Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2158/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2158/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 542/TTr-STNMT ngày 11/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước”.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung thực hiện: Theo đề cương dự án do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước lập, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính thm định.

4. Tổng dự toán: 2.869.979.675 đồng (hai tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng), cụ thể như sau:

Hạng mục

Nội dung

Dự toán (đồng)

Chi phí trong đơn giá (A)

2.370.617.584

Bước 1

Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện QH, KHSDĐ kỳ trước

499.963.248

Bước 2

Xây dựng phương án điều chỉnh QH sử dụng đất

902.257.053

Bước 3

Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

501.859.743

Bước 4

Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan

408.694.471

Bước 5

Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai

57.843.069

Chi phí ngoài đơn giá (B)

238.454.848

- Chi phí khảo sát lập, thm định, xét duyệt đề cương và dự toán kinh phí

86.038.778

- Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án

90.431.741

- Chi phí công bố QH, kế hoạch sử dụng đất

54.872.476

- Chi phí đu thầu:

7.111.853

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

4.741.235

+ Chi phí thm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

2.370.618

Tổng dự toán trước thuế VAT (A+B)

2.609.072.432

Thuế VAT (10%(A+B))

260.907.243

Tổng dự toán bao gồm thuế VAT

2.869.979.675

5. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn kinh phí quy hoạch đã bố trí trong dự toán năm 2016.

6. Thời gian thực hiện: từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.

(có Đ cương và Dự toán kinh phí kèm theo)

Điều 2. Sau khi Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước được UBND tnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

- Phối hp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan của tnh, UBND các huyện, thị xã và đơn vị trúng thầu tổ chức triển khai, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo thời gian theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP,
P. KTN, KTTH;
- Lưu: VT(HH479).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


740
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41