Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1801/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 2016

Số hiệu: 1801/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 15/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bảo Lộc (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Ghi chú

I. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 

1

Xây dựng trụ sở làm việc (Tập đoàn viễn thông Quân Đội)

Phường 1

0,05

Đất phi nông nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc thửa 328, 606, tờ bản đồ số F135-IV-D.

2

Cơ sở sản xuất nước tinh khiết đóng chai (Công ty TNHH Khiết An Phát)

Xã Đam B’ri

0,02

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc một phần thửa 1277, tờ bản đồ số 32.

II. B sung kế hoạch giao đất

 

1

Thao trường huấn luyện (Ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc)

Xã Đại Lào

2,80

Đất phi nông nghiệp

 

2

Giao đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc tại Buôn Nga Sơn và Naoseri

Xã Lộc Nga

0,56

Đất phi nông nghiệp

 

3

Giao đất cho các hộ gia đình chính sách

Phường Lộc Sơn

0,14

Đất phi nông nghiệp

 

III. Bổ sung kế hoạch cho thuê đất

 

1

Công ty TNHH Quế Minh

Phường Lộc Phát

0,22

Đất nông nghiệp

Thuộc thửa 108, tờ bản đồ số 27.

2

Công ty TNHH Thành Chí

Phường Lộc Phát

0,22

Đất nông nghiệp

 

3

Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh học Dona - Techno

Phường Lộc Sơn

0,04

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc một phần thửa 152, tờ bản đồ số 4.

4

Trung tâm thương mại Vincom Bảo Lộc (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển sinh thái Sinh Thái)

Phường 1

0,44

Đất phi nông nghiệp

Thuộc thửa 76, tờ bản đồ số 11.

5

Xây dựng trụ sở làm việc (Tập đoàn viễn thông Quân Đội)

Phường 1

0,01

Đất phi nông nghiệp

 

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND thành phố Bảo Lộc;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT thành phố Bảo Lộc;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1801/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất ngày 15/08/2016 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!