Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 25/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2023/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2009/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ NGUỒN ỨNG TRƯỚC TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 quy định về quản lý nợ chính quyền địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3725/TTr-STC ngày 23/8/2023 và công văn số 3789/STC-QLNS ngày 24 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi trả nợ được UBND tỉnh quyết định hàng năm, giao Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định hoàn trả tiền ứng trước tiền thuê đất cho các nhà đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trong giai đoạn 2023-2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- UBTVQH15 (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ TP;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - Bộ KKH&ĐT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, KH & ĐT, TN&MT;
- Cục Thuế tỉnh;
- Báo Khánh Hòa; Đài PTTH KH;
- Trung tâm Công báo tỉnh KH;
- Lưu: VT, TL, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 25/08/2023 bãi bỏ Quyết định 56/2009/QĐ-UBND huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


290

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!