Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp liên ngành thu và giám sát nguồn thu từ đất, mặt nước đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 178/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ THU VÀ GIÁM SÁT CÁC NGUỒN THU TỪ ĐẤT, TỪ MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về thu và giám sát các nguồn thu từ đất, từ mặt nước đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gồm nguồn thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ THU VÀ GIÁM SÁT CÁC NGUỒN THU TỪ ĐẤT, TỪ MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc có liên quan trong việc thu và giám sát các nguồn thu khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước đối với đối tượng là tổ chức kinh tế.

2. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức kinh tế trong quá trình Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước.

3. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức kinh tế khi có những điều chỉnh, thay đổi về phạm vi, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

4. Tổng hợp, báo cáo đến cấp có thẩm quyền theo định kỳ, đột xuất để theo dõi và xử lý kịp thời.

Điều 2. Phạm vi phối hợp

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong công tác phối hợp cung cấp thông tin, giải quyết vướng mắc về chính sách quản lý các nguồn thu từ đất, nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân có liên quan; Xác định, phân loại các nguồn thu từ đất; Xử lý các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi chính sách quản lý các nguồn thu từ đất.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan (sau đây gọi chung là cơ quan phối hợp).

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Nguyên tắc và phương thức phối hợp

1. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, thống nhất nhằm đảm bảo việc giám sát các nguồn thu từ đất đúng thời gian, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại, giảm thiểu tồn đọng.

2. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức và các quy định của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Phối hợp kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các vi phạm phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Tùy theo tính chất và nội dung của công tác quản lý nhà nước, có thể áp dụng một trong các phương thức phối hợp sau: Lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp lấy ý kiến; tổ chức đoàn khảo sát, điều tra (nếu xét thấy cần thiết), ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin.

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 30/2005/TTLT- BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2. Các cơ quan phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định của pháp luật trong thời hạn theo quy định tại các văn bản của cấp có thẩm quyền và không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan phối hợp. Trường hợp do tính chất phức tạp của thông tin cần cung cấp và để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan phối hợp, thời hạn nói trên có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc.

Điều 6. Phân công thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện thống kê số liệu, tổng hợp danh sách các đối tượng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho thuê đất, thuê mặt nước, giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: Chủ thể sử dụng đất, diện tích đất, thời hạn thuê đất, thuê mặt nước, giao đất, phương thức sử dụng đất… để đối chiếu với số liệu của các cơ quan phối hợp khác.

b) Cung cấp thông tin, số liệu đến các cơ quan phối hợp khác để theo dõi, xác định các nguồn thu từ đất theo quy định luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất để kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc.

d) Đối với việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi hết thời gian ổn định 05 (năm) năm theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Tổng hợp danh sách, số liệu liên quan của các tổ chức kinh tế đến thời hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước để đối chiếu số liệu do các cơ quan phối hợp cung cấp.

- Xác định lại diện tích các thửa đất có thay đổi về diện tích, hình thể hoặc không thể xác định được diện tích để tính lại đơn giá ổn định 05 năm.

đ) Lập dự toán kinh phí của hoạt động phối hợp, gửi Sở Tài chính thẩm tra đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

2. Sở Tài chính

a) Thực hiện thống kê số liệu, tổng hợp danh sách các tổ chức, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định để đối chiếu số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh cung cấp.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị có liên quan trong hoạt động phối hợp để thực hiện nhiệm vụ (nếu có phát sinh chi phí).

c) Cung cấp thông tin, số liệu đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh tổng hợp các đối tượng đang thuê đất, thuê mặt nước đến thời hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước để Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh yêu cầu đơn vị lập thủ tục điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiến hành xử lý những trường hợp không nộp, nộp không đúng, không đầy đủ tiền thu từ đất trong quá trình giám sát phát hiện.

3. Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

a) Thực hiện thống kê số liệu, tổng hợp danh sách các đối tượng sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính từ đất, số tiền thu được từ việc cho thuê đất, thuê mặt nước, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất (có phân tích cụ thể)… để đối chiếu với số liệu của các cơ quan phối hợp khác.

b) Xác định các nguồn thu từ đất, từ mặt nước và thông báo cho đối tượng nộp theo quy định. Cung cấp thông tin, số liệu để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo.

c) Tổng hợp danh sách, số liệu các tổ chức kinh tế đến hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước 05 năm theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước để đối chiếu số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính cung cấp.

d) Phối hợp với Sở Tài chính tiến hành xử lý những trường hợp không nộp, nộp không đúng, không đầy đủ tiền thu từ đất trong quá trình giám sát phát hiện.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang

a) Tổ chức thu và hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất, từ mặt nước do các đơn vị, tổ chức nộp ngân sách nhà nước.

b) Thực hiện thống kê số liệu, tổng hợp danh sách các đối tượng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính từ đất, số tiền thu được khi cho thuê đất, thuê mặt nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để đối chiếu số liệu của các cơ quan phối hợp khác.

c) Cung cấp thông tin, số liệu để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổng hợp theo dõi.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Theo dõi việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức kinh tế hoạt động tại địa phương, kịp thời báo cáo đến các cơ quan phối hợp khi phát sinh khó khăn vướng mắc hoặc khi phát hiện sai phạm để xử lý kịp thời.

b) Cung cấp thông tin, số liệu đến các cơ quan phối hợp khi có yêu cầu.

Điều 7. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh cung cấp danh sách, số liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số liệu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng cuối mỗi quý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đột xuất khi Ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu.

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Mỗi cơ quan phối hợp cử một (01) lãnh đạo và một (01) chuyên viên giúp việc làm việc xuyên suốt trong quá trình hoạt động phối hợp.

2. Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc của cơ quan phối hợp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nếu có thay đổi về nhân sự trong quá trình hoạt động, cơ quan phối hợp phải có văn bản thông báo đến các cơ quan phối hợp khác để thuận tiện trong tác nghiệp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, khi cơ quan Trung ương có văn bản điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến các nội dung tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định của Trung ương. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung, sửa đổi Quy chế này./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp liên ngành thu và giám sát nguồn thu từ đất, mặt nước đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 54.162.118.107