Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 21/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Văn bản số 51/BXD-QLN ngày 05/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2020;

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp tập trung có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở; Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 517/TTr-SXD ngày 17/8/2012 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 1921/TTr-KH&ĐT ngày 27/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, gồm những nội dung chính như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Mục tiêu:

- Thiết lập các chỉ tiêu phát triển nhà ở để đưa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm cơ sở để định hướng, chỉ đạo công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Mở rộng khả năng huy động nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội và của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhà ở tái định cư, các hộ gia đình sinh sống tại các khu vực thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai và các chủ trương, cơ chế, chính sách kích cầu trên lĩnh vực nhà ở nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản nói chung và quỹ nhà ở xã hội nói riêng (nhà ở cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo; cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị); đáp ứng nhu cầu của nhân dân về chỗ ở và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tạo động lực phát triển bền vững đô thị và nông thôn văn minh, hiện đại, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

3. Các nội dung công việc chính:

- Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu, số liệu hiện trạng quản lý, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích, đánh giá thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ sở khoa học, chỉ tiêu phát triển nhà ở hàng năm và từng thời kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm của địa phương.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi hình thành và phát triển thị trường bất động sản nói chung và nhà ở nói riêng, đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở thích hợp với các đối tượng chính sách xã hội.

4. Các hồ sơ, tài liệu yêu cầu hoàn thành:

- Thuyết minh, báo cáo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 (tổng hợp và chi tiết).

- Hệ thống bản đồ, biểu đồ chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 kèm theo báo cáo.

5. Kinh phí thực hiện:

- Tổng dự toán kinh phí: 719 triệu đồng (bảy trăm mười chín triệu đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

6. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư xây dựng Chương trình: Sở Xây dựng.

- Thời gian xây dựng Chương trình: 120 ngày, kể từ ngày đề cương xây dựng Chương trình được phê duyệt.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai tổ chức xây dựng Chương trình theo đề cương được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP4, 2, 3, 5, 6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán chi phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177