổng Trường Cao đẳng Y tế đến nhà Ô.Lạng

1.000.000

 

Từ giáp nhà ông Lạng đến hết đất Thanh Minh (đi Lương Lỗ)

300.000

 

Đường rẽ khu 1A,1B đi Thanh Vinh

1.500.000

 

Đoạn từ nhà Ô.Kết đến trụ sở UBND xã

700.000

 

Đất hai bên mặt tiền từ Cống Sấu đi Đỗ Sơn

600.000

 

Đất ven theo các tuyến đường ngõ khu vực Thanh Lâu - Thanh Minh

100.000

 

Đất ven theo các tuyến đường ngõ khu vực Hạ Mạo -Thanh Minh

150.000

 

Các tuyến đường liên thôn

100.000

 

Đất các khu vực còn lại

70.000

3

Băng 2 đường tỉnh 320

500.000

 

Băng 2 khu Đồng Ao Đình

400.000

 

Băng 2 đường rẽ từ 1A + 1B Thanh Vinh

500.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

 

PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG

 

1

Đường tỉnh 315 (315B cũ)

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ cổng UBND phường đến ngã tư chợ

4.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ ngã tư chợ Phường đến XN đường bộ

2.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ Cầu Trắng đến cổng CN điện Phú Thọ

2.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền trong ngõ 1, 2 tổ 23 phố Tân Thành

500.000

2

Đường Tân Thành

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ Cầu Trắng đến nhà số 8

1.200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền trong các ngõ

200.000

3

Đường tỉnh 320

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ ngã tư 27/7 đến nhà bà Luyện

3.000.000

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ nhà bà Hằng Quốc đến cổng Trường bồi dưỡng giáo viên

2.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ cổng trường bồi dưỡng giáo viên đến số nhà 203

2.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 1 phố Tân Lập từ nhà số 2 đến số 6

500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 2 phố Tân Lập từ nhà số 2 đến số 18

400.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 3 phố Tân Lập từ nhà số 36 đến số 12

300.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 4 phố Tân Lập từ nhà số 2 đến số 20

200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 5 phố Tân Lập từ nhà số 2 đến số 20

200.000

4

Đường Nhà Dần

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường Nhà Dần

1.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 2 phố Long Xuyên từ nhà số 2 đến 10

200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 3 Phố Long Xuyên (giáp đường sắt)

200.000

5

Đường Đoàn Kết

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường Đoàn Kết

500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 1 phố Đoàn Kết từ nhà số 3 đến số 33

250.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 3 phố Đoàn Kết

200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 2 phố Đoàn Kết từ nhà số 2 đến số 16

200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền các hộ bên hành lang đường sắt

100.000

6

Đường Tân An

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền (từ ngã 3 CA cũ đến thôn Liêm)

800.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền các hộ từ nhà văn hoá Tân An theo tường rào XN 27/7 đến nhà số 19 và tổ 7 phố Tân An

300.000

 

Đất các hộ thuộc khu vực trường công an cũ

300.000

7

Đường Tân Trung

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền (từ 27/7 đến nhà đa năng trường ĐH H. Vương)

1.500.000

 

Đất các hộ dân cư mới QH cạnh trường P.Châu

1.000.000

8

Đường Sa Đéc

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn từ ngã tư chợ Phường đến tháp nước

1.200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn từ tháp nước qua tổ 15 phố Sa Đéc đến cổng trường Sa Đéc

800.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường 35m (Đoạn qua phường Hùng Vương)

1.500.000

 

Đất các hộ mặt tiền nhà Ô. Tâm đến nhà Ô.Thọ

400.000

 

Đất các hộ băng 2,3 khu quy hoạch mới cho CB giáo viên Đại học Hùng Vương

400.000

 

Đất băng 2 khu tái định cư dự án đường 35 của phường Hùng Vương

700.000

 

Đất hai bên mặt tiền đoạn từ cổng Trường Tiểu học Hùng Vương đến đường Sắt

400.000

 

Đất các hộ mặt tiền đường tháp nước từ số nhà 04 đến số nhà 16

300.000

 

Đất thuộc khu tập thể cũ từ số nhà 64 đến số nhà 50

300.000

 

Đất từ số nhà 08 đến số nhà 24

300.000

 

Đất từ số nhà 24 đến số nhà 06

300.000

 

Đất từ số nhà 38 đến số nhà 26

300.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ thể thao từ số nhà 04 đến số nhà 09

400.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ truyền thanh từ nhà số 01 đến số nhà 54

300.000

 

Đất khu tập thể đường bộ thuộc phố Tân An

300.000

 

Đất băng 2,3 khu quy hoạch 27/7

500.000

9

Đất các khu vực còn lại của phường

100.000

 

PHƯỜNG ÂU CƠ

 

1

Đường tháng 8 và Bạch Đằng

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ gốc cây đa lịch sử qua CA Thị ra bờ sông

4.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn đường Bãi Chạp

2.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn đường từ bến xe khách đến hết hiệu sách Thị xã

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn đường từ CN điện đến hết gốc đa lịch sử

3.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền ngõ Giếng Đình

400.000

2

Các đường khác

 

 

Hai bên mặt tiền đoạn từ Đài truyền thanh đến Phòng công chứng số 2

2.500.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đoạn từ gốc cây đa lịch sử qua ngã tư gốc quéo đến hết BV đa khoa

3.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn từ ngã tư gốc quéo đến trường Trần Phú

3.000.000

 

Đất 2 bên mặt tiền đường Nguyễn Du từ chi nhánh điện đến hết hiệu sách thị xã

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ bến ôtô đến chi nhánh điện

3.500.000

 

Đất 3 bên mặt tiền đường Lê Đồng đoạn từ rạp chiếu bóng đến thư viện cũ, đường sông Hồng từ Thư Viện cũ đến chợ Mè

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đường Ngô Quyền

3.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đường Cao Du

2.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ Bách hoá đến cột 3F

700.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 2 Tân Phú, ngõ 3 Tân Hưng, ngõ 4 Tân Phú

600.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 3 Nguyễn Trãi, ngõ lương thực, ngõ Cao Trung

600.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 1 Bạch Đằng

700.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ Giếng Chanh

1.700.000

 

Đất hai bên mặt tiền Ngõ 4 Tân Hưng, Ngõ Tân Phú, Ngõ1 tổ 28 Lê Đồng, ngõ Giếng Cao, ngõ tổ 8 Nguyễn Trãi

300.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đường Nguyễn Khuyến

1.200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn từ chợ phường Âu Cơ đến rạp chiếu bóng

1.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn Đền Đõm (từ nhà Ô.Lưu đến cổng may điện cũ)

1.200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đường Tháng 8 đoạn trường Trần Phú đến Thị Đội

2.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ đường ao Viên, ngõ 2 Nguyễn Du

600.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền ngõ 2 Nguyễn Du

400.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 2 Tân Phú đến cột 3D, ngõ 8/3 đến cột 3c

300.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ 2 Quang Trung, ngõ 4 Quang Trung, ngõ 5 Tân Hưng

300.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đường Nhật Tân

700.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đường Tân Minh

200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ao Bà Y

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường Hoà Bình

1.300.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường Tân Bình

400.000

 

Đất các hộ mặt tiền ngõ 1 - Lê Đồng, Ngõ 3 - Lê Đồng, Ngõ Trần Phú, Ngõ 5 Quang Trung.

300.000

 

Đất băng 2, 3 khu khu tập thể Bệnh viện Đa khoa

400.000

 

Đất trong khu quy hoạch chi tiết sau trường Trân Phú

1.000.000

3

Khu đất còn lại

100.000

 

Ngõ Thư viện cũ

200.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường Đền Đõm (từ cổng Nhà máy điện cũ đến hết đường nhựa)

300.000

 

Ngõ 1, ngõ 2, ngõ 5 Hoà Bình, ngõ 1 Nguyễn Khuyến, ngõ Xóm Mận, ngõ 2, 7 và 8 Nguyễn Trãi

400.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường Tháng tám đoạn từ Thị đội đi Thanh Vinh

1.000.000

 

Các ngõ còn lại của phố Tân Minh, Tân Bình

200.000

 

Đất hai bên mặt tiền đường bê tông phố Lê Lợi

200.000

4

Đề xuất giá đất các vị trí khác

 

 

Ngõ 1, 2, phố Tân Hưng           

300.000

 

Đất còn lại ngõ may điện, phố Lê Đồng

300.000

 

PHƯỜNG TRƯỜNG THỊNH

 

1

Đường Tỉnh 315B

 

 

Đất hai bên mặt tiền Tỉnh 315B từ cầu Quảng đến giáp phường Hùng Vương

2.500.000

 

Đoạn từ kênh Phú Lợi đến ga Phú Thọ

1.000.000

 

Đất khu vực còn lại (đất băng 2 đường tỉnh 315B):

 

 

Đoạn từ cây xăng đến giáp Lô Than

200.000

 

Đoạn từ giáp phường Hùng Vương đến Cầu Quảng

300.000

2

Đường nội thị

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền ven đường Bệnh viện đi trường Y

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn giáp Trường Dân lập đến xã Thanh Vinh

2.000.000

 

Các hộ 2 bên mặt tiền khu Cầu Quảng đi khu I

1.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ trụ sở UBND phường vào xóm Cao Bang

200.000

 

Đất khu 1 giáp Thanh Vinh

100.000

 

Đất còn lại của khu 2

200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn từ trường TH Trường Thịnh đến Cơ khí Phú Thọ

300.000

 

Đất các ngõ còn lại của khu 3

200.000

 

Khu gò sỏi phía nam ga Phú Thọ

300.000

 

Toàn bộ khu dân cư thôn Phú Lợi

200.000

 

Đất hai bên mặt tiền từ Trường TH Trường Thịnh đến nhà ông Đăng

300.000

 

Đất khu quy hoạch dân cư Lò Giác

500.000

 

Đất khu 3 cây tháp

300.000

 

Đất các hộ 2 bên mặt tiền đường khu 1 đi Thanh Vinh

500.000

 

Đất các hộ 2 bên mặt tiền đường khu 3 đi Thanh Vinh

500.000

 

Đất các khu vực còn lại của phường Trường Thịnh

100.000

 

PHƯỜNG PHONG CHÂU

 

1

Đường Bạch Đằng

 

 

Đất từ bến xe đến CATX

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường Bạch Đằng (Từ CATX ra bờ sông)

4.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đất ở ngõ tổ 12 (sau nhà Ô. Quang Bí thư)

500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đất ngõ giếng cóc (chia làm 2 đoạn):

 

 

Đoạn 1: Từ số nhà 27 đến số nhà 04

800.000

 

Đoạn 2: Từ số nhà 06 đến số nhà 20

500.000

2

Đường Tháng Tám

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn 1: Từ nhà ông Ninh đến C.ty DV - MT - ĐT

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn từ nhà ông Hồng đến nhà ông Ninh

4.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Đoạn từ C.ty DV - MT - ĐT đến Toà án

1.700.000

3

Đường Phố Bình, Phú Thịnh

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền

4.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền Ngõ số 5 phố Phú Thịnh

400.000

4

Đường Nguyễn Du

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền

3.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền các hộ đường bê tông tổ 13 phố Phú An

800.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền các hộ ngõ 1,2 ngõ tổ 13 ngõ nhà thờ Phố Phú An

400.000

5

Phố Phú Bình, phú Thịnh

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn 1: Từ số nhà 73 đến số nhà 39

2.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn 2: Từ số nhà 43 đến số nhà 96

1.200.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đoạn 3: Từ số nhà 46 đến số nhà 82

1.000.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền ngõ Đền xóm Sở từ số nhà 02 đến nhà số 28

700.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền ngõ tổ 8B, ngõ tổ 5, tổ 6, tổ 7

360.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền ngõ tổ 8A ông Sơn

290.000

6

Đường phố Phú Hà

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền (từ Cty may ra bờ sông)

2.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ tổ 3 Phú Hà từ số nhà 47 đến 57 và từ nhà Ô. Cường đến nhà Ô. Bắc

500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ bê tông tổ 9 Phú Bình

400.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ trạm y tế phường

500.000

7

Đường phố Phú An

 

 

Đất hai mặt tiền từ NHCT đến Trường mầm non Phong Châu

3.000.000

8

Đường Tỉnh 315

 

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền

2.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ tổ 14B Phú An

400.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ toàn bộ tổ 15, 16 phố Phú An

200.000

9

Đường Sông Hồng

 

 

Đất các hộ mặt đường

2.000.000

10

Đường phố mới Phú Hà tổ 2A và 2B

 

 

Đất các hộ mặt đường phố mới tổ 2A, 2B

1.500.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền đường ngõ 03 Phú Hà

 

 

Từ số nhà 33 đến số nhà 01

500.000

 

Từ số nhà 28 đến số nhà 10

400.000

 

Từ số nhà 11 đến số nhà 13

400.000

 

Đất các hộ hai bên mặt tiền các hộ đường bê tông tổ 14 phố Phú An

1.000.000

 

Đất băng 2 đường phố Phú Hà

1.200.000

11

Khu đất còn lại

100.000

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số phường xã 10. Trong đó:

1. Phường (04)

Hùng Vương; Âu Cơ; Phong Châu; Trường Thịnh;

2. Xã Trung du (04)

Văn Lung, Hà Lộc, Thanh Minh, Thanh Vinh.

3. Xã miền núi (02)

Hà Thạch, Phú Hộ.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN LÂM THAO

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

A

ĐẤT VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ:

 

I

Đất hai bên đường ven Quốc lộ 32C

 

1

Đoạn từ giáp địa phận xã Hy Cương đến đường sắt cắt ngang vào ga Tiên Kiên

1.100.000

2

Đoạn từ đường sắt cắt ngang vào ga Tiên Kiên đến giáp nhà khách Công ty Supe

1.500.000

3

Đoạn từ nhà khách Công ty Supe đến hết cầu Bưởi TT Hùng Sơn

1.900.000

4

Đoạn từ cầu Bưởi đến cây xăng Cty TNHH Huy Hoàng

1.500.000

5

Đoạn từ cây xăng Cty TNHH Huy Hoàng đến đường rẽ Công ty Ắc quy (nhà ông Đức)

1.200.000

6

Đoạn từ giáp nhà ông Đức đến giáp nhà bà Tiết Ngọ thị trấn Lâm Thao

1.500.000

7

Đoạn từ nhà bà Tiết Ngọ đến hết nhà ông Đình Phiên thị trấn Lâm Thao

1.500.000

8

Đất từ giáp nhà ông Đình Phiên đến cầu trắng TT Lâm Thao

1.000.000

9

Đoạn từ Cầu Trắng TT Lâm Thao đến cầu Phong Châu

1.000.000

10

Đất hai bên đường QL 32C mới đoạn tránh qua TP Việt Trì

1.000.000

B

ĐẤT VEN ĐƯỜNG TỈNH LỘ

 

I

Đất hai bên đường tỉnh 325B:

 

1

Đoạn từ giáp địa phận TT Phong Châu đến giáp đường rẽ vào khu tái định cư Ma Cầu, xã Tiên Kiên

700.000

2

Đoạn từ giáp đường rẽ vào khu tái định cư Ma Cầu đến trường rẽ vào nhà thờ Xóm Bướm, xã Tiên Kiên

700.000

3

Đoạn từ đường rẽ vào Nhà thờ xóm Bướm đến hết nhà ông Hạnh Mười, xã Tiên Kiên

1.500.000

4

Đoạn từ nhà ông Hạnh Mười đến giáp QL 32C (ngã ba Tiên Kiên)

1.000.000

II

Đường tỉnh 320 (đê sông Hồng)

 

1

Đoạn từ giáp TL 324(chợ Cao Xá) đến hết địa phận xã Bản Nguyên

350.000

2

Đoạn từ giáp địa phận xã Bản Nguyên đến hết địa phận xã Kinh Kệ

350.000

3

Đoạn giáp địa phận xã Kinh Kệ đến hết địa phận xã Hợp Hải

250.000

4

Đoạn từ giáp địa phận xã Hợp Hải đến hết địa phận xã Xuân Huy

250.000

III

Đất hai bên đường tỉnh 324B

 

1

Đoạn từ giáp đường TL 324 (Sơn Vy) đến nghĩa địa Vân Hùng, xã Tứ Xã

400.000

2

Đoạn từ giáp đường TL 324 (Cao Xá) đến nghĩa địa Vân Hùng, xã Tứ Xã

600.000

3

Đoạn từ giáp nghĩa địa Vân Hùng đến nhà ông Yên Hùng (đường rẽ đi Sơn Dương)

900.000

4

Đoạn từ nhà ông Yên Hùng đến giáp nhà ông Bình Hoàng (khu 14)

900.000

5

Đoạn từ nhà ông Bình Hoàng đến hết địa phận xã Tứ Xã

900.000

6

Đoạn từ giáp địa phận xã Tứ Xã đến chân đê sông Hồng (chợ Cống Á)

700.000

IV

Đất hai bên đường tỉnh 324C

 

1

Đoạn từ giáp nhà Yên Hùng (xã Tứ Xã) đến giáp đường QL 32C

600.000

V

Đất hai bên đường tỉnh 324

 

1

Đoạn từ nhà ông Phùng (TT Lâm Thao) đến hết địa phận TT Lâm Thao

1.300.000

2

Đoạn từ giáp địa phận TT Lâm Thao đến đường rẽ chùa Vĩnh Ninh, xã Sơn Vi

1.100.000

3

Đoạn từ đường rẽ chùa Vĩnh Ninh đến giáp đường rẽ quán Trang Viên Cát Tường, xã Cao Xá

700.000

4

Đoạn từ đường rẽ quán Trang Viên Cát Tường đến hết sân vận động Cao Xá

700.000

5

Đoạn từ Sân vận động Cao Xá đến chân đê sông Hồng (Cao Xá)

1.000.000

6

Đoạn từ dốc chợ Cao Xá đến địa phận xã Thụy Vân - Việt Trì

500.000

C

ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

I

Thị trấn Lâm Thao

 

1

Đất hai bên đường từ nhà ông Phong Tòng đến Cây xăng khu Quán Rùa xã Sơn Vi

1.000.000

2

Đất hai bên đường từ nhà Duy Hiểu đến giáp đê tả Sông Hồng (TL 320)

600.000

3

Đất hai bên đường từ nhà ông Đình Phiên đến hết nhà ông Phùng TT Lâm Thao

1.500.000

4

Đất hai bên đường từ nhà Hoa Loan qua Đào tròn tới hết trường THCS Lâm Thao

1.000.000

5

Đất hai bên đường từ ngã tư Lâm Nghĩa (nhà ông Sỹ) đến hết nhà ông Quân (TL 324)

1.000.000

6

Đất hai bên đường bê tông từ Huyện đội đi khu Lâm Nghĩa

700.000

7

Đất hai bên đường giáp nhà Phùng đến nhà Loan Hỷ (Thùy Nhật)

1.300.000

8

Đất hai bên đường từ ngã tư huyện ủy (nhà ông Hỷ) đến cầu Trắng

2.300.000

9

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Bình Tuế đến cầu Ba Tơ khu Sơn Thị

700.000

10

Đất hai bên đường giáp nhà bà Tiết Ngọ đến đình Đông Trấn

800.000

11

Đất hai bên đường từ nhà ông Tình Hiền đến giáp nhà bà Thích Chiều khu Thùy Nhật

600.000

12

Đất hai bên đường từ giáp nhà Liên Oanh (khu 12A) đi cầu Bò đến hết địa phận TT Lâm Thao

600.000

13

Đất hai bên đường từ nhà ông Hùng Chì đến giáp nhà Oanh Dũng

700.000

14

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Đình Phiên qua khu Thùy Nhật đến nhà ông Thăng Hồi

600.000

15

Đoạn từ giáp nhà ông Thăng Hồi qua khu Lâm Nghĩa đến giáp địa phận xã Sơn Vy

600.000

16

Đoạn từ giáp Ql 32C (nhà ông Công Hà) đi Sơn Vy

1.000.000

17

Đất ở tiếp giáp với chợ TT Lâm Thao

700.000

18

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng từ 3m trở lên

300.000

19

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m

200.000

20

Đất hai bên đường tương đối thuận tiện giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

150.000

21

Đất các khu dân cư còn lại

120.000

II

Thị trấn Hùng Sơn

 

1

Đất hai bên đường từ cầu Hy Sơn (giáp Ql 32C) đến hết địa phận TT Hùng Sơn (giáp Xuân Lũng)

400.000

2

Đất hai bên đường từ nhà ông Hùng Thọ (giáp Ql 32C) đến nhà ông Nhuận Hằng (giáp đường huyện lộ P7)

500.000

3

Đất hai bên đường từ giáp QL 32C (trạm sỉ) đến cầu Miễu - Chu Hóa - Việt Trì

800.000

4

Đất trong các khu dân cư mới được đầu tư một phần kết cầu hạ tầng

700.000

5

Đất hai bên đường nối với Quốc lộ 32C vào chợ và bao quanh chợ khu công nhân Supe

1.000.000

6

Đất trong khu tập thể công nhân ắc quy - Pin Vĩnh Phú

400.000

7

Đất hai bên đường nhựa hoặc bê tông trong khu vực công nhân super và khu vực Trường CĐ hóa rộng từ 3m trở lên.

600.000

8

Đất hai bên đường nhựa bê tông trong khu Công nhân Supe và khu trường Cao đẳng hóa rộng dưới 2.5m

500.000

9

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng từ 3m trở lên

300.000

10

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

250.000

11

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m

250.000

12

Đất các khu dân cư còn lại

120.000

III

Xã Xuân Huy

 

1

Đất hai bên đường huyện lộ P7 từ giáp đường 320 đến địa phận xã Xuân Lũng

400.000

2

Đất hai bên đường từ giáp chân đê Sông Hồng đến hết sân vận động (khu 4)

250.000

3

Đất hai bên đường từ giáp chân đê Sông Hồng (nhà ông Loan) đến tiếp giáp đường ống (xã Hà Thạch)

150.000

4

Đất hai bên đường từ giáp chân đê Sông Hồng (nhà ông Mộc) đến hết nhà ông Hỗ (khu 1A)

180.000

5

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Hỗ đến giáp địa phận xã Hà Thạch

150.000

6

Đất hai bên đường từ giáp chân đê Sông Hồng (nhà ông Lộc) đến bến đò ngang đi Tam Nông

180.000

7

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m

180.000

8

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông các khu 2A, 2B; 5; 6; 8; (đường đất rộng 3m trở lên)

150.000

9

Đất các khu vực còn lại

120.000

IV

Xã Thạch Sơn

 

1

Đất hai bên đường từ giáp Ql 32C đến hết Trụ sở UBND xã

800.000

2

Đất hai bên đường từ Trụ sở UBND xã đến ngã tư Nhà Lối (nhà ông Thành Ngọc)

400.000

3

Đất hai bên đường từ giáp TL 320 (đê sông Hồng) đến nhà bà Định (khu chợ Miếu)

400.000

4

Đất hai bên đường từ giáp nhà bà Định (khu chợ Miếu) đến giáp địa phận thị trấn Hùng Sơn

400.000

5

Đất hai bên đường tiếp giáp với khu vực chợ xã Thạch Sơn

800.000

6

Đất hai bên đường từ trụ sở UBND xã đến Chợ Miếu

300.000

7

Đất hai bên đuờng từ nhà ông Nhung Liên (khu 2) đến giáp ngã tư ông Huy Đào

300.000

8

Đất 2 bên đường từ Quỹ tín dụng nhân dân xã Thạch Sơn đến giáp đê Sông Hồng

300.000

9

Đoạn từ giáp chợ Miếu đến hết Đồng Bô (khu 7)

300.000

10

Đất hai bên đường bê tông xi măng từ 3 m trở lên còn lại

250.000

11

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Quỳnh Hàm đến nhà ông Tấn Tiện (khu 2)

150.000

12

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m

180.000

13

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

150.000

14

Đất các khu vực còn lại

120.000

V

Xã Tiên Kiên

 

1

Đất hai bên đường huyện lộ L6

 

-

Đoạn từ giáp TL 325B đến hết ao ông Thao xã Tiên Kiên

250.000

-

Đoạn từ giáp ao ông Thao đến địa phận giáp đường sắt Công ty Giấy Bãi Bằng

250.000

2

Đất hai bên đường từ giáp TL 325B (nhà ông Hùng) đến hết địa phận xã Tiên Kiên đi Xuân Lũng)

300.000

3

Đất hai bên đường từ giáp huyện lộ L6 (trường tiểu học khu C) đi Xóm Toán (giáp địa phận TT Phong Châu)

400.000

4

Đất hai bên đường từ giáp TL 325B (ao cây sung) đến nhà bà Cúc Nhâm

600.000

5

Đất hai bên đường từ nhà bà Cúc Nhâm đến hết địa phận xã Tiên Kiên (giáp xã Hy Cương, Việt Trì).

400.000

6

Đất trong khu tái định cư Ma Cầu

700.000

7

Đất trong khu dân cư mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

8

Đất hai bên đường bê tông 2,5m trở lên trong khu vực Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

700.000

9

Đất các khu vực còn lại trong Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

500.000

10

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 325B đến hết nhà thờ Xóm Bướm

700.000

11

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 325B (nhà bà Từ) đến Ngã tư quán ông Chức Cầu (giáp huyện lộ L6)

700.000

12

Đất hai bên đường từ giáp huyện lộ L6 đến giáp Trại tạm giam Công an tỉnh

250.000

13

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 3m trở lên

180.000

14

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m còn lại

120.000

15

Đất hai bên đường các khu vực tương đối thuận lợi giao thông (đường đất rộng 3m trở lên)

120.000

16

Đất từ giáp nhà ông Long đến nhà ông Sang Công khu 13

400.000

17

Đất các khu vực còn lại

90.000

VI

Xã Hợp Hải

 

1

Đất trong các khu dân cư mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

2

Đất hai bên đường từ nhà ông Ích (khu 1) đến tiếp giáp QL 32C

400.000

3

Đất hai bên đường đoạn từ nhà ông Vân Phú (khu 2) đến tiếp giáp Ql 32C

400.000

4

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Minh Minh (khu 3) đến tiếp giáp Ql 32C

400.000

5

Đất hai bên đường từ giáp QL 32C mới đến nhà ông Hà, khu 3

300.000

6

Đất hai bên đường xi măng rộng từ 3m trở lên

300.000

7

Đất hai bên đường xi măng rộng dưới 3m

180.000

8

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

150.000

9

Đất các khu vực còn lại

120.000

VII

Xã Sơn Dương

 

1

Đất hai bên đường trong khu dân cư mới nhà Đường

150.000

2

Đất các khu dân cư mới được đầu tư một phần kết cầu hạ tầng

240.000

3

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 3m trở lên

300.000

4

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m

180.000

5

Đất các khu vực tương đối thuận lợi giao thông (đường đất rộng 3m trở lên)

150.000

6

Đất hai bên đường đoạn từ giáp TL 324C (nhà bà Liên) đến đường tránh Ql 32C

500.000

7

Đất ven đường bê tông trước UBND xã song song với đường tỉnh lộ 324C

500.000

8

Đất các khu vực còn lại

120.000

VIII

Xã Tứ Xã

 

1

Đất hai bên đường liên xã Tứ Xã - Vĩnh Lại

 

-

Đoạn từ giáp tỉnh lộ 324B đến đường rẽ đi bờ Xoan

600.000

-

Đoạn từ đường rẽ bờ Xoan đến giáp địa phận xã Vĩnh Lại

400.000

2

Đất các khu dân cư được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

3

Đất trong khu tái định cư đường QL 32C tránh qua TP Việt Trì

600.000

4

Đất hai bên đường tiếp giáp với chợ xã Tứ Xã

800.000

5

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng 3m trở lên

300.000

6

Đất hai bên đường bê tông xi măng dưới 3m

180.000

7

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

150.000

8

Đất các khu vực còn lại

120.000

IX

Xã Bản Nguyên

 

1

Đất trong khu dân cư mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

2

Đất hai bên đường dọc theo bờ kênh Diên Hồng từ nhà ông Nhật (khu 2) đến giáp nhà bà Nga (khu 5)

400.000

3

Đất hai bên đường dọc theo đê Bối từ nhà ông Trần Hùng (khu 7) đến giáp địa phận xã Vĩnh Lại

300.000

4

Đất hai bên đường từ giáp TL 320 (nhà ông Nguyễn Mạnh) đến cầu Con Nhện kênh Diên Hồng

300.000

5

Đất hai bên đường từ trục Quán Bào khu 9 đến trục ông Trần Võ (khu 11)

300.000

6

Đất hai bên đường từ trạm biến áp (khu 2) đến nhà ông Trần Nhật (khu 2)

300.000

7

Đất hai bên đường bê tông ximăng rộng trên 3m trở lên còn lại

300.000

8

Đất hai bên đường bê tông xi măng dưới 3m

180.000

9

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

150.000

10

Đất các khu vực còn lại

120.000

X

Xã Cao Xá

 

1

Đất hai bên đường từ giáp chân đê Sông Hồng (TL 324) đi UBND xã Thụy Vân

200.000

2

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 324 (nhà ông Duần) đến Nhà ông Sơn (khu Sơn Lĩnh)

200.000

3

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Sơn (khu Sơn Lĩnh) đến hết nhà ông Hoành (khu Tân Lĩnh)

200.000

4

Đất hai bên đường ven đê Lâm Hạc

500.000

5

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 324 đến hết Đình Cao Xá

200.000

6

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 324 đến Nhà văn hóa Tề Lễ

200.000

7

Đất hai bên đường tiếp giáp với khu vực chợ xã Cao Xá

800.000

8

Đất trong khu dân cư mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

300.000

9

Đất hai bên đường Nhà văn hóa Tề Lễ đến nhà ông Bồng khu Nguyễn Xá A

300.000

10

Đất hai bên đường từ Miếu Thanh Hà đến hết bờ kênh khu dân cư Thanh Hà

300.000

11

Đất hai bên đường từ giáp đê Lâm Hạc đến hết khu Ao Châu Dương Khê

300.000

12

Đất hai bên đường từ Nhà ông Lộc (khu Nguyễn Xá B) đến Kênh Đồng Ngõ

300.000

13

Đất hai bên đường từ giáp đê Sông Hồng (nhà ông Hùng) đến hết nhà ông Học khu Kiến Thiết

300.000

14

Đất hai bên đường từ giáp đê Sông Hồng (nhà ông Khang) đến hết nhà ông Việt khu Kiến Thiết

300.000

15

Đất hai bên đường từ ngã 3 Cao Lĩnh đến hết nhà thờ Cao Lĩnh

300.000

16

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 324B (nhà bà Xuân) đến đình Dục Mỹ

300.000

17

Đất hai bên đường từ giáp đê Lâm Hạc (cầu Châu) đến nhà ông Nhung khu Đông Lĩnh

200.000

18

Đất hai bên đường từ nhà ông Khải đến nhà ông Ánh khu Xóm Thành

200.000

19

Đất hai bên đường từ nhà ông Hùng Tâm khu Sơn Lĩnh đến hết nhà ông Huấn khu Đông Lĩnh

150.000

20

Đất hai bên đường từ nhà ông Tím khu Sơn Lĩnh đến nhà ông Hải Nga khu Xóm Thành

250.000

21

Đất hai bên đường bê tông xi măng 3m trở lên còn lại

300.000

22

Đất hai bên đường bê tông xi măng dưới 3m

180.000

23

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất trên 3m)

150.000

24

Đất khu vực còn lại.

120.000

XI

Xã Sơn Vi

 

1

Đất hai bên đường liên xã từ giáp thị trấn Lâm Thao đến nhà Thuyết Đức (giáp tỉnh lộ 324)

400.000

2

Đất hai bên đường tiếp giáp với khu vực Chợ xã Sơn Vi

800.000

3

Đất trong khu dân cư được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

4

Đất hai bên đường từ Công ty khai thác công trình thủy lợi vào nhà ông Lạng (khu Lò Vôi)

400.000

5

Đất hai bên đường từ giáp tỉnh lộ 324 đến ông Nga Linh

400.000

6

Đất hai bên đường từ huyện đội đến nhà ông Học (Khu Lâm Nghĩa, thị trấn Lâm Thao)

500.000

7

Đất hai bên đường trong khu Làng nghề xã Sơn Vi

 

-

Đất hai bên đường gom giáp tỉnh lộ 324

1.200.000

-

Đất hai bên đường còn lại trong khu làng nghề

400000

8

Đất hai bên đường bê tông xi măng 3m trở lên

300.000

9

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng dưới 3m

180.000

10

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất trên 3m)

150.000

11

Đất các khu vực còn lại

120.000

XII

Xã Vĩnh Lại

 

1

Đất hai bên đường từ giáp đường TL 320 (chân đê Sông Hồng) đến giáp địa phận xã Tứ Xã

250.000

2

Đất hai bên đường tiếp giáp với khu vực chợ Vĩnh Lại

500.000

3

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng từ 3m trở lên

300.000

4

Đất hai bên đường bê tông xi măng dưới 3m

180.000

5

Đất khu dân cư được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

6

Đất các khu vực còn lại

120.000

XIII

Xã Kinh Kệ

 

1

Đất hai bên đường từ nhà ông Giang dọc theo kênh Diên Hồng đến giáp địa phận xã Bản Nguyên

250.000

2

Đất hai bên đường từ giáp cây xăng Công ty Thiên Thanh đến giáp chân đê sông Hồng (TL 320)

250.000

3

Đất hai bên đường tiếp giáp với khu vực chợ xã Kinh Kệ

500.000

4

Đất các khu dân cư được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng

240.000

5

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Việt đến giáp nhà ông Giang (khu 5)

300.000

6

Đất hai bên đường bê tông xi măng 3m trở lên

300.000

7

Đất hai bên đường bê tông xi măng dưới 3m

180.000

8

Đất hai bên đường tương đối thuận lợi giao thông (đường đất từ 3m trở lên)

150.000

9

Đất các khu vực còn lại

120.000

XIV

Xã Xuân Lũng

 

1

Đất hai bên đường đoạn từ địa phận xã Xuân Huy đến giáp địa phận xã Hùng Sơn

400.000

2

Đất hai bên đường đoạn giáp nhà ông Thái Tình (khu 6) đến giáp đường L6

180.000

3

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Thành Nga (khu 6) đến giáp Công ty Hải Dũng

180.000

4

Đất hai bên đường bê tông xi măng rộng trên 3m

180.000

5

Đất hai bên đường huyện lộ L6 từ giáp đường sắt đến hết địa phận xã Xuân Lũng

250.000

6

Đất hai bên đường bê tông xi măng dưới 3m

120.000

7

Đường hai bên đường các khu vực tương đối thuận lợi giao thông (đường đất rộng 3m trở lên)

120.000

8

Đất các khu vực còn lại

90.000

D

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực

 

Tổng số xã, thị trấn :14. Trong đó:

1. Thị trấn (2):

Thị trấn Lâm Thao, Thị trấn Hùng Sơn.

2. Xã đồng bằng (10):

Cao Xá; Vĩnh Lại; Kinh Kệ; Tứ Xã; Sơn Vi; Sơn Dương; Hợp Hải; Thạch Sơn; Xuân Huy, Bản Nguyên.

3. Xã miền núi (2):

Tiên Kiên; Xuân Lũng.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN PHÙ NINH

Đơn vị : Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

 

1

Đất khu dân cư các xã Trung du (gồm 3 xã: Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ)

 

 

Đất trung tâm các xã, khu vực chợ.

200.000

 

Đất 2 bên đường liên thôn hoặc đường xã, đường huyện ở các khu vực trung tâm đông dân cư.

150.000

 

Đất hai bên đường liên thôn hoặc đường xã, đường huyện còn lại.

110.000

 

Đất các khu vực dân cư còn lại của các xã.

80.000

2

Đất khu dân cư các xã miền núi (gồm 16 xã có phụ lục đính kèm)

 

 

Đất khu trung tâm các xã, khu vực chợ.

200.000

 

Đất hai bên đường liên thôn hoặc đường xã, đường huyện ở các khu vực TT đông dân cư .

130.000

 

Đất hai bên đường liên thôn hoặc đường xã, đường huyện còn lại.

100.000

 

Đất các khu vực dân cư còn lại của các xã.

70.000

3

Đường quốc lộ

 

 

Đất 2 bên đường từ cầu Phố (giáp xã Kim Đức) đến hết tường rào khu công nghiệp Đồng Lạng

3.000.000

 

Đất 2 bên đường từ đường rẽ vào khu tái định cư số 1 giáp tường rào KCN Đồng Lạng đến hạt giao thông 6.

1.700.000

 

Đất 2 bên đường, từ Hạt giao thông 6 đến giáp thị trấn Phong Châu (Cầu Lầm).

1.100.000

 

Đất hai bên đường từ giáp thị trấn Phong Châu đến nhà ông Sự Điển (Công an xã Phú Lộc) khu 11, xã Phú Lộc.

1.200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Sự đến hết Nhà ông Quýnh, khu 5, xã Phú Lộc

1.000.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Quýnh đến đường rẽ vào huyện lộ P3 Phú Lộc - Trung Giáp - Tiên Phú.

1.500.000

 

Đất 2 bên đường từ đường rẽ vào huyện lộ P3 Phú Lộc - Trung Giáp - Tiên Phú đến hết địa phận xã PhúLộc.

650.000

 

Đất 2 bên đường từ Cầu Quan giáp xã Phú Hộ đến nhà ông Thành Học khu 11 xã Tiên Phú.

450.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Thành Học đến đỉnh dốc Bò Cày (Lương thực cũ xã Trạm Thản).

350.000

 

Đất 2 bên đường từ dốc Bò Cày đến cách ngã ba xã Trạm Thản 100m.

400.000

 

Đất 2 bên đường cách ngã ba xã Trạm Thản cách ngã ba Trạm 100m về phía đi Việt Trì và 100m về phía Đoan Hùng.

500.000

 

Đoạn từ cách ngã ba xã Trạm Thản 100m đến giáp xã Chân Mộng huyện Đoan Hùng.

350.000

4

Đường tỉnh

 

 

Đường 325B (từ ngã ba Phù Lỗ đi Tiên Kiên Lâm Thao)

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã ba Phù Lỗ đến đường rẽ vào đền Mẫu Âu Cơ

700.000

 

Đất 2 bên đường từ đường rẽ vào đền Mẫu Âu Cơ đến hết địa phận thị trấn Phong Châu.

500.000

 

Đường 323C từ giáp Quốc lộ II đi Phà Then

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II đến quán ông Tầm giáp đường bê tông rẽ vào UBND xã Phù Ninh.

500.000

 

Đất 2 bên đường từ quán nhà ông Tầm đến cách ngã ba chợ An Đạo 50m.

300.000

 

Đất 2 bên đường khu vực ngã ba chợ An Đạo cách ngã ba chợ An Đạo 50m về phía Phù Ninh đến cách đường rẽ vào UBND xã An Đạo 200m về phía Tử Đà.

400.000

 

Đất 2 bên đường từ cách đường rẽ vào UBND xã An Đạo 200m đến phà Then.

300.000

 

Đường 323D từ ngã ba Trạm Thản (Băng 2 QLII) qua xã Liên Hoa đến xã Lệ Mỹ (Đường chiến thắng sông Lô)

300.000

 

Đường 323E từ ngã ba Phú Lộc (Băng 2 QLII) qua các xã Bảo Thanh, Trung Giáp, Trị Quận đến xã Lệ Mỹ (đường chiến thắng sông Lô)

300.000

5

Các đường khác:

 

 

Đoạn 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II đến hết bệnh viện phụ sản tỉnh Phú Thọ

400.000

 

Đoạn từ ngã ba chợ An Đạo ra cảng An Đạo 150m (qua cổng chợ An Đạo)

400.000

 

Đoạn từ giáp Quốc lộ II qua nhà ông Quế thuộc địa phận xã Phù Ninh đến giáp thị trấn Phong Châu

800.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II đi Phú Nham đến hết ngân hàng cũ.

300.000

 

Đất ven đường tỉnh còn lại và đường chiến thắng sông Lô.

300.000

 

Đất 2 bên đường từ Đồi Lim xã Trung Giáp (giáp xã Phú Thọ) qua cổng XN Z121 đến ngã ba đường đến trung tâm xã Lệ Mỹ (hết nhà ông Tuấn, khu 8, Trung Giáp).

200.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

1

Đường Quốc lộ II

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp xã Phù Ninh (khu vực cầu Lầm) đến hết nhà ông Hùng Tam.

2.200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Hùng Tam đến đường rẽ vào cổng UBND thị trấn Phong Châu

2.500.000

 

Đất 2 bên đường từ đường rẽ vào cổng UBND thị trấn Phong Châu đến hết nhà bà Thiết (đường rẽ vào khu Nam Tiến)

2.200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà bà Thiết đến hết địa phận thị trấn Phong Châu

1.500.000

2

Đường khác:

 

 

Đất 2 bên đường Nam từ Ngân hàng Công thương Đền Hùng đến cổng Công ty giấy Bãi Bằng. (Đường Nam)

3.000.000

 

Đất 2 đường từ cổng Công ty Giấy đi khu Tầm Vông qua đường rẽ sang khu Mã Thượng phía phải giáp nhà Căn Lệ, phía trái giáp đường rẽ vào HTX phèn Hưng Long

800.000

 

Đường trục chính từ giáp cổng Công ty Giấy đi khu Nam Tiến đến hết phần rải nhựa

300.000

 

Đường trục chính còn lại khu Nam Tiến đến cổng Bắc giáp nhà bà Thảo

200.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà khách Công ty giấy qua cổng Trường cao đẳng nghề Giấy và Cơ Điện đến giáp Quốc lộ II

1.500.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II (nhà ông Thanh Tâm) đến cổng trạm xá Công ty Giấy

800.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II (nhà ông Tiến Vôi) đến hết nhà thi đấu Công ty Giấy

800.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II (nhà ông Cao Kỳ) đến hết nhà ông Triệu Vương Hà

800.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II ngã ba lắp máy đến cổng Bắc công ty Giấy (hết địa phận thị trấn Phong Châu)

1.000.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II qua TT GDTX đến giáp đường Nam (xóm Trại Cầu)

800.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II qua cổng UBND huyện đến hết nhà ông Sáng Mùi

800.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ II khu vực ngã ba Phù Lỗ đến hết nhà trẻ Phù Lỗ

400.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà trẻ Phù Lỗ đến giáp đường ống

200.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Căn Lê ra cảng đến hết địa phận thị trấn Phong Châu.

500.000

 

Đất hai bên đường từ cổng UBND thị trấn Phong Châu đến giáp Quốc Lộ II (sau băng I Quốc lộ II)

500.000

 

Đường trục chính các khu Mã Thượng, Đồng Giao, Núi Trang, Bãi Thơi, Đường Nam, Núi Miếu, Tầm Vông (rải nhựa, có đèn đường) và đường trục chính các khu khác.

500.000

 

Đất còn lại của các ngõ ở trung tâm thị trấn và gần trung tâm (thuộc các khu phi nông nghiệp).

300.000

 

Đất còn lại của các ngõ ở xã trung tâm thị trấn và đường còn lại thuộc các khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

150.000

 

Nam Tiến, Núi Voi, Rừng Mận, Đá Thờ, Cống Tám.

 

 

Các trục đường chính giáp thị trấn Phong Châu: Đoạn đường cảng từ giáp thị trấn Phong Châu đến cổng cảng nguyên liệu giấy thuộc địa phận xã An Đạo; đoạn từ giáp thị trấn Phong Châu đến cổng Bắc Công ty Giấy thuộc địa phận xã Phú Nham và các đoạn đường trục chính khác tương đương giáp thị trấn Phong Châu

300.000

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số xã, thị trấn: 19. Trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Phong Châu

2. Xã Trung du (03):

Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ

3. Xã miền núi (15):

Phù Ninh, An Đạo, Tiên Du, Phú Nham, Phú Lộc, Tiên Phú, Hạ Giáp, Trung Giáp, Bảo Thanh, Gia Thanh, Trị Quận, Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN TAM NÔNG

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

 

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

A

VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ

 

1

Đường 32A (từ đầu cầu Trung Hà đến địa giới Tam Nông - Thanh Sơn)

 

 

Đất một bên đường (phía trái) QL 32A từ đầu cầu Trung Hà đến địa giới hành chính Thượng Nông - Dậu Dương.

1.000.000

 

Đất một bên đường QL 32A (phía trái) từ địa giới hành chính Thượng Nông - Dậu Dương đến điạ giới hành chính Dậu Dương - Hưng Hoá.

1.000.000

 

Đất một bên đường QL 32A (phía trái) từ địa giới Hưng Hoá - Hương Nộn đến giáp đất ông Trương Bảo (đầu đê Tam Thanh).

1.200.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ giáp đất ông Trương Bảo đến đường đi khu 3 xã Hương Nộn (giáp Trạm thuỷ nông).

1.500.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ đường đi khu 3 xã Hương Nộn đến đường đi rẽ vào XN gạch Tuy Nen Hương Nộn.

1.500.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ đường rẽ XN gạch Tuy nen Hương Nộn đến địa giới xã Hương Nộn - Cổ Tiết.

1.800.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ địa giới Hương Nộn - Cổ Tiết đến đường rẽ vào Trạm điện trung gian.

2.000.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ đường rẽ vào Trạm điện trung gian đến đường rẽ vào xóm Đức Phong (nhà ông Quân).

1.700.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ đường rẽ vào xóm Đức Phong (nhà ông Quân) đến qua ngã tư Cổ Tiết 150m.

2.000.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ qua ngã tư Cổ Tiết 150m đến chân dốc Sở (đường rẽ vào đầm Chòm).

1.500.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ chân dốc Sở đến suối 1.

1.000.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ suối 1 đến qua tỉnh lộ 315 (Đường tránh lũ) 100m

600.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ qua tỉnh lộ 315 (Đường tránh lũ) 100m đến địa giới hành chính Phương Thịnh - Tề Lễ.

600.000

 

Đất hai bên đường QL 32A từ địa giới hành chính xã Phương Thịnh - Tề Lễ giáp địa phận huyện Thanh Sơn.

700.000

2

Hai bên quốc lộ 32C (từ ngã tư Cổ Tiết đi cầu Tứ Mỹ).

 

 

Đất hai bên đường QL 32C từ ngã tư Cổ Tiết đến đường rẽ vào xóm Rừng xã Cổ Tiết.

1.700.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ vào xóm Rừng đến đường rẽ vào trạm y tế xã Cổ Tiết.

1.700.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ vào trạm y tế Cổ Tiết đến đường rẽ vào khu Lưu niệm Bác Hồ.

1.000.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ vào khu Lưu niệm Bác Hồ đến hết đất Tiểu đoàn 17.

800.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ hết đất Tiểu đoàn 17 đến đường rẽ đi Xuân Quang.

600.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ đường rẽ Xuân Quang đến hết đất bà Liêm xã Tứ Mỹ

500.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ giáp nhà bà Liêm đến hết nhà ông Trực xã Tứ Mỹ

700.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ giáp nhà ông Trực đến hết đất nhà ông Tờ xã Tứ Mỹ

1.000.000

 

Đất hai bên đường QL 32C từ giáp nhà ông Tờ đến cầu Tứ Mỹ.

500.000

B

ĐƯỜNG TỈNH:

 

1

Đường tỉnh 315 (ngã tư Cổ Tiết đến xã Hương Nộn)

 

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ ngã tư Cổ Tiết đến qua ngã tư Cổ Tiết 100m.

1.700.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ qua ngã tư Cổ Tiết 100m đến đường rẽ vào đầu làng Danh Hựu.

1.500.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ đường rẽ vào đầu làng Danh Hựu đến cầu Tam Cường.

1.200.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ cầu Tam Cường đến địa giới Tam Cường - Thanh Uyên.

500.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ địa giới Tam Cường - Thanh Uyên đến địa giới Thanh Uyên - Hiền Quan.

500.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ địa giới Thanh Uyên - Hiền Quan đến qua đường vào UBND xã Hiền Quan 100m.

500.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 315 từ qua đường vào UBND xã Hiền Quan 100m đến qua bến phà Ngọc Tháp 100m.

550.000

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh lộ 315 qua phà Ngọc Tháp 100m, qua UBND xã Vực Trường đến ngã 3 giao với đường tỉnh lộ 315 (mới, tại Km 18 + 200)

300.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 giao đường tỉnh lộ 315 (mới, giao với huyện lộ số 1 mới tại Km 18 + 200) đến hết trường THCS Xuân Quang.

200.000

 

Đất hai bên đường giáp đất trường THCS Xuân Quang đến hết nhà ông Hiện.

250.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất ông Hiện đến hết đập Trổ Lội.

250.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đập Trổ Lội vào đường lên Gò Giang xã Tứ Mỹ

400.000

 

Đất hai bên đường từ đường lên Gò Giang đến hết trường THCS Tứ Mỹ.

600.000

 

Đất hai bên đường từ trường THCS Tứ Mỹ đến đường rẽ đi UBND xã Quang Húc (huyện lộ số 3).

400.000

 

Đất hai bên đường từ đường rẽ đi UBND xã Quang Húc (huyện lộ số 3) đến điểm tiếp giáp với QL32A

300.000

 

Đất hai bên đường từ QL 32A đến đường rẽ đi khu 2 xã Hương Nộn.

350.000

 

Đất hai bên đường từ đường rẽ đi khu 2 Hương Nộn đến nghĩa trang Liệt sỹ huyện Tam Nông

900.000

 

Đất hai bên đường từ hết nghĩa trang Liệt sỹ huyện Tam Nông đến 2 điểm tiếp giáp QL 32A.

1.100.000

2

Đường tỉnh 316 (đầu cầu Trung Hà đến địa giới hành chính huyện Tam Nông - Thanh Thuỷ).

400.000

C

ĐƯỜNG HUYỆN

 

1

Đường huyện số 1 (Hiền Quan - Hương Nha)

 

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 315 (Km9 + 700) qua UBND xã Hương Nha đến điểm giao tỉnh lộ 315 (Km18 + 200)

300.000

 

Nhánh 2 - Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 315 (Chợ Hiền Quan) qua UBND xã Hương Nha đến hết đất bà Tứ (khu 15) xã Hiền Quan (giao nhánh huyện lộ số 1)

400.000

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh 315 (chợ Hiền Quan) từ hết đất ở bà Tứ (khu 15) đến cổng ông Tước xã Hiền Quan (giao với nhánh huyện lộ số 1)

200.000

 

Nhánh 3 - Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 315 (Km 17 + 500, Chợ Hương Nha) tới nhánh huyện lộ 1, ngã tư Trảng Cày xã Hương Nha

200.000

2

Đường huyện số 2 (đường tỉnh 315, Km 7 + 480 đến cổng ông Nhì xã Xuân Quang)

 

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh lộ 315 (Km 7 +480) đến trụ sở UBND xã Thanh Uyên.

200.000

 

Đất hai bên đường từ trụ sở UBND xã Thanh Uyên đến địa giới Thanh Uyên - Xuân Quang

200.000

 

Đất hai bên đường từ địa giới Thanh Uyên - Xuân Quang đến đường huyện số 4.

200.000

3

Đường huyện số 3 (Xuân Quang - Tề Lễ).

 

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 315 (Km 20 + 500, xã Xuân Quang) tới ranh giới 2 xã Xuân Quang - Tứ Mỹ

200.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ ranh giới 2 xã Xuân Quang - Tứ Mỹ đến nhà ông Lượng - xã Hùng Đô

200.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ nhà ông Lượng - xã Hùng Đô đến UBND xã Hùng Đô

200.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ UBND xã Hùng Đô đến cổng trụ sở UBND xã Quang Húc (Khu A)

200.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ cổng trụ sở UBND xã Quang Húc đến địa giới Quang Húc - Tề Lễ

300.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ địa giới Quang Húc - Tề Lễ đến giao với quốc lộ 32A tại Km 85 + 400

350.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ UBND xã Quang Húc đến địa giới Quang Húc - Tề Lễ (Khu B)

150.000

 

Nhánh 2 - Từ điểm giao với tỉnh lộ 315 (Km 27 + 200) đến điểm giao với nhánh 1 (Bưu điện văn hoá xã Quang Húc)

250.000

4

Đường huyện số 4 (Tam Cường - Xuân Quang)

 

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ đường tỉnh lộ 315 (Km 2 + 300) đến qua cầu Ngòi Tam Cường.

300.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ qua cầu Ngòi Tam Cường đến đường rẽ đi trạm y tế xã Văn Lương.

200.000

 

Nhánh 1 - Từ đường rẽ đi trạm y tế xã Văn Lương đến đường rẽ đi nhà Trang

150.000

 

Nhánh 1 - Từ đường rẽ đi nhà Trang đến đường rẽ đi gò Dộc Dềnh

150.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ gò Dộc Dềnh đến đường tỉnh 315

200.000

 

Nhánh 2 - Đất hai bên đường từ điểm tiếp giáp QL 32C (Km 29 + 200) dốc Dát xã Tứ Mỹ đến điểm tiếp giáp Huyện lộ 4 nhánh 1, nhà ông Chinh xã Văn Lương

200.000

5

Đường huyện số 5 (Cổ Tiết - Hương Nộn)

 

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 315, cổng ông Quang - khu 10 xã Cổ Tiết đến tiếp giáp quốc lộ 32A (Km75), cổng UBND xã Hương Nộn

250.000

 

Nhánh 2 - Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 315, cổng ông Hồng xã Hương Nộn đến cầu gỗ xã Hương Nộn (tiếp giáp với huyện lộ số 9)

250.000

6

Đường huyện số 6 (Tề Lễ - Quang Húc)

 

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ quốc lộ 32A (Km 87 + 300) đến đường rẽ vào UBND xã Tề Lễ

250.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ đường rẽ vào UBND xã Tề Lễ đến tiếp giáp huyện lộ số 3

150.000

 

Nhánh 2 - Đất hai bên đường từ tiếp giáp nhánh 1 của huyện lộ số 6 ra bến đò Tề Lễ đến tiếp giáp huyện lộ số 7 (Khu B - xã Tề Lễ).

200.000

7

Đường huyện số 7 (Khu 1 xã Tề Lễ - Đập phai xã Quang Húc)

 

 

Đất hai bên đường từ cống Đồng Giang xã Tề Lễ đến đập phai xã Quang Húc

150.000

8

Đường huyện số 8 (từ Km 83 + 300 quốc lộ 32A đến đường huyện lộ số 9 đến gianh giới xã Thọ Văn - Dị Nậu)

 

 

Điểm đầu nối với đường huyện số 9 đến trường THCS Thọ Văn

150.000

 

Từ trường THCS Thọ Văn đến cây Đa khu 6

100.000

 

Từ cây Đa khu 6 đến Quốc lộ 32A, tại Km 83 + 300

100.000

9

Đường huyện số 9 (Hương Nộn - Dị Nậu).

 

 

- Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ QL 32A (Km 73+650) đến cầu gỗ

900.000

 

- Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ cầu Gỗ đến đường rẽ đi Thọ Văn, Dị Nậu

600.000

 

- Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ đường rẽ đi Thọ Sơn đến cầu Đình Chua

200.000

 

- Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ cầu Đình Chua đến hết trường THCS Dị Nậu

300.000

 

- Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ giáp trường THCS Dị Nậu đến hết địa danh Dị Nậu - Đào Xá

200.000

 

- Nhánh 2 - Đất hai bên đường từ quốc lộ 32A (Km 74+250) đến cầu gỗ xã Hương Nộn

600.000

10

Đường huyện số 10 (Đá cú Hưng Hoá - huyện lộ số 9, quán ông Hồng xã Dị Nậu).

200.000

 

Đất hai bên đường từ huyện lộ số 9, cổng nhà ông Hưng tới quán địa giới Hưng Hoá - Dị Nậu

200.000

11

Đường huyện số 11 (từ QL 32A, Km 70 + 200 đến Km7, tỉnh lộ 316B)

 

 

Đất hai bên đường nhựa từ địa giới Dậu Dương - Hưng Hoá đến Nhà ông Chương - khu 1 xã Dậu Dương

300.000

12

Đường huyện số 12 (Thượng Nông - Xuân Lộc).

 

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ điểm đầu nối QL 32A (Km 69 + 400) đến hết đất trường THCS Thượng Nông.

700.000

 

Nhánh 1 - Đất hai bên đường từ hết đất trường THCS Thượng Nông đến địa giới hành chính Thượng Nông - Xuân Lộc.

650.000

 

Nhánh 2 - Đất hai bên đường từ điểm đầu nối nhánh 1 đường huyện lộ số 12 (cổng nhà ông Nghĩa) đến điểm đầu nối QL 32A (Km 68 + 800).

700.000

13

Đường huyện số 13 (QL 32A đi đò Lời).

 

 

Đất hai bên đường từ đầu cầu Trung Hà đến qua trường THCS Hồng Đà 100m

300.000

 

Đất hai bên đường từ đầu cầu Trung Hà đi đò Lời

250.000

 

Đất hai bên đường từ đầu cầu Trung Hà đi bến phà cũ, chợ (đường QL 32A cũ)

350.000

14

Đất ở các xã: Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Tam Cường.

 

 

- Cách trung tâm xã, chợ, khu vực (có đường giao thông) cách về hai phía 150 m

200.000

 

- Hai bên đường giao thông trục chính nội xã.

200.000

 

- Các khu vực còn lại.

120.000

15

Các xã còn lại

 

 

- Hai bên đường giao thông trục chính nội xã.

150.000

 

- Các khu vực còn lại.

100.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

1

Đất một bên đường QL 32A (phía trái) từ địa giới hành chính xã Dậu Dương - Hưng Hoá đến giáp đất nhà ông Sinh

1.400.000

2

Đất hai bên đường QL 32A từ đất nhà ông Sinh đến giáp đất nhà ông Tiến

1.500.000

3

Đất một bên đường (phía trái) từ đất nhà ông Tiến đến địa giới Hưng Hoá - Hương Nộn

1.300.000

4

Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ điểm đấu với quốc lộ 32A đến hết đất trường THCS Hưng Hoá.

1.100.000

5

Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ giáp trường THCS Hưng Hoá đến hết đất viện Kiểm sát.

1.000.000

6

Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ giáp đất Viện kiểm sát đến địa giới huyện Tam Nông - Thanh Thuỷ.

800.000

7

Đất hai bên đường huyện lộ số 10 từ điểm nối với huyện lộ số 11 đến UBND thị trấn Hưng Hoá (đường nội thị).

700.000

8

Đất hai bên đường huyện lộ số 10 từ UBND thị trấn Hưng Hóa đến địa giới Hưng Hoá - Dị Nậu

300.000

9

Đất hai bên đường huyện lộ số 11 từ QL 32A đến địa giới Dậu Dương - Hưng Hóa

1.000.000

10

Đất một bên đường ven hồ

550.000

11

Đất hai bên đường từ điểm nối với đường huyện số 10 điểm nối đường tỉnh 316 (Rừng chẽ) (Bổ sung tuyến)

500.000

12

Đất hai bên đường khu dân cư nội thị không qua các trục đường trên.

300.000

13

Khu dân cư còn lại.

200.000

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số các xã, thị trấn: 20 Trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Hưng Hóa

2. Xã Trung du gồm (3):

Vực Trường, Hồng Đà, Tam Cường.

3. Xã miền núi (16):

Dị Nậu, Thọ Văn, Tề Lễ, Quang Húc, Xuân Quang, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Văn Lương, Thanh Uyên, Hiền Quan, Hương Nha, Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN THANH THỦY

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

1

Các xã vùng trung du (gồm 4 xã: Đồng Luận, Đoan Hạ, Bảo Yên, Xuân Lộc)

 

 

Khu vực đường quy hoạch (Khu vực đất đồi)

 

 

Các trục đường từ 6m trở lên

150.000

 

Các trục đường từ 5m đến dưới 6m

140.000

 

Các trục đường từ 3m đến dưới 5m

130.000

 

Khu vực đường quy hoạch (Khu vực đất bãi)

 

 

Các trục đường từ 6m trở lên

310.000

 

Các trục đường từ 5m đến dưới 6m

290.000

 

Các trục đường từ 3m đến dưới 5m

250.000

 

Khu vực khác

 

 

Đất vùng ven trung tâm và vùng ven tụ điểm kinh tế

150.000

 

Đất khu vực dân cư còn lại (Khu vực đất đồi)

100.000

 

Đất khu vực dân cư còn lại (Khu vực đất bãi)

130.000

2

Các xã vùng miền núi (Gồm : Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Sơn Thuỷ, Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá)

 

 

Khu vực đường quy hoạch (Khu vực đất đồi)

 

 

Các trục đường từ 6m trở lên

140.000

 

Các trục đường từ 5m đến dưới 6m

120.000

 

Các trục đường từ 3m đến dưới 5m

100.000

 

Khu vực đường quy hoạch (Khu vực đất bãi)

 

 

Các trục đường từ 6m trở lên

200.000

 

Các trục đường từ 5m đến dưới 6m

180.000

 

Các trục đường từ 3m đến dưới 5m

150.000

 

Khu vực khác

 

 

Đất vùng ven trung tâm và vùng ven tụ điểm kinh tế

120.000

 

Đất khu vực dân cư còn lại (Khu vực đất đồi)

90.000

 

Đất khu vực dân cư còn lại (Khu vực đất bãi)

110.000

3

Đất hai bên đường tỉnh lộ 316:

 

 

Đất hai bên đường từ tiếp giáp Hồng Đà đến cách đường rẽ đi Thượng Nông

450.000

 

Đất hai bên đường từ cách đường rẽ đi Thượng Nông 50m và qua đường rẽ đi Thượng Nông 50m.

550.000

 

Đất hai bên đường từ cách đường rẽ đi Thượng Nông 50m phía trên đến điếm canh đê

450.000

 

Đất hai bên đường từ giáp điếm canh đê đến hết địa phận xã Xuân Lộc

400.000

 

Đất hai bên đường đoạn giáp xã Xuân Lộc đến cống qua đê (đập đầm sen) nhà ông Hội Thạch Đồng

400.000

 

Đất hai bên đường đoạn từ cống qua đê nhà ông Xuyến Thạch Đồng đến đường rẽ đi bến Đồng Ón (Nhà ông Điểu) xã Thạch Đồng

450.000

 

Đất hai bên đường đoạn từ đường rẽ đi Bến Đồng Ón (Nhà ông Điểu) đến hết địa phận xã Thạch Đồng (giáp xã Tân Phương)

400.000

 

Đất hai bên đường thuộc địa phận xã Tân Phương từ giáp xã Thạch Đồng đến ngã 3 Quán ông Chức (Đường rẽ đi Đập Sụ Tân Phương)

450.000

 

Đất hai bên đường từ Dốc đường TL 316 (Bà Thục khu 8 xã Tân Phương) rẽ đường tỉnh 317 đến cột mốc giới hết địa phận xã Tân Phương (Ghành Dê)

350.000

 

Đất hai bên đường từ quán ông Chức đến nhà ông Tương Hằng (hết địa phận xã Tân Phương)

450.000

4

Đất hai bên đường tỉnh lộ 316B:

 

 

Đất hai bên đường từ cầu Bờ Đìa đến ngã 3 đường rẽ đi Thạch Đồng.

250.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 đường rẽ đi Thạch Đồng đến hết địa phận xã Đào Xá (giáp Tân Phương)

230.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Đào Xá đến đường rẽ vào thôn Hữu Khánh xã Tân Phương

250.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 thôn Hữu Khánh đến cầu Dát xã Tân Phương

350.000

 

Đất hai bên đường từ cầu Dát đến chân dốc ngã 3 gặp đường tỉnh lộ 316

400.000

5

Đường Tỉnh lộ 317

 

 

Đất hai bên đường từ giáp thị trấn Thanh Thủy đến nhà ông Năng xã Bảo Yên

700.000

 

Đất hai bên đường từ giáp hộ ông Năng xã Bảo Yên đến giáp xã Đoan Hạ (hết địa phận xã Bảo Yên)

490.000

 

Đất hai bên đường thuộc địa phận xã Đoan Hạ từ giáp xã Bảo Yên đến giáp xã Đồng Luận

490.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Đoan Hạ đến đường vào nhà ông Thảo khu 7 xã Đồng Luận

480.000

 

Đất hai bên đường từ đường vào nhà ông Thảo khu 7 xã Đồng Luận đến đường vào sân vận động xã Đồng Luận

600.000

 

Đất hai bên đường từ đường vào sân vận động xã đến cổng nhà ông Phan - khu 2 xã Đồng Luận

400.000

 

Đất hai bên đường từ hết cổng nhà ông Phan - khu 2 đến hết địa phận xã Đồng Luận (giáp xã Trung Nghĩa)

350.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Đồng Luận qua ao cá Bác Hồ xã Trung Nghĩa đến hết địa phận xã Trung Nghĩa (giáp xã Phượng Mao)

250.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Trung Nghĩa đến hết địa phận xã Phượng Mao (giáp xã Yến Mao)

200.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Phượng Mao đến trạm y tế xã Yến Mao

200.000

 

Đất hai bên đường từ giáp trạm y tế xã Yến Mao đến nhà ông Bình - khu 6 xã Yến Mao

300.000

 

Đất hai bên đường giáp đất nhà ông Bình khu 6 xã Yến Mao đến hết trường THCS xã Yến Mao

250.000

 

Đất hai bên đường từ trường THCS Yến Mao đến hết địa phận xã Yến Mao (giáp xã Tu Vũ)

200.000

 

Đất hai bên đường từ giáp địa phận xã Yến Mao đến giáp tượng đài chiến thắng Tu Vũ

230.000

 

Đất hai bên đường từ tượng đài chiến thắng Tu Vũ đến cầu Lương Nha (hết địa phận xã Tu Vũ)

300.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 (nhà anh Hồng Thoa khu 4) theo đường bờ ngang đến giáp xã Yên Lãng

180.000

6

Đất hai bên đường huyện lộ nối từ QL 32A xã Thượng Nông đến Xuân Lộc

 

 

Đất hai bên đường từ giáp ranh xã Thượng Nông đến ngã 3 đập Xuân Dương

400.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 đập Xuân Dương đến Quán Xuân Dương

500.000

 

Đất hai bên đường từ Quán Xuân Dương đến giáp nhà ông Lạc xã Xuân Lộc

600.000

 

Đất hai bên đường từ nhà Ô Lạc đến ngã 3 tiếp giáp đường tỉnh lộ 316 xã Xuân Lộc

800.000

7

Đất hai bên đường tỉnh 317 B từ Yến Mao đi Đá cóc

 

 

Đất hai bên đường từ ngã ba Trung tâm đến nhà Ô Quyết khu 6 (đường vào xóm 5)

300.000

 

Đất hai bên đường từ nhà ông Quyết khu 6 đến nhà bà Kẻ khu 11 (đường vào đền Sồi)

250.000

 

Đất hai bên đường từ nhà bà Kẻ khu 11 đến hết địa phận xã Yến Mao

140.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Yến Mao đi Đá Cóc đến hết địa phận xã Phượng Mao

100.000

8

Đất hai bên đường huyện lộ từ Bảo Yên đi Đoan Hạ - Hoàng Xá

 

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh 317 (Điểm đầu cống tiêu nước xã Đoan Hạ) rẽ đi Hoàng Xá qua địa phận xã Bảo Yên, qua địa phận xã Đoan Hạ đến đầu cầu Hoàng Xá.

350.000

 

Đất hai bên đường từ cầu Hoàng Xá đến hết nhà ông Mưu xã Hoàng Xá

550.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Mưu - khu 2 đến hết đất nhà ông Thục khu 4 xã Hoàng Xá

700.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Thục đến hết đất ông Hoàn

800.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Hoàn (ngã 3 chợ cũ) đến hết nhà ông Diện xã Hoàng Xá

1.350.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Diện xã Hoàng Xá đến ngã 3 nhà ông Tình khu 22

1.000.000

 

Đất hai bên đường từ nhà Ô Tình khu 22 đến hết đất nhà ông Doanh xã Hoàng Xá

800.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Doanh đến hết đất nhà ông Sáu xã Hoàng Xá

700.000

 

Đất hai bên đường từ giáp ngã 3 ô Sáu đến hết đất nhà ông Đồng xã Hoàng Xá

450.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Đồng đến giáp đất Thắng Sơn hết đất xã Hoàng Xá

350.000

 

Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 317 (Điểm chợ chiều xã Đoan Hạ) rẽ đi đường tỉnh 317C vào Hoàng Xá

420.000

9

Đất hai bên đường liên xã LX: 1A xã Hoàng Xá đi Trung Thịnh

 

 

Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Hoàn đến hết đất nhà ông Thắng

700.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Thắng đến hết đất nhà anh Tuấn khu 22

500.000

10

Đất hai bên đường liên xã từ Hoàng Xá đi Trung Thịnh LX: 1B

 

 

Đất hai bên đường từ ngã ba đường rẽ đi UBND xã Hoàng Xá cách ngã ba 20 m từ giáp đất ông Khoa khu 22 đến hết đất ông Nghị khu 22

1.350.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất ông Nghị đến ngã tư nhà ông Liên

1.000.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Liên đến nhà ông Thư khu 13 xã Hoàng Xá

900.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Thư đến hết địa phận xã Hoàng Xá

800.000

 

Đất hai bên đường giáp ranh từ Hoàng Xá đến ngã ba Hầm đến cầu Tròi xã Trung Thịnh

700.000

 

Đất hai bên đường từ ngã ba Hầm đi Thắng Sơn huyện Thanh Sơn

550.000

11

Đất hai bên đường liên xã LX: 2 từ Bảo Yên đi Sơn Thuỷ

 

 

Đất hai bên đường từ ngã ba tỉnh lộ 317 (nhà ông Sâm) đến giáp địa phận xã Sơn Thủy

650.000

 

Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Gò đến hết nhà ông Phụ xã Sơn Thuỷ

250.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Phụ đến hết chợ Bến thôn Thủy Trạm (chợ Đón)

250.000

 

Đất hai bên đường từ chợ Đón Thuỷ Trạm đến hết đất Sơn Thuỷ

200.000

 

Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Gò đến cầu Máng đến chân đập Suối Rồng (Khu du lịch)

200.000

 

Đất hai bên đường từ cầu Máng khu 7 đến hết mỏ Ngọt xã Sơn Thuỷ

120.000

 

Đất hai bên đường từ ngã tư chợ Bến Phù Lao đến đập suối Hằng

120.000

 

Đất hai bên đường từ ngã tư Thuỷ Trạm đi Tất Thắng huyện Thanh Sơn đến hết địa phận Sơn Thuỷ

120.000

12

Đất hai bên đường liên xã LX: 3 từ Đồng Luận đi Trung Nghĩa đi Phượng Mao (đường tránh lũ)

 

 

Đất hai bên đường rẽ từ đường 317 đến đường rẽ ra nhà ông Huấn khu 1 xã Đồng Luận đến hết địa phận xã Đồng Luận (giáp xã Trung Nghĩa)

150.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Đồng Luận đến cổng nhà ông Hợi khu 3 xã Trung Nghĩa

200.000

 

Đất hai bên đường từ cổng nhà ông Hợi khu 3 đến UBND xã Trung Nghĩa

250.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 cổng chợ xã Trung Nghĩa (giáp tỉnh lộ 317) đến trạm xá xã Trung Nghĩa

300.000

 

Đất hai bên đường từ Trạm xá xã Trung Nghĩa đến hết khu Đền Lăng Sương

250.000

 

Đất hai bên đường từ giáp Đền Lăng Sương đến hết Đồng Cò (giáp xã Phượng Mao)

130.000

 

Đất hai bên đường hội trường khu dân cư số 5 đến Dộc thụt (Giáp xã Thắng Sơn)

300.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Trung Nghĩa đến điểm nối vào đường tỉnh 317B thuộc xã Phượng Mao

130.000

 

Đất hai bên đường từ nhà ông Hồng (khu 6) đi qua nhà văn hóa khu 7 đến cổng nhà ông Động khu 8

120.000

13

Đất hai bên đường liên xã LX: 4 từ ngã ba gặp đường tỉnh 317 đi Dị Nậu

 

 

Đất hai bên đường liên xã từ ngã ba gặp đường tỉnh 317 đi xã Dị Nậu thuộc địa phận xã Đào Xá

150.000

14

Đất hai bên đường liên xã đối với các khu vực khác

 

 

Đất hai bên đường rẽ từ đường 317 đến trạm y tế xã Phượng Mao

120.000

 

Đất hai bên đường từ nhà văn hóa khu 6 đến điểm nối khu 7

100.000

 

Đất hai bên đường từ giáp trạm y tế xã Phượng Mao đến gặp đường tránh lũ.

130.000

 

Đất hai bên đường từ Trung tâm xã Phượng Mao đi Láng Xẻo

100.000

 

Đất hai bên đường từ UBND xã Đồng Luận đến cầu Trung Thịnh

400.000

 

Đất xung quanh Gò Nồi xã Hoàng Xá

100.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 đường 316 đến hết nhà ông Chuyển - khu 3 xã Thạch Đồng

150.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 giáp đất nhà bà Thành Long khu 4 đến hết nhà ông Chuyển khu 3 xã Thạch Đồng

200.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 nhà ông Chuyển rẽ đi khu 2 đi Đào Xá - địa phận xã Thạch Đồng

150.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 nhà ông Chuyển rẽ đi khu 7 đi Đào Xá - địa phận xã Thạch Đồng

130.000

 

Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 (từ nhà bà Huệ Định khu 6) qua nhà ông Dinh Tân khu 4 đến hết nhà ông Huệ khu 6 xã Thạch Đồng

130.000

 

Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 (từ nhà ông Chấn khu 4) qua nhà ông Hùng - Huấn khu 4 đến nhà ông Hoàng Chu khu 4 đến hết nhà ông Trần Hương - khu 4 xã Thạch Đồng

150.000

 

Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 (nhà ông Điểu khu 4) đến hết đất kinh doanh dịch vụ nhà ông Vương Khánh - khu 4 xã Thạch Đồng

140.000

 

Đất hai bên đường từ trụ sở khu 8 xã Xuân Lộc đi Đào Xá đến hết địa phận xã Xuân Lộc (Đường tránh lũ)

300.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 Quán Đảng đi giáp xã Thạch Đồng (Đường tránh lũ)

150.000

 

Đất hai bên đường từ Đình Đào Xá đến cổng nhà ông Khoan khu 5 xã Đào Xá

150.000

 

Đất hai bên đường từ cổng nhà ông Khoan khu 5 xã Đào Xá đến giáp xã Thạch Đồng (Đường tránh lũ)

130.000

 

Đất hai bên đường từ nhà văn hoá khu 15 xã Đào Xá đến giáp xã Xuân Lộc (Đường tránh lũ)

130.000

 

Đất hai bên đường từ Cầu Sào đến cổng nhà ông Lại khu 18 xã Đào Xá (Đường tránh lũ)

150.000

 

Đất hai bên đường từ cổng nhà ông Lại khu 18 đến cổng nhà ông Hồng Vượng khu 17 xã Đào Xá (Đường tránh lũ)

120.000

 

Đất hai bên đường từ cổng nhà ông Hồng Vượng khu 17 đến cổng nhà ông Thức Thuỷ khu 17 xã Đào Xá (Đường tránh lũ)

110.000

 

Đất hai bên đường từ cổng nhà ông Thức Thuỷ khu 17 xã Đào Xá đến giáp đất Thanh Sơn (Đường tránh lũ)

120.000

 

Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 317 đến nghĩa trang liệt sỹ xã Đào Xá

80.000

15

Đất khu vực đường quy hoạch vùng nước nóng xã Bảo Yên, Thị trấn Thanh Thủy

 

 

Đất hai bên đường các trục đường quy hoạch 6m trở lên

400.000

 

Đất hai bên đường các trục đường quy hoạch 5m đến dưới 6m

300.000

 

Đất hai bên đường các trục đường quy hoạch 3m đến dưới 5m

250.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

 

Đất hai bên đường từ nhà ông Kiên qua bến xe khách đến cổng Bưu điện huyện Thanh Thuỷ.

1.500.000

 

Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 316 (nhà ông Minh Xuân) đến ngã 3 hết đất thổ cư nhà ông Tuyết khu 5 (dọc đường xanh)

600.000

 

Đất hai bên đường từ ngã 3 cổng Bưu điện huyện qua cổng Huyện uỷ đến ngã 3 (giáp nhà ông Tuyết khu 5)

1.000.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Tuyết khu 5 đến hết nhà ông Mão Thuỷ khu 5 (điểm đấu vào đường chiến lược)

700.000

 

Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 316 (nhà ông Thanh Thường) đến nhà ông Phúc khu 6

400.000

 

Đất hai bên đường từ tỉnh lộ 316 (nhà ông Toàn Hồng) đến đường xanh

600.000

 

Đất hai bên đường từ sau nhà ông Thành Hà đến nhà ông Sinh Thông gặp ông Phúc khu 6

500.000

 

Đất hai bên đường từ ngã tư (ao anh Toán) đến giáp ao Mỳ (phía đối diện cổng nhà ông Long)

500.000

 

Các lô còn lại theo hai bên các nhánh đường mới mở thuộc khu Ao San

300.000

 

Đất hai bên đường nhánh khu dân cư 6 còn lại

300.000

 

Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Táo (nhà ông Minh Xuân) đến trạm bơm tiêu

800.000

 

Đất hai bên đường từ trạm bơm tiêu đến chân đồi Ô rô (khu 1 - 2)

400.000

 

Đất băng 2 ven Sân vận động trung tâm huyện

300.000

 

Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 qua hết đất BCH quân sự huyện đến nhà ông Hành Thanh

1.100.000

 

Đất 2 bên đường từ tỉnh lộ 317 rẽ đi khu du lịch nước khoáng nóng đến hết nhà ông Nê khu 1

600.000

 

Đất hai bên đường ven sông Đà (đường 317) từ giáp xã Tân Phương đến đường bê tông xi măng rẽ đi Chùa Phương Lâm thị trấn Thanh Thủy

600.000

 

Đất hai bên đường từ đường bê tông xi măng rẽ đi Chùa Phương Lâm đến cổng Ngân hàng NN & PTNT huyện

1.000.000

 

Đất hai bên đường từ cổng Ngân hàng NN & PTNT huyện đến hết đất cơ quan Đài truyền thanh huyện nối vào đường 316

1.200.000

 

Đất hai bên đường ven phố từ cổng Bưu điện huyện đến cổng nghĩa trang liệt sỹ TT Thanh Thủy

1.500.000

 

Đất hai bên đường Từ ngã ba (trạm thuế) đến hết đất nhà ông Minh Xuân

1.500.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Minh Xuân đến hết địa phận xã La Phù (giáp Thạch Khoán)

1.000.000

 

Đất hai bên đường tuyến quy hoạch Đường nội thị khu vực đồng Sạn thị trấn Thanh Thủy

500.000

 

Đất hai bên đường quy hoạch các nhánh còn lại khu vực đồng Sạn thị trấn Thanh Thủy

400.000

 

Đất ở thuộc khu vực liền kề xung quanh trường THPT Thanh Thủy (trường mới đồi ông Bống)

300.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Tân Phương (nhà ông Tương Hằng) đến nhà ông Kiên khu 5 thị trấn Thanh Thủy

600.000

 

Đất hai bên đường từ nghĩa trang liệt sỹ La Phù đến nhà ông Vận Ngọc (hết địa phận xã thị trấn Thanh Thủy)

1.500.000

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số các xã, thị trấn là 15, trong đó:

1. Thị trấn (1):

Thị trấn Thanh Thủy

2. Xã Trung Du (4):

Đồng Luận, Đoan Hạ, Bảo Yên, Xuân Lộc

3. Các xã miền núi (10):

Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao, Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN CẨM KHÊ

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

1

Đất ven đường QL 32C

 

 

Đối với đất khu phố xã Phương Xá và xã Phú Lạc đất thuộc ven QL32C

600.000

 

Đối với xã Sai Nga; Hiền Đa và xã Cát Trù đất thuộc ven đường QL32C

480.000

 

Đất ao hồ bám theo đường quốc lộ 32C của xã Phương Xá

360.000

 

Đất 2 mặt đường QL 32C của các xã: Phú Lạc giáp Yên Tập, Điêu Lương từ giáp xã Cát Trù qua Đồng Lương đến sông Bứa

360.000

 

Đất dọc theo đường QL 32C của các xã: Phùng Xá; Sơn Nga: Tuy Lộc; Phú Khê; Yên Tập; Tình Cương; Hiền Đa (giáp Tình Cương)

360.000

 

Đất ao hồ, thùng đào ven đường 32C của xã Tuy Lộc và Tình Cương

240.000

2

Đất ven đường tỉnh lộ 313 từ TT Sông Thao đi Yên Lập

 

 

Đất 2 mặt đường TL313 thuộc xã Thanh Nga

240.000

 

Đất ven đường 313 thuộc xã Sơn Tình, Hương Lung

240.000

3

Đất ven đường tỉnh lộ 321C từ xã Phương Xá đi Lương Sơn

 

 

Đất dọc đường 321C thuộc xã Phương Xá, Đồng Cam (trừ trung tâm xã Phương Xá)

350.000

 

Các vị trí còn lại dọc theo tuyến (trừ trung tâm các xã)

100.000

4

Đất ven đường tỉnh lộ 313C từ Đồng Lương đi Hương Lung

 

 

Đoạn từ ngã ba chợ vực đến ngã ba kho gạo cũ thuộc xã Đồng Lương

250.000

 

Ngã ba Xí nghiệp dịch vụ chè Vạn Thắng

150.000

 

Các vị trí còn lại dọc tuyến

100.000

5

Đất ven đường tỉnh lộ 313B cũ từ ngã 3 xã Hương Lung đi Văn Bán

 

 

Từ ngã ba Hương Lung (đường 313B cũ) đến hết đất xã Hương Lung

150.000

 

Đoạn thuộc xã Sơn Tình, Cấp Dẫn

90.000

 

Đoạn từ ngã ba trung tâm xã Cấp Dẫn đến Trạm Y tế xã Văn Bán

80.000

6

Đất ven các tuyến đường huyện lộ, đường liên xã

 

 

Đất hai bên đường rặng nhãn thuộc xã Sai Nga:

 

 

. Đoạn từ ngã ba sau nhà ông Mỹ Ngà qua UBND xã đến nghĩa trang liệt sỹ

200.000

 

. Các vị trí còn lại của đường rặng nhãn

150.000

 

Đất hai bên đường đê quai thuộc xã Cát Trù

200.000

 

Đất 2 bên đường 98 (cũ) từ Phú Lạc đến Hương Lung:

 

 

. Đoạn từ QL 32C (theo đường 98 cũ) đến ngã ba Yên Tập

200.000

 

. Trung tâm xã Tạ Xá và ngã ba đường 98 cũ gặp tỉnh lộ 313C

150.000

 

. Các vị trí còn lại trên tuyến

80.000

 

Đất 2 bên đường huyện lộ từ Xương Thịnh đi Đồng Cam:

 

 

. Đoạn thuộc địa phận xã Đồng Cam

300.000

 

. Các vị trí còn lại dọc tuyến (trừ đất thuộc trung tâm các xã)

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện lộ từ Tuy Lộc đi Ngô Xá, Phượng Vỹ bao gồm cả đường công vụ từ QL32C Tăng Xá đi dốc Đất Đỏ, đường đê từ QL32C đi đê Ngô Xá thuộc xã Tuy Lộc (trừ đất trung tâm của các xã)

100.000

 

Đất hai bên đường Đồng Cam đi Thuỵ Liễu, Ngô Xá, Phượng Vỹ (trừ đất trung tâm của các xã)

100.000

 

Đất hai bên đường huyện lộ từ Hiền Đa đi Văn Khúc:

 

 

. Đoạn từ giáp QL 32C đến trường cấp 3 Hiền Đa

350.000

 

. Các vị trí khác còn lại dọc theo tuyến

100.000

 

Đường từ ngã ba bưu điện Phú Lạc đi Chương Xá:

 

 

. Đoạn từ Bưu điện Phú Lạc đến nghĩa trang Phú Lạc

200.000

 

. Các vị trí còn lại

100.000

 

Đất dọc theo đường liên xã thuộc địa phận xã Phú Khê:

 

 

. Đoạn giáp QL 32C (ngã ba chân dốc Me) đến nhà ông Tĩnh và đầu trên đoạn từ giáp thị trấn Sông Thao đến nhà ông Sành

250.000

 

. Đoạn từ nhà ông Sành qua UBND xã Phú Khê đến nhà ông Tĩnh

150.000

 

Đoạn từ chân Dốc Me xã Yên Tập qua lò gạch ông Cường đến ngã 3 đường 98

100.000

7

Đất ven các tuyến đường liên thôn, liên xóm

 

 

Đường liên thôn xã Phương Xá

150.000

 

Đường liên thôn, liên xóm của các xã: Sai Nga; Hiền Đa; Cát Trù

150.000

 

Đường nhựa mới từ TL313 đến TL313B thuộc xã Sơn Tình

100.000

 

Đường từ QL32C đến UBND xã Điêu Lương (trừ đất trung tâm xã và ven QL32C)

80.000

 

Đường từ đê Ngô Xá đi Tiên Lương, Lương Sơn (trừ đất trung tâm xã)

80.000

 

Đường liên thôn, liên xóm của các xã còn lại (trừ TT Sông Thao)

70.000

8

Đất thuộc trung tâm các xã (trừ TT Sông Thao)

 

 

Tại trung tâm xã Phương Xá (từ ngã ba QL32C đến hết chợ mới Phương Xá)

550.000

 

Tại trung tâm xã Tuy Lộc (từ ngã ba QL32C đến ngã ba nhà ông Bốn)

400.000

 

Tại trung tâm xã: Hiền Đa; Cát Trù; Sai Nga

300.000

 

Tại trung tâm các xã: Tiên Lương; Đồng Cam; Ngô Xá; Phượng Vỹ; Tam Sơn; Thuỵ Liễu; Văn Bán; Tùng Khê; Cấp Dẫn; Xương Thịnh; Tạ Xá; Chương Xá; Yên Dưỡng; Đồng Lương; Phú Lạc; Sơn Tình; Hương Lung; Văn Khúc; Sơn Nga; Phùng Xá; Yên Tập; Tình Cương;

200.000

 

Tại các trung tâm xã Phú Khê; Thanh Nga; Điêu Lương

150.000

9

Đất đồi gò giao thông không thuận tiện của tất cả các xã trên địa bàn huyện (trừ thị trấn Sông Thao)

60.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

1

Đường QL32C từ ngã tư thị trấn đi bến phà Tình Cương đến hết địa phận thị trấn

 

 

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết nhà ông Phương Cảnh. Vị trí hai mặt tiền:

1.680.000

 

. Ngõ từ giáp nhà ông Phương Cảnh đến hết nhà ông Long Thoa

480.000

 

. Ngõ sau Hạt Kiểm Lâm đến hết ngã ba nhà ông Sáu Hẳn + ông Nga Liên

420.000

 

. Ngõ từ giáp nhà ông Nga Liên đến hết nhà ông Xoay

360.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Phương Cảnh đến ngõ rẽ vào Đông Y cũ. Vị trí hai mặt tiền

1.440.000

 

. Ngõ vào băng hai của khu Đông Y (cũ) đến hết nhà ông Thăng

360.000

 

. Ngõ từ sau nhà văn hoá khu 7 đến hết nhà bà Tý. Ngõ sau nhà Dung Quế đến hết nhà ông Liễu. Ngõ sau nhà thuốc ông Thạch đến nhà ông Huy. Ngõ sau nhà ông Thường đến hết nhà ông Trầu

300.000

 

. Ngõ từ sau BHXH đến hết nhà Hùng Ngân

420.000

 

. Ngõ từ sau nhà Hùng Ngân đến hết ao Tơ

360.000

 

. Ngõ sau nhà ông Thuận Phú đến hết nhà ông Trường + bà Mạc. Ngõ sau Cơ Nga đến hết nhà ông Chế.

240.000

 

Đoạn từ giáp ngõ rẽ vào Đông Y cũ đến hết nhà ông Tâm Thêm và nhà ông Thuyết. Vị trí hai mặt tiền:

1.200.000

 

. Ngõ từ sau nhà ông Dụ Công đến hết đất nhà ông Chà Nghĩa

360.000

 

. Ngõ sau nhà ông Tân Điều (bà Ứng) đến hết nhà ông Cường; ngõ sau nhà ông Nhân Hậu đến hết ngã ba đi Bình Phú

240.000

 

Đoạn từ nhà ông Tâm Thêm đến hết đất nhà bà Dũng và bà Thực. Vị trí hai mặt tiền

960.000

 

Đoạn từ nhà bà Dũng, bà Thực đến đầu dốc nghĩa trang và hết đất nhà ông Hiểu. Vị trí hai mặt tiền

960.000

 

Đoạn từ nhà ông Hiểu đến hết đất thị trấn. Vị trí hai mặt tiền

660.000

2

Đường QL32C từ ngã tư thị trấn đi Sai Nga đến hết địa phận thị trấn

 

 

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết đất nhà ông Nghĩa Ngân và lối rẽ vào nhà ông Nghĩa Hướng. Vị trí hai mặt tiền

1.680.000

 

Đoạn từ sau nhà ông Nghĩa Ngân đến hết đất CTTNHH Cương Lĩnh. Vị trí hai mặt tiền:

1.440.000

 

. Ngõ từ sau chùa Linh Quang đi Múc Mả đến hết nhà ông Chiến + ông Hoàn

300.000

 

. Ngõ từ nhà ông Ninh + bà Thọ + ông Hải Được đến hết nhà Chức Hiền

360.000

 

Đoạn từ nhà ông Thuỳ Hoà đến hết nhà ông Hồ + Thanh Thọ. Vị trí hai mặt tiền

1.080.000

 

Đoạn từ sau nhà ông Hồ đến hết nhà ông Ninh + ông Quang Liệu. Vị trí hai mặt tiền

840.000

 

Đoạn từ sau nhà ông Ninh + ông Hải đến hết đất thị trấn. Vị trí hai mặt tiền

660.000

 

Đoạn theo đường 24 cũ từ sau nhà ông Thuỳ Hoà + Tiến Tân đến hết đất thị trấn. Vị trí hai mặt tiền

360.000

 

. Ngõ từ nhà ông Thùy Hòa đến nhà ông Huấn, ông Tân đến hết nhà văn hóa khu 1

360.000

3

Đường TL313 từ ngã tư thị trấn đi Yên Lập đến hết địa phận thị trấn

 

 

Đoạn từ ngã tư đến hết đất nhà Hảo Tuyết + Thuỷ Đào. Vị trí hai mặt tiền:

1.680.000

 

. Ngõ vào băng 2 chợ cũ, từ nhà ông Thược Hằng đến nhà ông Tâm Tỵ

480.000

 

. Ngõ sau cửa hàng VLXD Thi Dụ đến nhà ông Tiến Cảnh + Tuyến Nguyệt. Ngõ sau nhà Hải Thiết đến nhà ông Cường Quý. Ngõ sau nhà Ngân Sắc H93 đến hết nhà Quang Toản. Ngõ sau nhà Thanh Hương đến hết nhà Tám Triệu

480.000

 

. Ngõ sau nhà ông Tiến Cảnh + Tuyến Nguyệt đến hết nhà Hải Được. Ngõ sau nhà Thuỷ Đào đến hết nhà ông Thành. Ngõ sau nhà Tuyết Hảo đến hết nhà bà Nhung. Ngõ sau nhà Giáp Trạm đến hết nhà Duy Việt. Ngõ sau nhà Tâm Thanh G97 đến hết nhà Đức Tiến

420.000

 

. Ngõ sau nhà Sơn Hằng đến hết nhà bà Anh. Ngõ sau nhà Năm Vinh đến hết nhà ông Mạnh và ngõ sau nhà bà Điệp đến hết nhà bà Nhung

360.000

 

Đoạn từ nhà Hảo Tuyết + Thuỷ Đảo đến hết nhà Ngân Sắc (đường rẽ đi Thanh Nga)

1.440.000

 

Đoạn từ nhà Ngân Sắc (ngõ rẽ đi Thanh Nga) đến hết đất của nhà ông Chiến và cổng trường cấp 2, hai mặt tiền

1.320.000

 

. Ngõ từ cổng trường cấp 2 đến hết nhà ông Đoàn Ánh

360.000

 

Đoạn từ cổng trường cấp 2 đến hết nhà Hải Khanh và nhà ông Hữu. Vị trí hai mặt tiền

1.080.000

 

Đoạn từ sau nhà Hải Khanh + ông Hữu đến hết đất thị trấn. Vị trí hai mặt tiền

660.000

 

. Ngõ vào băng 2 cơ khí đến giáp đất của ông Quỳ

300.000

4

Đường làng nghề từ ngã tư thị trấn đi bến đò Đồng Viên sang Chí Chủ

 

 

Đoạn từ ngã tư thị trấn đến hết đất nhà bà Nga và đường vào trường Tiểu học. Vị trí hai mặt tiền:

1.300.000

 

. Ngõ vào băng hai UBND huyện + Ngân hàng (từ nhà ông Dư đến hết nhà ông Hoàng Ngân)

400.000

 

. Ngõ vào băng 2 từ trường mầm non Hoa Hồng đến nhà ông Luân Nghiệp

400.000

 

. Ngõ từ giáp nhà ông Luân Nghiệp đến cổng trường tiểu học

300.000

 

. Ngõ từ sau cổng trường tiểu học đến hết đất nhà bà Thọ + ông Luyến, ngõ sau nhà Hương Tường đến hết nhà Quang My + ông Lục, ngõ sau UBND thị trấn đến hết nhà ông Chuyền Nhu

300.000

 

. Ngõ từ nhà ông Sơn Nguyệt đến giáp đường rẽ vào băng 2 UBND huyện

300.000

 

Đoạn từ cổng trường mầm non Hoa Hồng đến hết đất nhà ông Tám Học và ông Thuật Dậu. Vị trí hai mặt tiền

1.000.000

 

Đoạn từ đất nhà ông Lộc và ông Quyền đến hết đất nhà ông Đạt + ông Luật Diệp (đoạn dốc). Vị trí hai mặt tiền

550.000

 

Đoạn từ nhà ông Tiến Hiền + đường rẽ trước nhà ông Đạt đến hết đất thị trấn. Vị trí hai mặt tiền

450.000

5

Đất hai bên đường vành đai phía đông thị trấn Sông Thao

 

 

Đoạn hai đầu đường vành đai tiếp giáp QL 32C và ngã tư đường vành đai, đường đi bến đò Chí Chủ; Đoạn từ nhà ông Kế + ông Thành đến hết nhà ông Đích Bẩy. Đoạn từ ngã ba bà Nga Bấm đến hết nhà ông Sướng Tý.

550.000

 

Đoạn từ sau nhà Đích Bẩy đến hết ao Thân. Đoạn từ sau nhà ông Sướng Tý đến giáp Cửa hàng Xăng dầu.

350.000

6

Đất hai bên đường nối đường vành đai với chợ thị trấn Sông Thao

300.000

7

Đất dọc theo 2 mặt tiền tuyến đê Hữu Thao (QL32C mới)

 

 

Đoạn từ ngã ba cống câu đến hết nhà ông Nhận

450.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Nhận đến hết nhà ông Vinh Tỉnh

450.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Vinh Tỉnh đến hết nhà ông Lưu Thập

400.000

8

Đất theo đường liên thôn, liên xóm còn lại

250.000

9

Đất lèo lẻ không thuận tiện giao thông còn lại của thị trấn

150.000

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực

 

Tổng số xã, thị trấn là 31, trong đó:

1. Thị trấn (01): Thị trấn Sông Thao

2. Xã trung du (05): Phương Xá, Đồng Cam, Sai Nga, Hiền Đa, Cát Trù.

3. Xã miền núi (25): Tiên Lương, Ngô Xá, Phượng Vỹ, Tam Sơn, Thuỵ Liễu, Văn Bán, Tùng Khê, Cấp Dẫn, Sơn Tình, Xương Thịnh, Hương Lung, Tạ Xá, Chương Xá, Văn Khúc, Yên Dưỡng, Điêu Lương, Đồng Lương, Sơn Nga, Phùng Xá, Tuy Lộc, Thanh Nga, Phú Khê, Yên Lập, Phú Lạc, Tình Cương.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN YÊN LẬP

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

A

ĐƯỜNG TỈNH 321

 

1

HƯNG LONG

 

 

Từ cổng Trường THPT Yên lập đến cổng ông Nhỡ

240.000

 

Từ cổng ông Nhỡ đến hết ngã ba Tân Hương

400.000

 

Từ ngã 3 Tân Hương đến đập tràn Đồng Bành

200.000

 

Đất dọc các các tuyến đường thôn xóm thuộc khu TT xã

50.000

 

Đất ở còn lại các khu vực khác trong xã.

50.000

2

XUÂN THỦY

 

 

Khu trung tâm xã (từ lối rẽ vào đường bê tông xóm 4 đến hết trường THCS)

300.000

 

Đất từ Bưu điện VH đến hết hộ ông Thủy khu 8

270.000

 

Đất từ hộ ông Hoàn khu 4 đến hộ ông Tráng khu 2

270.000

 

Đất từ Cống Dâu đến đến hết Ao Than khu 1

200.000

 

Đất từ hộ ông Thủy khu 8 đến hết Dốc Đen (giáp xã Xuân Viên)

200.000

 

Đất hai bên ven đường vành đai

100.000

 

Đất từ hộ ông Xuất đến Trạm Điện

100.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuộc khu TT xã

50.000

 

Đất ở còn lại các khu vực khác trong xã

50.000

3

XUÂN VIÊN

 

 

Khu trung tâm xã (từ giáp Trường THCS Xuân Viên đến hết nhà ông Huy cũ)

300.000

 

Đất từ Trường THCS Xuân Viên đến giữa hết dốc Đất Đen (giáp Xuân Thủy)

200.000

 

Đất từ nhà ông Huy cũ đến hết đầu cầu Ngòi Giành

200.000

 

Đất hai bên đường trục các xóm: Đồng Xuân, Quảng Đông, Quyết tiến Vải Đạng và Chợ xã

100.000

 

Đất khu dân cư còn lại của xã

50.000

4

XUÂN AN

 

 

Khu trung tâm xã (từ nhà bà Thực đến nhà ông Sơn)

300.000

 

Đất từ nhà bà Thực đến cầu Ngòi Giành

200.000

 

Đất từ nhà ông Sơn đến nhà ông Vụ

200.000

5

LƯƠNG SƠN

 

 

Khu trung tâm xã hai bên đường tỉnh 321A (Từ nhà Ông Hiệu đến cầu A)

500.000

 

Đất còn lại hai bên đường tỉnh 321A

170.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuộc khu trung tâm và Chợ xã.

150.000

 

Đất khu dân cư còn lại của xã

50.000

6

MỸ LƯƠNG

 

 

Khu trung tâm xã ngã 3 nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng đến cống qua đường trước nhà ông Hà Tiến Thọ

400.000

 

Đất từ nhà ông Hà Tiến Thọ đến hết hộ ông Nguyễn Văn Kịch

300.000

 

Đất từ nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng đến đầu cầu ngòi Thiều

300.000

 

Đất hai bên đường còn lại dọc Đường 321A

150.000

 

Đất các khu vực còn lại dọc đường thôn xóm khu trung tâm và Chợ xã

70.000

 

Đất khu vực còn lại

50.000

7

MỸ LUNG

 

 

Hai bên bên đường tỉnh lộ 321A từ nhà ông Trần Văn Hảo đến Trạm y tế xã

300.000

 

Đất hai bên đường tỉnh lộ 321A từ Trạm y tế xã đến cầu Ngòi Lao

200.000

 

Đất hai bên đường tỉnh lộ 321 từ nhà ông Trần Văn Hảo đến nhà ông Trần Văn Thảo (khu 6)

170.000

 

Đầu cầu Ngòi Lao khu 8 đi phân trại số 3 (đến chân dốc Mo)

180.000

 

Khu vực còn lại dọc đường tỉnh 321

150.000

 

Đất các khu vực còn lại dọc đường thôn xóm khu trung tâm và Chợ xã

50.000

 

Đất khu vực còn lại

50.000

 

Đất dọc chân núi khu 1a, 1b, khu Xuân Thắng, khu 8, khu 9

50.000

B

ĐƯỜNG TỈNH 313D

 

1

NGỌC LẬP

 

 

Đất hai bên đường tỉnh (Từ cầu gốc Gạo đến lối rẽ Đài tưởng niệm)

300.000

 

Đất còn lại dọc đường tỉnh 313

180.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuộc khu Trung tâm xã và Chợ xã

50.000

 

Đất khu vực còn lại

50.000

2

PHÚC KHÁNH

 

 

Hai bên ven đường tỉnh 313 (từ xưởng chè ông Quang đên cổng trường THCS)

250.000

 

Hai bên ven đường tỉnh 313 (từ cổng trường THCS đến nhà ông Phúc xóm Đình)

150.000

 

Hai bên ven đường tỉnh 313 (từ nhà ông Phúc xóm Đình đến nhà ông Thọ xóm Hầm)

100.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuộc khu trung tâm xã và Chợ xã

50.000

 

Đất dọc tuyến đường Quốc phòng (trung tâm các khu dân cư)

50.000

 

Đất khu vực còn lại

50.000

3

ĐỒNG THỊNH

 

 

Đất hai bên ven đường tỉnh 313 (từ Cống Quán Hải đến giáp nhà ông Vượng thị trấn)

500.000

 

Đất hai bên ven đường tỉnh 313 (từ giáp thị trấn đến Cầu Nghè)

400.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 313 (từ cầu Nghè đến cầu Đồng Đụn)

250.000

 

Đất khu vực còn lại dọc hai bên đường tỉnh 313

150.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn, xóm thuộc khu Trung tâm xã

50.000

 

Đất các khu dân cư còn lại khác

50.000

C

ĐƯỜNG TỈNH 313D

 

1

ĐỒNG LẠC

 

 

Đất hai bên ven đường tỉnh 313D (từ nhà ông Thịnh đến Đài tưởng niệm)

200.000

 

Đất hai bên ven đường tỉnh 313D còn lại và chợ xã

100.000

 

Đất hai bên đường rẽ từ đường tỉnh 313D đi trường TH

50.000

 

Đất hai bên đường từ UBND xã đi khu Minh Tân

50.000

 

Đất hai bên đường từ UBND xã đi khu Dân Thanh

50.000

 

Đất các khu dân cư còn lại khác

50.000

2

MINH HOÀ

 

 

Đất hai bên đường tỉnh 313D (từ tràn Đồng Guốc đến hết nhà ông Lý)

300.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 313D (từ tràn Đồng Guốc đến Trạm Điện số 1)

150.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 313D (từ nhà ông Lý đến nhà ông Sửu)

150.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 313D còn lại

100.000

 

Đất khu vực trung tâm khác

50.000

 

Đất khu dân cư còn lại

50.000

3

NGỌC ĐỒNG

 

 

Đất hai bên đường tỉnh 313D (từ Ngã ba Ngọc Đồng đến cầu Gốc Sống)

200.000

 

Đất hai bên đường tỉnh 313D khu vực còn lại

150.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuộc khu Trung tâm và chợ xã

50.000

 

Đất khu dân cư còn lại

50.000

D

ĐƯỜNG TỈNH 321C

 

 

Đất hai bên đường tỉnh 321C (từ Bưu điện Lương Sơn đến cầu Ngã 2 Lương Sơn)

350.000

 

Khu vực còn lại dọc tỉnh 321C

200.000

F

ĐƯỜNG HUYỆN

 

1

THƯỢNG LONG

 

 

Đất hai bên đường huyện (từ lối rẽ xóm Đắng đến hội trường nhà văn hóa xóm Đình)

300.000

 

Đất khu vực còn lại hai bên đường huyện

100.000

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuộc khu trung tâm xã

80.000

 

Đất khu vực giáp Hồ Ly gồm các xóm Móc, xóm Thiều

50.000

 

Đất hai bên đường tờ xóm Đắng đi Phúc Khánh

50.000

 

Đất khu dân cư còn lại

50.000

2

NGA HOÀNG

 

 

Đất hai bên ven đường từ nhà ông Toàn (Uyển) - đến hết nhà ông Hải khu 4

150.000

 

Đất hai bên đường từ nhà ông Hải khu 4 đến Trường THCS Nga Hoàng

150.000

 

Đất dọc tuyến đường thôn, xóm thuộc khu trung tâm xã

50.000

 

Khu vực dân cư còn lại

50.000

3

HƯNG LONG

 

 

Đất từ ngã ba Tân Hương đi Ngòi Thiện

160.000

 

Từ Ngã ba Xí nghiệp Chè đến cổng nhà bà Xa

135.000

4

ĐỒNG LẠC

 

 

Đất hai bên đường các đoạn rẽ: đường tỉnh 313D khu Minh Phúc (đài tưởng niệm) đi Minh Tiến; đường

70.000

 

tỉnh 313D khu Đồng Mạ - Phú Động; đường tỉnh 313D khu Đồng Mạ - Đồng Trò

 

 

Từ đường tỉnh 313D đi Chương Xá (Cẩm Khê)

100.000

 

Từ đường tỉnh 313D đi Hương Lung (Cẩm Khê)

50.000

5

XUÂN AN

 

 

Đất dọc các tuyến đường thôn xóm thuốc khu TT xã và Chợ xã

50.000

 

Đất khu dân cư còn lại của xã

50.000

 

Đường JCA từ cổng ông Đinh Khắc Túc đi Tân Hội - Lương Sơn

200.000

6

TRUNG SƠN

 

 

Đất hai bên đường (từ xóm Nai đến nhà ông Phận xóm Cả)

150.000

 

Đất hai bên đường (từ nhà ông Phận xóm Cả đi xóm Dùng)

100.000

 

Đất hai bên đường (từ nhà ông Phận xóm Cả đi xóm Ngọt)

100.000

 

Đất hai bên đường (từ nhà ông Phận xóm Cả đi xóm Dích)

50.000

 

Đất hai bên đường từ xóm Dùng đi Sáu Khe

50.000

 

Khu vực còn lại

50.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

1

Hai bên đường tỉnh 313

 

 

Từ ngã ba Hạt 8 giao thông đến hết Công an huyện

1.128.000

 

Từ hết Công an huyện đến ngã ba Bến xe

1.440.000

 

Từ giáp ngã 3 Bến Xe đến hết đất nhà ông Trưởng

1.128.000

 

Từ hết đất nhà ông Trưởng đến ngã 3 đường rẽ đi Đồng Lạc

1.128.000

 

Từ giáp ngã 3 Bến Xe đến đỉnh dốc Thuỷ điện cũ.

360.000

 

Khu vực còn lại dọc đường tỉnh 313

240.000

 

Đất từ đầu ngã 3 đường rẽ đi Đồng Lạc nhà ông Sáng Nhạn đến nhà bà Ninh

180.000

 

Đất còn lại đường tỉnh 313D

150.000

2

Đất hai bên đường tỉnh 321 (Ngã 3 Bến Xe đi Mỹ Lung)

 

 

Từ giáp Ngã 3 Bến Xe đến hết thổ cư bà Chất khu Chùa 11

700.000

 

Từ giáp thổ cư bà Chất đến hết thổ cư bà Sao khu Chùa 11

500.000

 

Từ giáp thổ cư bà Sao khu Chùa 11 đến cổng Trường THPT Yên Lập

300.000

3

Đất hai bên đường vành đai chợ thị trấn

 

 

Từ Ngã 3 cổng chợ đến lối rẽ vào nhà ông Vị khu Tân An 3

800.000

 

Từ giáp lối rẽ vào nhà ông Vị Tân An 3 đến Hạt 8 giao thông

600.000

4

Đất hai bên đường huyện từ Công an huyện đi Thượng Long

 

 

Từ Ngã 3 Công an đến hết ao cá Bác Hồ khu Trung Ngãi 5

700.000

 

Từ giáp Ao cá Bác Hồ đến hết nhà bà Thế khu Trung Ngãi 5

400.000

 

Từ giáp nhà bà Thế đến hết nhà ông Thuật khu Đồng Cạn 8

300.000

 

Từ giáp nhà ông Thuật đến hết ranh giới thị trấn Yên Lập

250.000

5

Đất hai bên đường từ ngã 3 Bưu điện đến hết Trường Mầm non huyện

500.000

6

Đất hai bên đường ngã ba Bến sơn16 đến tràn thiện

100.000

7

Đất hai bên đường liên thôn xóm qua các khu hành chính

 

 

Từ nhà ông Khoa đến hết nhà ông Quân khu Tân An 1

150.000

 

Từ giáp nhà ông Quân đến hết nhà ông Vinh khu Tân An 1

100.000

 

Các vị trí còn lại khu Tân An 1, 2, 3, 4

60.000

8

Từ nhà ông Dũng khu Tân 2 đến nhà bà Thành khu Trung Ngãi 6

200.000

9

Từ nhà bà Thành khu Trung Ngãi 6 đến nhà ông Hậu khu Trung Ngãi 5

150.000

10

Đất các khu dân cư còn lại thuộc thị trấn

55.000

11

Đất các khu đất tái định cư đã xây dựng hạ tầng thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

150.000

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số xã, thị trấn là 17, trong đó:

1. Thị trấn (01): Thị trấn Yên Lập

2. Xã Miền núi (14): Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thuỷ, Thượng Long, Hưng Long, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hoà, Đồng Lạc.

3. Xã vùng cao (02): Nga Hoàng, Trung Sơn

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN THANH SƠN

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

1

XÃ GIÁP LAI

 

1.1

Đất 2 bên đường tỉnh 316: Từ giáp thị trấn đến giáp xã Thạch Khoán

300.000

1.2

Đất 2 bên đường liên xóm:

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã ba chợ đến nhà ông San khu 5, nhà ông Đông khu 2

150.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Đông khu 2 đến nhà ông Tiệp khu 3, nhà bà Hoạch khu 4

50.000

1.3

Đất khu dân cư tập trung:

 

 

Khu hành chính 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

50.000

 

Khu hành chính 7 (đất khu tập thể khu công nhân Pirít cũ)

100.000

 

Khu hành chính 8: (Đất giáp ranh thị trấn - Khu tràn đình)

150.000

1.4

Đất ở nông thôn còn lại chưa tính ở trên

50.000

2

XÃ SƠN HÙNG

 

2.1

Đường quốc lộ 32A

 

 

Đất 2 bên đường đoạn từ cầu Khánh đến cống thoát nước ra sông Bứa

500.000

 

Đất 2 bên đường đoạn từ cống thoát nước ra sông Bứa đến đường rẽ vào làng nghề xóm Khuân

450.000

 

Đất 2 bên đường đoạn từ đường rẽ vào làng nghề xóm Khuân đến tiếp giáp huyện Tam Nông

500.000

2.2

Đất 2 bên đường liên xã

 

 

Từ giáp hộ bà Yến đến tiếp giáp đất Tề Lễ

200.000

 

Đất hai bên đường từ Trạm xá xã đến Trường tiểu học

100.000

 

Đất 2 bên đường từ Trường tiểu học đến giáp xã Thục Luyện

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Phong (khu Tranh) đến giáp trạm bơm cũ (đường rẽ vào nhà Vinh Hồ)

100.000

2.3

Đất khu tập trung dân cư nông thôn gồm các khu: Chanh, Khuân

70.000

2.4

Đất khu nông thôn gồm các khu: Bục, Lánh, Soi Cả, Gai và đất ở còn lại chưa tính ở trên

50.000

3

XÃ THỤC LUYỆN

 

3.1

Đường Quốc lộ 32A

 

 

Đất 2 bên đường đoạn từ cầu Bình Dân đến Đài truyền thanh, truyền hình (hết đất thổ cư hộ ông Đức khu 6)

700.000

 

Đất 2 bên đường đoạn từ Đài truyền thanh, truyền hình (giáp hộ ông Đức) đến tiếp giáp xã Địch Quả (hết hộ ông Hanh khu 15)

500.000

3.2

Đường tỉnh 316

 

 

Đoạn từ điểm tiếp giáp thị trấn Thanh Sơn đến ngã ba nhà bà Thứ Tịnh (khu phố Soi)

500.000

 

Đoạn từ ngã ba Thục Luyện giáp nhà bà Thứ Tịnh đến điểm tiếp giáp xã Cự Thắng

350.000

3.3

Đường tỉnh 316C

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà bà Thứ Tịnh đến hết hộ ông Viện (Khu Đồng Lão)

300.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Viện đến tiếp giáp xã Võ Miếu

150.000

3.4

Đường tỉnh 320

 

 

Đất hai bên đường từ Quốc lộ 32A đến hết hộ ông Hoàng Ngọc Tăng (khu Bình Dân)

300.000

3.5

Đường liên thôn

 

 

Đất 2 bên đường từ đường tỉnh 316C (giáp đất nhà ông Trình) đến khu Ngọc Đồng (hết hộ ông Hải), đoạn giáp đất hộ ông Tuấn đến khu 8 (hết đất hộ ông Vinh), đoạn giáp đất ông Hữu đến khu Bến Đình (hết đất hộ ông Bình)

100.000

 

Đất 2 bên đường từ đường tỉnh 316C (giáp đất ông Chú) đến khu Đồng Cỏ (hết đất hộ ông Hợi)

100.000

 

Đất 2 bên đường từ Quốc lộ 32A giáp đất hộ ông Xuất (khu 6), đến hộ ông Nam (khu 6), đoạn giáp đất hộ ông Tỉnh (khu 6) đến hộ bà Vân (khu Bình Dân)

100.000

3.6

Đất tập trung dân cư nông thôn

 

 

Khu 6, khu Bình Dân, khu 15

80.000

 

Khu phố Soi, khu Đồng Xịa, khu Đa Đu, khu Đồng Lão

60.000

 

Đất khu tập trung dân cư nông thôn còn lại chưa tính ở phần trên

50.000

4

XÃ THẠCH KHOÁN

 

4.1

Đất hai bên đường tỉnh lộ 316

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm: Từ cầu Đen đến giáp xã Giáp Lai

350.000

 

Đất 2 bên đường còn lại

300.000

4.2

Đất 2 bên đường liên xã ngoài khu vực đã tính ở trên

 

 

Từ hộ ông Tuấn khu Cầu Đen đến hộ ông Đán khu Phú Đặng

100.000

 

Từ đường Đồng Cả đi Khu Đình đi đường tỉnh 316 (giáp Trạm y tế)

200.000

 

Đất hai bên đường từ nhà ông Canh đi xóm Nội (đến nhà bà Nhượng)

100.000

 

Đất hai bên đường từ nhà bà Nhượng qua cánh đồng đến đường tỉnh 316

200.000

4.3

Đất tập trung dân cư nông thôn

 

 

Đất khu dân cư nông thôn còn lại

50.000

5

XÃ ĐỊCH QUẢ

 

5.1

Đường quốc lộ 32A:

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã Địch Quả (từ hộ ông Bắc Lan đến ngã ba Việt Tiến)

450.000

 

Đất Ngã ba Việt Tiến đến tiếp giáp xã Thục Luyện (đất tiếp giáp thị trấn)

250.000

 

Đất từ hộ ông Bắc Lan đến tiếp giáp xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn

200.000

5.2

Đường tỉnh 313D:

 

 

Đất hai bên đường từ ngã ba Việt Tiến đến giáp huyện Yên Lập (từ hộ ông Ánh đến hộ ông Đôn)

200.000

5.3

Đất nằm hai bên đường D1 - K6

 

 

Từ hộ bà Hiền đến trường tiểu học Địch Quả cũ

150.000

 

Từ trường tiểu học Địch Quả đến nhà ông Hải Lượng xóm Chiềng

100.000

5.4

Đất 2 bên đường liên thôn từ Đồng Vọng đi Gò Giữa (từ hộ nhà bà Luyến (Hùng) đến hộ ông Lý xóm 6)

50.000

5.5

Đất khu tập trung dân cư nông thôn (Xóm Chát, Chiềng, Lóng, Lủm, Gò Giữa, Vũ Thịnh, Suối Nai, Muôi, Giếng, Bèo, Cầu Khoả, Múc Trới, Đền Vọng, Đồng Mè, Ao Vèn, Đình, Đồn Ướt, Việt Phú, Mơ)

50.000

5.6

Đất khu nông thôn còn lại chưa tính phần ở trên, đất xóm vùng cao khu Quyết Tiến

50.000

6

XÃ VÕ MIẾU

 

6.1

Đường tỉnh 316 C

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp xã Thục Luyện đến nhà bà Minh

120.000

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ bà Minh đến hộ ông Tế (đầu tràn sông Dân);

200.000

 

Đất 2 bên đường tỉnh 316C còn lại chưa tính ở trên

120.000

6.2

Đất khu trung tâm, khu vực chợ có khả năng sinh lời: Đoạn từ hộ nhà bà An đến hộ ông Hưởng (xóm Trại)

100.000

6.3

Đất nằm hai bên đường liên xã ngoài khu vực đã tính ở trên: Đoạn từ hộ ông Tự đến hộ ông Tư (xóm Gò Vường); đoạn từ hộ ông Toại (xóm Dù); đoạn từ nhà ông Danh đến trường tiểu học 1 khu Rịa

50.000

7

XÃ VĂN MIẾU

 

7.1

Đường tỉnh 316C

 

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Võ Miếu đến giáp xã Văn Luông

100.000

7.2

Đường Văn Miếu - Hương Cần (đường tỉnh 316D cũ)

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã ba đi Minh Đài đến nhà ông Công xóm Mật

150.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Công xóm Mật đến cây xăng Hoà Liên xóm Dẹ 1

250.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cây xăng Hoà Liên đến nhà ông Thanh Dẹ 2

500.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Thanh Dẹ 2 đến nhà ông Thao Dung Dẹ 2

200.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Thao Dung Dẹ 2 đến hết nhà ông Thiện xóm Văn Phú

120.000

 

Đất 2 bên đường còn lại của tỉnh lộ 316D

60.000

7.3

Đường Văn Miếu - Vinh Tiền

 

 

Đất hai bên đường từ ngã ba Chợ Văn Miếu đến ruộng ổ Cò

500.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp ruộng ổ Cò đến giáp xã Tam Thanh

100.000

7.4

Đường Văn Miếu - Khả Cửu

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã ba xóm Trống đến giáp xã Khả Cửu

60.000

7.5

Đường Văn Miếu đi Long Cốc huyện Tân Sơn

 

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Cống Dẹ 1 đến cổng trường THPT

200.000

7.6

Đất khu tập trung dân cư nông thôn tại 10 khu

 

 

Khu Liệm, Kén, Cát, Trống, Trầu, Mật, Dẹ 1, Dẹ 2, Văn Lâm, Văn Phú

50.000

7.7

Đất các thôn bản vùng sâu: Xè 1, Xè 2, Thành Công, Tam Văn và dân cư ở không tập trung còn lại chưa tính ở trên

50.000

8

XÃ KHẢ CỬU

 

8.1

Đường Văn Miếu - Khả Cửu - Đông Cửu - Thượng Cửu

 

 

Đất 2 bên đường huyện lộ từ giáp xã Văn Miếu đến nhà ông Nhiệm

60.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Nhiệm đến nhà ông Án Chính

100.000

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Án Chính đến giáp xã Thượng Cửu

50.000

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Thủ đến hộ ông Xoạn xóm Câu

50.000

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Xoạn xóm Câu đến giáp xã Đông Cửu

50.000

8.2

Đất 2 bên đường liên thôn

50.000

8.3

Đất khu Chợ từ nhà ông Oanh đến nhà ông Xuân, đến nhà ông Hải

100.000

8.4

Đất khu dân cư tập trung:

 

 

Xóm Bãi Lau (bên kia bờ suối), khu suối Lú, khu gốc Qoèn, xóm Chuôi

50.000

8.5

Đất ở khu dân cư các xóm còn lại

50.000

9

XÃ ĐÔNG CỬU

 

9.1

Đất 2 bên đường Văn Miếu, Khả Cửu, Đông Cửu

 

 

Từ hộ ông Hạnh xóm Quét đến giáp hộ ông Kiểu xóm Bái. Đất 2 bên đường khu trung tâm xã gồm các xóm: Mu 1, Mu 2, Bầu, Bái, Nhồi

50.000

9.2

Đất khu trung tâm, khu vực chợ có khả năng sinh lời

 

 

Từ hộ ông Thành xóm Mu 2 đến hộ ông Lệ xóm Mu 2

50.000

9.3

Đất nằm hai bên đường liên thôn gồm các xóm: Xóm Cạn, Dọc, Nhổi, Quét, Vừn, Cốc, Bư

50.000

9.4

Đất khu nông thôn còn lại chưa tính ở phần trên

50.000

10

XÃ THƯỢNG CỬU

 

10.1

Đất 2 bên đường Văn Miếu, Khả Cửu, Thượng Cửu

 

 

Đoạn từ giáp xã Khả Cửu đến giáp nhà ông Son

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Son đến hết nhà ông Dũng (UB cũ)

80.000

10.2

Đất 2 bên đường liên thôn

50.000

10.3

Đất khu dân cư còn lại

50.000

11

XÃ TÂN LẬP

 

11.1

Đường Văn Miếu - Hương Cần (tỉnh lộ 316 D cũ)

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Mai đến hộ ông Chỉnh

100.000

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Chỉnh đến hộ ông Nối

50.000

11.2

Đất hai bên đường liên xã

 

 

Từ hộ ông Sơn đến hộ ông Bảy

50.000

 

Từ hộ ông Thành đến hộ Dốc Chu Biên

50.000

 

Từ hộ ông Chung đến hộ ông Quây

50.000

11.3

Đất khu tập trung dân cư nông thôn gồm các xóm: Xóm Mít, Mận, Chủng, Nưa Thượng

50.000

11.4

Đất các thôn bản vùng sâu: Xóm Chẹn

50.000

12

XÃ TÂN MINH

 

12.1

Đường Văn Miếu - Hương Cần (tỉnh lộ 316D cũ)

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Phán đến hộ ông Trọng; từ hộ ông Thân đến hộ ông Nhu, từ hộ ông Hiền đến nhà ông Tuấn

100.000

 

Đất 2 bên đường còn lại

50.000

12.2

Đất tập trung dân cư nông thôn

50.000

12.3

Đất các khu vực rải rác không tập trung

50.000

12.4

Đất hai bên đường liên xã

 

 

Từ hộ ông Quân (Nhằn Hạ) đến hộ ông Thẳng (Nhằn Thượng)

50.000

13

XÃ CỰ THẮNG

 

13.1

Đường tỉnh lộ 316

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Trần Đại Việt khu Cầu Trắng đến tiếp giáp xã Tất Thắng

400.000

 

Đất hai bên đường còn lại

300.000

13.2

Đất hai bên đường liên thôn từ: Hộ ông Tiêu khu 4.1 đến hộ ông Thế khu Nương; hộ ông Thành khu 5 đến hộ ông Trí khu; hộ ông Liên khu 2 đến hộ ô Thêm khu 2; từ trường cấp 2 đến hộ ông Sinh khu 10; từ hộ ông Thành khu 13 đến hộ ông Tiến

50.000

13.3

Đất ở còn lại ngoài khu vực đã tính ở trên

50.000

14

XÃ TẤT THẮNG

 

14.1

Đường tỉnh lộ 316

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Thiệu (Dung) đến hộ ông Hoà cầu Khoang Xanh

250.000

 

Đất 2 bên đường còn lại

250.000

14.2

Đường Tất Thắng - Sơn Thuỷ

 

 

Đất hai bên đường từ ngân hàng Tam Thắng đến hộ ông Văn khu 1

100.000

14.3

Đất 2 bên đường liên xã

 

 

Từ hộ ông Bình khu 11 đến hộ ông Thứ khu 12

50.000

 

Từ hộ ông Tạo khu 12 đến hộ ông Chiến (Đảng) khu 12

50.000

 

Từ hộ ông Đảng khu 12 đến hộ ông Binh khu 3; từ hộ ông Đĩnh khu 9 đến hộ ông Dưỡng khu 6

50.000

14.4

Đất 2 bên đường liên thôn

 

 

Từ hộ ông Thỏa khu 9 đến hộ ông Gia khu 9

70.000

 

Đất 2 bên đường liên thôn còn lại

50.000

14.5

Đất khu nông thôn còn lại chưa tính ở phần trên

50.000

15

XÃ CỰ ĐỒNG

 

15.1

Đường tỉnh lộ 316:

 

 

Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Doanh xóm Minh Khai đến hộ Quang xóm Đồn, từ hộ bà Vinh xóm Minh Khai đến hộ ông Lục xóm Đồn

250.000

 

Đất 2 bên đường còn lại

200.000

15.2

Đất khu trung tâm, khu vực chợ có khả năng sinh lời từ hộ ông Mai khu Chón đến hộ ông Tâm khu Chón, đoạn từ hộ ông Khoa đến hộ ông Vân xóm Minh Khai

70.000

15.3

Đất hai bên đường liên xã: Từ hộ ông Tâm đến hộ bà Thuý khu Chón, từ hộ ông Vân đến hộ ông Long khu Quyết Tiến, từ hộ ông Hải đến hộ ông Lâm xóm Minh Khai

50.000

15.4

Đất ở còn lại chưa tính ở trên

50.000

16

XÃ THẮNG SƠN

 

16.1

Đường tỉnh lộ 316:

 

 

Từ đầu cầu Đá Mài đến nhà ông Gia

175.000

 

Từ hộ ông Gia đến nhà ông Hảo

350.000

 

Từ nhà ông Hảo đến nhà ông Hoa Đá Cóc

250.000

16.2

Đường 317C từ Thắng Sơn đi Hoàng Xá

 

 

Đất 2 bên đường: Từ đường rẽ Đá Bia đến Suối Đục

250.000

 

Đất 2 bên đường còn lại

200.000

16.3

Đường liên xã từ Thắng Sơn đi Trung Thịnh

 

 

Từ hộ bà Giếng đến ao nhà ông Tường

200.000

 

Đất hai bên đường còn lại

200.000

16.4

Đất hai bên đường Hoàng Xá - Trung Nghĩa qua Đa Nghệ Thắng Sơn

100.000

16.5

Đất 2 bên đường từ rẽ liệt sỹ đi Đồng Đằm và từ bà Giếng đi Đồng Đằm

50.000

16.6

Đất 2 bên đường từ nhà ông Cảnh Đồng Cốc đi đồng Đằm

150.000

16.7

Đất ở khu dân cư còn lại

50.000

17

XÃ HƯƠNG CẦN

 

17.1

Đường tỉnh lộ 316:

 

 

Từ hộ ông Hùng đến hộ ông Hưởng khu Xén

600.000

 

Từ hộ ông Thắng đến hộ bà Hoa xóm Tân Hương

700.000

 

Từ hộ ông Thuật khu Đồng Đa đến hộ ông Kiếm khu Khoang

450.000

 

Từ hộ ông Hoà đến hộ bà Tuất khu Đồn; hộ ông Thế Tân Hương đến hộ ông Viết Tân Hương;

550.000

 

Đất hai bên đường còn lại

200.000

17.2

Đường Hương Cần - Văn Miếu

 

 

Từ giáp hộ ông Kỳ Tân Hương đến hộ ông Cần Lịch 1

200.000

17.3

Đất hai bên đường liên xã

 

 

Từ hộ ông Bắc đến hộ ông Lan xóm Ong

100.000

 

Từ hộ ông Long đến hộ ông Viện khu Lèo

150.000

 

Từ hộ ông Nhâm đến hộ ông Dũng Khu Đồng Sạng

80.000

 

Từ hộ ông Thuần khu Tân Hương đến hộ ông Thanh xóm Ong

200.000

 

Từ hộ ông Tĩnh đến hộ ông Thắng khu Trại

150.000

17.4

Đất nằm hai bên đường liên thôn

 

 

Từ hộ ông Đúng đến hộ ông Việt khu Khoang

100.000

 

Từ hộ ông Sinh đến hộ ông Khai khu Lèo

100.000

 

Từ hộ ông Cần xóm Xén đến hộ ông Bách xóm Hem

100.000

17.5

Đất khu tập trung dân cư nông thôn: Khu Đồn, Lịch 1, Đồng Kẹm, Lèo, Xén, Lịch 2, Đồng Quán, các khu Khu Cháu, Đồng Sạng, Đồng Đa, Hem

50.000

17.6

Đất Khu Đá Cạn và các khu vực rải rác chưa tính ở trên

50.000

18

XÃ YÊN LƯƠNG

 

18.1

Đường tỉnh lộ 316:

 

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Cường khu Cầu Trắng đến hộ ông Uý khu 4, từ hộ ông Bảy Lãng đến hộ ông Cởi khu 5

200.000

 

Đất 2 bên đường 316 còn lại

100.000

18.2

Đất nằm hai bên đường liên xã từ tỉnh lộ 316 đi xóm Gò Đa xã Yên Lãng, đất từ hộ bà Nhung đến hộ bà Nghi xóm Gò Đa Yên Lãng

50.000

18.3

Đất khu tập trung dân cư nông thôn

 

 

Khu 1, khu 2, khu 4, khu 5, Khu 6, khu 7, khu 8 (trừ khu Tâm Ván)

50.000

 

Đất ở còn lại

50.000

19

XÃ YÊN LÃNG

 

19.1

Đường tỉnh 316:

 

 

Đất hai bên đường từ giáp Yên Lương đến giáp Yên Sơn

200.000

19.2

Đường liên xã:

 

 

Đoạn từ ngã ba Dốc Đỏ đến giáp đất xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy

50.000

 

Đoạn từ nhà Đồng Đường đến nhà ông Huy (thú y)

100.000

 

Đoạn từ ngã tư Đông Thịnh đến nhà bà Môn

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Sỹ (Hoà) đến nhà ông Chiến, đoạn từ đường rẽ vào nhà Thắng Xuân đến ngã Ba quán ông Hải (Thu)

100.000

 

Đoạn từ nhà ông Đường đến nhà ông Lan (Giang), đoạn từ nhà ông Hàm đến nhà ông Sảo, đoạn từ nhà ông Hợp đến nhà ông Tuấn (Nam)

80.000

 

Đoạn từ nhà ông Hùng đến nhà ông Vỹ, Đoạn từ nhà ông Hạ (Khai) đến nhà ông Tỵ, Đoạn từ nhà ông Bảo đến nhà ông Lâm (Hải), đoạn từ nhà ông Lưu San đến nhà ông Bảo Toàn

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Thái (Danh) đến nhà ông Thích Thuỷ (Bãi San), đoạn từ nhà bà Dư đến Cầu Bạt

50.000

19.3

Đường liên thôn từ xóm Đông Thịnh đến xóm Gò Đa

 

 

Đoạn từ nhà ông Thắng (Lâm Nghiệp) đến nhà ông Ninh Hải, đoạn từ nhà ông Đá Yên đến quán ông Hùng

100.000

 

Đoạn từ nhà ông Minh Thủy đến nhà ông Tú Hải xóm Đông Thịnh

60.000

 

Đoạn từ nhà ông Thận (Đông Thịnh) đến nhà ông Thứ xóm Gò Đa, khu vực xung quanh chợ Dốc Đỏ

50.000

 

Đoạn từ ông Dũng Dinh đến nhà ông Hạnh Hạ

50.000

19.4

Đất khu quy hoạch mới, khu tập trung dân cư nông thôn

 

 

Khu Đồng Bóp, Pheo, Trung Thịnh, Đông Vượng, Đông Thịnh, Đồng Bóp, xóm Đành

50.000

 

Đất quy hoạch mới khu Đồng Bóp, Đồng Ve xóm Đành, khu Pheo, khu Đông Vượng

50.000

 

Đất các khu còn lại chưa tính ở trên

50.000

20

XÃ YÊN SƠN

 

20.1

Đường tỉnh 316:

 

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Hiền (Khải) đến hộ ông Tồn (Hương)

400.000

 

Từ hộ ông Tự (Cống 3 cửa) đến hộ ông Hoan (Khu Mố)

300.000

 

Đất dọc theo 2 bên đường tỉnh lộ 316 còn lại

250.000

20.2

Đất khu trung tâm, khu vực chợ có khả năng sinh lời

 

 

Từ hộ nhà ông Thanh (Độ) đến cổng UBND xã, từ hộ ông Điển đến hộ ông Vui (Liên Chung).

80.000

 

Từ hộ ông Hán đến hộ ông Cát (Liên Chung)

50.000

20.3

Đất hai bên đường liên xã

 

 

Đường liên xã từ Liên Chung đi Kết Bình, từ đường 316 đi khu Trại Yên, từ hộ nhà ông Toàn (Liên Chung) đến ngã ba khu Chen

50.000

20.4

Đất khu tập trung dân cư nông thôn

 

 

Khu Mố, Lau, Von Mỏ, Liên Chung, Kết Bình, Đề Ngữ, Chen, Chự, Hồ, Hạ Sơn, Bến Dầm và các khu vực còn lại chưa tính ở trên

50.000

21

XÃ LƯƠNG NHA

 

21.1

Đường tỉnh 317:

 

 

Từ đầu cầu Lương Nha đến nhà ông Hoạch xóm Lạc Song

200.000

 

Đất hai bên đường còn lại

150.000

21.2

Đường liên xã

 

 

Đoạn từ nhà ông Hải Liên đến nhà ông Hoan (xóm Liệm)

150.000

 

Đoạn từ nhà ông Phong Tuyết (xóm Bãi) đến nhà ông Thành Nụ (xóm Đồi)

100.000

 

Đoạn từ nhà ông Thủy Lan (xóm Trại) đến nhà ông Hoanh Nụ (xóm Đồi)

50.000

21.3

Đất khu tập trung dân cư nông thôn

 

 

Khu hành chính 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

50.000

 

Khu hành chính 5, 8

80.000

21.4

Đất ở rải rác không tập trung chưa tính ở trên

50.000

22

XÃ TINH NHUỆ

 

22.1

Đường tỉnh 316

 

 

Đất 2 bên đường từ Ngã ba đến địa phận giáp tỉnh Hòa Bình

350.000

 

Đất 2 bên đường từ Ngã ba đến hộ ông Nhân xóm Tân

300.000

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Nhân đến hộ ông Dự

250.000

22.2

Đường tỉnh 317:

 

 

Đất 2 bên đường từ Ngã ba qua chợ đến hộ ông Nghiêm

200.000

 

Đất 2 bên đường từ hộ ông Nghiêm đến cổng UBND xã Tinh Nhuệ

200.000

 

Đất 2 bên đường đoạn cổng UBND xã đến hộ ông Mít xóm Giáo (giáp xã Lương Nha)

150.000

22.3

Đường liên xã đoạn từ hộ ông Nhường xóm Tân đến Đá Kê xóm Sính

50.000

22.4

Đất trong khu dân cư và các đường còn lại

50.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

1

Đoạn từ đường vào Phòng giáo dục đến cổng đường vào bệnh viện

1.200.000

2

Đoạn từ đường rẽ vào phòng Giáo dục đến hết nhà ông Hoạch (Điện nước)

1.100.000

3

Đoạn từ hạt kiểm lâm đến hết nhà ông Hùng Kem

1.100.000

4

Đoạn từ nhà ông Hoạch điện đến đầu cầu 19/5

1.000.000

5

Đoạn từ ngã ba vào Chợ Vàng đến trạm biến áp

900.000

6

Đoạn từ đường rẽ vào Bệnh viện đến Ao Gia

900.000

7

Đoạn hai ven đường xuống bến cảng

700.000

8

Đoạn từ giáp trạm biến áp đến đường rẽ vào xóm Hoàng Trung

700.000

9

Đoạn hai ven đường vào Bệnh viện (từ giáp quốc lộ 32 A đến cổng Bệnh viện)

800.000

10

Đoạn quốc lộ 32A từ Ao Gia đến hạt bảy giao thông đối diện nhà ông Lương

900.000

11

Đoạn từ nhà ông Bộ kiểm lâm đến hết nhà ông Thuận Lương

500.000

12

Đoạn từ giáp nhà ông Lương (hạt bảy) đến Cầu Khánh

700.000

13

Đoạn từ nhà ông Lộc Tính đến đầu cầu Ròng

500.000

14

Đoạn từ giáp nhà ông Thuận Lương đến Ao Bong (đường rẽ đội 12)

400.000

15

Đất hai bên đường tỉnh lộ 316 đoạn từ Ao Bong (đường rẽ đội 12) đến giáp địa phận xã Giáp Lai

300.000

16

Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến giáp đường quốc lộ 32 (đường đi lương thực)

500.000

17

Đất nằm phía sau (băng 2 của vị trí 1, 2, 3 nêu trên)

150.000

18

Đất nằm phía sau (băng 2) của vị trí 4, 5, 6

150.000

19

Đất hai bên đường vào và sau sân vận động

300.000

20

Hai ven đường nhánh thuộc thị trấn Thanh Sơn (chưa tính ở phần trên)

150.000

21

Đất khu dân cư nông thôn ở thị trấn

150.000

22

Đất còn lại nằm sâu trong các khu dân cư giao thông không thuận tiện

50.000

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số xã, thị trấn là: 23 trong đó:

1. Thị trấn (01): Thị trấn Thanh Sơn

2. Xã miền núi (22):

Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập, Đông Cửu, Yên Long, Yên Lương, Thượng Cửu; Lương Nha, Yên Sơn, Tinh Nhuệ.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN TÂN SƠN

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

 

 

XÃ TÂN PHÚ

 

1

Giá đất ở những khu vực đã quy định

 

 

Đất hai ven đường QL 32A giáp Mỹ Thuận đến Cầu Voi

540.000

 

Đất hai ven đường QL 32A từ Cầu Voi đến giáp xã Thạch Kiệt

450.000

 

Đất hai ven đường đi Minh Đài từ QL 32A đến hết Nhà máy Chè Tân Phú

270.000

 

Đất hai ven đường đi khu 5, khu 7 từ nhà ông Chung Huấn đến nhà văn hoá khu 7

180.000

 

Đất hai ven đường đi khu 8, từ quán nhà Hường Phẫu đến nhà văn hoá khu 8

270.000

 

Đất hai ven đường đi xóm Sặt, từ Quốc lộ 32A (nhà ông Sáu khu 2B) đến nhà ông Vinh khu 3

270.000

 

Đất hai ven đường 36m trong khu trung tâm huyện từ trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân đến giáp Quốc lộ 32A (nhà ông Bình khu 2A)

400.000

 

Đất hai ven đường 26m trong trung tâm huyện từ nhà ông Khuyên khu 10 đến nhà ông Ngọc khu 2A

300.000

 

Đất hai ven đường tránh QL 32A từ nhà bà Nguyên khu 10 đến giáp đường 36m trong khu trung tâm huyện

250.000

 

Đất hai ven đường tránh QL 32A từ đường 36m trong khu trung tâm huyện đến giáp QL32 (nhà ông Gia - khu 1)

200.000

 

Đất hai ven đường từ Nhà máy Chè Tân Phú đến hết nhà ông Sừ (trên đường đi Mỹ Thuận)

160.000

 

Đất hai ven đường khu 9 từ cây xăng đến nhà ông Ngoạn, từ nhà ông Báu đến hết nhà ông Tấn

160.000

 

Đất hai ven đường khu 1, từ nhà ông Nhiên Đạt đến giáp đường tránh Quốc lộ 32A

160.000

 

Đất hai ven đường khu 2A từ nhà ông Dự đến hết nhà ông Đoàn

160.000

 

Đất trong khu dân cư nông thôn khu 2A, 2B, 5, 8, 9, 10

144.000

 

Đất trong khu dân cư nông thôn khu 1, 3, 4, 6, 7

90.000

2

Giá đất ở những khu vực bổ sung

 

 

Đất hai ven đường 36m trong khu trung tâm huyện từ giáp đường tránh Quốc lộ 32A đến nhà ông Nguyễn Văn Khiển khu 5

400.000

 

XÃ THU NGẠC

 

1

Đất hai bên đường khu trung tâm xã (đường liên xã)

 

 

Đoạn từ nhà ông Vuông giáp xóm Chiềng - Mỹ Thuận đến nhà bà Nương khu Mang Hạ

100.000

 

Đoạn từ ngã ba chợ đến cống cửa Mang

80.000

 

Đoạn từ cống cửa Mang đến nhà ông Đỗ Nhung khu Sài Cái

60.000

 

Đoạn từ nhà bà Nương đến tràn Côm

60.000

 

Đoạn từ Tràn Côm đi Cọ Sơn 1

50.000

 

Đoạn từ ngã ba Côm đến nhà ông Quân khu Còn 2

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Quân đến nhà bà Mão

50.000

2

Đất ở các khu dân cư

 

 

Đất ở trong các khu dân cư: Tân An, Tân Ve, Liên Minh, Sài, Mang Hạ, Nà Nờm, Phai Vả, Côm, Còn 2

50.000

 

Đất ở trong các khu dân cư: Còn 1, Mang Thượng, Đèo Mương 1, Đèo Mương 2, Cọ Sơn 1, Cọ Sơn 2,

50.000

3

Đất nằm trong các khu dân cư còn lại

 

 

Đoạn từ nhà ông Cửu Mang Hạ đến nhà ông Tuyến khu Phai Vả

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Tuyến khu Phai Vả đến nhà ông Danh khu Mang Thượng

50.000

 

XÃ VĂN LUÔNG

 

1

Đất đường tỉnh 316C qua địa bàn xã Văn Luông

 

 

Đất từ nhà ông Nguyện khu Lũng đến nhà ông Viết khu Đồng Thanh

150.000

 

Đất từ nhà ông Trị khu khu Đồng Thanh đến nhà ông Nhi khu Láng, từ dốc nhà ông Hải khu Đồng Gạo đi Ngọc Chấu đến khu Luông

100.000

2

Đất đường liên xã

 

 

Đất từ nhà ông Sánh khu Láng đến nhà ông Tình khu Hoàng Hà

60.000

 

Đất từ nhà ông Lớp khu Lối qua đội 8, qua Hoàng Văn đến nhà ông Được khu Đồng Hẹ

60.000

3

Đất đường liên xóm

 

 

Đất khu trung tâm Đồng Thanh

60.000

 

Đất trung tâm vào xóm các khu Lũng, Đép, Bến Gạo, Luông Mành, Văn Tân, Hoàng Văn

50.000

 

Đất khu trung tâm vào các khu xóm còn lại của xã Văn Luông

50.000

 

XÃ KIỆT SƠN

 

1

Khu vực ngã 3 Vèo từ nhà ông Đại đến hết nhà ông Bình

200.000

2

Hai ven đường quốc lộ đoạn từ nhà Văn hoá Khu 3 đến đồi đá Đồng Than

100.000

3

Khu vực chợ Vèo hai bên ven đường huyện lộ đi Lai Đồng, đoạn từ nhà ông Quyết ngã 3 Vèo đến nhà ông Sinh

150.000

4

Đất hai bên đường huyện lộ

 

 

Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Bính ngã ba Vèo đến nhà bà Hướng

100.000

 

Đoạn từ nhà bà Hướng đến nhà ông Toản

60.000

 

Đoạn từ nhà ông Toản đến hết nhà bà Thoa

60.000

 

Đoạn từ nhà bà Thoa đến hết nhà ông Nhới

60.000

5

Đất ven đường liên xã

 

 

Đoạn từ nhà ông Trung xóm Chiềng đến nhà ông Thiếp (xã Tân Sơn)

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Hà Văn Thân đến nhà ông Hà Văn Bình xóm Dọc

50.000

 

Đất khu Đồng Than đoạn từ nhà ông Sơn đi Lai Đồng

50.000

6

Đất ven đường liên thôn

 

 

Đoạn từ ngã 3 đi Tân Sơn đến nhà ông Hà Đức Cường xóm Liệm.

50.000

7

Đất ở các khu dân cư nông thôn còn lại

50.000

 

XÃ VINH TIỀN

 

 

Đất hai ven đường từ nhà bà Vịnh đến khu quy hoạch UBND xã mới

120.000

 

Đất hai ven đường từ cầu tràn khu Mận Gạo đến nhà ông Tâm

80.000

 

Đất hai ven đường từ hộ nhà bà Vịnh đến cầu tràn Mận Gạo

120.000

 

Đất hai ven đường từ nhà bà Vịnh đến nhà ông Lềnh khu Đồng Thi

80.000

 

Đất hai ven đường từ UBND xã đến Suối Cham

100.000

 

Đất hai ven đường từ khu tập thể giáo viên đến nhà ông Đoàn xóm Bương

50.000

 

Đất ở các khu còn lại

50.000

 

XÃ LAI ĐỒNG

 

 

Đất hai ven đường từ chợ đến cổng Trường tiểu học khu Chiềng 2

120.000

 

Đất hai ven đường từ cổng Trường THCS đến nhà ông Chinh khu Vường 2

80.000

 

Đất hai ven đường từ nhà ông Chinh khu Vường 2 đi khu Phắt 2

60.000

 

Đất hai ven đường từ nhà ông Nhiệt đến nhà ông Đào khu Vường 1

60.000

 

Đất hai ven đường từ nhà ông Nguyễn khu Đoàn đến khu Kết

50.000

 

Đất hai ven đường từ đỉnh dốc Tre đến đầu Tràn Vẻ

50.000

 

Đất ở trong khu dân cư

50.000

 

XÃ TAM THANH

 

 

Đất hai ven đường 316D từ giáp ranh xã Văn Miếu đến Trường mầm non xóm Giác

100.000

 

Đất hai ven đường 316D từ Trường mầm non xóm Giát đến ao nhà ông Hậu xóm Giát và nhánh đi đến trạm y tế xã

130.000

 

Đất hai ven đường từ ao nhà ông Hậu xóm Giát đến giáp ranh xã Vinh Tiền

60.000

 

Đất hai ven đường từ cầu Bến Dự xóm Giát đến giáp xã Long Cốc

60.000

 

Đoạn từ tràn Bến Dự đến xóm Én

60.000

 

Đoạn từ đội 6 xóm Vảo đến đồi Đình xóm Chiêu

60.000

 

Đoạn từ đồi Đình xóm Chiêu đến giáp ranh xã Khả Cửu

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Xuân xóm Giát đến đội 15 XN chè

60.000

 

Đoạn xóm Múc từ hộ nhà anh Thịnh đến tràn ổ Vịt

50.000

 

Đất khu dân cư còn lại

50.000

 

XÃ XUÂN SƠN

 

 

Đất hai ven đường ở khu trung tâm xã xóm Dù. Từ nhà ông Hà Văn Dục đến nhà ông Đặng Văn Hoà

100.000

 

Đất hai ven đường từ xóm Dù đi xóm Lấp, xóm Cỏi, xóm Lạng.

70.000

 

Các khu vực còn lại của xóm Dù

60.000

 

Đất các khu vực còn lại

50.000

 

XÃ XUÂN ĐÀI

 

 

Đoạn từ ngã 3 đi xóm Chiềng đến nhà ông Trang xóm Vượng

70.000

 

Hai ven đường đi Xuân Sơn thuộc xóm Dụ từ nhà ông Thương đến nhà ông Tươi

90.000

 

Hai ven đường đi Xuân Sơn thuộc xóm Nâu từ nhà ông Hoàng đến nhà ông Phương

90.000

 

Trung tâm cụm xã hai bên ven đường thuộc xóm Mu từ nhà bà Lương đến nhà ông Nổn

200.000

 

Đoạn từ nhà ông Lĩnh đến nhà ông Vì đi Xuân Sơn

250.000

 

Đoạn từ nhà ông Chín đi xóm Ai đến nhà ông Sỹ

70.000

 

Đoạn từ nhà ông Dũng đi xóm Ai đến nhà ông Bích, đi ra đường trục chính đến nhà ông Vì

80.000

 

Đoạn từ nhà ông Thái đến nhà ông Tuý

80.000

 

Đoạn từ nhà ông Sềng đến nhà ông Vỹ

80.000

 

Đoạn từ nhà ông Thái đến nhà bà Hiến

80.000

 

Đoạn từ nhà ông Quyền án đến nhà bà Các

60.000

 

Đoạn từ nhà ông Tuyển đến nhà ông Lếnh (xóm Nâu)

50.000

 

Ngã ba xóm Dụ đến khu nhà Văn hoá xóm Dụ

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Dần đến nhà ông Tiến (Bãi Muỗi)

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Thành đến nhà ông Nguyện hai bên đường nhựa đi Xuân Sơn (Bãi Muỗi)

60.000

 

Khu đất hai ven đường từ nhà ông Sơn đến Trụ sở làm việc Vườn quốc gia Xuân Sơn

50.000

 

Đoạn từ nhà ông Hùng đến nhà ông Bịnh thuộc xóm Mu

60.000

 

Đoạn từ nhà ông Lý đến nhà ông Chéc thuộc khu Đống Cả (316E đi Kim Thượng)

200.000

 

Đất trong các xóm còn lại.

50.000

 

XÃ KIM THƯỢNG

 

 

Đất hai ven đường từ xóm Chiềng đi Xuân Đài

100.000

 

Đất hai ven đường từ UBND xã đi xóm Xuân

100.000

 

Đất hai ven đường từ UBND xã đi xóm Quyền

80.000

 

Đất hai ven đường từ xóm Quyền đi xóm Tân Lập

70.000

 

Đất trong các khu còn lại

50.000

 

XÃ THU CÚC

 

 

Đất hai ven đường QL 32A từ cửa hàng xăng dầu Khu Trung tâm đến nhà bà Dung (dốc hòn đá đổ)

400.000

 

Đất hai ven đường QL 32B khu trung tâm từ ngã 3 đến nhà ông Nhiều (đường vào xóm Soi)

400.000

 

Đất hai ven đường QL 32B khu trung tâm đoạn từ nhà ông Nhiều (đường vào xóm Soi) đến đầu cầu Đồng Tăng.

150.000

 

Đất hai ven đường QL32B đoạn từ đầu cầu Đồng Tăng đến nhà ông Tuất (đường vào xóm Cón)

200.000

 

Đất hai ven đường quốc lộ 32A đoạn từ đường rẽ vào khu Tân Lập đến cây xăng

200.000

 

Đất hai ven đường QL 32A, 32B còn lại trên địa bàn xã

100.000

 

Đất hai ven đường xóm khu Đồng Tăng đoạn từ nhà ông Dung đến nhà ông Khá

100.000

 

Đất hai ven đường vào xóm Giác 2 đoạn từ nhà ông Quy đến nhà ông Hợi

50.000

 

Đất hai ven đường vào xóm Bặn đoạn từ nhà ông Xuân đến nhà ông Tuấn

50.000

 

Đất hai ven đường liên thôn có điểm đầu từ đường QL đi các khu còn lại

50.000

 

Đất nằm trong các khu dân cư thuộc các khu Quẽ, Mỹ Á, Ngả 2, Tân Lập, Liên Trung, Dáy

50.000

 

Đất nằm trong các khu dân cư tập trung còn lại

50.000

 

XÃ MINH ĐÀI

 

 

Đất 2 ven đường thuộc khu trung tâm xã từ ngã 3 ông Tám xóm Đồng Thịnh đến nhà ông Đắc xóm Minh Tâm

300.000

 

Đất hai ven đường từ nhà ông Sử xóm Minh Tâm đến ngã 3 sang xóm Chào

200.000

 

Đất hai ven đường từ ngã 3 bà Ngọc xóm Minh Tâm đến nhà ông Ninh xóm Minh Tâm

250.000

 

Đất hai ven đường từ ngã 3 ông Tám xóm Đồng Thịnh đến nhà ông Xoan giáp xã Văn Luông

250.000

 

Đất hai ven đường từ ngã 3 ông Tám xóm Đồng Thịnh đến nhà ông Trại xóm Đồng Thịnh

250.000

 

Đất hai ven đường từ nhà ông Đăng xóm Tân Lập đến nhà ông Vần xóm Tân Thư

150.000

 

Đất thuộc trung tâm các khu còn lại

100.000

 

Đất thuộc các xóm khu dân cư còn lại

50.000

 

XÃ MỸ THUẬN

 

1

Tuyến Quốc lộ 32A

 

 

Đất hai ven đường QL 32A từ giáp đất xã Địch Quả đến giáp cầu xóm Bình

120.000

 

Đất từ cầu xóm Bình đến đỉnh dốc Tay Quay (giáp nhà ông Hà Văn Danh)

70.000

 

Đất hai ven đường QL32A từ đỉnh dốc Tay Quay (nhà ông Danh) đến cầu Chung - xóm Chung

220.000

 

Đất hai ven đường QL32A từ cầu Chung đến cầu Mịn

100.000

 

Đất hai ven đường QL32A từ cầu Mịn đến đường đi Đồng Mít khu Mịn 2 (giáp nhà ông Phùng Văn Nhường)

150.000

 

Đất hai ven đường QL32A từ đường rẽ Đồng Mít khu Mịn 2 đến giáp đất Tân Phú

250.000

2

Đường liên xã

 

 

Từ cầu Chiềng xóm Chiềng đến giáp đất Thu Ngạc

100.000

 

Từ cầu Minh Thuận qua xóm Thuận, xóm Lực, xóm Mới, Mịn 2 đến giáp đất Tân Phú

100.000

 

Từ ngã 3 xóm Lực đi cầu Mịn QL 32A

80.000

 

Đất ở các khu trung tâm đường 1, đường 2

60.000

 

Tuyến từ ngã 3 vườn ươm xóm Mịn 2 đi Hồng Phong, Hồng Kiên

70.000

 

Điểm nối QL 32A từ xóm Đường 2 đi Mu Vố, xóm Chóc, đến ngã 3 Chóc - Lực - Mịn

60.000

 

Đất còn lại nằm trong các xóm.

50.000

 

XÃ THẠCH KIỆT

 

 

Hai ven đường QL 32A khu trung tâm xã từ nhà ông Nguyễn Văn Chiến đến nhà ông Quý Thuỷ

350.000

 

Hai ven đường QL 32A từ nhà ông Quý Thuỷ đến nhà ông Hải Nhung

250.000

 

Hai ven đường QL 32A từ nhà ông Hải Nhung đến giáp đất xã Tân Phú

350.000

 

Đoạn hai ven đường QL 32A từ nhà ông Nguyễn Văn Chiến đến giáp đất xã Kiệt Sơn

150.000

 

Đất khu dân cư còn lại của khu Cường Thịnh 1 + Cường Thịnh 2.

100.000

 

Đất khu tập trung dân cư nông thôn khu Chiềng, khu Dặt, khu Dùng 1 + 2, khu Dàn, Bình Thọ 1 + 2

60.000

 

Đất thôn bản vùng sâu, vùng xa: Khu Lóng 1 + 2, khu Minh Nga, khu Dụt

50.000

 

XÃ TÂN SƠN

 

 

Đất 2 ven đường từ Kiệt Sơn đến cầu Cửa Bớt

50.000

 

Đoạn từ cầu Cửa Bớt đến nhà ông A xóm Thừ

50.000

 

Đất 2 ven đường từ trung tâm xã đến Trường tiểu học (ngã 3 Sận - Lèn)

50.000

 

Đất 2 ven đường khu chợ từ nhà ông Quân xóm Thừ đến cổng UBND xã

80.000

 

Đất 2 ven đường từ nhà ông Đặng xóm Thừ đến quán bà Tới xóm Sận

50.000

 

Đất 2 ven đường từ nhà ông Điếu xóm Thừ đến ông Sinh xóm Bương

50.000

 

Đất trong các xóm còn lại

50.000

 

Đất hai ven đường từ nhà ông Hân xóm Thừ đến nhà ông Huyến xóm Thính.

50.000

 

XÃ LONG CỐC

 

 

Đất hai ven đường từ đồi Măng Anh xóm Kén đến ngã 3 nhà anh Minh xóm Măng 1

70.000

 

Đất 2 ven đường từ nhà anh Minh xóm Măng 1 đến ngã 3 đường đi xóm Bông 2 nhà anh Hoàng Chăm.

100.000

 

Hai ven đường từ nhà anh Hà Xi đi xóm Liệm Văn Miếu

60.000

 

Hai ven đường từ nhà anh Hà Xi đi xóm Cạn đến trạm biến thế

70.000

 

Đất hai ven đường từ ngã 3 xóm Cạn đi xã Tam Thanh

70.000

 

Đất từ ngã ba Bông 1 nhà anh Hoàng Chăm đi Bông 2, Bông 3, ra xóm láng xã Văn Luông

70.000

 

Đất khu dân cư xóm Đải và khu dân cư xóm Nhội

50.000

 

Đất trong các khu dân cư còn lại.

50.000

 

XÃ ĐỒNG SƠN

 

 

Đất 2 ven đường liên xã

80.000

 

Đất 2 ven đường còn lại.

60.000

 

Đất trong khu dân cư.

50.000

II

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

Tổng số xã là: 17 xã miền núi:

Mỹ Thuận, Tân Phú, Thu Ngạc, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Minh Đài, Văn Luông, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN THANH BA

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

1

Đất hai bên đường QL 2 thuộc khu vực xã Năng Yên

250.000

2

Đất hai bên đường tỉnh 314 Khải Xuân - Hanh Cù (trừ khu vực TT) - 311 cũ

 

 

Đoạn từ ranh giới huyện (Khải Xuân) đến cách chợ Khải Xuân 150m

250.000

 

Đất 2 bên đường khu vực chợ Khải Xuân 150m (về 2 phía)

450.000

 

Đất từ cách chợ Khải Xuân 150m đến hết cổng nhà máy Z121 (xí nghiệp 4)

250.000

 

Đoạn từ giáp cổng nhà máy Z121 (xí nghiệp 4) đến cách chợ Võ Lao 100m

250.000

 

Đất hai bên đường bê tông từ đường tỉnh 314 đến cổng nhà máy Z121 (BQP)

200.000

 

Đoạn khu vực chợ Võ Lao dài 100m (về 2 phía)

350.000

 

Đoạn từ cách chợ Võ Lao 100m đến cầu đồng ràng Võ Lao

200.000

 

Đoạn từ cầu đồng ràng xã Võ Lao đến ngã 3 Sen Ninh Dân

180.000

 

Đoạn từ giáp ngã 3 Sen (Ninh Dân) đến nhà ông Mão (Nhà nghỉ)

500.000

 

Đoạn từ nhà ông Mão (Nhà nghỉ) đến cầu ông Tố - Ninh Dân (Đường 314 cũ)

350.000

 

Đoạn từ cầu ông Tố đến cổng chính Xi măng Sông Thao (Đường 314 cũ)

600.000

 

Đoạn từ cổng chính Xi măng Sông Thao đến ranh giới với thị trấn

700.000

 

Đoạn đường tránh 314 mới

 

 

. Đất 2 bên đường của lô A1, A3, A4 khu tái định cư Xi măng Sông Thao

800.000

 

. Đoạn từ khu tái định cư Xi măng đến ngã ba đường rẽ đi Chí Tiên

800.000

 

. Đoạn từ ngã ba đường rẽ đi Chí Tiên đến đường Tỉnh 314 cũ

500.000

 

. Băng 2 của lô A1, A3, A4, A5, A6 khu tái định cư Xi măng

200.000

 

. Đất tại vị trí lô A2 khu tái định cư Xi măng Sông Thao

150.000

 

Đoạn từ ranh giới xã Đồng Xuân đến hết đường rẽ đi Vân Lĩnh (Cây thị)

400.000

 

Đoạn từ đường rẽ đi Vân Lĩnh (Cây thị) đến cổng trụ sở UBND xã Thanh Vân

250.000

 

Đoạn từ cổng trụ sở UBND xã Thanh Vân đến cách ngã 3 Hanh Cù 100m

200.000

 

Khu ngã 3 Hanh Cù: Đoạn từ cách ngã 3 Hanh Cù 100m (hướng Thanh Vân xuống) đến biến thế Hanh Cù (dốc Hanh Cù hướng Yến Khê) và từ ngã ba Hanh Cù (100m) hướng Hạ Hoà xuống

400.000

 

Đoạn từ cách ngã 3 Hanh Cù 100m (hướng đi Hạ Hoà) đến cổng Công ty TNHH Hoàng Anh

300.000

 

Đoạn từ Công ty TNHH Hoàng Anh đến ranh giới Thanh Ba, Hạ Hoà

150.000

3

Đất 2 bên đường tỉnh 314B tuyến Đào Giã - Chân Mộng (trừ thị trấn)

 

 

Đoạn từ Chân Mộng (ranh giới H.Thanh Ba) đến cầu nhà ông Vạn (xã Đại An)

200.000

 

Đoạn từ nhà ông Vạn đến hết nhà ông Sự (mổ lợn)

250.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Sự đến cổng trường THCS Thái Ninh

200.000

 

Đoạn từ cổng trường THCS Thái Ninh đến ranh giới thị trấn

300.000

4

Đất 2 bên đường tỉnh 314C tuyến Đồng Xuân - Vũ Yển (trừ thị trấn)

 

 

Đoạn từ cầu rượu (ranh giới thị trấn) đến hết nhà bà Nhượng (Thuế)

300.000

 

Đoạn từ giáp nhà bà Nhượng (thuế) đến hết cầu đen (Yển Khê)

150.000

 

Đoạn từ giáp cầu đen đến cây xăng (Yển Khê)

300.000

 

Đoạn từ cây xăng Yển Khê đến hết nhà ông Tuần (GĐ phân lân)

400.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Tuần đến đường sắt cắt ngang

300.000

 

Đoạn từ giáp đường sắt cắt ngang đến hết chân đê sông Hồng

400.000

5

Đất 2 bên đường Tỉnh 320 tuyến Phú Thọ - bến phà Tình Cương

 

 

Đoạn từ giáp TX Phú Thọ đến HTX mua bán cũ (áp phích Thanh Hà)

350.000

 

Đoạn từ giáp HTX mua bán cũ đến Bến phà Tình Cương

250.000

6

Đất hai bên đường tỉnh 320 (trừ hành lang đê sông Hồng) - 313B cũ

 

 

Đoạn từ ngã ba (Trạm bơm Sơn Cương đến trạm bơm Chí Tiên)

250.000

 

Đoạn từ trạm bơm Chí Tiên đến cống ông Hợi

400.000

 

Đoạn từ cống ông Hợi đến Cây Đa (Dốc Phủ)

250.000

 

Đoạn từ cây đa (Dốc Phủ) đến hết địa phận xã Vũ Yển

350.000

7

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 320C Ninh Dân - Thanh Vinh (TX Phú Thọ)

 

 

Đoạn từ Ngã ba Sen đến đường rẽ đi mỏ sét (Xi măng Sông Thao)

300.000

 

Đoạn từ đường rẽ đi mỏ sét (Xi măng Sông Thao) đến Trường THCS Đông Thành

250.000

 

Đoạn từ Trường THCS Đông Thành đến hết nhà văn hóa khu 13, xã Đông Thành

300.000

 

Đoạn từ hết nhà văn hóa khu 13, xã Đông Thành đến ranh giới xã Thanh Vinh

250.000

8

Đất hai bên đê Tả thao từ thị xã Phú Thọ đến bến phà Tình Cương

 

 

Đoạn từ nhà ông Xuyến (thôn Bộ Đầu - LL) đến đình khu 9, 10 thôn Quán Lương

300.000

 

Đoạn thuộc địa bàn xã Đỗ Xuyên:

 

 

. Đất thuộc thôn Tăng Nhi

350.000

 

. Đất thuộc thôn Đỗ Xuyên

500.000

 

Các khu vực khác còn lại đê tả thao

250.000

9

Đường huyện:

 

 

Đất 2 bên đường vào cụm Công nghiệp làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba

350.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến ngã 3 cây thị đi Tây Cốc

 

 

. Đoạn từ ngã ba cây Thị đến hết cổng nhà ông Thọ (Đồng Xuân)

300.000

 

. Đoạn từ giáp nhà cổng nhà ông Thọ (Đồng Xuân) đến đường rẽ đi Thanh Vân

200.000

 

. Đoạn từ đường rẽ đi Thanh Vân đến nhà bà Thám (Vân Lĩnh)

350.000

 

. Đoạn từ nhà bà Thám (Vân Lĩnh) đến hết ranh giới xã Vân Lĩnh

150.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Yển Khê - Hanh Cù

 

 

. Đoạn từ ngã 3 Yển Khê đến trường mầm non xã Yển Khê

300.000

 

. Đoạn từ trường MN xã đến cách ngã 3 Hanh Cù 400m

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Thanh Hà - Đỗ Sơn

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Võ Lao - Quảng Nạp - Thái Ninh

150.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Đại An - Năng Yên

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Thái Ninh - Ninh Dân

80.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Thanh Xá - Yên Nội - Hoàng Cương

 

 

- Đoạn UB xã Thanh Xá - Yên Nội

150.000

 

- Đoạn UBND xã đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

150.000

 

- Đoạn UB xã Thanh Xá - Quán Bà Núi

150.000

 

. Đoạn từ đường tỉnh 314 (mới) đến nhà ông Đạo (Yên Nội)

200.000

 

. Đoạn từ nhà ông Đạo đến hết trường tiểu học Yên Nội

250.000

 

. Đoạn từ hết Trường tiểu học Yên Nội đến đường sắt (Hoàng Cương)

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Ninh Dân - Chí Tiên

 

 

. Đoạn từ đường tỉnh 314 mới đến đường rẽ (cổng Lữ đoàn 168)

400.000

 

. Đoạn từ đường rẽ Lữ đoàn 168 đến ngã ba đường rẽ đi Hoàng Cương

350.000

 

. Đoạn từ ngã 3 đường rẽ đi H.Cương đến UBND xã Chí Tiên đi qua khu TĐC

180.000

 

. Đoạn từ ngã 3 đường rẽ đi H.Cương đến UBND xã Chí Tiên

150.000

 

. Đoạn từ UBND xã Chí Tiên đến đê sông Hồng

350.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Thanh Vân - Thái Ninh

 

 

. Đoạn từ ngã ba Vân Lĩnh (sân vận động) đến trạm thu mua chè

300.000

 

. Các khu vực còn lại thuộc tuyến đường huyện lộ Thanh Vân - Thái Ninh

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến từ Đồng Xuân đến UBND xã Phương Lĩnh

100.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến từ đê sông Hồng (320) đến UBND xã Phương Lĩnh cũ

120.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến từ đê sông Hồng (320) đến UBND xã Mạn Lạn

120.000

 

Đất 2 bên đường huyện tuyến Võ Lao - Đông Thành - Chí Tiên

 

 

. Đoạn từ tỉnh lộ 314 (chợ Võ Lao) đến hết khu tái định cư đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

300.000

 

. Đoạn từ giáp khu tái định cư đường cao tốc đến hết đất Võ Lao

150.000

 

. Đoạn từ giáp đất Võ Lao đến ngã tư UBND xã Chí Tiên

150.000

 

Đất hai bên đường nối đường tỉnh 314 và đường tránh 314 mới (đoạn 200m - chợ Ninh Dân)

500.000

 

Đất hai bên đường liên xã:

 

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh 314C (chợ Vũ Yển) đến ga Vũ Yển

100.000

 

Đất hai bên đường bê tông từ ngã ba chợ Yển Khê đi lò than

90.000

 

Đất hai bên đường từ hồ Quán Sấu đến Trường tiểu học Yển Khê

100.000

 

Đất hai bên đường từ hồ Quán Sấu đi Nhà Trích

80.000

 

Đất hai bên đường từ cổng nhà ông Lợi - Cây Đa - Vĩnh Chân (Hết địa phận Yển Khê)

80.000

 

Đoạn đường từ đường tỉnh 314 (áp phích Khải Xuân) Đi QL 2

 

 

. Đất hai bên đường từ đường tỉnh 314 đến UBND xã Khải Xuân

150.000

 

. Đất hai bên đường từ UBND xã đến cổng trường tiểu học Khải Xuân

100.000

 

. Đất hai bên đường cổng trường tiểu học Khải Xuân - đến Chùa Tà

80.000

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh 314 (nhà ông Hoè) đi Quảng Nạp - đến đường rẽ Quảng Nạp – Thái Ninh

150.000

 

Đất hai bên đường từ đường tỉnh 314 đến cổng trường NN Khải Xuân

150.000

 

Đất hai bên đường bê tông Đỗ Xuyên từ nhà ông Lực Khu 12 đến nhà ông Thử Khu 6

150.000

 

Đất hai bên đường từ TX Phú Thọ đến đường huyện tuyến

 

 

Đất hai bên đường Đỗ Sơn - Thanh Hà

150.000

 

Đất hai bên đường từ Nhà văn hóa khu 13 xã Đông Thành đến Nhà máy Z121

100.000

 

Đất hai bên đường từ Đông Thành đến UBND xã Sơn Cương đến Thanh Hà

100.000

 

Đất hai bên đường từ đê sông Hồng (320) đến ngã ba đường rẽ đi UBND xã Sơn Cương

150.000

 

Đất hai bên đường từ UBND xã Yên Nội đến khu 7 thị trấn Thanh Ba

100.000

 

Đất hai bên đường từ khu 3, xã Đồng Xuân đến ngã ba đường rẽ đi Vân Lĩnh (cây thị)

100.000

10

Đất khu vực dân cư các xã vùng trung du

 

 

Đất 2 bên đường liên thôn các xã

70.000

 

Đất các khu vực còn lại thuộc các xã của cả 2 nhóm trên

60.000

11

Đất các xã thuộc khu vực miền núi

 

 

Đất 2 bên đường liên thôn các xã

60.000

 

Đất các khu vực còn lại của các xã trên

50.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

 

Khu vực nội thị thị trấn Thanh Ba

 

 

Đường tỉnh 314 từ Ngã ba Đào Giã đến đi Vũ Yển

 

 

. Đoạn từ ngã ba Đào Giã đến cổng trường cao đẳng Cơ điện I

2.500.000

 

. Đoạn từ Cổng trường Cao đẳng Cơ điện I đến hết nhà ông Tiến (đường rẽ Y. Nội)

3.000.000

 

. Đoạn từ giáp nhà ông Tiến (đường rẽ Yên Nội) đến hết ranh giới TT Thanh Ba

2.000.000

 

Đường từ ngã 3 Đồng Xuân đến hết cầu Trường Chuyên

2.000.000

 

Đường từ ngã 3 Đào Giã đi Đại An đường tỉnh 314B

 

 

. Đoạn từ ngã 3 Đào Giã đến hết nhà ông Hội (Tài chính)

2.000.000

 

. Đoạn từ giáp nhà ông Hội đến cổng Trung tâm GD thường xuyên

800.000

 

. Đoạn từ cổng Trung tâm GDTX đến hết khu vực thị trấn

500.000

 

Đường từ ngã 3 Đào Giã đi Phú Thọ TL314 (hết khu vực thị trấn)

 

 

. Đoạn từ ngã ba Đào Giã đến cổng Đài truyền thanh

2.000.000

 

. Đoạn từ cổng Đài truyền thanh đến ngã ba cây xăng số 12

1.500.000

 

Đoạn từ ngã ba cây xăng số 12 đến hết ranh giới thị trấn Thanh Ba

2.000.000

 

Đường bê tông từ đường TL 314 (cổng XN Chè) đến cây xăng

800.000

 

Đường Tránh nội thị từ cầu Văng đến cây Xăng (Đồng Xuân)

 

 

. Đoạn từ cầu Văng đến hết nhà ông Tám (khu 4 - TT)

400.000

 

. Đoạn từ giáp nhà ông Tám khu 4 - TT đến đường tỉnh 314 (Cây xăng)

300.000

 

Đường từ ngã 3 Đào Giã đi Hố Nụ

 

 

. Đoạn từ ngã 3 Đào Giã đến cầu Bạch

200.000

 

. Đoạn từ cầu Bạch đến hết khu vực thị trấn

150.000

 

Đường từ nhà bà Yên (chè) đến cổng Huyện uỷ

200.000

 

Đường bê tông từ TL 314 (nhà bà Hạc) đến nhà ông Dương Bổn

300.000

 

Đường bê tông từ TL 314 (cổng rượu) đến cổng nhà ông Vĩnh Lược

400.000

 

Đất 2 bên đường tuyến từ nhà ông Tiến (thương binh) đi Yên Nội

 

 

. Đoạn từ nhà ông Tiến đến chân dốc (đường rẽ vào nhà ông Tặng chè)

300.000

 

. Đoạn từ chân dốc (đường rẽ) đến hết ranh giới TT

150.000

 

Đường từ UBND thị trấn đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện TB

200.000

 

. Đất 2 bên đường liên thôn còn lại trong khu vực TT Thanh Ba

100.000

 

. Đất các khu vực còn lại trong TT Thanh Ba

80.000

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề ở khu vực

 

Tổng số có 27 xã, thị trấn, trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Thanh Ba

2. Xã trung du (5 xã):

Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Lương Lỗ, Thanh Hà, Vũ Yển

3. Xã miền núi (gồm 21 xã):

Năng Yên, Quảng Nạp, Đại An, Khải Xuân, Võ Lao, Thanh Vân, Đông Lĩnh, Thái Ninh, Chí Tiên, Đông Thành, Ninh Dân, Hanh Cù, Yển Khê, Đồng Xuân, Hoàng Cương, Thanh Xá, Mạn Lạn, Yên Nội, Phương Lĩnh, Sơn Cương và Vân Lĩnh.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN ĐOAN HÙNG

Đơn vị: Đồng/m2

STT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

A

ĐƯỜNG QUỐC LỘ

 

1

Quốc lộ 2

 

 

Đất 2 bên đường QL2 thuộc xã Sóc Đăng

 

 

Đoạn từ Trường dân tộc nội trú đến giáp hồ Sóc Đăng

2.000.000

 

Đoạn từ hồ Sóc Đăng đến hết trạm biến thế

1.500.000

 

Đoạn từ trạm biến thế đến hết trạm kiểm soát lâm sản

1.500.000

 

Đoạn từ trạm kiểm soát lâm sản đến đường vào TTBTXH - PT

1.000.000

 

Đoạn từ đường rẽ TTBTXH - PT đến hết xã Sóc Đăng

700.000

 

Đất hai bên đường QL2 thuộc xã Chí Đám

 

 

Đoạn từ đầu Cầu Đoan Hùng đến hết trạm thuế Chí Đám

1.200.000

 

Từ km 21 đến cổng Sư đoàn 316

600.000

 

Từ trạm thuế Chí Đám đến đường rẽ vào Trường tiểu học Tân Phượng

1.000.000

 

Đoạn từ đường rẽ vào trường tiểu học Tân Phượng đến đường rẽ vào mỏ đá Gò Thanh

800.000

 

Đoạn từ đường rẽ vào mỏ đá Gò Thanh đến Km 21 Tuyên Quang

600.000

 

Đoạn từ cổng Sư đoàn 316 đến hết địa phận xã Chí Đám

600.000

 

Đất ven đường quốc lộ 2 thuộc xã Vân Du

1.200.000

 

Đất hai bên đường QL2 thuộc xã Chân Mộng

 

 

Đoạn từ Km 96 (chợ Cũ) đến cầu Quyên thôn 4 (bưu điện)

800.000

 

Đoạn từ Cầu Quyên đến giáp xã Minh Tiến và từ cổng nhà ông Tụng thôn 2 đến cầu Chân Mộng thôn 1

600.000

 

Đoạn từ Km 96 đến nhà ông Tụng thôn 2 và từ cầu Chân Mộng đến hết địa phận xã Chân Mộng

500.000

 

Đất hai bên đường QL2 thuộc xã Minh Tiến

500.000

 

Đất hai bên đường QL2 thuộc xã Tiêu Sơn

 

 

Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến hết nhà ông Hiền (Tường)

500.000

 

Đoạn từ nhà ông Hiền đến giáp xã Minh Tiến

400.000

 

Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến giáp xã Yên Kiện

400.000

 

Đất hai bên đường QL2 thuộc xã Yên Kiện

 

 

Đoạn từ Cầu Sắt đến hết chợ Yên Kiện

600.000

 

Đoạn từ Cầu Sắt đến giáp xã Tiêu Sơn và từ chợ Yên Kiện đến giáp xã Sóc Đăng

400.000

2

Quốc lộ 70

 

 

Đất hai bên đường QL70 thuộc xã Tây Cốc

 

 

Đoạn từ đường vào xóm ông Khóa đến đường vào xưởng sắn cũ (bà Thông)

1.200.000

 

Đoạn từ trạm thuế đến hết công ty chè Phú Bền (theo đưường 319)

900.000

 

Đoạn từ đường rẽ xưởng sắn cũ đến cổng nhà ông Dực

700.000

 

Đoạn từ đường rẽ vào xóm ông Khoá đến cổng Lâm trường

600.000

 

Đoạn từ cổng Lâm Trường Đoan Hùng đến giáp xã Ngọc Quan

400.000

 

Đoạn từ cổng nhà ông Dực đến giáp xã Phúc Lai

400.000

 

Đất hai bên đường QL70 thuộc xã Bằng Luân

 

 

Đoạn từ cổng ông Thân Yên đến nhà ông Truy thôn 16

600.000

 

Đoạn cổng ông Thân Yến đến giáp xã Quế Lâm

300.000

 

Đoạn từ nhà ông Truy đến đường rẽ đi Đức Thái

400.000

 

Đoạn từ đường rẽ đi Đức Thái đến giáp xã Minh Lương

300.000

 

Đất hai bên đường QL70 thuộc xã Ngọc Quan

 

 

Đoạn từ chợ mới đến đường rẽ nhà ông Quý

700.000

 

Đoạn từ đường rẽ vào nhà ông Quý đến đường rẽ dự án chè

400.000

 

Đoạn từ đường rẽ dự án chè đến giáp xã Tây Cốc

350.000

 

Đoạn từ chợ mới đến giáp thị trấn Đoan Hùng

500.000

 

Đất hai bên đường QL70 thuộc xã Quế Lâm

 

 

Đoạn từ cổng trường cấp II đến đường rẽ đi chợ Ngà

500.000

 

Đoạn từ đường rẽ chợ Ngà đến giáp xã Bằng Luân

300.000

 

Đoạn từ cổng trường cấp II đến giáp xã Phúc Lai

300.000

 

Đất hai bên đường QL70 thuộc xã Minh Lương

 

 

Đoạn từ xã Bằng Luân đến giáp xã Đại Phạm

300.000

 

Đất hai bên đường QL70 thuộc xã Phúc Lai

 

 

Đoạn từ giáp xã Tây Cốc đến giáp xã Quế Lâm

350.000

B

ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG TỈNH

 

1

Đất hai bên đường tỉnh 319 từ Tây Cốc đi Hạ Hòa

 

 

Đoạn từ Nhà máy chè Phú Bền đến giáp đường rẽ đi Phúc Lai

400.000

 

Khu vực trung tâm xã Ca Đình

150.000

 

Đoạn từ giáp xã Ca Đình đi Phương Viên

150.000

 

Các khu vực còn lại

150.000

2

Đường tỉnh 331 (Đường Chiến thắng Sông Lô)

 

 

Đất hai bên đường thuộc xã Sóc Đăng

 

 

Hai bên đưường từ giáp thị trấn Đoan Hùng đến trụ sở xã Sóc Đăng

450.000

 

Từ trụ sở UBND xã Sóc Đăng đến giáp xã Hùng Long

300.000

 

Khu vực xã Hùng Long

 

 

Khu vực trung tâm xã (từ đường Bê tông thôn Tân Việt đến cống Cây Duối thôn Đồng Ao)

300.000

 

Khu vực Chợ (từ trạm biến áp đến cây đa (đường rẽ Vân Đồn)

300.000

 

Các khu vực còn lại

200.000

 

Đất khu vực xã Vụ Quang

 

 

Đất khu vực trung tâm xã Vụ Quang (từ cổng ông Du thôn 5 đến hết đất bà Phượng - thôn 4)

400.000

 

Khu vực Chợ (từ cầu Rơm đến hết đất ông Lâm thôn 6)

400.000

 

Từ cống Ao Mái thôn 4 đến cống Lim thôn 2

350.000

 

Đất các khu vực còn lại

200.000

3

Tỉnh lộ 322 (Vân Du đi Đông Khê)

 

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Vân Du, Chí Đám

 

 

Từ QL2 đến hết nhà ông Nghiêm

500.000

 

Từ nhà ông Nghiêm đến hết đất ông Bình (cống Cầu Đất)

350.000

 

Các khu vực còn lại

200.000

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Hùng Quan

 

 

Đoạn từ nhà ông Sửu thôn Đông Tiệm đến Trạm y tế xã

350.000

 

Các khu vực còn lại

200.000

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Nghinh Xuyên

 

 

Khu trung tâm xã Nghinh Xuyên (từ Bưu điện VHX đến cổng Nhà thờ)

250.000

 

Các khu vực còn lại

150.000

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Đông Khê

 

 

Khu Trung tâm (Đoạn từ cống ông Hải đến Trạm y tế xã)

200.000

 

Các khu vực còn lại

150.000

4

Tỉnh lộ 318, 318B, 318C (333 cũ)

 

 

Đất hai bên đường thuộc xã Yên Kiện

200.000

 

Khu Trung tâm xã Vân Đồn (cổng ông Quỳnh đến cổng ông Phượng)

300.000

 

Khu vực trung tâm xã Minh Phú (từ đài tưởng niệm đến cầu Sắt)

300.000

 

Khu vực trung tâm xã Minh Phú từ cổng ông Thúy (ngã ba UBND xã) đến cổng ông Hoạch

350.000

 

Đất 2 bên đường từ quốc lộ 2 đến Cầu Dát thôn 6 xã Chân Mộng

300.000

 

Đất 2 bên đường còn lại của xã Chân Mộng

150.000

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Vụ Quang

150.000

 

Các khu vực còn lại của xã Vân Đồn và xã Minh Phú

150.000

5

Đường tỉnh 319B (Tây Cốc - Minh Lương)

 

 

Đất hai bên đường xã Tây Cốc

200.000

 

Đất hai bên đường thuộc xã Phúc Lai

 

 

Đoạn từ nhà ông Thiện đến Cầu Quê

300.000

 

Các khu vực còn lại

200.000

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Bằng Doãn

 

 

Khu Trung tâm xã (từ cầu Gia Bao đến hết nhà ông Vĩnh thôn 1)

300.000

 

Từ nhà ông Vĩnh thôn 1 đến hết nhà ông Phúc thôn 2 và từ cầu Gia Bao đến cổng nhà ông Thìn thôn 6.

200.000

 

Các khu vực còn lại

150.000

 

Đất 2 bên đường thuộc xã Minh Lương

 

 

Khu Trung tâm xã Minh Lương (từ cổng ông Hương đến cống ông Tặng)

300.000

 

Các khu vực còn lại

150.000

6

Tỉnh lộ 319C (Minh Lương đi Quốc lộ 70)

 

 

Khu Trung tâm xã Minh Lương (Đài tưởng niệm đến đường rẽ Hà Lương)

300.000

 

Các khu vực còn lại

150.000

7

Đường tỉnh 311

 

 

Hai bên đường xã Minh Lương

150.000

8

Đường tỉnh 314B (Chân Mộng - Thanh Ba)

 

 

Từ Quốc lộ 2 đến hết đất ông Tiến

400.000

 

Khu vực còn lại

250.000

9

Đất 2 bên đường chiến thắng Sông Lô (từ Phong Phú đi Quế Lâm)

 

 

Thuộc xã Phong Phú

 

 

Khu Trung tâm xã (từ đường rẽ Bến quán thôn 1 đến đường rẽ sân Vân động và từ cổng ông Huấn đến giáp thị trấn Đoan Hùng

250.000

 

Khu vực còn lại

150.000

 

Thuộc xã Phương Trung

 

 

Khu Trung tâm xã (Từ cổng Cầu Đá đến hết đất ông Nhuế)

250.000

 

Khu vực còn lại

150.000

 

Thuộc xã Quế Lâm

 

 

Từ cổng ông Thoại đến cổng ông Dương Thôn 5

200.000

 

Khu vực còn lại

150.000

10

Đất khu dân cư nông thôn xác định theo địa giới hành chính

 

 

Đất hai bên đường liên xã (thuộc khu Trung tâm, khu Chợ, khu đông dân cư)

200.000

 

Đất hai bên đường liên xã còn lại

150.000

 

Đất hai bên đường liên thôn, xóm

100.000

 

Đất khu dân cư còn lại của xã

80.000

 

Xã Sóc Đăng

250.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

 

1

Đường Quốc lộ 2

 

 

Từ giáp xã Sóc Đăng đến hết đất ông Loan Vỵ

1.600.000

 

Từ Gốc gạo (giáp đất ông Loan Vỵ) đến hết Trạm Thú y

2.000.000

 

Từ trạm Thú y đến cổng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Đoan Hùng

1.500.000

 

Từ cổng Nghĩa trang liệt sỹ đến cổng Trường THPT Đoan Hùng

1.200.000

 

Từ cổng trường THPT Đoan Hùng đến cầu Đoan Hùng

1.300.000

2

Đường Quốc lộ 70

 

 

Từ ngã ba Ngân hàng (QL2) đến Cống Cận

2.000.000

 

Từ Cống Cận đến cổng nhà ông Thêm

1.200.000

 

Từ cổng nhà ông Thêm đến giáp đất ông Bồng

1.000.000

 

Từ giáp đất ông Bồng đến hết cổng nhà máy 19/5

1.200.000

 

Từ cổng nhà máy 19/5 đến giáp đất Ngọc Quan

1.000.000

3

Đất hai bên đường Chiến thắng Sông Lô

 

 

Từ trạm than Đoan Hùng đến đường xuống bến đò (QL2 cũ)

2.000.000

 

Từ Quốc lộ 2 (nhà ông Chí) đi Cầu Tế

900.000

 

Từ cầu Tế đến cổng Nhà máy nước Đoan Hùng

700.000

 

Từ cổng Nhà máy nước Đoan Hùng đến cống ông Định

600.000

 

Từ cống ông Định đến Quốc lộ 2

800.000

 

Từ Quốc lộ 2 theo đường rẽ đi Phong Phú đến hết đất thị trấn

600.000

 

Từ Trạm Thản đến giáp đất Sóc Đăng

600.000

4

Đường từ Quốc lộ 2 vào bệnh viện đến khu Thọ Sơn

 

 

Từ Quốc lộ 2 đến hết đất ông Bảy

800.000

 

Từ đất ông Bảy đến cổng Bệnh viện

700.000

 

Từ cổng bệnh viện đến hết đường vào khu Thọ Sơn

400.000

5

Đất 2 bên đường từ giáp QL2 vào cổng Huyện uỷ

800.000

6

Đường từ giáp QL2 (cổng ông Nghiệp Hường) đi Trường Chính Trị

700.000

7

Đường từ Trường Chính Trị đi Bưu điện Đoan Hùng

700.000

8

Đường từ giáp QL2 (cổng ông Thông) đi Nghĩa địa Tân Long

 

 

Từ Quốc lộ 2 (cổng ông Thông) đến hết đất hội trường thôn Tân Long

500.000

 

Từ hội trường thôn Tân Long đến Nghĩa địa Tân Long - đến Cổng 19-5

400.000

9

Đường từ giáp QL2 (đất bà Minh) đi ra đường chiến thắng Sông Lô

700.000

10

Đường từ giáp QL2 (qua Trạm y tế) ra đường chiến thắng Sông Lô

500.000

11

Đường từ QL2 đi Hồ Vạ

 

 

Đoạn từ QL2 (cổng ông Kim) đến hết đất ông Chiến Hát

400.000

 

Đoạn từ ông Chiến Hát đến Hồ Vạ và đoạn còn lại

300.000

12

Đường từ QL2 đi Tượng đài (qua 228 cũ) đến đường chiến thắng Sông Lô

400.000

13

Các đường nhánh còn lại và băng 2 của đường Quốc lộ 2 và Quốc lộ 70

250.000

14

Đất 2 bên đường liên thôn xóm của thị trấn

250.000

15

Đất khu dân cư còn lại của thị trấn Đoan Hùng

150.000

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực

 

Tổng số xã, thị trấn là 28, trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Đoan Hùng

2. Các xã miền núi (27):

Minh Lương, Bằng Luân, Bằng Doãn, Quế Lâm, Phúc Lai, Tây Cốc, Ca Đình, Ngọc Quan, Yên Kiện, Hùng Long, Vân Đồn, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Vân Du, Chí Đám, Hữu Đô, Đại Nghĩa, Phú Thứ, Phương Trung, Phong Phú, Hùng Quan, Sóc Đăng.

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 HUYỆN HẠ HÒA

Đơn vị: Đồng/m2

TT

DIỄN GIẢI

Giá 2012

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

A

QUỐC LỘ

 

1

Đường QL 70 đi Yên Bái từ Km 19 đến Km 22 Đại Phạm

 

 

Đất hai bên đường từ nhà ông Lương đến nhà ông Khanh, khu 17, xã Đại Phạm

340.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Khanh, khu 17, đến nhà bà Thúy, khu 17, xã Đại Phạm

500.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà bà Thúy đến nhà ông Nghinh, khu 16, xã Đại Phạm (giáp ranh tỉnh Yên Bái)

350.000

2

Đường QL 32C từ Minh Côi đến hết xã Hiền Lương

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp Ngòi Giành đến giáp nhà ông Hồng (Chợ Minh Côi cũ)

340.000

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Hồng đến hết nhà ông Nhận xã Minh Côi

550.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Nhận xã Minh Côi đến Ngòi Văn Lang

380.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp ngòi Văn Lang đến đường rẽ vào UBND xã Văn Lang

400.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp đường rẽ vào UBND xã Văn Lang đến nhà của Đội sửa chữa đường bộ

550.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà của Đội sửa chữa đường bộ đến bến đò cầu Ngòi Lao

570.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cầu Ngòi Lao đến bến đò Chuế Lưu sang chợ Ấm Thượng

650.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp bến đò Chuế Lưu sang chợ Ấm Thượng đến cầu Lường xã Xuân Áng

400.000

 

Đất 2 bên từ giáp cầu Lường Xuân Áng đến hết Phòng khám Đa khoa Xuân Áng

570.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Phòng khám Đa khoa Xuân Áng đến hết nhà bà Chung xã Hiền Lương (Đối diện Bến xe khách)

390.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà bà Chung xã Hiền Lương đến hết nhà ông Tâm (Nhà nghỉ) xã Hiền Lương

570.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Tâm xã Hiền Lương đến giáp cầu Ngòi Vần xã Hiền Lương (Gần chợ Hiền Lương)

780.000

 

Đất 2 bên đường đi Yên Bái từ cầu Ngòi Vần xã Hiền Lương đến hết địa phận xã Hiền Lương (Giáp xã Minh Quân - tỉnh Yên Bái)

450.000

B

ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)

 

1

Tuyến đường tỉnh 314 từ Yên Kỳ đi Đại Phạm (311 cũ)

 

 

Đất hai bên đường giáp xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba đến ngã 3 vào UBND xã Yên Kỳ

140.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã ba vào UBND xã Yên Kỳ đến cổng trường Tiểu học Yên Kỳ

200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cổng trường Tiểu học Yên Kỳ đến Đồng Bứa xã Hương Xạ

120.000

 

Đất 2 bên đường từ Đồng Bứa xã Hương Xạ đến cổng trường THCS Hương Xạ

320.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cổng trường THCS Hương Xạ đến ngã 3 Cáo Điền (Ngã 3 đường rẽ trụ sở UBND xã Cáo Điền)

140.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 Cáo Điền đến ngã 3 đường rẽ đi UBND xã Phương Viên

140.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 đường rẽ đi UBND xã Phương Viên đến ngã 3 Làng Trầm xã Ấm Hạ

240.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 Làng Trầm xã Ấm Hạ đến hết nhà ông Toàn xã Ấm Hạ

300.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 Chu Hưng Ấm Hạ (Cổng Trường THCS Ấm Hạ) đến nhà ông Dược khu 8 xã Ấm Hạ

300.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Dược khu 8 đến ngã 4 đường vùng đồi đi Gia Điền

160.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp ngã 4 đường vùng đồi đi Gia Điền đến ngã ba đường rẽ đi xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng

120.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp ngã ba đường rẽ đi xã Minh Lương đến nhà ông Thơ, khu 2, xã Hà Lương

120.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Thơ, khu 2, xã Hà Lương đến đường rẽ vào khu 8 xã Đại Phạm

120.000

 

Đất hai bên đường từ giáp đường rẽ vào khu 8 xã Đại Phạm đến nhà ông Tuấn (Đoàn), khu 9, xã Đại Phạm

300.00

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Tuấn (Đoàn), khu 9, xã Đại Phạm đến giáp QL 70 (km 22)

100.00

2

Tuyến đường tỉnh 314 E từ Chu Hưng, Ấm Hạ đến Ấm Thượng (thị trấn Hạ Hòa)

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Toàn xã Ấm Hạ đến nhà ông Yên, khu 3, xã Ấm Hạ

400.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Yên, khu 3 xã Ấm Hạ đến giáp Ấm Thượng (thị trấn Hạ Hòa)

240.000

3

Tuyến đường tỉnh 320

 

 

Đất 2 bên đường từ xã Y Sơn giáp thị trấn Hạ Hòa đến cổng Xí nghiệp gạch Tuynel xã Phụ Khánh

160.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cổng Xí nghiệp gạch Tuynel xã Phụ Khánh đến đường rẽ vào Trường THCS Phụ Khánh

200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp đường rẽ vào Trường THCS Phụ Khánh đến nhà ông Thịnh xã Đan Thượng (giáp xã Lệnh Khanh)

140.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Thịnh xã Đan Thượng (giáp xã Lệnh Khanh) đến nhà ông Thư xã Đan Thượng

200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Thư xã Đan Thượng đến hết nhà ông Lý (Đường rẽ ra kênh Đồng Phai)

500.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Lý (Đường rẽ ra kênh Đồng Phai) đến hết UBND xã Đan Hà

200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp UBND xã Đan Hà đến đường sắt Hà - Lào

200.000

 

Đất 2 bên đường từ đường sắt rẽ đi Hậu Bổng đến giáp Nhà máy chè Phú Cường xã Hậu Bổng

140.000

 

Đất 2 bên đường từ Nhà máy chè Phú Cường xã Hậu Bổng đến hết ngã 3 xã Hậu Bổng (Ngã ba lên đê)

200.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 xã Hậu Bổng (Ngã ba lên đê) đến tiếp giáp địa phận tỉnh Yên Bái

140.000

 

Đất 2 bên đường từ xã Minh Hạc giáp thị trấn Hạ Hòa (Chè Cúc Đạt) đến đường đê bao xã Minh Hạc (Tràn San)

450.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp đường đê bao xã Minh Hạc (Tràn San) đến hết địa phận xã Minh Hạc

200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp địa phận xã Minh Hạc đến nghĩa trang Đồng Ré xã Lang Sơn

200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nghĩa trang Đồng Ré xã Lang Sơn đến cống Ngòi Trang xã Mai Tùng

160.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cống Ngòi Trang xã Mai Tùng đến giáp xã Vụ Cầu

200.000

4

Tuyến đường tỉnh 321 từ Bằng Giã đi Tân Long Yên Lập

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 Bằng Giã (gần Bưu điện văn hoá xã) đến hết địa phận xã Bằng Giã

160.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp xã Bằng Giã đến hết địa phận xã Vô Tranh

120.000

5

Tuyến đường tỉnh 319C đoạn Hà Lương - Minh Lương, Đoan Hùng

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp đường tỉnh 314 đến hết địa phận xã Hà Lương

130.000

6

Tuyến đường nối cầu Hạ Hòa với QL70 (đoạn từ ngã ba Hương Xạ giáp đường tỉnh 314 đến hết địa phận xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa)

 

 

Đất hai bên đường từ giáp ngã ba Hương Xạ với đường tỉnh 314 đến giáp xã Phúc Lai, huyện ĐoanHùng

140.000

C

ĐƯỜNG HUYỆN

 

1

Tuyến đường P7 từ giáp Ngã 3 Xuân Áng đi Trại Tân Lập

 

 

Đất 2 bên đường từ nhà ông Chì xã Xuân Áng đến hết Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Xuân Áng

300.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Xuân Áng đến hết ngã ba đường sang xóm ông Bách khu 5 xã Xuân Áng

200.000

 

Đất hai bên đường từ giáp ngã 3 đường sang xóm ông Bách khu 5 đến ngã 3 cổng bà Hợi khu 5 xã Xuân Áng

140.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cổng bà Hợi khu 5 xã Xuân Áng đến nhà ông Tuấn Mùi xã Xuân Áng

100.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Tuấn Mùi xã Xuân Áng đến Trại Tân Lập

80.000

2

Tuyến đường huyện đoạn Vĩnh Chân - Hương Xạ

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã 3 giáp ĐT 320 đến đường rẽ Trường THCS Vĩnh Chân

160.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp đường rẽ vào Trường THCS Vĩnh Chân đến Trạm y tế Vĩnh Chân

240.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Trạm y tế Vĩnh Chân đến ngã 3 đường rẽ đi Chính Công

160.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp ngã 3 đường rẽ đi Chính Công đến ngã 3 đường tỉnh 314 (Ngã 3 đường rẽ đi UBND xã Hương Xạ)

100.000

3

Tuyến đường huyện từ Hiền Lương - Quân Khê

 

 

Đất 2 bên đường từ giáp ngã 3 chợ Hiền Lương đến nhà ông Ngữ xã Hiền Lương

400.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Ngữ đến giáp xã Quân Khê

300.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp xã Hiền Lương đến nhà ông Bình (Doanh), xã Quân Khê

160.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Bình (Doanh), xã Quân Khê đến ngã ba đường rẽ đi Ao Trời - Suối Tiên

160.000

 

Đất hai bên đường từ giáp ngã 3 đường rẽ đi Ao Trời - Suối Tiên đến Cầu cây Kéo, xã Quân Khê

80.000

 

Đất hai bên đường từ cầu Cây kéo đến Ao Trời - Suối Tiên, xã Quân Khê

80.000

4

Tuyến đường huyện từ Bằng Giã đi Vô Tranh (Đê Đồng Bầu)

 

 

Đất 2 bên đường từ ngã ba đường rẽ đi UBND xã Bằng Giã đến cống Ngòi Khuân xã Bằng Giã

140.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp cống Ngòi Khuân xã Bằng Giã đến hết xã Vô Tranh

140.000

5

Tuyến đường huyện đoạn Đan Hà - Đại Phạm

 

 

Đất hai bên đường từ giáp đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến nhà bà Ngọc (Thái)

100.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà bà Ngọc (Thái) đến hết địa bàn xã Đan Hà

100.000

 

Đất hai bên đường từ giáp địa phận xã Đan Hà đến nhà ông Cảnh, khu 5, xã Đại Phạm

100.000

 

Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Cảnh, khu 5, xã Đại Phạm đến giáp đường tỉnh 314

100.000

6

Tuyến đường huyện đoạn Đan Thượng - Liên Phương - Hậu Bổng (đê 15)

 

 

Đất hai bên đường từ giáp đường tỉnh 320 đến giáp xã Đan Thượng

220.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Đan Thượng đến hết địa phận xã Liên Phương

125.000

 

Đất hai bên đường từ giáp xã Liên Phương đến giáp ngã ba đường tỉnh 320 thuộc xã Hậu Bổng

120.000

D

ĐẤT KHU DÂN CƯ XÃ TRUNG DU (01 XÃ VỤ CẦU)

 

 

Đất 2 bên đường đoạn giáp địa phận xã Vĩnh Chân đến giáp nhà ông Dũng Huyền

200.000

 

Đất khu trung tâm (Đất 2 bên đường từ Trường Tiểu học đến hết nhà ông Dũng Huyền

240.000

 

Đất hai bên đường từ giáp Trường tiểu học Vụ Cầu đến giáp địa phận huyện Thanh Ba

240.000

 

Đất khu vực còn lại

100.000

E

ĐẤT KHU DÂN CƯ CÁC XÃ MIỀN NÚI (31 xã)

 

 

Đất 2 bên đường bê tông từ nhà ông Cương đến hết nhà bà Nhũ (khu 3) xã Hiền Lương

300.000

 

Đất 2 bên đường từ UBND xã Hiền Lương đến đập Ngòi Vần (nhà bà Thanh) xã Hiền Lương

115.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp nhà bà Hợi khu 5 xã Xuân Áng, đến ngã ba Quân Khê (đường rẽ Ao Trời, Suối Tiên)

100.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Quốc lộ 32C đến Chổ cầu đường rẽ đi UBND xã Minh Côi

240.000

 

Đất 2 bên đường từ ngã 4 khu 5 (quán ông Hoà) đến hết nhà văn hoá khu 8 xã Xuân Áng

100.000

 

Đất trung tâm xã (đất 2 bên đường cách trụ sở UBND các xã 500m về hai bên) và đất ven 2 bên đường huyện còn lại

100.000

 

Đất khu vực gần chợ (đất hai bên đường cách chợ 200m về hai bên đối với khu vực còn lại, không nằm trên các trục đường đã có ở trên)

140.000

 

Đất hai bên đường liên xã

90.000

 

Đất hai bên đường liên thôn, xóm

80.000

 

Đất khu vực còn lại

70.000

 

Riêng đất thuộc xã đặc biệt khó khăn (xã Quân Khê đối với khu vực còn lại) và các khu đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg , QĐ số 113/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc)

60.000

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (THỊ TRẤN HẠ HÒA)

 

 

Đất 2 bên đường tỉnh 320 (312 cũ) từ ngã 3 Bưu điện (từ nhà ông Phượng) đến hết bến xe khách Ấm Thượng

1.700.000

 

Đất 2 bên đường vào ga Ấm Thượng từ ngã 3 chợ đến Trạm thuế (từ giáp nhà ông Dần đến Trạm thuế)

1.200.000

 

Đất 2 bên đường từ giáp Trạm thuế đến khu tập thể Công an Trại Tân Lập

500.000