Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 18/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành: 21/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2008/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP LẦN ĐẦU, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG LOẠT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp;
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1200/TTr-STC ngày 13 tháng 5 năm 2008 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 919/TTr-STNMT ngày 07 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre được áp dụng cho đơn vị sự nghiệp, tổ chức có đủ điều kiện hoạt động đo đạc bản đồ được quy định tại Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ; sử dụng thiết bị toàn đạc điện tử; công nghệ lập bản đồ số khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và đặt hàng.

Đối với đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính áp dụng cho các tổ chức, cá nhân không nằm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thì các tổ chức cá nhân thỏa thuận với đơn vị đo đạc để thực hiện, nhưng mức tối đa không vượt định mức kinh tế - kỹ thuật được quy định tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này. Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có những biến động về đơn giá.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các văn bản sau đây:

1. Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho phép Sở Địa chính thu các loại dịch vụ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng;

2. Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bổ sung điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Quyết định số 1184/QĐ-UB ngày 06 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh mức thu các loại dịch vụ địa chính theo Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Công văn số 279/TCVG-NS ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Sở Tài chính - Vật giá về việc duyệt đơn giá thu các hoạt động đo đạc bản đồ của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính đã được UBND tỉnh phê duyệt số 490/UB-D ngày 28 tháng 3 năm 2002;

5. Công văn số 2485/UBND-TMXDCB ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đơn giá đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Công văn số 830/TC-VG ngày 09 tháng 12 năm 1997 của Sở Tài chính - Vật giá về việc quản lý tài chính đối với nguồn thu dịch vụ địa chính theo Quyết định số 1690/QĐ-UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt số 3010/UB-D ngày 15 tháng 12 năm 1997./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

BẢNG ĐƠN GIÁ

ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP LẦN ĐẦU, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG LOẠT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên sản phẩm

Mức khó khăn

Đơn vị tính

Đơn giá (đồng, chưa thuế VAT)

A

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

I

LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH (định mức theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT)

1

Chọn điểm, đo đạc, tính toán bằng công nghệ GPS

1.1

Mức khó khăn

1

Điểm

719.500

1.2

Mức khó khăn

2

Điểm

795.600

1.3

Mức khó khăn

3

Điểm

917.000

1.4

Mức khó khăn

4

Điểm

1.052.900

2

Tiếp điểm có tường vây

 

 

 

2.1

Mức khó khăn

1

Điểm

145.200

2.2

Mức khó khăn

2

Điểm

167.000

2.3

Mức khó khăn

3

Điểm

190.700

2.4

Mức khó khăn

4

Điểm

219.900

3

Tìm điểm có tường vây

 

 

 

3.1

Mức khó khăn

1

Điểm

108.900

3.2

Mức khó khăn

2

Điểm

125.200

3.3

Mức khó khăn

3

Điểm

143.000

3.4

Mức khó khăn

4

Điểm

164.900

4

Tìm điểm không có tường vây

 

 

 

4.1

Mức khó khăn

1

Điểm

217.800

4.2

Mức khó khăn

2

Điểm

250.400

4.3

Mức khó khăn

3

Điểm

286.000

4.3

Mức khó khăn

4

Điểm

329.800

II

ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

 

 

1

Bản đồ địa chính 1/500 

 

 

 

1.1

Mức khó khăn

1

Ha

4.309.000

1.2

Mức khó khăn

2

Ha

5.169.700

1.3

Mức khó khăn

3

Ha

6.220.300

1.4

Mức khó khăn

4

Ha

7.510.200

2

Bản đồ địa chính 1/1.000

2.1

Mức khó khăn

1

Ha

1.184.300

2.2

Mức khó khăn

2

Ha

1.545.300

2.3

Mức khó khăn

3

Ha

2.008.100

2.4

Mức khó khăn

4

Ha

2.651.400

3

Bản đồ địa chính 1/2.000

 

 

3.1

Mức khó khăn

1

Ha

399.500

3.2

Mức khó khăn

2

Ha

522.700

3.3

Mức khó khăn

3

Ha

684.800

3.4

Mức khó khăn

4

Ha

902.700

4

Bản đồ địa chính 1/5.000

 

 

4.1

Mức khó khăn

1

Ha

95.900

4.2

Mức khó khăn

2

Ha

115.300

4.3

Mức khó khăn

3

Ha

139.400

4.4

Mức khó khăn

4

Ha

164.500

III

SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

 

 

1

Bản đồ địa chính 1/500 

 

 

 

1.1

Mức khó khăn

1

Mảnh

885.200

1.2

Mức khó khăn

2

Mảnh

981.300

1.3

Mức khó khăn

3

Mảnh

1.097.300

1.4

Mức khó khăn

4

Mảnh

1.232.000

2

Bản đồ địa chính 1/1.000

 

 

2.1

Mức khó khăn

1

Mảnh

1.468.700

2.2

Mức khó khăn

2

Mảnh

1.538.700

2.3

Mức khó khăn

3

Mảnh

1.702.100

2.4

Mức khó khăn

4

Mảnh

1.922.000

3

Bản đồ địa chính 1/2.000

 

 

3.1

Mức khó khăn

1

Mảnh

2.172.400

3.2

Mức khó khăn

2

Mảnh

2.848.100

3.3

Mức khó khăn

3

Mảnh

2.172.400

3.4

Mức khó khăn

4

Mảnh

2.848.100

4

Bản đồ địa chính 1/5.000

 

 

4.1

Mức khó khăn

1

Mảnh

3.296.800

4.2

Mức khó khăn

2

Mảnh

4.144.300

4.3

Mức khó khăn

3

Mảnh

3.296.800

4.4

Mức khó khăn

4

Mảnh

4.144.300

IV

CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ TỪ HN-72 SANG VN-2000

 

1

Bản đồ địa chính 1/2.000

 

 

1.1

Mức khó khăn

1

Mảnh

687.400

1.2

Mức khó khăn

2

Mảnh

746.500

1.3

Mức khó khăn

3

Mảnh

803.200

1.4

Mức khó khăn

4

Mảnh

863.100

2

Bản đồ địa chính 1/5.000

 

 

2.1

Mức khó khăn

1

Mảnh

944.000

2.2

Mức khó khăn

2

Mảnh

1.014.100

2.3

Mức khó khăn

3

Mảnh

1.071.000

2.4

Mức khó khăn

4

Mảnh

1.132.500

V

TRÍCH ĐO THỬA ĐẤT (dịch vụ chiết tách thửa)

 

1

Đất nông thôn, lâm nghiệp

 

 

1.1

Thửa có diện tích <100m2

Thửa

633.300

1.2

Thửa có diện tích từ 100m2 đến < 300m2

Thửa

791.700

1.3

Thửa có diện tích tử 300m2 đến < 500m2

Thửa

950.000

1.4

Thửa có diện tích từ 500m2 đến < 1.000m2

Thửa

1.187.600

1.5

Thửa có diện tích từ 1.000m2 đến < 3.000m2

Thửa

1.583.400

1.6

Thửa có diện tích từ 3.000m2 đến < 10.000m2

Thửa

2.375.000

2

Đất đô thị

 

 

 

2.1

Thửa có diện tích <100m2

Thửa

946.800

2.2

Thửa có diện tích từ 100m2 đến < 300m2

Thửa

1.339.600

2.3

Thửa có diện tích tử 300m2 đến < 500m2

Thửa

1.420.200

2.4

Thửa có diện tích từ 500m2 đến < 1.000m2

Thửa

1.783.000

2.5

Thửa có diện tích từ 1.000m2 đến < 3.000m2

Thửa

2.367.000

2.6

Thửa có diện tích từ 3.000m2 đến < 10.000m2

Thửa

3.550.400

VI

CÔNG TRÌNH ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ GIẢI TỎA PHỤC VỤ ĐỀN BÙ (định mức theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT)

1

Tính theo ha

 

 

 

1.1

Khu đo tập trung: áp dụng đơn giá mức khó khăn 2, tỷ lệ lập bản đồ 1/500

Ha

5.169.700

1.2

Khu đo theo tuyến: áp dụng đơn giá mức khó khăn 4, tỷ lệ lập bản đồ 1/500

Ha

7.510.200

2

Tính theo thửa

 

 

 

2.1

Khu đo tập trung: áp dụng đơn giá trích đo (chiết tách thửa) thửa trung bình từ 100m2 đến 300m2 theo cùng vùng đo đạc

2.1.1

- Đất vùng nông thôn, lâm nghiệp

Thửa

791.700

2.1.2

- Đất vùng đô thị

Thửa

1.339.600

2.2

Khu đo theo tuyến: áp dụng đơn giá trích đo (chiết tách thửa) thửa trung bình < 1.000m2 cùng vùng đo đạc

2.2.1

- Đất vùng nông thôn, lâm nghiệp

Thửa

633.300

2.2.2

- Đất vùng đô thị

Thửa

946.800

3

Phục hồi điểm ranh đất: mỗi điểm ranh đất được phục hồi tính bằng 1/4 (thửa đo ít nhất 4 điểm) đơn giá thửa đo đạc chiết tách > 100m2 và < 300m2, cùng vùng đo đạc:

3.1

- Đất vùng nông thôn, lâm nghiệp

Điểm

198.000

3.2

- Đất vùng đô thị

Điểm

335.000

B

CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1

Bản đồ địa chính 1/500

1.1

Đối soát thực địa, số hóa, chỉnh lý loại đất:

- Chỉnh lý loại đất

- Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

1

Ha

465.900

2

Ha

553.500

3

Ha

694.900

4

Ha

879.000

1.2

Lập lưới đo vẽ, đo vẽ chi tiết xác định ranh giới thửa đất, lập bản vẽ bản đồ số:

- Lập bản vẽ bản đồ số

- Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

1

Thửa

205.400

2

Thửa

254.000

3

Thửa

314.800

4

Thửa

388.200

2

Bản đồ địa chính 1/1.000

2.1

Đối soát thực địa, số hóa, chỉnh lý loại đất:

- Chỉnh lý loại đất

- Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

1

Ha

134.500

2

Ha

153.700

3

Ha

179.000

4

Ha

225.600

2.2

Lập lưới đo vẽ, đo vẽ chi tiết xác định ranh giới thửa đất, lập bản vẽ bản đồ số:


- Lập bản vẽ bản đồ số


- Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

1

Thửa

142.500

2

Thửa

182.700

3

Thửa

224.800

4

Thửa

278.100

3

Bản đồ địa chính 1/2.000 

 

 

 

3.1

Đối soát thực địa, số hóa, chỉnh lý loại đất:

- Chỉnh lý loại đất

- Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

1

Ha

72.300

2

Ha

102.200

3

Ha

102.100

4

Ha

131.600

3.2

Lập lưới đo vẽ, đo vẽ chi tiết xác định ranh giới thửa đất, lập bản vẽ bản đồ số:

- Lập bản vẽ bản đồ số

- Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

1

Thửa

114.500

2

Thửa

142.000

3

Thửa

176.200

4

Thửa

218.100

4

Bản đồ địa chính 1/5.000 

 

 

 

4.1

Đối soát thực địa, số hóa, chỉnh lý loại đất:

- Chỉnh lý loại đất

- Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

1

Ha

16.800

2

Ha

20.200

3

Ha

23.500

4

Ha

27.200

4.2

Lập lưới đo vẽ, đo vẽ chi tiết xác định ranh giới thửa đất, lập bản vẽ bản đồ số:

- Lập bản vẽ bản đồ số

- Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

1

Thửa

116.600

2

Thửa

145.300

3

Thửa

180.100

4

Thửa

221.100

5

Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính theo tuyến áp giá bằng mức khó khăn 3 giá đo chỉnh lý biến động bản đồ địa chính theo tuyến cùng tỷ lệ

5.1

Đối soát thực địa, số hóa, chỉnh lý loại đất:

- Chỉnh lý loại đất

- Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

Tỷ lệ 1/500

Ha

694.900

Tỷ lệ 1/1000

Ha

179.000

Tỷ lệ 1/2000

Ha

102.100

Tỷ lệ 1/5000

Ha

23.500

5.2

Lập lưới đo vẽ, đo vẽ chi tiết xác định ranh giới thửa đất, lập bản vẽ bản đồ số:

- Lập bản vẽ bản đồ số

- Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

Tỷ lệ 1/500

Thửa

314.800

Tỷ lệ 1/1000

Thửa

224.800

Tỷ lệ 1/2000

Thửa

176.200

Tỷ lệ 1/5000

Thửa

180.100

C

ĐĂNG KÝ, LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1

Cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại xã, thị trấn

1

Hồ sơ

92.100

2

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại xã, thị trấn

1

Hồ sơ

54.100

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.035
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233