Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 29/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 29 tháng 07 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm Phụ lục), cụ thể như sau:

1. Tại Phụ lục 2 - huyện Trà Cú: Sửa đổi, bổ sung mục: 2.78; mục 2.163, như sau:

a) Mục 2.78: Sửa đổi tên đường “Đường huyện 12 (xã Hàm Tân)” thành “Đường huyện 12 (xã Hàm Tân - Hàm Giang)”.

b) Mục 2.163: Sửa đổi loại đường “Đường đất ấp Mộc Anh” thành “Đường nhựa ấp Mộc Anh”,

2. Tại Phụ lục 3 - huyện Cầu Ngang: Sửa đổi tên đường tại mục: 3.86; mục 3.87; mục 3.88; mục 3.89 từ “Đường huyện 19” thành “Đường tỉnh 912”.

3. Tại Phụ lục 4 - huyện Châu Thành: Sửa đổi mục 4.72 và bổ sung mục: 4.235, như sau:

a) Mục 4.72: Sửa đổi đoạn đường “Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11) - (Đoạn từ: Giáp Ranh phường 8 - Cầu Ô Xây)” thành “Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11) - (Đoạn từ: Giáp Ranh phường 8 - Ngã Tư Sâm Bua) - Hương lộ 13 (Hết ranh xã Lương Hòa)”.

b) Bổ sung mục 4.235: Bổ sung tuyến đoạn đường “Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11) - (Đoạn từ: Ranh xã Lương Hòa A - Cầu Ô Xây)”.

4. Tại Phụ lục 6 - thị xã Duyên Hải: Sửa đổi mục: 6.27; mục 6.41; mục 6.98, như sau:

a) Mục 6.27: Sửa đổi tên đường “Đường Nguyễn Đáng” thành “Đường Nguyễn Trãi”.

b) Mục 6.41: Sửa đổi tên đường “Đường Võ Thi Quí(Đoạn đường: Quốc lộ 53 - Đường đal ấp Giồng Giếng) thành “Đường Quang Trung (Đoạn đường: Quốc lộ 53 (nhà Ba Kiệt) - Đường đal ấp Giồng Giếng)”.

c) Mục 6.98: Sửa đổi tên đường “Đường Lê Văn Tám” - Đoạn đường: Quốc lộ 53 (nhà ông Trương Cảnh Đồng) - Quốc lộ 53 (nhà ông Huỳnh Văn Triệu)” thành “Đường Phạm Văn Kiết - Đoạn đường: Từ Quốc lộ 53 (nhà ông Trương Cảnh Đồng) - Trổ ra Quốc lộ 53 (phía trên Trạm RaĐa 34)”.

5. Tại Phụ lục 7 - huyện Cầu Kè: Sửa đổi mục: 7.58; mục 7.64, như sau:

a) Mục 7.58: Sửa đổi tên đường “Đường huyện 50” thành “Đường nhựa”.

b) Mục 7.64: Sửa đổi đoạn đường “Từ: Cầu Bà My Quốc lộ 54 - Hết ranh đất Chùa Khmer (kể cả phía đối diện)” thành “Từ: Cầu Bà My Quốc lộ 54 - Hết ranh đất Chùa Chông Ksach (kể cả phía đối diện)”.

6. Tại Phụ lục 8 - huyện Càng Long: Sửa đổi mục: 8.28; mục 8.72, như sau:

a) Mục: 8.28: Sửa đổi đoạn đường “Đường đal ấp 3; đối diện cầu đal vào khóm 7 - Hết ranh thị trấn Càng Long” thành “Đường huyện 7 - Hết ranh thị trấn Càng Long” .

b) Mục 8.72: Sửa đổi đoạn đường “Đường tỉnh 911 (qua Cầu Tân An) - Giáp ranh xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần” thành “Đường tỉnh 911 (qua Cầu Tân An) - Kênh 7 Thượng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh (3 hệ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- TT.TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các phòng, Trung tâm thuộc VP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

PHỤ LỤC 2

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Ghi chú

 

 

Từ

Đến

2

Huyện Trà Cú

 

 

 

 

 

2.78

Đường huyện 12 (xã Hàm Tân - Hàm Giang)

Hết ranh ấp Vàm Ray

Quốc lộ 53

 

650

 

2.163

Đường nhựa ấp Mộc Anh

Đường huyện 28

Giáp ranh xã Ngãi Xuyên

 

300

 

 

PHỤ LỤC 3

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

3

Huyện Cầu Ngang

 

 

 

 

 

3.86

Đường tỉnh 912

Quốc lộ 53 (ngã ba Mỹ Long)

Đường tránh Quốc lộ 53

 

700

Điều chỉnh tên đường "nâng cấp Đường huyện 19 thành Đường tỉnh 912 theo QĐ số 1441/QĐ- UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh"

3.87

Đường tỉnh 912

Đường tránh Quốc lộ 53

Giáp ranh nhà máy nước đá Tân Thuận; đối diện hết thửa 2056, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Hòa

 

500

3.88

Đường tỉnh 912

Giáp ranh nhà máy nước đá Tân Thuận; đối diện hết thửa 2056, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Hòa

Ngã ba Tư Kiệt (nhà ông Lọ)

 

450

3.89

Đường tỉnh 912

Ngã ba Tư Kiệt (Nhà ông Lọ)

Hết ranh xã Mỹ Long Bắc (giáp thị trấn Mỹ Long)

 

900

 

PHỤ LỤC 4

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

4

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

4.72

Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11)

Giáp Ranh phường 8 (Ngã Tư Sâm Bua)

Hương lộ 13 (Hết ranh xã Lương Hòa)

 

1.200

Bổ sung điểm đầu cho rõ (Ngã Tư Sâm Bua) và điều chỉnh điểm cuối cho phù hợp với ranh giới hành chính

4.235

Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11)

Ranh xã Lương Hòa A

Cầu ô Xây

 

1.200

Bổ sung tuyến đoạn đường (điểm đầu và điểm cuối) cho phù hợp với ranh giới hành chính do Đường Lê Văn Tám (đường huyện 11) có đi qua địa bàn xã Lương Hòa A

 

PHỤ LỤC 6

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

6

Thị xã Duyên Hải

 

 

 

 

 

6.27

Đường Nguyễn Trãi

Vòng xoay ngã năm (Quốc lộ 53)

Đường 3/2

2

1.000

Điều chỉnh tên đường, điểm đầu, điểm cuối theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

641

Đường Quang Trung

Quốc lộ 53 (nhà Ba Kiệt)

Đường đal ấp Giồng Giếng

 

1.500

Điều chỉnh tên đường, điểm đầu, điểm cuối theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

6.98

Phạm Văn Khiết

Từ Quốc lộ 53 (nhà ông Trương Cảnh Đồng)

Trổ ra Quốc lộ 53 (phía trên trạm RaĐa 34)

 

600

Điều chỉnh tên đường, điểm đầu, điểm cuối theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 

PHỤ LỤC 7

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

7

Huyện Cầu Kè

 

 

 

 

 

7.58

Đường nhựa

Đường vào Cụm Công nghiệp

Bến đò Bến Cát

 

500

Điều chỉnh tên đường Đường huyện 50 thành Đường nhựa

7.64

Đường huyện 32

Cầu Bà My Quốc lộ 54

Hết ranh đất Chùa Chông Ksach (kể cả phía đối diện)

 

500

Điều chỉnh Đoạn đường: Điểm cuối thành “Hết ranh đất Chùa Chông Ksach (kể cả phía đối diện)”.

 

PHỤ LỤC 8

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1000đồng/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Loại đường phố

Giá đất

Ghi chú

Từ

Đến

8

Huyện Càng Long

 

 

 

 

 

8.28

Quốc lộ 53
(áp dụng chung cho xã An Trường)

Đường huyện 7

Hết ranh thị trấn Càng Long

3

2.000

Điều chỉnh điểm đầu Đường đal ấp 3; đối diện cầu đal vào khóm 7 thành Đường huyện 7 (do Đường đal ấp 3 hiện nay đã nâng cấp là Đường huyện 7)

8.72

Đường huyện 2

Đường tỉnh 911 (qua Cầu Tân An)

Kênh 7 Thượng

 

500

Điều chỉnh điểm cuối giáp ranh xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần thành Kênh 7 Thượng (do điểm cuối trùng với Mục 8-73 là không phù hợp)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182