Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1679/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1679/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN: KIÊN CỐ KÊNH CHÍNH VÀ KÊNH NHÁNH-HỆ THỐNG THỦY NÔNG ĐỒNG CAM THUỘC DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG TỈNH PHÚ YÊN-KHOẢN VAY BỔ SUNG, TẠI CÁC XÃ HÒA PHÚ, HÒA PHONG VÀ HÒA TÂN TÂY, HUYỆN TÂY HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo Quyết định của UBND tỉnh số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 1343/QĐ-UBND ngày 23/7/2015, về Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tây Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 472/TTr-STNMT ngày 15/7/2016); Biên bản thẩm định ngày 13/7/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; đề nghị của UBND huyện Tây Hòa (tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 17/6/2016) và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án: Kiên cố kênh chính và kênh nhánh-hệ thống thủy nông Đồng Cam thuộc dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Phú Yên-khoản vay bổ sung, tại các xã Hòa Phú, Hòa Phong và Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

STT

Thửa đất số

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Thời hạn sử dụng đất

Giá đất phê duyệt (đ/m2)

I

XÃ HÒA PHÚ

 

Mảnh trích đo chỉnh lý Bản đồ địa chính, hệ tọa độ VN-2000 (trích đo từ tờ bản đồ địa chính số 6; số 14 xã Hòa Phú) tỉ lệ 1/2000, thực hiện năm 2014 của xã Hòa Phú do Công ty TNHH Khảo sát đo đạc Phú Yên đo vẽ tháng 11/2014 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tháng 02/2015 (gồm: 01 mảnh).

1

03 thửa, gồm các thửa: 55, 74, 80.

đất ở tại nông thôn (ONT)

1

Khu vực 1-các đường, đoạn đường còn lại

Lâu dài

130.000

2

19 thửa, gồm các thửa: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 21, 28, 29, 34, 35, 37, 40, 43, 44.

Đất ở tại nông thôn (ONT)

2

Khu vực 1-các đường, đoạn đường còn lại

Lâu dài

100.000

3

13 thửa, gồm các thửa: 67, 31, 78, 68, 48, 51, 56, 57, 61, 65, 77, 69, 72.

Đất lúa 02 vụ (LUC)

1

xã Hòa Phú

Được áp dụng như lâu dài

40.000

4

02 thửa, gồm các thửa: 32, 33.

Đất bằng trồng cây hàng năm (BHK)

1

xã Hòa Phú

Được áp dụng như lâu dài

40.000

5

22 thửa, gồm các thửa: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 21, 28, 29, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 55, 74, 80.

Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở (HNK)

 

xã Hòa Phú

Được áp dụng như lâu dài

90.000

II

XÃ HÒA PHONG

 

Mảnh trích đo chỉnh lý Bản đồ địa chính, hệ tọa độ VN-2000 (Trích đo từ tờ bản đồ địa chính số 5; số 6; 9-B; 9-C; 9-D xã Hòa Phong) tỉ lệ 1/2000 năm 2014 của xã Hòa Phong do Công ty TNHH Khảo sát đo đạc Phú Yên đo vẽ tháng 11/2014 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tháng 02/2015 (gồm: 02 mảnh).

1

83 thửa, gồm các thửa: (Tuyến Tân Mỹ 2 gồm: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 36, 37, 43, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 121, 122, 123, 125, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 168, 169); (Tuyến Tân Mỹ 1 gồm: 50, 68, 65, 79, 84, 85, 132, 133, 139, 141, 145, 150, 152, 156).

Đất ở tại nông thôn (ONT)

3

Khu vực 2-các đường, đoạn đường còn lại

Lâu dài

156.000

2

66 thửa, gồm các thửa: 23, 86, 94, 118, 21, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 57; 15, 16, 22, 23, 24; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 35, 131, 132, 133, 134, 135, 52, 55, 56, 58, 61; 62, 64, 70, 94, 74, 77, 80, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 112, 121, 138, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 148, 149, 153.

Đất lúa 02 vụ (LUC)

1

xã Hòa Phong

Được áp dụng như lâu dài

40.000

3

17 thửa, gồm các thửa: 30, 85, 96, 97, 105, 115, 116, 128, 132, 133, 130, 131, 71, 82, 88, 89, 93.

Đất bằng trồng cây hàng năm (BHK)

1

xã Hòa Phong

Được áp dụng như lâu dài

40.000

4

78 thửa, gồm các thửa: (Tuyến Tân Mỹ 2 gồm: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20; 21, 22, 33, 34, 36, 37, 43, 45, 47, 49; 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 81, 82, 84, 121, 122, 123, 125, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 168); (Tuyến Tân Mỹ 1 gồm: 50, 68, 65, 79, 84, 85, 132, 133, 139, 141, 145, 150, 152, 156).

Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở (HNK)

 

xã Hòa Phong

Được áp dụng như lâu dài

90.000

III

XÃ HÒA TÂN TÂY

 

Các mảnh trích đo chỉnh lý Bản đồ địa chính, hệ tọa độ VN-2000 (Trích đo từ tờ bản đồ địa chính: 86-D; 110-B; 14-C; 37-B; 38-A; 38-C; 110-A; 86-B; 86-D) tỉ lệ 1/2000 năm 2014 của xã Hòa Tân Tây do Công ty TNHH Khảo sát đo đạc Phú Yên đo vẽ tháng 11/2014 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tháng 02/2015 (gồm: 07 mảnh).

1

08 thửa, gồm các thửa: 89, 35, 71, 74, 75, 6, 12, 21

Đất ở tại nông thôn (ONT)

1

Khu vực 1- các đường, đoạn đường còn lại

Lâu dài

240.000

2

257 thửa, gồm các thửa: (Tuyến Hội Cư- Sân kho-chợ Phú Khánh: 6, 55, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 28, 18, 19, 20, 21, 89, 23, 24, 30, 26, 27, 29, 31, 33, 38, 41, 45, 57, 58, 64, 66, 68, 70, 71, 75, 78, 79, 83, 87, 89, 90 91, 94, 96, 99, 100, 103, 105, 109, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 114, 121, 123, 126, 129, 133, 137, 138, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 34, 58, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 60, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 85, 86, 92, 87, 105, 88, 90, 96, 93, 94, 95, 98, 104, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109,  118, 110, 119); (Tuyến kênh N8 gồm: 2, 3, 11, 12, 13, 17, 18, 68, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 48, 54, 56, 58, 63, 64, 70, 80, 82, 86, 85, 124, 89, 95, 102, 103,  111, 112, 114, 115, 118, 119, 120,  121, 123, 125, 126, 127, 128, 129,  131, 134, 137, 148, 149, 150, 153,  154, 156, 157, 159, 161, 164, 166,  167, 169, 173, 174, 175, 176, 177,  178, 184, 179, 180, 185, 187, 188,  190);

Đất lúa 02 vụ (LUC)

1

xã Hòa Tân Tây

Được áp dụng như lâu dài

40.000

2

(Tuyến kênh N8-2 gồm: 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 47, 50, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70); (Kênh Hóc Răm 3 gồm: 45, 52, 46, 47, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 77, 79, 80, 20, 37, 44, 49).

Đất lúa 02 vụ (LUC)

1

xã Hòa Tân Tây

Được áp dụng như lâu dài

40.000

3

07 thửa, gồm các thửa: 35, 71, 74, 75, 76, 85, 83, 84, 89.

Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở (HNK)

 

xã Hòa Tân Tây

Được áp dụng như lâu dài

90.000

4

02 thửa, gồm các thửa: 41, 45.

Đất bằng trồng cây hàng năm (BHK)

1

xã Hòa Tân Tây

Được áp dụng như lâu dài

40.000

5

08 thửa, gồm các thửa: 132, 133, 134, 135, 101, 14, 94, 96.

Đất lúa 01 vụ (LUK)

1

xã Hòa Tân Tây

Được áp dụng như lâu dài

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quantrách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, T0, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1679/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án: Kiên cố kênh chính và kênh nhánh-hệ thống thủy nông Đồng Cam thuộc dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Phú Yên-khoản vay bổ sung, tại các xã Hòa Phú, Hòa Phong và Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74