Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quyết định 2321/QĐ-UBND về quản lý xây dựng công trình trên lô đất tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1959/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TÌNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1959/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2321/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÔ ĐẤT TIẾP GIÁP ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành điều 121 của Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy định quản lý xây dựng công trình trên các lô đất tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1069/SXD- KTQH ngày 19 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về việc bổ sung Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định quản lý xây dựng công trình trên các lô đất tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế như sau:

Bổ sung Khoản 3 vào Điều 8 (Quy định về hình thức công trình) của Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh với nội dung như sau:

3. Xử lý các trường hợp một phần diện tích đất xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng:

Trường hp thực hiện quy hoạch xây dựng, chủ công trình xây dựng phải phá dỡ phần công trình không phù họp với quy hoạch xây dựng và được đền bù theo quy định của pháp luật. Phần diện tích mặt bằng khu đất còn lại được xử lý cụ thể như sau:

a) Nếu phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng; phần diện tích đất còn lại này chủ sử dụng khu đất tự thỏa thuận chuyển nhượng cho hộ liền kề hoặc nhận chuyển nhượng thêm đất của hộ liền kề đđảm bảo đủ diện tích xây dựng nhà ở theo quy định.

Trong thời hạn 90 ngày (tính từ ngày UBND thành ph Huế ra thông báo giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khu đất còn lại không đủ điều kiện xây dựng), nếu các chủ sử dụng khu đất không thực hiện được việc hợp thửa đất để đảm bảo đủ diện tích xây dựng nhà ở thì UBND thành phố Huế sẽ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phần đất còn lại theo quy định. Phần đất này được giao cho UBND thành phố Huế tổ chức quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng.

b) Nếu phần diện tích đất còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu khu đất so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

c) Các trường hợp còn lại (trừ các trường hợp quy định tại điểm a và b, Khoản 3 này) được phép xây dựng, nhưng phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Chủ tịch UBND các phường: Trường An, Vĩnh Ninh, Phường Đúc; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP: các PCVP và các CV;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Th

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quyết định 2321/QĐ-UBND về quản lý xây dựng công trình trên lô đất tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78