Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 158/QĐ-UBND-NĐ 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Lấp Vò Đồng Tháp

Số hiệu: 158/QĐ-UBND-NĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Trí Quang
Ngày ban hành: 18/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND-NĐ

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN LẤP VÒ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 364/TTr-STNMT ngày 07 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lấp Vò với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất (biểu 01 kèm theo)

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (biểu 02 kèm theo)

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lấp Vò.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KT.bnt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Trí Quang

 

Biểu 01

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND-NĐ ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh )

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2020

Quy hoạch đến năm 2030

Diện tích

Cơ cấu
(%)

Cấp tỉnh phân bổ

Cấp huyện xác định, xác định bổ sung

Tổng số

Diện tích

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

 

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

24.757,98

100,00

24.757,98

 

24.757,98

100,00

I

Loại đất

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

19.273,39

77,85

16.792,64

 

16.792,64

67,83

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

10.036,59

40,54

7.721,10

 

7.721,10

31,19

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

10.036,59

40,54

7.721,10

 

7.721,10

31,19

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

2.103,40

8,50

 

2.297,13

2.297,13

9,28

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6.504,30

26,27

6.196,64

 

6.196,64

25,03

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

627,32

2,53

 

575,99

575,99

2,33

1.8

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

1,78

0,01

 

1,78

1,78

0,01

2

Đất phi nông nghiệp

5.484,58

22,15

7.965,33

 

7.965,33

32,17

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

1,68

0,01

84,28

 

84,28

0,34

2.2

Đất an ninh

3,48

0,01

7,28

 

7,28

0,03

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

974,00

 

974,00

3,93

2.4

Đất cụm công nghiệp

33,09

0,13

68,11

 

68,11

0,28

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

35,32

0,14

416,55

 

416,55

1,68

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

111,26

0,45

367,11

 

367,11

1,48

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

1,02

0,00

1,02

 

1,02

0,00

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1.915,80

7,74

2.370,51

 

2.370,51

9,57

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

834,19

3,37

1.188,87

 

1.188,87

4,80

-

Đất thủy lợi

930,59

3,76

894,80

 

894,80

3,61

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

7,23

0,03

41,24

 

41,24

0,17

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

7,76

0,03

11,77

 

11,77

0,05

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

54,43

0,22

78,38

 

78,38

0,32

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

10,40

0,04

29,75

 

29,75

0,12

-

Đất công trình năng lượng

23,02

0,09

27,94

 

27,94

0,11

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

0,62

0,00

0,62

 

0,62

0,00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

 

 

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

4,12

0,02

7,70

 

7,70

0,03

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

1,49

0,01

2,70

 

2,70

0,01

-

Đất cơ sở tôn giáo

22,90

0,09

25,11

 

25,11

0,10

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

10,39

0,04

23,69

 

23,69

0,10

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

 

 

 

 

 

 

-

Đất chợ

8,66

0,03

 

37,94

37,94

0,15

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

5,14

0,02

 

10,28

10,28

0,04

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

3,48

0,01

 

32,61

32,61

0,13

2.13

Đất ở tại nông thôn

1.354,71

5,47

1.548,30

 

1.548,30

6,25

2.14

Đất ở tại đô thị

83,28

0,34

141,44

 

141,44

0,57

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

21,82

0,09

45,70

 

45,70

0,18

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,05

0,00

0,05

 

0,05

0,00

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

9,00

0,04

 

9,00

9,00

0,04

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

1.896,99

7,66

 

1.880,63

1.880,63

7,60

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

8,51

0,03

 

8,51

8,51

0,03

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

II

Khu chức năng

 

 

 

 

 

 

1

Đất khu công nghệ cao

 

 

 

 

 

 

2

Đất khu kinh tế

 

 

 

 

 

 

3

Đất đô thị

 

 

1.776,65

 

1.776,65

7,18

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)

 

 

7.721,10

 

7.721,10

31,19

5

Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)

 

 

 

 

 

 

6

Khu du lịch

 

 

135,90

 

135,90

0,55

7

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

 

 

 

 

 

 

8

Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

 

 

1.042,11

 

1.042,11

4,21

9

Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)

 

 

 

 

 

 

10

Khu thương mại - dịch vụ

 

 

416,55

 

416,55

1,68

11

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

 

 

 

1.759,24

1.759,24

7,11

12

Khu dân cư nông thôn

 

 

1.284,55

 

1.284,55

5,19

13

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

 

 

 

1.619,63

1.619,63

6,54

 

Biểu 02

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND-NĐ ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Lấp Vò

Bình Thạnh Trung

Hội An Đông

Mỹ An Hưng A

Mỹ An Hưng B

Tân Mỹ

Tân Khánh Trung

Long Hưng A

Long Hưng B

Vĩnh Thạnh

Định Yên

Định An

Bình Thành

(1)

(2)

 

(4)=(5)+
...+(17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.480,75

198,01

138,19

61,42

57,23

70,53

389,68

176,48

119,48

89,97

198,45

94,09

487,85

399,37

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

1.391,41

69,23

100,21

23,79

22,90

19,69

213,78

22,17

78,80

53,50

136,93

23,14

331,82

295,45

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1.391,41

69,23

100,21

23,79

22,90

19,69

213,78

22,17

78,80

53,50

136,93

23,14

331,82

295,45

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

89,76

5,30

0,01

1,45

2,36

3,63

57,84

0,65

2,68

0,71

1,67

4,42

8,37

0,67

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

948,25

122,99

37,97

36,18

31,97

47,20

116,65

145,25

37,84

35,76

59,82

64,90

110,60

101,12

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

51,33

0,49

 

 

 

0,01

1,41

8,41

0,16

 

0,03

1,63

37,06

2,13

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

924,08

42,61

105,45

155,39

69,35

63,38

114,92

92,60

45,00

45,38

55,00

45,00

45,00

45,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác

LUA/HNK

283,49

2,40

5,45

135,39

29,35

23,38

4,92

52,60

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

640,59

40,21

100,00

20,00

40,00

40,00

110,00

40,00

40,00

40,38

50,00

40,00

40,00

40,00

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,36

0,02

 

 

 

0,42

 

0,10

0,07

 

0,25

0,50

 

 

Ghi chú: - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 158/QĐ-UBND-NĐ ngày 18/06/2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


80

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106