Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181/2004/QĐ-UB sửa đổi khoản 3 Điều 5 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước kèm theo Quyết định 98/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 181/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 16/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 181/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 5 QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC CÔNG SẢN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2002/QĐ-UB NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Theo đề nghị của Hội đồng bán đấu giá nhà công sản thành phố tại Tờ trình số 2587/TT-TNMT ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 98/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

"3 . Số tiền đặt trước và lệ phí phải được nộp cùng với thời điểm lập thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và chậm nhất là 15 phút trước giờ mở cuộc đấu giá".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Chánh thanh tra Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TT HĐND TP (để b/c)
- CT, các PCT UBND TP
- Sở, ban, ngành
- Lưu VT, QL Đô thị, NC-PC

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/2004/QĐ-UB sửa đổi khoản 3 Điều 5 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước kèm theo Quyết định 98/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9