Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Số hiệu: 2062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 24/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số312/TTr-STNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2015

Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích
 (ha)

Cơ cấu
(%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Cấp huyện xác định (ha)

Tổng số (ha)

Cơ cấu (%)

I

Loại đất

 

35.483,00

100,00

35.483,00

35.483,00

35.483,00

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

30.437,53

85,78

29.696,00

29.696,17

29.696,17

83,69

1.1

Đất trồng lúa

LUA

28.632,02

80,69

28.264,00

28.264,28

28.264,28

79,66

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

28.632,02

80,69

28.264,00

28.264,28

28.264,28

79,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

394,11

1,11

104,00

103,83

103,83

0,29

1.2.1

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK

394,11

1,11

104,00

103,83

103,83

0,29

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.023,61

2,88

882,00

882,21

882,21

2,49

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

349,96

0,99

408,00

408,02

408,02

1,15

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

37,83

0,11

-

37,83

37,83

0,11

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.045,47

14,22

5.787,00

5.786,83

5.786,83

16,31

2.1

Đất quốc phòng

CQP

3,91

0,01

5,00

5,29

5,29

0,01

2.2

Đất an ninh

CAN

5,81

0,02

7,00

6,61

6,61

0,02

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

142,75

0,40

232,00

232,00

232,00

0,65

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

30,00

30,00

30,00

0,08

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2,05

0,01

26,00

26,02

26,02

0,07

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

120,12

0,34

128,00

128,00

128,00

0,36

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2.448,24

6,90

2.853,00

2852,74

2852,74

8,04

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0,40

-

14,00

7,85

7,85

0,02

2.9.2

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

9,13

0,03

10,00

9,51

9,51

0,03

2.9.3

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

48,18

0,14

66,00

66,09

66,09

0,19

2.9.4

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

4,52

0,01

17,00

16,91

16,91

0,05

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,07

0,02

25,00

25,72

25,72

0,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.079,90

3,04

1.175,00

1.173,55

1.173,55

3,31

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

108,28

0,31

144,00

143,86

143,86

0,41

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

14,14

0,04

28,00

28,25

28,25

0,08

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

17,99

0,05

18,00

18,82

18,82

0,05

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

31,65

0,09

46,00

45,81

45,81

0,13

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

5,60

5,60

0,02

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,51

-

-

0,51

0,51

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,01

0,01

-

3,01

3,01

0,01

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.061,05

2,99

-

1.061,05

1.061,05

2,99

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

-

-

-

-

-

4

Đất đô thị*

KDT

1.285,93

3,62

11.343

11.342,86

11.342,86

31,96

II

Các khu chức năng*

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu vực chuyên trồng lúa nước

KVL

 

 

 

 

22.062

 

2

Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm

KVN

 

 

 

 

0,00

 

3

Khu vực rừng phòng hộ

KPH

 

 

 

 

0,00

 

4

Khu vực rừng đặc dụng

KDD

 

 

 

 

0,00

 

5

Khu vực rừng sản xuất

KSX

 

 

 

 

0,00

 

6

Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp

KKN

 

 

 

 

347

 

7

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

KDV

 

 

 

 

5.964

 

8

Khu du lịch

KDL

 

 

 

 

20

 

9

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

KON

 

 

 

 

4.228

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn An Châu

Xã Bình Hòa

Xã Hòa Bình Thạnh

Xã Vĩnh Thành

Xã An Hòa

Xã Bình Thạnh

Xã Cần Đăng

Xã Tân Phú

Xã Vĩnh An

Xã Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Hanh

Xã Vĩnh Lợi

Xã Vĩnh Nhuận

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+.. +(17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

741,36

89,72

119,66

52,82

29,88

35,51

135,41

75,33

26,76

14,10

85,64

32,40

29,85

14,28

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

367,74

62,47

74,26

26,87

13,88

17,10

-

33,93

20,76

9,70

65,34

21,25

10,85

11,33

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

367,74

62,47

74,26

26,87

13,88

17,10

-

33,93

20,76

9,70

65,34

21,25

10,85

11,33

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

173,42

1,15

8,00

5,00

-

16,36

135,41

2,50

-

-

-

-

5,00

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

141,40

14,10

31,40

14,95

11,00

1,00

-

21,50

4,00

-

18,30

11,15

13,40

0,60

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

58,80

12,00

6,00

6,00

5,00

1,05

-

17,40

2,00

4,40

2,00

-

0,60

2,35

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

HNK/NTS

116,86

-

-

-

-

-

116,86

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,24

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thànhcó trách nhiệm:

1.Công bố công khai điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành sau khi được phê duyệt; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 của huyện.

2.Tổ chức thực hiệnđiều chỉnhquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đảm bảo thống nhất chặt chẽ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.

3.Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, điều tiết phân bổ nguồn lực, đảm bảo lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa. Có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

4.Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

5.Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là tại các khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

6.Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

7.Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- TT.TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Châu Thành;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: KTN;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113