Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2069/QĐ-UBND giao đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới Hưng Yên 2015

Số hiệu: 2069/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đặng Minh Ngọc
Ngày ban hành: 26/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2069/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO UBND XÃ MỄ SỞ, HUYỆN VĂN GIANG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ MỚI, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở, TẠO VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2014 về việc thu hồi đất tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang để đấu giá quyn sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vn xây dựng nông thôn mới; s 1817/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Văn Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 572/TTr-STNMT ngày 23/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho UBND xã Mễ Sở 5.684 m2 (Năm nghìn sáu trăm tám mươi tư mét vuông) đất để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới.

Vị trí khu đất giao cho UBND xã Mễ Sở được chỉnh lý thành các thửa số: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 thuộc Tờ bản đồ số 02, tỷ lệ 1/2000; thửa số 266 thuộc Tờ bản đồ số 04, tỷ lệ 1/1000 xã Mễ Sở, huyện Văn Giang do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Giang lập ngày 25/8/2015.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ Điều 1, Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm của thửa đất trình UBND tỉnh quyết định làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; phối hp với UBND huyện Văn Giang chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang và UBND xã Mễ Sở chỉnh lý hồ sơ địa chính, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực đa cho UBND xã Mễ Sở.

2. UBND huyện Văn Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định giao đt cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền duyệt, đảm bảo hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đường điện; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã MSở chỉnh lý hsơ đa chính, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục trưng Cục Thuế tnh; Ch tịch UBND huyện Văn Giang; Chtịch UBND xã Mễ Sở; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT; CV: TNMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT
.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2069/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 về giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


956

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!