Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung giá đất tại Phụ lục số 03, 04 kèm theo Quyết định 51/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 21/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 29/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 29 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIÁ MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TẠI CÁC PHỤ LỤC SỐ 03, PHỤ LỤC SỐ 04 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2008/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2008 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 20 về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn 18 huyện, thành phố, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 147/TTr-TNMT ngày 20/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung Phụ lục số 03 và sửa đổi Phụ lục số 04 tại Bảng giá các loại đất năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Bổ sung điểm 6, 7 tại mục II, Phụ lục số 03 (Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Điện Bàn):

6. Giá đất ở trong khu tái định cư thôn 1A, xã Điện Dương

TT

Mặt cắt đường (m)

(kể cả 02 bên lề đường)

Đơn giá

(đồng/m2)

1

25,00

970.000

2

21,50

910.000

3

16,50

855.000

4

13,50

720.000

5

11,50

630.000

7. Giá đất ở Khu dân cư mới thôn 2A, xã Điện Ngọc

TT

Mặt cắt đường (m)

(kể cả 02 bên lề đường)

Đơn giá

(đồng/m2)

1

22,50

1.000.000

2

15,50

850.000

3

17,50

800.000

4

11,50

750.000

2. Sửa đổi một số điểm tại Phụ lục số 04 (Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đại Lộc) như sau:

2.1. Giá đất rừng sản xuất (tại điểm 3, mục I):

ĐVT: Đồng/m2

Vị trí

Đơn giá

Đồng bằng

Miền núi

1

10.000

8.000

2

8.000

6.000

3

6.000

5.000

4

-

4.000

5

-

3.000

2.2. Bảng giá chi tiết đất ở nông thôn (tại điểm 1.2, mục II):

ĐVT: Đồng/m2

TT

Địa phương, ranh giới

Khu vực

Vị trí

Hệ số

Đơn giá

I

XÃ ĐẠI HIỆP (ĐỒNG BẰNG)

 

 

 

 

B

ĐƯỜNG QL 14B MỚI

 

 

 

 

2

Nhà thờ tộc Nguyễn đối diện kiệt nhà ông Nguyễn Khôi - Đường lên đập Trà Cân

 

 

 

 

 

- Nhà thờ tộc Nguyễn đối diện kiệt nhà ông Nguyễn Khôi-Hết nhà bà Bùi Thị Thạnh trên Cty Chiến Thành

1

1

0,8

600.000

 

- Phía Nam đường 14B: Từ hết nhà bà Bùi Thị Thạnh - Đường lên đập Trà Cân

1

1

0,8

600.000

 

- Phía Bắc đường 14B: Từ hết nhà bà Bùi Thị Thạnh - Đường lên đập Trà Cân

1

1

0,5

375.000

3

Đường lên đập Trà Cân - Ranh giới TT Ái Nghĩa

1

2

0,7

385.000

XVII

XÃ ĐẠI HỒNG (MIỀN NÚI)

 

 

 

 

A

QUỐC LỘ 14B MỚI

 

 

 

 

1

Cầu Hà Nha - Cầu Khe Lim

 

 

 

 

 

- Cầu Hà Nha - Hợp tác xã nông nghiệp đối diện nhà ông Ngô Một

1

2

0,75

225.000

 

- Hợp tác xã nông nghiệp đối diện nhà ông Ngô Một – Khe Lim

1

3

0,9

180.000

2.3. Bảng giá chi tiết đất ở đô thị (tại điểm 2.2, mục II):

ĐVT: Đồng/m2

TT

Tên đường

Loại đường

Vị trí

Hệ số

Đơn giá

G

ĐƯỜNG QUỐC LỘ 14B MỚI

 

 

 

 

1

Ranh giới Đại Hiệp - Ranh giới Đại Nghĩa

1

3

0,7

385.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; các nội dung khác tại Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Trưởng Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2009/QĐ-UBND bổ sung giá đất tại Phụ lục số 03, 04 kèm theo Quyết định 51/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155