Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 203/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 89/2001/QĐ-UB về việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 203/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  VỀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2001/QĐ-UB NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NHÀ, ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC THU PHẦN VẮNG ĐỒNG SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” và Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 3193/TC-BVG ngày 08 tháng 6 năm 2004; Công văn số 4857/TC-BVG ngày 12 tháng 8 năm 2004 và báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2478/STP-VB ngày 31 tháng 7 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Nay sửa đổi Điều 2 và Điều 5 Quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

Điều 2. Nguyên tắc xác định giá :

- Về giá trị quyền sử dụng đất : áp dụng giá thực tế chuyển nhượng tại thời điểm xác định giá.

- Về giá trị nhà, xưởng và vật kiến trúc khác : áp dụng theo Quyết định số 118/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ cộng 10% thuế giá trị gia tăng.

- Nhà xưởng và vật trúc khác xây từ 5 năm trở lại tính từ thời điểm xác định giá để nộp phần đồng sở hữu vắng mặt (căn cứ vào giấy hoàn công, giấy phép xây dựng, giấy chuyển nhượng….) : áp dụng đơn giá xây dựng mới.

- Nhà xưởng và vật kiến trúc khác xây trên 5 năm tính từ thời điểm xác định giá để nộp phần đồng sở hữu vắng mặt : áp dụng đơn giá xây dựng cũ.”

Điều 5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tuyển chọn nhân sự thích hợp để thực hiện việc xác định giá trị nhà, đất”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Công thương, các Trưởng phòng công chứng, Trưởng phòng thuế trước bạ và thu khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3,  
- TT Hội đồng nhân dân thành phố   
- TTUB : CT, các PCT,
- Văn phòng Thành ủy
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Sở Tư pháp
- VPHĐ-UB : các PVP,
- Tổ ĐT, NC, TM
- Lưu (ĐT-Thh)  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 89/2001/QĐ-UB về việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704
DMCA.com Protection Status