Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tổng mức giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất do ngập nước lòng hồ thủy điện Hương Điền đoạn qua xã Hương Bình thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1935/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BỔ SUNG VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DO NGẬP NƯỚC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN, ĐOẠN QUA XÃ HƯƠNG BÌNH, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 956/STNMT-GPMB ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt tổng mức giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất do ngập nước lòng hồ thủy điện Hương Điền, đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 1.023.856.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 1.003.780.000 đồng (Một tỷ, không trăm lẻ ba triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

- Chi phí thực hiện GPMB (2%): 20.076.000 đồng (Hai mươi triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có trách nhiệm công bố Quyết định phê duyệt chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Bình; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các hộ gia đình, cá nhân nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và PCVP Đ.N Trân;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tổng mức giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất do ngập nước lòng hồ thủy điện Hương Điền đoạn qua xã Hương Bình thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169