Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm lưu trữ và dịch vụ Nhà - Đất Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 20/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ“VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định 34/CP ngày 23/4/1994 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Địa chính; Thông tư số 470/TT-ĐC ngày 18/7/1994 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức địa chính địa phương;
Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UB ngày 5/9/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại thành phố Hà Nội.
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
 Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Trung tâm lưu trữ và dịch vụ nhà đất Hà Nội thuộc Sở Địa chính - Nhà đất với nội dung sau :

I. TÊN GỌI : TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT - ĐẤT HÀ NỘI.

 - Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tiền dịch vụ hành chính công, trực thuộc Sở địa chính - Nhà đất Hà Nội; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo qui định hiện hành.

 - Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

A - Chức năng :

1 - Giúp Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thông tin : địa chính, nhà, đất, đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2 - Thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công do UBND Thành phố cho phép.

 B. Nhiệm vụ

 1) Nhiệm vụ thông tin lưu trữ :

 1.1. Đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, các loại bản đồ để xử lý, khai thác, cung cấp tư liệu phục vụ công tác quản lý đất và nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1.2. Xử lý và quản lý tư liệu, tài liệu địa chính, nhà đất theo yêu cầu của ngành; trực tiếp quản lý mạng thông tin của Ngành; cung cấp thông tin Địa chính - Nhà đất phục vụ các đối tượng theo phân cấp.

 1.3. Xử lý, cập nhật thông tin và đăng ký bổ sung các biến động về nhà, đất trên hệ thống bản đồ địa chính thuộc thành phố quản lý.

 1.4. Nghiên cứu, tiếp nhận, thực hiện các dự án, ứng dụng khoa học công nghệ mới, ứng dụng tiến bộ khoa học phục vụ cho lĩnh vực thông tin, lưu trữ và số hoá bản đồ.

 1.5. Biên tập lại sau khi chỉnh lý, in ấn các bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề quản lý và khai thác. Hoàn thiện và nhân bản bản đồ địa chính bằng công nghệ máy tính để phục vụ cho công tác của Ngành và các lĩnh vực khác theo kế hoạch của Sở và Thành phố giao, hoàn thiện hồ sơ sau khi chỉnh lý biến động định kỳ hàng năm để đưa vào quản lý khai thác.

 1.6. Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thông tin địa chính, nhà đất cho cán bộ, công nhân viên trong Ngành địa chính - Nhà đất thành phố.

 1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Giám đốc Sở giao khi thấy cần thiết.

 2. Cho phép Trung tâm thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công một số việc như sau :

 Nhận tư vấn và làm dịch vụ hoàn thiện các thủ tục hành chính, giúp cá nhân và tổ chức xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phục vụ nhu cầu tự nguyện của cá nhân và tổ chức xã hội trong và ngoài nước các việc cụ thể dưới đây.

 2.1. Chuyển quyền sở hữu nhà, quyền sở dụng đất và đăng ký sở hữu..

 2.2. Cấp đất, giao đất, thuê đất, chuyển dịch mục đích sử dụng đất.

 2.3. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP.

 2.4. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận, đăng ký nhà mới xây, cấp lại giấy chứng nhận khi có sự chia tách.

 2.5. Mua nhà hoặc chuyển đổi hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

 2.6. Cung cấp hồ sơ tài liệu địa chính; nhà đất bao gồm :

 + Sao lục theo hồ sơ tài liệu đang lưu giữ tại Sở Địa chính - Nhà đất.

 + Trích lục bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo tách thửa, nhập thửa.

 + Cung cấp thông tin về nguồn gốc nhà, đất.

 2.7. Làm dịch vụ đăng ký thế chấp nhà đất.

 2.8. Thực hiện dịch vụ xây dựng phần mềm quản lý thông tin địa chính, nhà đất cho các cơ sở trong và ngoài ngành.

Điều 2. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm.

 1 - Trung tâm có Giám đốc và từ 1 - 2 Phó Giám đốc, kế toán. Giao Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội bổ nhiệm ba chức danh trên theo qui định hiện hành.

 2 - Tổ chức nội bộ của Trung tâm : giao Giám đốc Sở ra quyết định thành lập sao cho phù hợp nhiệm vụ được giao.

 3 - Biên chế của Trung tâm trước mắt có 15 người bao gồm toàn bộ cán bộ Ban Dự án CIDA, cán bộ công chức làm công tác thông tin lưu trữ Phòng đăng ký thống kê và một số cán bộ chuyên ngành khác của Sở Địa chính - Nhà đất.

 - Trong quá trình hoạt động cần thêm người làm việc. Giám đốc Trung tâm được quyền ký hợp đồng lao động theo luật pháp hiện hành với những người có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, sau khi xin ý kiến Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất.

 4. Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng qui chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Trình Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội phê duyệt sau khi có ý kiến tham gia của Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

Điều 3 : Chế độ tài chính của Trung tâm :

 - Chế độ tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

 - Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các đơn vị làm thí điểm dịch vụ hành chính công thực hiện Nghị định này.

 - Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng đơn giá tiền công tư vấn, tiền công dịch vụ, trình Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất phê chuẩn theo nguyên tắc bù đắp mọi chi phí và xã hội chấp nhận.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan, Giám đốc Trung tâm lưu trữ và dịch vụ Nhà - Đất Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm lưu trữ và dịch vụ Nhà - Đất Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161